EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0224

2004/224/EY: Komission päätös, tehty 20 päivänä helmikuuta 2004, järjestelyistä tietojen toimittamiseksi neuvoston direktiivissä 96/62/EY edellytetyistä tiettyihin ilman epäpuhtauksien raja-arvoihin liittyvistä suunnitelmista tai ohjelmista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 491)

OJ L 68, 6.3.2004, p. 27–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 203 - 209
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 203 - 209
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 203 - 209
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 203 - 209
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 203 - 209
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 203 - 209
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 203 - 209
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 203 - 209
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 203 - 209
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 250 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 250 - 256
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 106 - 112

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Kumoaja 32011D0850

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/224/oj

32004D0224

2004/224/EY: Komission päätös, tehty 20 päivänä helmikuuta 2004, järjestelyistä tietojen toimittamiseksi neuvoston direktiivissä 96/62/EY edellytetyistä tiettyihin ilman epäpuhtauksien raja-arvoihin liittyvistä suunnitelmista tai ohjelmista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 491)

Virallinen lehti nro L 068 , 06/03/2004 s. 0027 - 0033


Komission päätös,

tehty 20 päivänä helmikuuta 2004,

järjestelyistä tietojen toimittamiseksi neuvoston direktiivissä 96/62/EY edellytetyistä tiettyihin ilman epäpuhtauksien raja-arvoihin liittyvistä suunnitelmista tai ohjelmista

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 491)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/224/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta 27 päivänä syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/62/EY(1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivin 96/62/EY 8 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on laadittava ilmassa olevien rikkidioksidin, typpidioksidin ja typen oksidien, hiukkasten ja lyijyn pitoisuuksien raja-arvoista 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetussa neuvoston direktiivissä 1999/30/EY(2) sekä ilmassa olevan bentseenin ja hiilimonoksidin raja-arvoista 16 päivänä marraskuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä(3) 2000/69/EY vahvistettujen raja-arvojen saavuttamiseksi suunnitelmat tai ohjelmat niitä alueita ja taajamia varten, joissa ylitysmarginaalilla korotetut raja-arvot ylittyvät. Näissä suunnitelmissa ja ohjelmissa on oltava vähintään direktiivin 96/62/EY liitteessä IV luetellut tiedot. Komissio valvoo säännöllisesti kyseisten suunnitelmien ja ohjelmien toteuttamista.

(2) Direktiivin 96/62/EY 11 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on toimitettava suunnitelmansa ja ohjelmansa komissiolle vuosittain.

(3) Suunnitelmat ja ohjelmat laaditaan kunkin jäsenvaltion omien hallinnollisten vaatimusten mukaisesti, mutta tiedot olisi toimitettava komissiolle yhdenmukaisessa ja jäsennetyssä muodossa tässä direktiivissä vahvistettujen yksityiskohtaisten järjestelyjen mukaisesti.

(4) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 96/62/EY 12 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kun jäsenvaltiot toimittavat tietoja direktiivin 96/62/EY 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista suunnitelmista tai ohjelmista kyseisen direktiivin 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdan mukaisesti direktiiveissä 1999/30/EY ja 2000/69/EY vahvistettujen raja-arvojen osalta, niiden on toimitettava tiedot tämän päätöksen liitteessä esitetyn jäsentelyn mukaisesti.

Suunnitelmat ja ohjelmat kokonaisuudessaan on pyynnöstä asetettava komission saataville.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä helmikuuta 2004.

Komission puolesta

Margot Wallström

Komission jäsen

(1) EYVL L 296, 21.11.1996, s. 55. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 23.10.2003, s. 1).

(2) EYVL L 163, 29.6.1999, s. 41. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission päätöksellä 2001/744/EY (EUVL L 278, 23.10.2003, s. 35).

(3) EYVL L 313, 13.12.2000, s. 12.

