32004L0076



Euroopa Liidu Teataja L 157 , 30/04/2004 Lk 0106 - 0113


Nõukogu direktiiv 2004/76/EÜ,

29. aprill 2004,

millega muudetakse direktiivi 2003/49/EÜ teatud liikmesriikide võimaluse osas rakendada üleminekuperioode eri liikmesriikide sidusühingute vaheliste intressimaksete ja kasutustasude suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi rakendamiseks

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige selle artiklit 94,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [1]

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [2]

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiiv 2003/49/EÜ eri liikmesriikide sidusühingute vaheliste intressimaksete ja kasutustasude suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta [3] sätestab nende maksete maksustamise kaotamise liikmesriigis, kus need tekivad, ent tagab ühtlasi nende maksete ühekordse maksustamise mingis liikmesriigis.

(2) Direktiivi 2003/49/EÜ kohaldamine võib põhjustada eelarveraskusi Tšehhi Vabariigis, Lätis, Leedus, Poolas ja Slovakkias, arvestades riigisisese õiguse ning tulu ja kapitali maksustamislepete alusel rakendatavat kinnipeetava maksu määra ja sel viisil kogutavat maksutulu.

(3) Nendel ühinejariikidel tuleb seetõttu lubada ajutiselt kuni kohaldamiskuupäevani, mis on sätestatud nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivi 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta [4] artikli 17 lõigetes 2 ja 3, mitte kohaldada direktiivi 2003/49/EÜ teatud sätteid, mis puudutavad Läti ja Leedu osas intressimakseid ja kasutustasusid ning Tšehhi Vabariigi, Poola ja Slovakkia osas ainult kasutustasusid.

(4) Käesolevas direktiivis sätestatud meede ei ole kohandus 2003. aasta ühinemisakti artikli 57 tähenduses.

(5) Et liikmesriigid peavad andma intressimaksetelt ja kasutustasudelt maha arvatud maksu osas krediiti, tuleb tagada, et käesolev direktiiv võetakse üle 2003. aasta ühinemisakti jõustumiskuupäevaks.

(6) Käesoleva direktiivi sätteid tuleb kohaldada alates uute liikmesriikide ühinemiskuupäevast. Asja kiireloomulisuse tõttu on õigustatud kuuenädalase perioodi erand, mis on sätestatud protokollis riikide parlamentide funktsiooni kohta Euroopa Liidus, punktis I.3,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2003/49/EÜ artikkel 6 muudetakse järgmiseks.

1. Pealkiri asendatakse järgmisega:"Üleminekueeskirjad Tšehhi Vabariigi, Kreeka, Hispaania, Läti, Leedu, Poola, Portugali ja Slovakkia jaoks"

2. Lõiked 1, 2 ja 3 asendatakse järgmistega:

"1. Kreekal, Lätil, Poolal ja Portugalil on lubatud mitte kohaldada artikli 1 sätteid kuni nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivi 2003/48/EÜ (hoiuste intresside maksustamise kohta) [5] artikli 17 lõigetes 2 ja 3 osutatud kohaldamiskuupäevani. Eespool nimetatud kuupäeval algava kaheksa aasta pikkuse üleminekuperioodi ajal ei või teise liikmesriigi sidusühingule ega liikmesriigi sidusühingu teises liikmesriigis asuvale püsivale tegevuskohale tasutud intressimaksete ja kasutustasude suhtes kohaldatava maksu määr olla üle 10 % esimesel neljal aastal ja üle 5 % viimasel neljal aastal.

Leedul on lubatud mitte kohaldada artikli 1 sätteid kuni direktiivi 2003/48/EÜ (hoiuste intresside maksustamise kohta) artikli 17 lõigetes 2 ja 3 osutatud kohaldamiskuupäevani. Eespool nimetatud kuupäeval algava kuue aasta pikkuse üleminekuperioodi ajal ei või teise liikmesriigi sidusühingule ega liikmesriigi sidusühingu teises liikmesriigis asuvale püsivale tegevuskohale tasutud kasutustasude suhtes kohaldatava maksu määr olla üle 10 %. Kuue aasta pikkuse üleminekuperioodi esimesel neljal aastal ei või teise liikmesriigi sidusühingule ega liikmesriigi sidusühingu teises liikmesriigis asuvale püsivale tegevuskohale tasutud intressimaksete suhtes kohaldatava maksu määr olla üle 10 %; ning järgneval kahel aastal ei tohi selliste intressimaksete suhtes kohaldatava maksu määr olla üle 5 %.

