Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_051_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 51

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 051

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2003

L 270

78

 

 

32003R1784

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 година относно общата организация на пазара на зърнени култури

3

2003

L 270

96

 

 

32003R1785

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета от 29 септември 2003 година относно общата организация на пазара на ориз

21

2003

L 307

1

 

 

32003R2032

 

 

 

Регламент (EО) № 2032/2003 на Комисията от 4 ноември 2003 година относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/EО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди и за изменение на Регламент (EО) № 1896/2000 (1)

39

2003

L 308

1

 

 

32003R2059

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2059/2003 на Съвета от 17 ноември 2003 година за изменение на Регламент № 79/65/ЕИО за създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската икономическа общност

135

2003

L 309

9

 

 

32003D2066

 

 

 

Решение № 2066/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 ноември 2003 година относно продължаване прилагането на проучвания от въздуха и техники за дистанционно наблюдение в земеделската статистика за периода 2004—2007 г. и за изменение на Решение № 1445/2000/ЕО

137

2003

L 311

12

 

 

32003L0111

 

 

 

Директива 2003/111/ЕО на Комисията от 26 ноември 2003 година за изменение на приложение II към Директива 92/34/ЕИО относно търговията на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове (1)

138

2003

L 312

1

 

 

32003D0803

 

 

 

Решение на Комисията от 26 ноември 2003 година за установяване на образец на паспорт за движение в Общността на кучета, котки и порове (нотифицирано под номер С(2003) 4359) (1)

140

2003

L 313

61

 

 

32003D0831

 

 

 

Решение на Комисията от 20 ноември 2003 година за изменение на Решения 2001/881/ЕО и 2002/459/ЕО относно промени и последващи допълнения към списъка с гранични инспекционни пунктове (нотифицирано под номер C(2003) 4234) (1)

153

2003

L 316

20

 

 

32003D0833

 

 

 

Решение на Комисията от 28 ноември 2003 година за одобрение от страна на Европейската общност на измененията на приложенията към Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за санитарни мерки за защита на общественото здраве и здравето на животните при търговията с живи животни и животински продуктиСпоразумение под формата на размяна на писма oтносно измененията в приложенията към Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати относно санитарните мерки за опазване на общественото здраве и здравето на животните при търговията с живи животни и животински продукти (1)

171

2003

L 317

5

 

 

32003R2111

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2111/2003 на Комисията от 1 декември 2003 година относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2202/96 на Съвета относно въвеждане на режим на Общността за предоставяне на помощи на производителите на някои цитрусови плодове

175

2003

L 317

22

 

 

32003R2112

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2112/2003 на Комисията от 1 декември 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1334/2003 за изменение на условията за разрешаване на редица добавки в храните за животни, принадлежащи към групата на олигоелементите (1)

193

2003

L 321

32

 

 

32003L0112

 

 

 

Директива 2003/112/ЕО на Комисията от 1 декември 2003 година за изменение на Директива 91/414/EИО на Съвета относно включване на паракват като активно вещество (1)

195

2003

L 321

36

 

 

32003L0116

 

 

 

Директива 2003/116/ЕО на Комисията от 4 декември 2003 година за изменение на приложения II, III, IV и V към Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на вредителя Erwinia amylovora (Burr.)Winsl. et al.

199

2003

L 321

58

 

 

32003D0843

 

 

 

Решение на Комисията от 5 декември 2003 година за изменение на Решение 92/452/ЕИО по отношение на екипи за събиране на ембриони в САЩ (нотифицирано под номер C(2003) 4524) (1)

204

2003

L 321

60

 

 

32003D0844

 

 

 

Решение на Комисията от 5 декември 2003 година за изменение на Решение 2002/613/ЕО по отношение на одобрените центрове за събиране на сперма от свине в Канада (нотифицирано под номер C(2003) 4525) (1)

206

2003

L 321

61

 

 

32003D0845

 

 

 

Решение на Комисията от 5 декември 2003 година относно защитни мерки по отношение на вноса на някои животни, на сперма, яйцеклетки и ембриони от тях от Албания, Бившата югославска република Македония и Сърбия и Черна гора във връзка с болестта син език (нотифицирано под номер C(2003) 4526) (1)

207

2003

L 324

1

 

 

32003R2152

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2152/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 година относно наблюдението на горите в Общността и тяхното взаимодействие с околната среда (Forest Focus)

208

2003

L 324

11

 

 

