Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0132

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/132 z 1. februára 2016, ktorým sa stanovuje dátum ukončenia podávania žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/2334

OJ L 25, 2.2.2016, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/132/oj

2.2.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/56


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/132

z 1. februára 2016,

ktorým sa stanovuje dátum ukončenia podávania žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/2334

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 2 prvý pododsek písm. b) a druhý pododsek,

keďže:

(1)

Pomoc na súkromné skladovanie poskytnutá na základe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2334 (2) mala priaznivý účinok na trh s bravčovým mäsom. Očakáva sa ďalšia stabilizácia cien.

(2)

Poskytovanie pomoci na súkromné skladovanie bravčového mäsa by sa preto malo ukončiť a mal by sa stanoviť dátum ukončenia podávania žiadostí.

(3)

V záujme právnej istoty by sa malo vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2334 zrušiť.

(4)

S cieľom zabrániť špekuláciám by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dátum ukončenia podávania žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2334 je 3. februára 2016.

Článok 2

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2334 sa zrušuje s účinnosťou od 3. februára 2016.

Naďalej sa však uplatňuje v súvislosti so zmluvami uzatvorenými podľa tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. februára 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2334 zo 14. decembra 2015, ktorým sa zavádza súkromné skladovanie bravčového mäsa a vopred stanovuje výška pomoci (Ú. v. EÚ L 329, 15.12.2015, s. 10).


Top