EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2607

Verordening (EU) 2023/2607 van de Commissie van 22 november 2023 tot rectificatie van Verordening (EU) 2022/2472 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard

C/2023/7742

OJ L, 2023/2607, 23.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2607/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2607/oj

European flag

Publicatieblad
van de Europese Unie

NL

Serie L


2023/2607

23.11.2023

VERORDENING (EU) 2023/2607 VAN DE COMMISSIE

van 22 november 2023

tot rectificatie van Verordening (EU) 2022/2472 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 108, lid 4,

Gezien Verordening (EU) 2015/1588 van de Raad van 13 juli 2015 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde soorten horizontale steunmaatregelen (1), en met name artikel 1, lid 1, punten a) en b),

Na raadpleging van het Adviescomité inzake overheidssteun,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2022/2472 van de Commissie (2) bevat technische fouten die van invloed zijn op de inhoud van de desbetreffende bepalingen van die verordening. Deze fouten betreffen onjuiste of ontbrekende kruisverwijzingen en omissies.

(2)

De fouten hebben gevolgen voor de voorwaarden waaronder staatssteun kan worden vrijgesteld op grond van de artikelen 1, 6, 11, 14, 17, 27, 28, 34 en 48 van Verordening (EU) 2022/2472 en voor de reikwijdte van het in artikel 2, punt 2), van die verordening gedefinieerde begrip. Het is dan ook passend deze bepalingen te rectificeren voor zover dat nodig is om de mogelijkheid te behouden de betrokken staatssteun van de aanmeldingsverplichting vrij te stellen zoals oorspronkelijk bedoeld door de Commissie.

(3)

Verordening (EU) 2022/2472 moet derhalve dienovereenkomstig worden gerectificeerd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) 2022/2472 wordt als volgt gerectificeerd:

1)

In artikel 1, lid 5, wordt punt d) vervangen door:

“d)

om de kosten van het afvoeren en vernietigen van gestorven dieren te dekken overeenkomstig artikel 27, lid 2, punten c), d) en e), en artikel 28, lid 3, punt d);”.

2)

In artikel 2 wordt punt 2 vervangen door:

“2)

“ongunstige weersomstandigheden die met een natuurramp kunnen worden gelijkgesteld”: ongunstige weersomstandigheden zoals vorst, storm, hagel, ijs, hevige of aanhoudende regen of ernstige droogte die, als het om landbouw gaat, leiden tot een verlies van meer dan 30 % van de gemiddelde productie, berekend hetzij op basis van de productie van de voorafgaande drie of vier jaren, hetzij op basis van de productie van de voorafgaande vijf of acht jaren, de hoogste en de laagste productie niet meegerekend; gaat het om bosbouw, dan moet het verlies meer dan 20 % van het bosbouwpotentieel bedragen;”.

3)

In artikel 6, lid 5, wordt punt f) vervangen door:

“f)

steun voor de kosten van het afvoeren en vernietigen van gestorven dieren, mits aan de voorwaarden van artikel 27, lid 2, punten c), d), e) en f), en artikel 28, lid 3, punt d), is voldaan”.

4)

In artikel 11 wordt lid 4 vervangen door:

“4.   De leden 1 en 2 van dit artikel zijn niet van toepassing op steun die wordt toegekend voor projecten van operationele groepen in het kader van het EIP of voor CLLD-projecten zoals bedoeld in de artikelen 40 en 61.”

.

5)

In artikel 14 wordt lid 10 vervangen door:

“10.   De in lid 1 bedoelde steun mag niet worden toegekend in strijd met de in Verordening (EU) nr. 1308/2013 vastgestelde verboden of beperkingen, ook niet wanneer die verboden of beperkingen uitsluitend betrekking hebben op steun van de Unie waarin die verordening voorziet. De steun mag niet worden beperkt tot specifieke landbouwproducten en moet dus ter beschikking worden gesteld van alle sectoren van de primaire landbouwproductie, van de hele sector plantaardige productie of van de hele sector dierlijke productie. De lidstaten mogen echter bepaalde producten uitsluiten wegens overcapaciteit op de interne markt of een gebrek aan afzetmogelijkheden.”

