Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0132

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/132 van de Commissie van 1 februari 2016 houdende vaststelling van de einddatum van de periode waarin op grond van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2334 aanvragen voor steun voor de particuliere opslag van varkensvlees kunnen worden ingediend

OJ L 25, 2.2.2016, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/132/oj

2.2.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 25/56


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/132 VAN DE COMMISSIE

van 1 februari 2016

houdende vaststelling van de einddatum van de periode waarin op grond van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2334 aanvragen voor steun voor de particuliere opslag van varkensvlees kunnen worden ingediend

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name artikel 18, lid 2, eerste alinea, onder b), en artikel 18, lid 2, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De steun voor de particuliere opslag op grond van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2334 van de Commissie (2) heeft een gunstig effect gehad op de markt voor varkensvlees. Verwacht wordt dat de prijzen zich verder zullen stabiliseren.

(2)

Het verlenen van steun voor de particuliere opslag van varkensvlees moet derhalve worden stopgezet en er moet een einddatum worden vastgesteld voor het indienen van aanvragen.

(3)

Omwille van de rechtszekerheid moet Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2334 worden ingetrokken.

(4)

Om speculatie te voorkomen moet deze verordening in werking treden op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De periode waarin op grond van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2334 aanvragen voor steun voor de particuliere opslag van varkensvlees kunnen worden ingediend, loopt af op 3 februari 2016.

Artikel 2

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2334 wordt ingetrokken met ingang van 3 februari 2016.

Zij blijft evenwel van toepassing op contracten die op grond van die verordening zijn gesloten.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 februari 2016.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Phil HOGAN

Lid van de Commissie


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2334 van de Commissie van 14 december 2015 tot opening van de particuliere opslag voor varkensvlees en tot voorafgaande vaststelling van het steunbedrag (PB L 329 van 15.12.2015, blz. 10).


Top