EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2663

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/2663 af 22. november 2023 om ændring af forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer

PE/54/2023/REV/1

EUT L, 2023/2663, 27.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2663/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2663/oj

European flag

Tidende
Den Europæiske Unions

DA

Serie L


2023/2663

27.11.2023

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2023/2663

af 22. november 2023

om ændring af forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Unionen har siden 1971 indrømmet udviklingslande handelspræferencer under sit arrangement med generelle toldpræferencer (»arrangementet«).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 (2) indeholder bestemmelser om anvendelsen af arrangementet indtil den 31. december 2023, med undtagelse af den særlige ordning for de mindst udviklede lande, som fortsætter med at blive anvendt uden nogen udløbsdato.

(3)

Den 22. september 2021 forelagde Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 (3) (»den foreslåede efterfølgende forordning«). Den foreslåede efterfølgende forordning skulle træde i kraft den 1. januar 2024. Den relevante almindelige lovgivningsprocedure er imidlertid i gang, og der er risiko for, at den ikke vil blive afsluttet senest den 31. december 2023. For at sikre kontinuitet i anvendelsen af arrangementet er det nødvendigt at forlænge anvendelsesperioden for forordning (EU) nr. 978/2012 til efter den 31. december 2023, indtil den foreslåede efterfølgende forordning er vedtaget og finder anvendelse.

(4)

Forlængelsen af anvendelsesperioden for forordning (EU) nr. 978/2012 bør give den tid, der er nødvendig for afslutningen af lovgivningsproceduren til vedtagelse af den foreslåede efterfølgende forordning. Derfor bør perioden for anvendelsen af forordning (EU) nr. 978/2012 forlænges indtil den 31. december 2027. Hvis den foreslåede efterfølgende forordning træder i kraft og finder anvendelse fra før denne dato, bør forlængelsen af anvendelsesperioden for forordning (EU) nr. 978/2012 passende afkortes, samtidig med at der fastsættes en passende overgangsperiode. Af hensyn til retssikkerheden og for at sikre fortsat anvendelse af forordning (EU) nr. 978/2012 bør nærværende forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende, og den bør finde anvendelse fra dagen efter offentliggørelsen, eller hvis offentliggørelsen finder sted efter den 31. december 2023 med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2024 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 43, stk. 3, i forordning (EU) nr. 978/2012 ændres året »2023« til året »2027«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning finder anvendelse fra dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller fra den 1. januar 2024, alt efter hvilken dato der kommer først.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 22. november 2023.

På Europa-Parlamentets vegne

R. METSOLA

Formand

På Rådets vegne

P. NAVARRO RÍOS

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 5.10.2023 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 23.10.2023.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 af 25. oktober 2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 (EUT L 303 af 31.10.2012, s. 1).

(3)  COM(2021) 579.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2663/oj

ISSN 1977-0634 (electronic edition)


Top