EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0224

Komisijas Lēmums (2004. gada 20. februāris), ar ko nosaka kārtību, kādā sniedz informāciju par plāniem vai programmām, kuras ir vajadzīgas saskaņā ar Padomes Direktīvu 96/62/EK attiecībā uz robežlielumu atsevišķām piesārņojošām vielām apkārtējā gaisā (izziņots ar dokumenta numuru C(2004) 491)Dokuments attiecas uz EEZ.

OJ L 68, 6.3.2004, p. 27–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 203 - 209
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 203 - 209
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 203 - 209
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 203 - 209
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 203 - 209
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 203 - 209
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 203 - 209
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 203 - 209
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 203 - 209
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 250 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 250 - 256
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 106 - 112

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Atcelts ar 32011D0850

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/224/oj

32004D0224Oficiālais Vēstnesis L 068 , 06/03/2004 Lpp. 0027 - 0033


Komisijas Lēmums

(2004. gada 20. februāris),

ar ko nosaka kārtību, kādā sniedz informāciju par plāniem vai programmām, kuras ir vajadzīgas saskaņā ar Padomes Direktīvu 96/62/EK attiecībā uz robežlielumu atsevišķām piesārņojošām vielām apkārtējā gaisā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2004) 491)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2004/224/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 27. septembra Direktīvu 96/62/EK par apkārtējā gaisa kvalitātes novērtēšanu un pārvaldību [1] un jo īpaši tās 12. panta 1. punktu,

tā kā:

(1) Saskaņā ar Direktīvas 96/62/EK 8. panta 3. punktu dalībvalstīm ir jāsagatavo plāni vai programmas attiecībā uz to robežlielumu sasniegšanu, kas ir noteikti Padomes 1999. gada 22. aprīļa Direktīvā par robežlielumiem sēra dioksīdam, slāpekļa dioksīdam un slāpekļa oksīdiem, daļiņām un svinam apkārtējā gaisā [2], kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 16. novembra Direktīvā 2000/69/EK par robežlielumiem benzolam un oglekļa monoksīdam apkārtējā gaisā [3], tajās zonās un aglomerācijās, kur robežlielumi plus pielaides robeža ir pārsniegti. Šajos plānos un programmās jābūt vismaz Direktīvas 96/62/EK IV pielikumā uzskaitītajai informācijai. Komisijai regulāri jāpārbauda šo plānu un programmu īstenošana.

(2) Direktīvas 96/62/EK 11. pantā ir noteikts, ka dalībvalstīm savi plāni un programmas jāiesniedz Komisijai katru gadu.

(3) Lai gan plānus un programmas izstrādās saskaņā ar īpašām administratīvām prasībām katrā dalībvalstī, jāsaskaņo Komisijai sniedzamā informācija un tā jāstrukturē saskaņā ar šajā lēmumā noteikto sīki izstrādāto kārtību.

(4) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja, kura izveidota saskaņā ar Direktīvas 96/62/EK 12. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Iesniedzot informāciju, kā noteikts tās 11. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) daļā, par Direktīvas 96/62/EK 8. panta 3. punktā minētajiem plāniem un programmām attiecībā uz Direktīvās 1999/30/EK un 2000/69/EK noteiktajiem robežlielumiem, dalībvalstis sniedz minēto informāciju saskaņā ar šā lēmuma pielikumā doto struktūru.

Pilnīgus plānus un programmas Komisijai sniedz pēc pieprasījuma.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 20. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Margot Wallström

[1] OV L 296, 21.11.1996., 55. lpp. Direktīva grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

[2] OV L 163, 29.6.1999., 41. lpp. Direktīva grozīta ar Komisijas Lēmumu 2001/744/EK (OV L 278, 23.10.2001., 35. lpp.).

