EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2663

Verordening (EU) 2023/2663 van het Europees Parlement en de Raad van 22 november 2023 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 978/2012 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties

PE/54/2023/REV/1

OJ L, 2023/2663, 27.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2663/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2663/oj

European flag

Publicatieblad
van de Europese Unie

NL

Serie L


2023/2663

27.11.2023

VERORDENING (EU) 2023/2663 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 22 november 2023

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 978/2012 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Sinds 1971 kent de Unie aan ontwikkelingslanden handelspreferenties toe in het kader van het stelsel van algemene tariefpreferenties (het “stelsel”).

(2)

Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad (2) voorziet in de toepassing van het stelsel tot en met 31 december 2023, met uitzondering van de bijzondere regeling voor de minst ontwikkelde landen, die zonder vervaldatum van toepassing blijft.

(3)

Op 22 september 2021 heeft de Commissie een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een stelsel van algemene tariefpreferenties en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad (3) (de “voorgestelde vervolgverordening”) ingediend. De voorgestelde vervolgverordening zou op 1 januari 2024 in werking moeten treden. De gewone wetgevingsprocedure loopt evenwel en er is een risico dat deze op 31 december 2023 nog niet zal zijn afgerond. Om te zorgen voor de continuïteit van de toepassing van het stelsel, moet de toepassingsperiode van Verordening (EU) nr. 978/2012 na 31 december 2023 worden verlengd totdat de voorgestelde vervolgverordening is vastgesteld en van toepassing is.

(4)

De verlenging van de toepassingsperiode van Verordening (EU) nr. 978/2012 moet de tijd geven die nodig is om de wetgevingsprocedure voor de vaststelling van de voorgestelde vervolgverordening af te ronden. Bijgevolg moet de toepassingsperiode van Verordening (EU) nr. 978/2012 worden verlengd tot en met 31 december 2027. Indien de voorgestelde vervolgverordening vóór die datum van toepassing wordt, moet de verlenging van de toepassingsperiode van Verordening (EU) nr. 978/2012 dienovereenkomstig worden verkort, waarbij moet worden voorzien in een passende overgangsperiode. Ter wille van de rechtszekerheid en om ervoor te zorgen dat Verordening (EU) nr. 978/2012 van toepassing blijft, moet deze verordening in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie en van toepassing zijn met ingang van de dag na die van de bekendmaking ervan, of met terugwerkende kracht van toepassing zijn vanaf 1 januari 2024 indien zij na 31 december 2023 wordt bekendgemaakt,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 43, lid 3, van Verordening (EU) nr. 978/2012 wordt het jaar “2023” vervangen door het jaar “2027”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is van toepassing met ingang van de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of met ingang van 1 januari 2024, indien deze datum eerder valt.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Straatsburg, 22 november 2023.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

R. METSOLA

Voor de Raad

De voorzitter

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Standpunt van het Europees Parlement van 5 oktober 2023 (nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt) en besluit van de Raad van 23 oktober 2023.

(2)  Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad (PB L 303 van 31.10.2012, blz. 1).

(3)  COM(2021) 579.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2663/oj

ISSN 1977-0758 (electronic edition)


Top