LIITE

Johdanto

Komissiolle toimitettavat tiedot on annettava seitsemällä jäljempänä kuvatulla lomakkeella. Kustakin suunnitelmasta tai ohjelmasta on täytettävä kaikki lomakkeet. Lomakkeessa 1 annetaan yleiset tiedot kyseessä olevasta suunnitelmasta tai ohjelmasta. Lomakkeissa 2-6 kussakin sarakkeessa kuvataan jokin ylitystilanne, jota suunnitelma tai ohjelma koskee. Ylitystilanne määritellään ilmoittamalla ylitysalue sekä alueella ylittynyt ylitysmarginaalilla korotettu raja-arvo. Ylitysalueella tarkoitetaan yhtä tai useampaa paikkaa, joissa tasojen on viitevuonna todettu ylittävän ylitysmarginaalilla korotetun raja-arvon. Viitevuosi on vuosi, jona tapahtui ylitys, jonka vuoksi direktiivin 96/62/EY 8 artiklan perusteella syntyi velvoite laatia tai panna täytäntöön suunnitelma tai ohjelma. Kullakin rivillä lomakkeissa 2-6 ilmoitetaan jokin ylitystilannetta kuvaava ominaisuus.

Ylitysalue voi muodostua useista paikoista, joilla ylitysmarginaalilla korotetun raja-arvon on todettu ylittyneen viitevuonna, sillä edellytyksellä, että näiden paikkojen tietyt ominaisuudet ovat vertailukelpoisia tai samoja. Eri ominaisuuksia kuvaaviin tietoihin liittyy lomakkeissa 2-6 yhdistämiskoodi, joka annetaan taulukossa 1. Joissakin tapauksissa ominaisuudet voivat olla erilaisia eri paikoissa. Tätä varten annetaan taulukossa B1 koodit, joista käy ilmi, kuinka erilaiset ominaisuudet yhdistetään.

Tiivistetyt kuvaukset yksittäisistä toimenpiteistä annetaan lomakkeessa 7.

TAULUKKO 1 Taulukossa selitetään, miten paikat, joissa tasojen on todettu ylittävän ylitysmarginaalilla korotettu raja-arvo, voidaan yhdistää yhdeksi ylitystilanteeksi. Lomakkeiden kussakin kohdassa annetaan jokin seuraavista yhdistämiskoodeista.

>TAULUKON PAIKKA>

LOMAKE 1 Yleiset tiedot suunnitelmasta tai ohjelmasta

>TAULUKON PAIKKA>

Huomautukset lomakkeeseen 1:

1. b: Jäsenvaltiot ilmoitetaan käyttäen seuraavia koodeja: Itävalta: A; Belgia: B; Tanska: DK; Suomi: FIN; Ranska: F; Saksa: D; Kreikka: GR Irlanti: IRL; Italia: I; Luxemburg: L; Alankomaat: NL; Portugali: P; Espanja: E; Ruotsi: S; Yhdistynyt kuningaskunta: UK.

2. c: Täydellinen ja yksityiskohtainen viittaus asiakirjoihin, joissa suunnitelma tai ohjelma kuvataan kokonaisuudessaan. Lisäksi voidaan antaa Internet-osoite.

3. g: Yhteyshenkilö, johon komission on otettava yhteyttä, mikäli se tarvitsee lisätietoja tähän ilmoituslomakkeeseen liittyvistä asioista.

LOMAKE 2 Kuvaus raja-arvon ylityksestä

>TAULUKON PAIKKA>

Huomautukset lomakkeeseen 2:

1. a: Kullekin ylitystilanteelle annetaan jäsenvaltiossa ainutkertainen koodinumero.

2. b: Epäpuhtaus ilmoitetaan seuraavilla lyhenteillä: "SO2", "NO2", "PM10", "Pb" (lyijy), "C6H6" (bentseeni) ja "CO".

3. c: Aluekoodin on oltava sama, jota on käytetty viitevuotta koskevassa vuosittaisessa kyselylomakkeessa (komission päätös 2001/839/EY)

4. d: Mikäli ylitysalue ulottuu useamman kuin yhden kaupungin tai kunnan alueelle, on mainittava kaikki kaupungit ja kunnat, joilla ylitys on todettu, puolipisteellä eroteltuna.

5. 5e: Raja-arvo, jonka osalta ylitysmarginaalilla korotettu raja-arvo ylittyy, määritetään lyhenteellä "h" (tuntikeskiarvot), "d" (päiväkeskiarvot) tai "a" (vuosikeskiarvot).

6. f ja h: Mikäli ylitys on todettu mallintamalla, korkein taso ylitysalueella annetaan tässä ja jäljempänä olevissa lomakkeissa.

7. i: Tiedot tulisi antaa muodossa "vuosi: pitoisuus". Eri vuosia koskevat merkinnät olisi erotettava puolipisteellä. Mikäli tiedot eivät ole käytettävissä, merkitään "na"; mikäli tiedot on ilmoitettu aiemmin, merkitään "com.".

