EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2663

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2023/2663, 22. november 2023, millega muudetakse määrust (EL) nr 978/2012 üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta

PE/54/2023/REV/1

ELT L, 2023/2663, 27.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2663/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2663/oj

European flag

Teataja
Euroopa Liidu

ET

Seeria L


2023/2663

27.11.2023

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2023/2663,

22. november 2023,

millega muudetakse määrust (EL) nr 978/2012 üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt, (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Liit on üldiste tariifsete soodustuste kava (edaspidi „kava“) raames võimaldanud arenguriikidele kaubandussoodustusi alates 1971. aastast.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 978/2012 (2) on ette nähtud kava kohaldamine kuni 31. detsembrini 2023, välja arvatud vähim arenenud riikide suhtes kohaldatav erikord, mille kohaldamine jätkub tähtajatult.

(3)

Komisjon esitas 22. septembril 2021 ettepaneku Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamist ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 978/2012 (3) (edaspidi „kavandatud asendav määrus“). Kavandatud asendav määrus peaks jõustuma 1. jaanuaril 2024. Sellekohane seadusandlik tavamenetlus on aga pooleli ja on oht, et seda ei viida lõpule 31. detsembriks 2023. Kava järjepideva kohaldamise tagamiseks on vaja pikendada määruse (EL) nr 978/2012 kohaldamisaega kauemaks kui 31. detsember 2023 kuni kavandatud asendava määruse vastuvõtmise ja kohaldamiseni.

(4)

Määruse (EL) nr 978/2012 kohaldamisaja pikendamine peaks andma aega kavandatud asendava määruse vastuvõtmiseks vajaliku seadusandliku menetluse lõpule viimiseks. Seega tuleks määruse (EL) nr 978/2012 kohaldamisaega pikendada kuni 31. detsembrini 2027. Kui kavandatud asendav määrus jõustub ning kohaldub enne seda kuupäeva, tuleks määruse (EL) nr 978/2012 kohaldamisaja pikendamist asjakohaselt lühendada, nähes ühtlasi ette piisava üleminekuperioodi. Õiguskindluse huvides ning selleks, et tagada määruse (EL) nr 978/2012 jätkuv kohaldamine, peaks käesolev määrus jõustuma selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval ja seda tuleks hakata kohaldama järgmisel päeval pärast selle avaldamist või kui avaldamine toimub pärast 31. detsembrit 2023, siis tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2024,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 978/2012 artikli 43 lõikes 3 asendatakse aastaarv „2023“ aastaarvuga „2027“.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päevale järgnevast päevast või alates 1. jaanuarist 2024, olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Strasbourg, 22. november 2023

Euroopa Parlamendi nimel

president

R. METSOLA

Nõukogu nimel

eesistuja

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Euroopa Parlamendi 5. oktoobri 2023. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 23. oktoobri 2023. aasta otsus.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 978/2012 üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 732/2008 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 303, 31.10.2012, lk 1).

(3)  COM(2021) 579.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2663/oj

ISSN 1977-0650 (electronic edition)


Top