EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0803

Decyzja Komisji z dnia 26 listopada 2003 r. ustanawiająca wzór paszportu do celu wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 4359)Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 312, 27.11.2003, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 140 - 152
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 140 - 152
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 014 P. 242 - 254

No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; Uchylony przez 32013R0577

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/803/oj

32003D0803Dziennik Urzędowy L 312 , 27/11/2003 P. 0001 - 0013


Decyzja Komisji

z dnia 26 listopada 2003 r.

ustanawiająca wzór paszportu do celu wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek

(notyfikowana jako dokument nr C(2003) 4359)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2003/803/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG [1], w szczególności jego art. 17 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 998/2003 stanowi, że psy, koty i fretki muszą posiadać paszport podczas przemieszczania między Państwami Członkowskimi. Rozporządzenie to przewiduje również ustanowienie wzoru paszportów do celów przemieszczania tych zwierząt. Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 będzie stosowane od dnia 3 lipca 2004 r. Dyrektywa 92/65/EWG została zmieniona w celu wprowadzenia tych samych zasad w odniesieniu do przemieszczania wymienionych zwierząt w wyniku operacji handlowej.

(2) Należy zatem ustanowić wzór paszportu, który może być używany przy wszelkiego rodzaju przemieszczaniu psów, kotów i fretek między Państwami Członkowskimi. Wzór paszportu powinien zawierać szczegółowe wymogi w zakresie certyfikacji szczepień przeciwko wściekliźnie, jak również inne wymogi rozporządzenia (WE) nr 998/2003 dotyczące stanu zdrowia tych zwierząt. Powinien również mieć format ułatwiający przeprowadzenie kontroli przez właściwy organ.

(3) Wzór paszportu powinien przewidywać również zawarcie certyfikacji innych szczepień, które nie są wymagane na mocy rozporządzenia (WE) nr 998/2003 przy przemieszczaniu psów, kotów i fretek między Państwami Członkowskimi, tak aby paszport zawierał wszystkie niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia zwierzęcia.

(4) Ponadto wzór paszportu powinien zawierać sekcję na temat badań klinicznych i prawodawstwa, tak aby paszporty mogły być również używane przy przemieszczaniu tych zwierząt poza Wspólnotą.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejsza decyzja ustanawia wzór paszportu do celu przemieszczania zwierząt domowych z gatunków obejmujących psy, koty i fretki między Państwami Członkowskimi zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 998/2003 (wzór paszportu).

Artykuł 2

Wzór paszportu jest określony w załączniku I.

Artykuł 3

Wzór paszportu musi spełniać wymogi dodatkowe określone w załączniku II.

Artykuł 4

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 3 lipca 2004 r.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 listopada 2003 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

Wzór paszportu do celów przemieszczania zwierząt domowych z gatunków obejmujących psy, koty i fretki między Państwami Członkowskimi, przewidziany w art. 2.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

WYMOGI DODATKOWE DOTYCZĄCE WZORU PASZPORTU, PRZEWIDZIANE W ART. 3

A. Format wzoru paszportu

1. Format wzoru paszportu jest jednolity.

2. Wymiary wzoru paszportu wynoszą 100 × 152 mm.

B. Okładka wzoru paszportu

1. Kolor: niebieski (PANTONE REFLEX BLUE) oraz żółte gwiazdy (PANTONE YELLOW) w górnej części równej jednej czwartej okładki, zgodne ze specyfikacją godła europejskiego.

2. Informacje na okładce są zgodne z tym, co następuje:

a) paszport jest wydawany w języku(-ach) urzędowym(-ych) wydającego Państwa Członkowskiego;

b) wyrażenie "Unia Europejska" oraz nazwa wydającego Państwa Członkowskiego są drukowane podobnym krojem pisma;

c) numer wzoru paszportu i kod ISO wydającego Państwa Członkowskiego, po którym następuje niepowtarzalny numer, są drukowane na okładce wzoru paszportu.

C. Kolejność rubryk, numeracja stron i języki

1. Kolejność rubryk (oznaczonych cyframi rzymskimi) wzoru paszportu określonego w załączniku I musi być ściśle przestrzegana.

2. Strony wzoru paszportu muszą być ponumerowane; numery muszą być umieszczone na dole każdej strony. Na stronie 1 należy wskazać liczbę stron dostarczanego dokumentu (1 z [wpisać ogólną liczbę stron]).

3. Informacje są zamieszczane w języku(-ach) urzędowym(-ych) wydającego Państwa Członkowskiego oraz w języku angielskim.

4. Rozmiar i forma "pól" wzoru paszportu określonego w załączniku I są przykładowe i nie mają mocy wiążącej.

--------------------------------------------------

Top