8. j: "Sen aseman koodi, jossa ylitys havaittiin" on koodi, jota on käytetty viitevuotta koskevassa vuosittaisessa kyselylomakkeessa (komission päätös 2001/839/EY).

9. j: "Aseman maantieteelliset koordinaatit" ja "aseman luokittelu" tarkoittavat määritelmiä, jotka ovat jo käytössä tietojenvaihtojärjestelmästä tehdyn päätöksen 97/101/EY mukaisessa tietojenvaihdossa.

10. k: Koodeja, joita käytetään kohdassa "aseman luokittelu", käytetään myös kohdassa "alueen luokittelu". Mikäli mallintamisen avulla havaittu ylitysalue sisältää useamman kuin yhden luokan, annetaan luokkakoodit, jotka erotetaan toisistaan puolipisteellä.

11. l ja m: "Pinta-ala (km2), jolla raja-arvo ylittyy" osoittaa kyseisen ylitysalueen koon. Se voidaan jättää tyhjäksi liikenneasemien tai liikennealueiden osalta. "Tieosuus (km), jolla raja-arvo ylittyi" annetaan ainoastaan liikenneasemilla tapahtuneiden ylitysten osalta tai, mikäli käytetään mallintamista, liikennealueilla. Se ilmoittaa niiden tieosuuksien kokonaispituuden, joiden yhdellä tai molemmilla puolilla ylitykset tapahtuivat.

12. n: "Väestön altistuminen raja-arvon ylittyville tasoille" tarkoittaa arviota niiden ihmisten keskimääräisestä määrästä, jotka olivat paikalla raja-arvojen ylittyessä.

LOMAKE 3 Viitevuonna tapahtuneiden raja-arvojen ylitysten syiden analysointi

>TAULUKON PAIKKA>

Huomautukset lomakkeeseen 3:

1. b ja c: Taustatasolla tarkoitetaan epäpuhtauksien pitoisuuksia laajemmalti kuin ylitysalueella. Alueellinen taustataso on taso, jonka arvioidaan esiintyvän, mikäli lähteitä ei ole 30 km lähempänä. Kaupungissa olevien paikkojen osalta se on taustataso, mikäli kaupunkia ei olisi. Mikäli ylittyminen johtuu ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisesta, alueellinen taustapitoisuus voi olla sama kuin lomakkeessa 2 ilmoitettu ylitys. Lomake 2: Kokonaistaustataso on taso, jonka arvioidaan esiintyvän, mikäli alueella ei ole paikallisia lähteitä (korkeita savupiippuja 5 km:n säteellä ja matalia lähteitä noin 0,3 km:n etäisyydellä - tämä etäisyys voisi olla lyhyempi esim. kotitalouksien lämmityksen osalta tai pidempi esim. terästehtaiden osalta.) Kokonaistaustataso sisältää alueellisen taustatason. Kaupungissa kokonaistaustataso on kaupunkitaustataso eli taso, joka esiintyisi, mikäli välittömässä läheisyydessä ei olisi merkittäviä lähteitä. Maaseutualueella kokonaistaustataso on suunnilleen sama kuin alueellinen taustataso.

2. d: Paikallisten lähteiden osuudet ilmaistaan järjestysnumeroilla: 1 on merkittävin lähde, 2 toiseksi merkittävin lähde jne. Mikäli lähteellä ei ole suurta merkitystä, merkitään "-".

3. d: Mikäli "muiden" lähteiden osuus on ilmoitettu merkittäväksi, lähdetyypit on selvennettävä kohdassa "mahdolliset selventävät huomautukset".

4. f: Mikäli paikassa on poikkeukselliset paikalliset ilmasto-olosuhteet, merkitään "+".

5. g: Mikäli paikassa on poikkeuksellisen paikallisen topografia, merkitään "+".

LOMAKE 4 Perustaso

>TAULUKON PAIKKA>

Huomautuksia lomakkeeseen 4:

1. Lomake 4 täytetään niistä raja-arvoista, joiden osalta ylitysmarginaalilla korotettu raja-arvo on ylittynyt.

2. Perustaso on odotettu pitoisuus sinä vuonna, jona raja-arvo tulee voimaan, kun ei toteuteta muita toimenpiteitä kuin ne, joista on jo sovittu tai jotka johtuvat voimassa olevasta lainsäädännöstä.

