EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:328:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 328, 22 december 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 328

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

65e jaargang
22 december 2022


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie

1

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (EU) 2022/2524 van de Raad van 12 december 2022 betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland op grond van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

59

 

 

OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN NIEUW-ZEELAND UIT HOOFDE VAN ARTIKEL XXVIII VAN DE ALGEMENE OVEREENKOMST INZAKE TARIEVEN EN HANDEL (GATT) 1994 BETREFFENDE DE WIJZIGING VAN DE CONCESSIES VOOR ALLE IN EU-LIJST CLXXV OPGENOMEN TARIEFCONTINGENTEN ALS GEVOLG VAN DE TERUGTREKKING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK UIT DE EUROPESE UNIE

61

 

*

Kennisgeving betreffende de datum van inwerkingtreding van de wijziging van de bijlagen 10-A en 10-B bij de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Korea

63

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2525 van de Raad van 21 december 2022 tot uitvoering van Verordening (EU) 2016/44 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië

64

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/2526 van de Commissie van 23 september 2022 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/852 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de tijdelijke opslag van kwikafval in vloeibare vorm ( 1 )

66

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/2527 van de Commissie van 17 oktober 2022 tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 807/2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake bijstand voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot invoering van overgangsbepalingen

68

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/2528 van de Commissie van 17 oktober 2022 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/891 en tot intrekking van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) nr. 611/2014, (EU) 2015/1366 en (EU) 2016/1149, die van toepassing zijn op steunregelingen in bepaalde landbouwsectoren

70

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/2529 van de Commissie van 17 oktober 2022 tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 639/2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot wijziging van bijlage X bij die verordening

74

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2530 van de Commissie van 1 december 2022 tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 641/2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

76

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2531 van de Commissie van 1 december 2022 tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 808/2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo)

78

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2532 van de Commissie van 1 december 2022 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/892 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 738/2010 en de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 615/2014, (EU) 2015/1368 en (EU) 2016/1150, die van toepassing zijn op steunregelingen in bepaalde landbouwsectoren

80

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2533 van de Commissie van 15 december 2022 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen “Miele della Lunigiana” (BOB)

84

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2534 van de Commissie van 21 december 2022 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van bèta-lactoglobuline (β-lactoglobuline) uit rundermelk als nieuw voedingsmiddel en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 ( 1 )

85

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2535 van de Commissie van 21 december 2022 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van gevriesdroogd mycelium van Antrodia camphorata in poedervorm als nieuw voedingsmiddel en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 ( 1 )

91

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2022/2536 van de Raad van 12 december 2022 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten

94

 

*

Besluit (EU) 2022/2537 van de Raad van 12 december 2022 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten

96

 

*

Besluit van het Politiek en Veiligheidscomité (GBVB) 2022/2538 van 13 december 2022 tot benoeming van het hoofd van de missie van de Europese Unie voor de opbouw van capaciteit in Somalië (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2022)

98

 

*

Besluit van het Politiek en Veiligheidscomité (GBVB) 2022/2539 van 13 december 2022 over de benoeming van de commandant van de EU-strijdkrachten voor de militaire operatie van de Europese Unie in Bosnië en Herzegovina en tot intrekking van Besluit (GBVB) 2022/59 (BiH/34/2022)

99

 

*

Besluit (EU) 2022/2540 van de Raad van 19 december 2022 tot benoeming van een lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité, voorgedragen door het Koninkrijk België

101

 

*

Besluit (EU) 2022/2541 van de Raad van 19 december 2022 tot benoeming van een lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité, voorgedragen door de Bondsrepubliek Duitsland

103

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2542 van de Raad van 19 december 2022 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1904 waarbij Nederland wordt gemachtigd een bijzondere maatregel te treffen die afwijkt van artikel 285 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

105

 

*

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2022/2543 van de Raad van 21 december 2022 tot uitvoering van Besluit (GBVB) 2015/1333 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië

107

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU, Euratom) 2022/2544 van de Commissie van 19 december 2022 tot vaststelling van de regelingen voor het beheer en de uitvoering van de lenings- en schuldbeheertransacties van de EU in het kader van de gediversifieerde financieringsstrategie en de daarmee verband houdende transacties tot het verstrekken van leningen

109

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU, Euratom) 2022/2545 van de Commissie van 19 december 2022 tot vaststelling van het kader voor de toewijzing van de kosten in verband met de lenings- en schuldbeheertransacties in het kader van de gediversifieerde financieringsstrategie

123

 

*

Besluit (EU) 2022/2546 van de Europese Centrale Bank van 16 december 2022 tot wijziging van Besluit ECB/2010/29 betreffende uitgifte van eurobankbiljetten (ECB/2022/46)

136

 

 

AANBEVELINGEN

 

*

Aanbeveling (EU) 2022/2547 van de Raad van 13 december 2022 tot wijziging van Aanbeveling (EU) 2022/107 betreffende een gecoördineerde aanpak om veilig vrij verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken ( 1 )

138

 

*

Aanbeveling (EU) 2022/2548 van de Raad van 13 december 2022 betreffende een gecoördineerde aanpak ten aanzien van reizen naar de Unie tijdens de COVID-19-pandemie en ter vervanging van Aanbeveling (EU) 2020/912

146

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

*

Besluit Nr. 2/2022 van de Partnerschapsraad die is opgericht bij de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, van 21 december 2022 wat betreft de tweede en laatste verlenging van de overgangsperiode waarin het Verenigd Koninkrijk mag afwijken van de verplichting om de persoonsgegevens van passagiers na hun vertrek uit het Verenigd Koninkrijk te wissen [2022/2549]

153

 

*

Besluit Nr. 3/2022 van de Partnerschapsraad die is opgericht bij de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, van 21 december 2022 tot vaststelling van een lijst van personen die bereid en in staat zijn om als lid van een scheidsgerecht in het kader van de handels- en samenwerkingsovereenkomst op te treden [2022/2550]

154

 

*

Besluit Nr. 4 van het EU-Korea-Handelscomité van 30 november 2022 betreffende de wijziging van de bijlagen 10-A en 10-B van de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds [2022/2551]

157

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2022/2400 van het Europees Parlement en de Raad van 23 november 2022 tot wijziging van de bijlagen IV en V bij Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen ( PB L 317 van 9.12.2022 )

169

 

*

Rectificatie van Besluit (EU) 2022/2353 van de Raad van 1 december 2022 betreffende een steunmaatregel uit hoofde van de Europese Vredesfaciliteit ter versterking van de capaciteiten van de strijdkrachten van Bosnië en Herzegovina ( PB L 311 van 2.12.2022 )

170

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top