[3] OV L 313, 13.12.2000., 12. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

IEVADS

Ziņojumu Komisijai sniedz, izmantojot septiņas veidlapas, kas dotas turpmāk. Par katru plānu vai programmu jāaizpilda visas veidlapas. 1. veidlapā ir dota vispārīga informācija par attiecīgo plānu vai programmu. 2. līdz 6. veidlapā katra sleja apraksta pārsniegšanas situāciju, uz ko plāns vai programma ir vērsta. Pārsniegšanas situāciju definē ar pārsniegšanas apgabalu un robežlielumu (RL) plus pielaides robežu (RL + PR), kas šajā apgabalā ir pārsniegts. Pārsniegšanas apgabals ir viena vai vairākas vietas, kur ir konstatēts, ka izpētes gadā RL + PR lielums ir pārsniegts. Izpētes gads ir gads, kurā ir notikusi pārsniegšana, kas saskaņā ar Direktīvas 96/62/EK 8. pantu radīja pienākumu sagatavot plānu vai programmu. Katrā no 2. līdz 6. veidlapas rindām ir pārsniegšanas situācijas aprakstošs parametrs.

Pārsniegšanas apgabals var sastāvēt no vairākām vietām, kur izpētes gadā ir konstatēts RL + PR pārsniegums, ja šo vietu atsevišķi aprakstošie parametri ir salīdzināmi vai identiski. Šie aprakstošie parametri 2. līdz 6. veidlapā ir norādīti ar apvienojošu kodu, kas ir norādīts 1. ailē. Tiem aprakstošiem parametriem, kas dažādās vietās drīkst būt atšķirīgi, 1. ailē ir doti citi kodi; šie kodi norāda to, kā dažādi elementi jāpavieno.

7. veidlapā ir doti kopsavilkumi par individuāliem pasākumiem.

1. AILE Specifikācija par to, kā vietas, kur ir konstatēts, ka ir pārsniegts RL + PR lielums, var apvienot vienā pārsniegšanas situācijā – apvienojoši kodi, kas turpmākajās veidlapās ir doti katram ierakstam

Apvienojošs kods | Apvienojoša koda nozīme |

N.A. | Nav piemērojams |

S | Šim ierakstam jābūt kā vienam aprakstam (nevis sarakstam, diapazonam vai kopējam rādītājam), kas attiecas uz visām vietām, kuras ir apvienotas |

L | Ja vietas ir apvienotas, ieraksts ir saraksts ar visiem vietu ierakstiem |

LS | Ja vietas ir apvienotas, ieraksts ir saraksts ar visiem vietu ierakstiem vai viens apraksts |

R | Ja vietas ir apvienotas, ieraksts ir dažādo vietu ierakstu diapazons – no minimālā lieluma līdz maksimālajam lielumam |

T | Ja vietas ir apvienotas, ieraksts ir visu vietu ierakstu kopējais rādītājs |

a)Izpētes gads | N.A. |

b)Dalībvalsts | N.A. |

c)Atsauce uz plānu vai programmu | N.A. |

d)Saraksts ar to pārsniegšanas situāciju kodiem, kuras ir aprakstītas 2. līdz 6. veidlapā | N.A. |

e)Iestādes nosaukums, kas ir atbildīga par tāda plāna vai programmas izstrādāšanu, kurš ir vērts uz pārsniegšanas situāciju | N.A. |

f)Atbildīgās iestādes pasta adrese | N.A. |

g)Kontaktpersonas vārds | N.A. |

h)Kontaktpersonas pasta adrese | N.A. |

i)Kontaktpersonas telefons | N.A. |

j)Kontaktpersonas fakss | N.A. |

k)Kontaktpersonas e-pasta adrese | N.A. |

l)Vajadzības gadījumā paskaidrojoši komentāri | N.A. |

2. VEIDLAPA Robežlieluma pārsniegšanas apraksts

Piezīmes 2. veidlapai.

1. a) : punkts: Katrai pārsniegšanas situācijai piešķir kodu, kas dalībvalstī ir unikāls.

2. b) : punkts: Piesārņotāju norāda ar "SO2", "NO2", "PM10", "Pb" svinam, "C6H6" benzolam un "CO".

3. c) : punkts: Zonas kods ir tas pats kods, kas norādīts iesniegtajā gada aptaujas anketā (2001/839/EK) par izpētes gadu.

4. d) : punkts: Ja pārsniegšanas apgabals ir vairāk nekā viena pilsēta vai administratīvais rajons, min visas pilsētas un administratīvos rajonus, kur pārsniegums ir konstatēts, un tos atdala ar semikolu.