.

6)

In artikel 17 wordt lid 9 vervangen door:

“9.   Er mag geen steun worden toegekend voor investeringen om aan de geldende Unie- of nationale normen te voldoen.”

.

7)

In artikel 27, lid 5, worden de punten b) en c) vervangen door:

“b)

75 % van de kosten in verband met vernietiging zoals bedoeld in lid 2, punt d);

c)

100 % van de in lid 2, punt a), bedoelde administratieve kosten en van de kosten in verband met het afvoeren en vernietigen zoals bedoeld in lid 2, punten c), e) en f).”.

8)

Artikel 28 wordt als volgt gerectificeerd:

a)

in lid 3 wordt de inleidende zin vervangen door:

“De verzekering of bijdrage aan het onderlinge fonds is bestemd voor de dekking van verliezen door:”;

b)

in lid 4 wordt de inleidende zin vervangen door:

“De verzekering of bijdrage aan het onderlinge fonds:”.

9)

In artikel 34 wordt lid 8 geschrapt.

10)

In artikel 48 wordt lid 7 vervangen door:

“7.   De steun blijft beperkt tot 100 % van de in aanmerking komende kosten en mag over een periode van drie jaar niet meer bedragen dan 200 000 EUR per onderneming.”

.

11)

In bijlage II wordt deel II vervangen door:

“DEEL II

Overeenkomstig artikel 11 via het elektronische aanmeldingssysteem van de Commissie te verstrekken informatie

Geef aan op grond van welke bepaling van de groepsvrijstellingsverordening voor de landbouw de steunmaatregel wordt uitgevoerd.

Primaire doelstellingen

(Verschillende doelstellingen zijn mogelijk; vermeld in dat geval alle doelstellingen)

Maximale steunintensiteit in %

Maximaal steunbedrag in nationale valuta (hele bedragen)

☐ Steun voor met de primaire landbouwproductie verband houdende investeringen op landbouwbedrijven (artikel 14)

 

 

☐ Steun voor ruilverkaveling van landbouwgrond (artikel 15)

 

 

☐ Steun voor investeringen in verband met de verplaatsing van landbouwbedrijfsgebouwen (artikel 16)

 

 

☐ Steun voor investeringen in verband met de verwerking of de afzet van landbouwproducten (artikel 17)

 

 

☐ Aanloopsteun voor jonge landbouwers en aanloopsteun voor landbouwactiviteiten (artikel 18)

 

 

☐ Aanloopsteun voor producentengroeperingen en -organisaties in de landbouwsector (artikel 19)

 

 

☐ Steun voor de deelname van producenten van landbouwproducten aan een kwaliteitsregeling (artikel 20)

 

 

☐ Steun voor kennisuitwisselings- en voorlichtingsacties (artikel 21)

 

 

☐ Steun voor adviesdiensten (artikel 22)

 

 

☐ Steun voor bedrijfsvervangingsdiensten in de landbouw (artikel 23)

 

 

☐ Steun voor afzetbevorderingsmaatregelen voor landbouwproducten (artikel 24)

 

 

☐ Steun voor het herstel van schade als gevolg van ongunstige weersomstandigheden die met een natuurramp kunnen worden gelijkgesteld (artikel 25)

 

 

 

Soort ongunstige weersomstandigheid die met een natuurramp kan worden gelijkgesteld:

vorst

storm

hagel

ijs

hevige of aanhoudende regen

orkaan

ernstige droogte

andere

Gelieve nader te omschrijven:

Datum waarop de ongunstige weersomstandigheid plaatsvond:

van dd/mm/jjjj tot en met dd/mm/jjjj

☐ Steun voor de kosten van preventie, bestrijding en uitroeiing van dierziekten of plantenplagen en steun voor het herstel van schade als gevolg van dierziekten of plantenplagen (artikel 26)

 

 

☐ Steun voor de veeteeltsector en steun voor gestorven dieren (artikel 27)

 

 

