EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0803

2003/803/EG: Beschikking van de Commissie van 26 november 2003 tot vaststelling van een modelpaspoort voor het intracommunautair verkeer van honden, katten en fretten (Voor de EER relevante tekst.) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4359)

PB L 312 van 27.11.2003, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; opgeheven door 32013R0577

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/803/oj

32003D0803

2003/803/EG: Beschikking van de Commissie van 26 november 2003 tot vaststelling van een modelpaspoort voor het intracommunautair verkeer van honden, katten en fretten (Voor de EER relevante tekst.) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4359)

Publicatieblad Nr. L 312 van 27/11/2003 blz. 0001 - 0013


Beschikking van de Commissie

van 26 november 2003

tot vaststelling van een modelpaspoort voor het intracommunautair verkeer van honden, katten en fretten

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4359)

(Voor de EER relevante tekst)

(2003/803/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en houdende wijziging van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad(1), en met name op artikel 17, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Artikel 5, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 998/2003 bepaalt dat honden, katten en fretten tijdens het verkeer tussen lidstaten vergezeld moeten gaan van een paspoort. Deze verordening bepaalt voorts dat er voor het verkeer van deze dieren een modelpaspoort moeten worden vastgesteld. Verordening (EG) nr. 998/2003 is van toepassing met ingang van 3 juli 2004. Richtlijn 92/65/EEG is gewijzigd teneinde dezelfde voorschriften toe te passen op het verkeer van deze dieren wanneer zij worden verhandeld.

(2) Derhalve dient een modelpaspoort te worden vastgesteld dat gebruikt kan worden voor alle verkeer van honden, katten en fretten tussen de lidstaten. Het modelpaspoort moet gegevens bevatten over rabiësvaccinaties en andere op grond van Verordening (EG) nr. 998/2003 vereiste gegevens over de gezondheidstoestand van de dieren. De vormgeving van het paspoort moet zodanig zijn dat het eenvoudig door de bevoegde autoriteit kan worden gecontroleerd.

(3) In het modelpaspoort dient ook plaats te worden ingeruimd voor andere vaccinatiebewijzen die op grond van Verordening (EG) nr. 998/2003 voor het verkeer van honden, katten en fretten niet vereist zijn, zodat het paspoort alle nodige informatie bevat over de gezondheidstoestand van het dier in kwestie.

(4) Bovendien moet het modelpaspoort rubrieken bevatten voor klinisch onderzoek en legalisatie, zodat de paspoorten ook gebruikt kunnen worden voor het verkeer van deze dieren buiten de Gemeenschap.

(5) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Bij deze beschikking wordt het modelpaspoort vastgesteld voor het verkeer tussen lidstaten van gezelschapsdieren van de soorten hond, kat en fret, zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 998/2003 ("het modelpaspoort").

Artikel 2

Het modelpaspoort wordt beschreven in bijlage I.

Artikel 3

Het modelpaspoort moet voldoen aan de aanvullende eisen in bijlage II.

Artikel 4

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 3 juli 2004.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 26 november 2003.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 146 van 13.6.2003, blz. 1.

BIJLAGE I

Modelpaspoort voor het verkeer tussen lidstaten van gezelschapsdieren van de soorten hond, kat en fret, als bedoeld in artikel 2.

>PIC FILE= "L_2003312NL.000302.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312NL.000303.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312NL.000401.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312NL.000402.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312NL.000403.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312NL.000501.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312NL.000502.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312NL.000601.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312NL.000602.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312NL.000701.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312NL.000702.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312NL.000801.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312NL.000802.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312NL.000901.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312NL.000902.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312NL.001001.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312NL.001002.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312NL.001101.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312NL.001102.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312NL.001201.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312NL.001202.TIF">

>PIC FILE= "L_2003312NL.001203.TIF">

BIJLAGE II

AANVULLENDE EISEN VOOR HET MODELPASPOORT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3

A. Format van het modelpaspoort

1. Het modelpaspoort dient een uniform format te hebben.

2. De afmetingen van het modelpaspoort bedragen 100 × 152 mm.

B. Omslag van het modelpaspoort

1. Kleur: blauw (Pantone Reflex Blue) en gele sterren (Pantone Yellow) in het bovenste kwart volgens de specificaties van het Europees embleem.

2. De informatie op de omslag van het modelpaspoort dient aan de volgende eisen te voldoen:

a) het paspoort wordt uitgegeven in de officiële taal/talen van de lidstaat van uitgifte;

b) voor de woorden "Europese Unie" en de naam van de lidstaat van uitgifte moet hetzelfde lettertype worden gebruikt;

c) het nummer van het modelpaspoort, bestaande uit de ISO-code van de lidstaat van uitgifte gevolgd door een uniek nummer, moet op de omslag van het modelpaspoort worden gedrukt.

C. Volgorde van de rubrieken, bladzijdenummering en talen

1. De volgorde van de rubrieken (voorafgegaan door Romeinse cijfers) van het in bijlage I beschreven modelpaspoort dient strikt te worden aangehouden.

2. De bladzijden van het modelpaspoort moeten onderaan genummerd worden. Op bladzijde 1 moet het totale aantal bladzijden van het afgegeven document worden aangegeven (1 van [totaal aantal bladzijden]).

3. De gegevens worden in de officiële taal/talen van de lidstaat van uitgifte en in het Engels vermeld.

4. Grootte en vorm van de "kaders" van het in bijlage I opgenomen modelpaspoort zijn indicatief en niet bindend.

Top