32003R2154

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2154/2003 на Комисията от 10 декември 2003 година относно временно разрешаване на някои микроорганизми в храните за животни (Enterococcus faecium и Lactobacillus acidophilus) (1)

216

2003

L 324

24

 

 

32003L0113

 

 

 

Директива 2003/113/ЕО на Комисията от 3 декември 2003 година за изменение на приложенията към Директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху зърнените култури, храните от животински произход и някои продукти от растителен произход, включително плодовете и зеленчуците (текст от значение за ЕИП

219

2003

L 324

37

 

 

32003D0858

 

 

 

Решение на Комисията от 21 ноември 2003 година за определяне на ветеринарно-санитарните условия и изискванията за издаване на сертификати при внос на жива риба, хайвер и гамети, предназначени за развъждане в обекти и изкуствено отгледана жива риба, както и продукти от нея, предназначени за консумация от човека (нотифицирано под номер C(2003) 4219) (1)

232

2003

L 324

55

 

 

32003D0859

 

 

 

Решение на Комисията от 5 декември 2003 година за изменение на Решение 2002/106/ЕО по отношение на установяването на разграничителен тест за класическа чума по свинете (нотифицирано под номер C(2003) 4522) (1)

250

2003

L 325

1

 

 

32003R2160

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 година относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига

252

2003

L 325

31

 

 

32003L0099

 

 

 

Директива 2003/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 година относно мониторинга на зоонозите и заразните агенти, причиняващи зоонози, за изменение на Решение 90/424/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 92/117/ЕИО на Съвета

267

2003

L 325

41

 

 

32003L0119

 

 

 

Директива 2003/119/ЕО на Комисията от 5 декември 2003 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включването на мезосулфурон, пропоксикарбазон и зоксамид като активни вещества (1)

278

2003

L 325

46

 

 

32003D0863

 

 

 

Решение на Комисията от 2 декември 2003 година относно здравни сертификати при внос на животински продукти от Съединените американски щати (нотифицирано под номер С(2003) 4444) (1)

281

2003

L 325

62

 

 

32003D0865

 

 

 

Решение на Комисията от 11 декември 2003 година за определяне на подробни правила относно извършването на сравнителни анализи и опити на Общността за посадъчен материал от декоративни растения от вида мушкато (Pelargonium l'Hérit. и Hosta Tratt.), семейство млечкови (Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch) и градински рози (Rosa L.), съгласно Директива 98/56/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С (2003) 4626)

294

2003

L 326

4

 

 

32003R2170

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2170/2003 на Комисията от 12 декември 2003 година за поправяне на Регламент (ЕО) № 701/2003 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2286/2002 на Съвета по отношение на режима, приложим към вноса на някои продукти от птиче месо и яйца с произход от страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (страните от АКТБ)

297

2003

L 326

8

 

 

32003R2172

 

 

 

Регламент (EО) № 2172/2003 на Комисията от 12 декември 2003 година относно изменение и коригиране на Регламент (EО) № 2273/2002 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 1254/1999 на Съвета по отношение на проучванията на цените на някои видове говеда на представителните пазари на Общността

299

2003

L 326

10

 

 

32003R2173

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2173/2003 на Комисията от 12 декември 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1799/2001 за определяне на стандартите за търговия с цитрусови плодове

301

2003

L 327

15

 

 

32003R2187

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2187/2003 на Комисията от 15 декември 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 639/2003 по отношение на първото място на разтоварване в третата страна на крайно местоназначение в случай на транспорт по шосе

303

2003

L 327

25

 

 

32003L0118

 

 

 

Директива 2003/118/EO на Комисията от 5 декември 2003 година за изменение на приложенията към Директиви 76/895/EИО, 86/362/EИО, 86/363/EИО и 90/642/EИО на Съвета по отношение на максимално допустими нива от остатъци на ацефат, 2,4-D и паратион-метил (1)

304

2003

L 328

20

 

 

32003R2198

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2198/2003 на Комисията от 16 декември 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 464/1999 за определяне на подробните правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2201/96 на Съвета по отношение на режима на помощ за сини сливи

312

2003

L 328

26

 

 

32003D0881

 

 

 

Решение на Комисията от 11 декември 2003 година относно ветеринарно-санитарните условия и изискванията за издаване на сертификати за внос на пчели (Apis mellifera и Bombus spp.) от някои трети страни и за отмяна на Решение 2000/462/ЕО (нотифицирано под номер С(2003) 4623) (1)

313

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top