Hispaanial ja Tšehhi Vabariigil on lubatud jätta ainult kasutustasude puhul kohaldamata artikli 1 sätted kuni direktiivi 2003/48/EÜ artikli 17 lõigetes 2 ja 3 osutatud kohaldamiskuupäevani. Eespool nimetatud kuupäeval algava kuue aasta pikkuse üleminekuperioodi ajal ei või teise liikmesriigi sidusühingule ega liikmesriigi sidusühingu teises liikmesriigis asuvale püsivale tegevuskohale tasutud kasutustasude suhtes kohaldatava maksu määr olla üle 10 %. Slovakkial on lubatud jätta ainult kasutustasude puhul kohaldamata artikli 1 sätted kahe aasta pikkuse üleminekuperioodi vältel, mis algab 1. mail 2004.

Käesolevate üleminekueeskirjade kohaldamine eeldab siiski, et jätkuvalt kohaldatakse kõiki Tšehhi Vabariigi, Kreeka, Hispaania, Läti, Leedu, Poola, Portugali või Slovakkia ja teiste liikmesriikide vahelistes kahepoolsetes kokkulepetes sätestatud maksumääri, mis on madalamad kui esimeses, teises ja kolmandas lõikes osutatud maksumäärad. Enne käesolevas lõikes osutatud üleminekuperioodide lõppemist võib nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal ühehäälselt otsustada kõnealuste üleminekuperioodide võimaliku pikendamise.

2. Kui liikmesriigi äriühing või liikmesriigi äriühingu kõnealuses liikmesriigis asuv püsiv tegevuskoht

- saab intresse või kasutustasusid Kreeka, Läti, Leedu, Poola või Portugali sidusühingult;

- saab kasutustasusid Tšehhi Vabariigi, Hispaania või Slovakkia sidusühingult;

- saab intresse või kasutustasusid liikmesriigi sidusühingu püsivalt tegevuskohalt, mis asub Kreekas, Lätis, Leedus, Poolas või Portugalis;

või

- saab kasutustasusid liikmesriigi sidusühingu püsivalt tegevuskohalt, mis asub Tšehhi Vabariigis, Hispaanias või Slovakkias,

võimaldab esimene liikmesriik Tšehhi Vabariigis, Kreekas, Hispaanias, Lätis, Leedus, Poolas, Portugalis või Slovakkias lõike 1 kohaselt kõnealuselt tulult tasutud maksuga samaväärse summa maha arvata kõnealust tulu saanud äriühingu või püsiva tegevuskoha tulude suhtes kohaldatavatest maksudest.

3. Lõikes 2 sätestatud mahaarvamine ei või ületada järgmiste maksude madalaimat määra:

a) Tšehhi Vabariigis, Kreekas, Hispaanias, Lätis, Leedus, Poolas, Portugalis või Slovakkias selliselt tulult lõike 1 põhjal tasutav maks või

b) intressid või kasutustasu saanud äriühingu või püsiva tegevuskoha tulu suhtes kohaldatava maksu see osa, arvutatuna enne mahaarvamist, mis tuleneb kõnealustest maksetest vastavalt selle liikmesriigi riigisisesele õigusele, mille äriühing see on või kus asub püsiv tegevuskoht."

Artikkel 2

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt käesoleva direktiivi jõustumiskuupäevaks. Liikmesriigid edastavad komisjonile viivitamata nende õigusaktide teksti ning nende aktide ja käesoleva direktiivi vastavustabeli.

Liikmesriigid lisavad nende õigusaktide vastuvõtmisel nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga korraldatavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste riigisiseste õigusaktide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemislepingu jõustumise korral selle jõustumiskuupäeval.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 29. aprill 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

M. McDowell

[1] 21. aprilli 2004. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

[2] 28. aprilli 2004. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

[3] ELT L 157, 26.6.2003, lk 49.

[4] ELT L 157, 26.6.2003, lk 38.

[5] ELT L 157, 26.6.2003, lk 38.

--------------------------------------------------