5. e) : punkts: Robežlielumu, attiecībā uz kuru RL + PR bija pārsniegts, norāda kā "h" (pamatojoties uz ik stundas vidējiem rādītājiem) vai ar "a" (gada vidējie rādītāji).

6. f) : un h) punkts: Ja pārsniegums ir konstatēts ar modelēšanu, šajā un turpmākajās veidlapās norāda vislielāko līmeni pārsniegšanas apgabalā.

7. i) punkts : Informācija jāsniedz formā "gads: koncentrācija". Ieraksti par atsevišķiem gadiem jāatdala ar semikolu. Datu nepieejamību norāda ar "n.a.", agrāku paziņojumu ar "com.".

8. j) : punkts: "Tās stacijas kods, kur pārsniegums bija novērots" ir kods, kas ir izmantots gada aptaujas anketā par izpētes gadu (Komisijas Lēmums 2001/839/EK).

9. j) : punkts: Attiecībā uz "stacijas ģeogrāfiskās koordinātes" un "stacijas klasifikācija" izmanto specifikācijas, kuras jau izmanto datu apmaiņai saskaņā ar Lēmumu 97/101/EK par informācijas apmaiņu.

10. k) : punkts Kodus "stacijas klasifikācijai" izmanto arī "apgabala klasifikācijai". Ja pārsniegšanas apgabalā, kas ir konstatēts ar modelēšanu, ir vairāk nekā viena klase, klases kodus norāda, tos atdalot ar semikolu.

11. l) : un m) punkts: "Platība (km2), kur līmenis pārsniedz RL" norāda attiecīgā pārsniegšanas apgabala lielumu. To var atstāt neaizpildītu attiecībā uz satiksmes staciju vai satiksmes apgabaliem. "Ceļa garums (km), kur līmenis pārsniedz RL" norāda tikai pārsniegumiem satiksmes stacijās vai modelēšanas gadījumā – satiksmes apgabaliem. Tas norāda to ceļa posmu kopējo garumu, kur ir notikusi pārsniegšana vienā vai abās pusēs.

12. n) : punkts: "Iedzīvotāju pakļaušana līmenim, kas pārsniedz RL" ir provizorisks to cilvēku skaita aprēķins, kas atradās vietā, kur notika robežlieluma pārsniegšana.

a)Pārsniegšanas situācijas kods | N.A. |

b)Piesārņotājs | S |

c)Zonas kods | L |

d)Pilsētas(-u) vai administratīvā(-o) rajona(-u) nosaukums(-i) | L |

e)Jāaizpilda tikai tad, ja piesārņotājs ir SO2, NO2 vai PM10 – robežlielums attiecībā uz kuru bija pārsniegts RL + PR [h/d/a] | S |

f)Koncentrācijas līmenis izpētes gadā | |

—Koncentrācija kā μg/m3, ja piemērojams,vai arī | R |

—8 stundu maksimālais vidējais rādītājs CO koncentrācijai kā mg/m3, ja piemērojams,vai arī | R |

—kopējais pārsniegumu skaits, kas izteikts attiecībā pret RL + PR, ja piemērojams | R |

g)Jāaizpilda tikai tad, ja RL ir izteikts kā skaitliskas koncentrācijas pārsniegumu skaits – kopējais pārsniegumu skaits izpētes gadā, kas izteikts attiecībā pret RL | R |

h)Koncentrācijas līmenis izpētes gadā, kas izteikts attiecībā pret pārējiem ar veselību saistītu attiecīgā piesārņotāja RL, ja šāds RL pastāv | |

—Koncentrācija kā μg/m3, ja piemērojams,vai arī | R |

—kopējais pārsniegumu skaits, kas izteikts attiecībā pret RL, ja piemērojams | R |

i)Koncentrācijas, kas novērotas iepriekšējos gados (ja pieejams) un kas nav iepriekš paziņotas Komisijai | |

—Gads un koncentrācija kā μg/m3, ja piemērojams,vai arī | L |

—gads un 8 stundu maksimālais vidējais rādītājs CO koncentrācijai kā mg/m3, ja piemērojams,vai arī | L |