LOMAKE 5 Yksityiskohtaiset tiedot muista kuin voimassa olevassa lainsäädännössä edellytetyistä toimenpiteistä

>TAULUKON PAIKKA>

Huomautukset lomakkeeseen 5:

1. Lomake 5 on täytettävä ainoastaan, mikäli lomakkeessa 4 edellytetyn analyysin perusteella ei ole odotettavissa, että raja-arvot saavutetaan jo voimassa olevassa lainsäädännössä edellytetyin toimenpitein.

2. b: Kukin toimenpide ilmoitetaan koodilla, joka viittaa lomakkeessa 7 kuvattuun toimenpiteeseen.

3. c: Toimeenpanon eri vaiheet ilmoitetaan avainsanoilla, joiden perässä on päivämäärä tai jakso muodossa "kk/vv". Merkinnät erotetaan puolipisteellä (";").

4. e ja f: Myönnetty rahoitus viittaa ainoastaan julkiseen rahoitukseen; arvioidut kokonaiskustannukset sisältävät myös kustannukset, joita aiheutuu sektorille, johon vaikutukset kohdistuvat.

LOMAKE 6 Mahdolliset toteuttamatta jääneet toimenpiteet ja pitkän aikavälin toimenpiteet (valinnainen)

>TAULUKON PAIKKA>

Huomautukset lomakkeeseen 6:

1. b ja d: Kukin toimenpide ilmoitetaan koodilla, joka viittaa lomakkeessa 7 kuvattuun toimenpiteeseen. Jos ilmoitetaan useampi kuin yksi toimenpide, koodit on erotettava toisistaan puolipisteellä.

2. c: Seuraavia koodeja käytetään luonnehtimaan hallinnollista tasoa, jolla toimenpide voitaisiin toteuttaa: A: paikallinen; B: alueellinen; C: kansallinen; D: Euroopan unioni; E: kansainvälinen taso Euroopan unionin ulkopuolella. Mikäli kyseeseen tulee useampi kuin yksi taso, koodit on erotettava toisistaan puolipisteellä.

LOMAKE 7 Tiivistelmä toimenpiteistä

>TAULUKON PAIKKA>

Huomautukset lomakkeeseen 7:

1. Lomaketta 7 käytetään kuvaamaan lomakkeessa 5 tai 6 mainittuja toimenpiteitä. Kunkin toimenpiteen osalta on täytettävä yksi lomakkeen 7 sarake.

2. a: Kullekin toimenpiteelle annetaan ainutkertainen koodi.

3. c: Toimenpide kuvataan vapaamuotoisella tekstillä, jonka pituus on tavanomaisesti 100-200 sanaa.

4. d: Seuraavia koodeja käytetään luonnehtimaan hallinnollista tasoa, jolla toimenpide voitaisiin toteuttaa: A: paikallinen; B: alueellinen; C: kansallinen.

5. e: Toimenpiteen luonnehtimiseen käytetään seuraavia koodeja:A: taloudellinen/verotuksellinen; B: tekninen; C: koulutus/tiedotus; D: jokin muu.

6. g: Sitä, millä aikavälillä toimenpiteellä aikaansaatava pitoisuuden vähennys saavutetaan, kuvataan seuraavilla koodeilla: A: lyhyt aikaväli; B: keskipitkä aikaväli (noin vuosi); C: pitkä aikaväli.

7. h: Sen lähdesektorin, johon toimenpide vaikuttaa, luonnehtimiseen käytetään seuraavia koodeja: A: liikenne; B: teollisuus, mukaan luettuina lämmön ja sähkön tuotanto; C: maatalous; D: kaupalliset lähteet ja kotitaloudet; E: muu.

8. e ja h: Mikäli käytetään koodia "muu", se on selitettävä kohdassa "Mahdolliset selventävät huomautukset"

9. i: Niiden lähteiden alueelliseen laajuuteen, johon toimenpide vaikuttaa, luonnehtimiseen käytetään seuraavia koodeja:A: ainoastaan paikalliset lähteet; B: lähteet kyseisellä kaupunkialueella; C: lähteet kyseisellä alueella; D: lähteet kyseisessä maassa; E: lähteet useammassa kuin yhdessä maassa.

10. d-i: Mikäli käytetään useampaa koodi, koodit on erotettava puolipisteellä.

Top