☐ Steun voor de betaling van verzekeringspremies en voor financiële bijdragen aan onderlinge fondsen (artikel 28)

 

 

☐ Steun voor het herstel van door beschermde dieren veroorzaakte schade (artikel 29)

 

 

☐ Steun voor de instandhouding van genetische hulpbronnen in de landbouw (artikel 30)

 

 

☐ Steun voor dierenwelzijnsverbintenissen (artikel 31)

 

 

☐ Steun voor samenwerking in de landbouwsector (artikel 32)

 

 

☐ Steun voor het opvangen van nadelen in verband met Natura 2000-gebieden (artikel 33)

 

 

☐ Steun voor agromilieuklimaatverbintenissen (artikel 34)

 

 

Steun voor biologische landbouw (artikel 35)

 

 

☐ Steun voor investeringen voor de instandhouding van cultureel en natuurlijk erfgoed op landbouwbedrijven of in bossen (artikel 36)

 

 

☐ Steun voor het herstel van schade als gevolg van natuurrampen in de landbouwsector (artikel 37)

 

 

Soort natuurramp:

aardbeving

lawine

grondverschuiving

overstroming

tornado

orkaan

vulkaanuitbarsting

natuurbrand

andere

Gelieve nader te omschrijven:

Datum waarop de natuurramp plaatsvond:

van dd/mm/jjjj tot en met dd/mm/jjjj

☐ Steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw- en de bosbouwsector (artikel 38)

 

 

☐ Steun voor kosten van ondernemingen die deelnemen aan projecten van operationele groepen in het kader van het EIP (artikel 39)

 

 

☐ Steun voor bebossing en de aanleg van beboste gronden (artikel 41)

 

 

☐ Steun voor boslandbouwsystemen (artikel 42)

 

 

☐ Steun voor de preventie en het herstel van schade aan bossen (artikel 43)

 

 

☐ Steun voor investeringen ter verbetering van de veerkracht en de milieuwaarde van bosecosystemen (artikel 44)

 

 

☐ Steun voor het opvangen van gebiedsspecifieke nadelen die het gevolg zijn van bepaalde verplichte vereisten (artikel 45)

 

 

☐ Steun voor bosmilieuklimaatdiensten en bosinstandhouding (artikel 46)

 

 

☐ Steun voor kennisuitwisselings- en voorlichtingsacties in de bosbouwsector (artikel 47)

 

 

☐ Steun voor adviesdiensten in de bosbouwsector (artikel 48)

 

 

☐ Steun voor investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van de bosbouwsector (artikel 49)

 

 

☐ Steun voor investeringen in bosbouwtechnologieën en in de verwerking, mobilisering en afzet van bosbouwproducten (artikel 50)

 

 

☐ Steun voor de instandhouding van genetische hulpbronnen in de bosbouw (artikel 51)

 

 

☐ Aanloopsteun voor producentengroeperingen en -organisaties in de bosbouwsector (artikel 52)

 

 

☐ Steun voor ruilverkaveling van bosbouwgrond (artikel 53)

 

 

☐ Steun voor samenwerking in de bosbouwsector (artikel 54)

 

 

☐ Steun voor basisdiensten en infrastructuur in plattelandsgebieden (artikel 55)

 

 

☐ Aanloopsteun voor niet-agrarische activiteiten in plattelandsgebieden (artikel 56)

 

 

☐ Steun voor landbouwers die tot een kwaliteitsregeling voor katoen of levensmiddelen toetreden (artikel 57)

 

 

☐ Steun voor voorlichtings- en afzetbevorderingsactiviteiten voor katoen en levensmiddelen die onder een kwaliteitsregeling vallen (artikel 58)

 

 

☐ Steun voor samenwerking in plattelandsgebieden (artikel 59)

 

 

☐ Steun voor CLLD-projecten (artikel 60)”

 

 

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 november 2023.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)   PB L 248 van 24.9.2015, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) 2022/2472 van de Commissie van 14 december 2022 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB L 327 van 21.12.2022, blz. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2607/oj

ISSN 1977-0758 (electronic edition)


Top