—gads un kopējais pārsniegumu skaits, kas izteikts attiecībā uz RL + PR, ja piemērojams | L |

j)Ja pārsniegums konstatēts ar mērījumu | |

—Tās stacijas kods, kur pārsniegums bija novērots | L |

—Stacijas ģeogrāfiskās koordinātes | L |

—Stacijas klasifikācija | S |

k)Ja pārsniegums konstatēts ar mērījumu ar standartaprēķinu | |

—Vietas norāde pārsniegšanas apgabalā | LS |

—Apgabala klasifikācija | S |

l)Tās platības provizorisks aprēķins (km2), kur izpētes gadā līmenis pārsniedza RL | T |

m)Tā ceļa garuma provizorisks aprēķins (km), kur izpētes gadā līmenis pārsniedza RL | T |

n)To iedzīvotāju kopējā skaita provizorisks aprēķins, kuri bija pakļauti līmenim, kas izpētes gadā pārsniedza RL | T |

o)Vajadzības gadījumā paskaidrojoši komentāri | N.A. |

3. VEIDLAPA Robežlielumu pārsniegšanas iemeslu analīze izpētes gadā

Piezīmes 3. veidlapai.

1. b) : un c) punkts: Fona līmenis ir piesārņotāju koncentrācija plašākā mērogā nekā pārsniegšanas apgabals. Reģionālais fona līmenis ir līmenis, kāds iespējams var būt tad, ja 30 km attālumā nav avotu. Vietām pilsētā tas būtu fona līmenis, kāds varētu būt tad, ja pilsētas tur nebūtu. Pārsniegšanai, kuras iemesls ir ilgtermiņa gaisa piesārņojums no transporta, reģionālais fons var būt vienāds ar 2. veidlapā ziņoto pārsniegumu. Kopējais fons ir līmenis, kāds iespējams var būt tad, ja nav vietēju avotu (ar augstiem skursteņiem – 5 km attālumā un zemi avoti aptuveni 3 km attālumā – šis attālums var būt mazāks, piem., mājokļu apkure, vai lielāks, piem., tērauda rūpnīca). Reģionālais fona līmenis ir daļa no kopējā fona līmeņa. Pilsētā kopējais fons ir pilsētas fons, t.i., līmenis, kāds varētu būt tad, ja tiešā tuvumā nebūtu būtisku avotu. Lauku apvidū kopējais fona līmenis ir vienāds ar reģionālo fona līmeni.

2. d) : punkts: Vietējo avotu ietekmi izsaka kā secīgu skaitli, izmantojot "1" visietekmīgākajam avotam, "2" – otrajam ietekmīgākajam utt. Avotus, kam nav būtiskas ietekmes, norāda ar "–".

3. d) : punkts: Ja "citu" avotu ietekme ir bijusi norādīta kā būtiska, avota veidu(-us) paskaidro ierakstā "Paskaidrojoši komentāri".

4. f) : punkts: Izņēmuma vietējo klimatoloģiju apzīmē ar "+".

5. g) : punkts: Izņēmuma vietējo topogrāfiju apzīmē ar "+".

a)Pārsniegšanas situācijas kods | N.A. |

b)Reģionālā fona līmeņa provizorisks aprēķins | |

—Gada vidējā koncentrācija kā μg/m3, ja piemērojams,vai arī | R |

—8 stundu maksimālais vidējais rādītājs CO koncentrācijai kā mg/m3, ja piemērojams,vai arī | R |

—kopējais pārsniegumu skaits, kas izteikts attiecībā pret RL, ja piemērojams | R |

c)Kopējā fona līmeņa provizorisks aprēķins | |

—Gada vidējā koncentrācija kā μg/m3, ja piemērojams,vai arī | R |

—8 stundu maksimālais vidējais rādītājs CO koncentrācijai kā mg/m3, ja piemērojams,vai arī | R |

—kopējais pārsniegumu skaits, kas izteikts attiecībā pret RL, ja piemērojams | R |

d)Norāde par vietējo avotu ietekmi uz robežlieluma pārsniegšanu | |

—Satiksme | S |

—Rūpniecība, ieskaitot siltuma un elektroenerģijas ražošanu | S |

—Lauksaimniecība | S |

—Komerciāli un rezidējoši avoti | S |

—Dabīgi avoti | S |

—Citi | S |

e)Norāde uz analīzē izmantoto pārskatu par emisiju | N.A. |

f)Ja tās ir izņēmums – norāde uz vietējo klimatoloģiju | S |

g)Ja tās ir izņēmums – norāde uz vietējo topogrāfiju | S |

h)Vajadzības gadījumā paskaidrojoši komentāri | N.A. |

4. VEIDLAPA Bāzes līmenis

Piezīmes 4. veidlapai.

1. 4. veidlapa ir jāaizpilda par to (tiem) robežlielumu(-iem), attiecībā uz kuru(-iem) ir pārsniegts RL + PR.

2. Bāzes līmenis ir paredzamā koncentrācija gadā, kad robežlielums stājas spēkā, neskaitot pasākumus, kas pārsniedz tos pasākumus, par kuriem jau ir panākta vienošanās vai kuri izriet no spēkā esošajiem tiesību aktiem.

a)Pārsniegšanas situācijas kods | N.A. |

b)Īss apraksts emisiju modelim, kas izmantots bāzes līnijas analīzē | |

—Avoti, kas ietekmē reģionālo fona līmeni | S |

—Reģionālie avoti, kas ietekmē kopējo fona līmeni, bet neietekmē reģionālo fona līmeni | S |

—Vietējie avoti, ja tie ir attiecīgi | S |

c)Paredzamie līmeņi pirmajā gadā, kad jāsasniedz robežlielums | |

—Reģionālais fona bāzes līmenis | |

Gada vidējā koncentrācija kā μg/m3, ja piemērojams, vai arī | R |

8 stundu maksimālais vidējais rādītājs CO koncentrācijai kā mg/m3, ja piemērojams, vai arī | R |

kopējais pārsniegumu skaits, kas izteikts attiecībā pret RL, ja piemērojams | R |

—Kopējais fona bāzes līmenis | |

Gada vidējā koncentrācija kā μg/m3, ja piemērojams, vai arī | R |

8 stundu maksimālais vidējais rādītājs CO koncentrācijai kā mg/m3, ja piemērojams, vai arī | R |

kopējais pārsniegumu skaits, kas izteikts attiecībā pret RL, ja piemērojams | R |

—Bāzes līmenis pārsniegšanas vietā | |

Gada vidējā koncentrācija kā μg/m3, ja piemērojams, vai arī | R |

8 stundu maksimālais vidējais rādītājs CO koncentrācijai kā mg/m3, ja piemērojams, vai arī | R |

kopējais pārsniegumu skaits, kas izteikts attiecībā pret RL, ja piemērojams | R |

d)Vai ir pasākumi, kas pārsniedz tos pasākumus, kuri izriet no spēkā esošajiem tiesību aktiem un kuri ir vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka robežlielums līdz atbilstības dienai būs panākts? [j/n] | S |

e)Vajadzības gadījumā paskaidrojoši komentāri | N.A. |

5. VEIDLAPA Sīkāka informācija par pasākumi, kas pārsniedz tos pasākumus, kuri jau ir noteikti spēkā esošajos tiesību aktos

Piezīme 5. veidlapai.

1. 5. veidlapa ir jāaizpilda tikai tad, ja 4. veidlapā prasītajā analīzē konstatē, ka nav paredzams, ka robežlielumus sasniegs ar pasākumiem, kas jau ir noteikti spēkā esošajos tiesību aktos.

2. b) : punkts: Katrs pasākums jānorāda ar kodu, kas norāda uz 7. veidlapā aprakstītu pasākumu.

3. c) : punkts: Jānorāda pamatvārdi par dažādiem īstenošanas posmiem, pēc tiem – datums vai periods "mm/gg" formā. Ieraksti jāatdala ar semikolu.

4. e) : un f) punkts: Piešķirtais finansējums attiecas tikai uz publisku finansējumu; paredzamajās kopējās izmaksās ir iekļautas arī izmaksas, kuras sedz ietekmētās nozares.

a)Pārsniegšanas situācijas kods | N.A. |

b)Pasākuma(-u) kods(-i) | S |

c)Plānotais īstenošanas grafiks | L |

d)Rādītājs(-i) progresa monitoringam | S |

e)Piešķirtais finansējums (gadi; summa eiro) | T |

f)Paredzamās kopējās izmaksas (summa eiro) | T |

g)Paredzamais līmenis gados, kas robežlielums ir jāsasniedz, ņemot vērā papildu pasākumus | R |

h)Vajadzības gadījumā paskaidrojoši komentāri | N.A. |

6. VEIDLAPA Iespējami pasākumi, kas vēl nav veikti, un ilgtermiņa pasākumi (nav obligāta)

Piezīmes 6. veidlapai

1. b) : un d) punkts: Katrs pasākums jānorāda ar kodu, kas norāda uz 7. veidlapā aprakstītu pasākumu. Ja ir norādīts vairāk nekā viens pasākums, kodi jāatdala ar semikolu.

2. c) : punkts: Lai raksturotu administratīvo līmeni, kurā pasākumu varētu veikt, jāizmanto šādi kodi: A: vietējais: B: reģionālais; C: valsts; D: Eiropas Savienības; E: starptautisks, ārpus Eiropas Savienības. Ja ir atbilstīgs vairāk nekā viens līmenis, kodi jāatdala ar semikolu

a)Pārsniegšanas situācijas kods | N.A. |

b)Kods(-i) iespējamam(-iem) pasākumam(-iem), kas vēl nav veikts(-i) | LS |

c)Pasākumiem, kas vēl nav veikti: | |

administratīvais līmenis, kurā pasākumu varētu veikt | LS |

iemesls pasākuma neveikšanai | LS |

d)Ilgtermiņa pasākuma(-u) kods(-i) | LS |

e)Vajadzības gadījumā paskaidrojoši komentāri | N.A. |

7. VEIDLAPA Pasākumi kopsavilkums

Piezīmes 7. veidlapai

1. 7. veidlapu izmanto, lai aprakstītu 5. un 6. veidlapā minētos pasākumus. Par katru pasākumu jāaizpilda viena 7. veidlapas sleja.

2. a) : punkts: Katram pasākumam jāpiešķir unikāls kods.

3. c) : punkts: Pasākuma apraksts ir brīvs teksts, kas parasti ir 100 līdz 200 vārdu garš.

4. d) : punkts: Lai raksturotu administratīvo līmeni, kurā pasākumu varētu veikt, jāizmanto šādi kodi: A: vietējais; B: reģionālais; C: valsts.

5. e) : punkts: Lai raksturotu pasākuma veidu, jāizmanto šādi kodi: A: ekonomisks/fiskāls; B: tehnisks; C: izglītojošs/informējošs; D: cits.

6. g) : punkts: Lai raksturotu ar pasākumu panāktā koncentrācijas samazinājuma grafiku, jāizmanto šādi kodi: A: īstermiņa; B: vidēji ilga termiņa (apmēram gads); C: ilgtermiņa.

7. h) : punkts: Lai raksturotu nozares, kuras ir piesārņojuma rašanās avots un kuras pasākums ir ietekmējis, jāizmanto šādi kodi: A: transports; B: rūpniecība, ieskaitot siltuma un elektroenerģijas ražošanu; C: lauksaimniecība; D: komerciāli un rezidējoši avoti; E: cits.

8. e) : un h) punkts: Ja izmanto kodu "cits", tas jāpaskaidro ierakstā "Skaidrojoši komentāri".

9. i) punkts : Lai raksturotu to nozaru, kuras pasākums ir ietekmējis, telpisko mērogu jāizmanto šādi kodi:

10. d)–i) punkts : Ja ir atbilstošs vairāk nekā viens kods, tie jāatdala ar semikolu.

a)Pasākuma kods | N.A. |

b)Nosaukums | N.A. |

c)Apraksts | N.A. |

d)Administratīvais līmenis, kurā pasākumu varētu veikt | LS |

e)Pasākuma veids | N.A. |

f)Vai pasākums ir reglamentējošs? [j/n] | N.A. |

g)Samazinājuma grafiks | N.A. |

h)Ietekmētās nozares, kas ir piesārņojuma rašanās avots | N.A. |

i)Ietekmēto avotu telpiskais mērogs | N.A. |

j)Vajadzības gadījumā paskaidrojoši komentāri | N.A. |

--------------------------------------------------

Top