EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:157:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 157, 2005. gada 28. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 157

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

48. sējums
2005. gada 28. jūnijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Sagatavošanas dokumenti

 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

413. plenārsesija, 2004. gada 15. un 16. decembra

2005/C 157/1

Atzinums par Eiropas apdrošināšanas līgumu

1

2005/C 157/2

Atzinums par tēmu Tūrisms un sports: nākotnes izaicinājumi Eiropai (pašiniciatīvas atzinums)

15

2005/C 157/3

Atzinums par tēmu Komisijas paziņojums: Ceļā uz Eiropas stratēģiju nanotehnoloģijas jomā (COM(2004) 338 galīgā red.)

22

2005/C 157/4

Atzinums par Eiropas satiksmes noteikumiem un transportlīdzekļu reģistru (pašiniciatīvas atzinums)

34

2005/C 157/5

Atzinums par jūras transporta un jūrnieku komplektēšanas un apmācības veicināšanu (pašiniciatīvas atzinums) Administrators: Luís Lobo

42

2005/C 157/6

Atzinums par Komisijas lēmumprojekts par EK Līguma 86. panta pielietošanu attiecībā uz valsts subsīdijām, kas tiek piešķirtas noteiktiem uzņēmumiem kā kompensācija par vispārējo sabiedrības ekonomisko interešu pakalpojumu sniegšanu un Komisijas Direktīvas projektu par grozījumiem Direktīvā 80/723/EEC par dalībvalstu un sabiedrisko uzņēmumu savstarpējo finansiālo attiecību caurredzamību

48

2005/C 157/7

Atzinums Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par dalībvalstu izsniegto jūrnieku sertifikātu atzīšanu un Direktīvas 2001/25/EK grozīšanu (COM(2004) 311 final — 2004/0098 (COD))

53

2005/C 157/8

Atzinums par Ierosinājumi Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvām par harmonizētiem iekšzemes kuģniecības informācijas dienestiem Kopienu iekšzemes kuģu ceļu sistēmā (COM(2004) 392 final — 2004/0123 (COD))

56

2005/C 157/9

Atzinums par tēmu Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru izveido Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un groza Regulu (EK) Nr. 2847/93, ar ko izveido kopējai zivsaimniecības politikai piemērojamu kontroles sistēmu (COM(2004) 289 galīgā red. — 2004/0108 (CNS))

61

2005/C 157/10

Atzinums par Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai: Eiropas rīcības plāns vides un veselības aizsardzībā 2004-2010 (COM(2004) 416 final)

65

2005/C 157/11

Atzinums par tēmu Priekšlikums par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko ievieš standartus noteiktu dzīvnieku sugu humānai (bezsāpju) ķeršanai slazdos (COM(2004) 532 galīgā red. — 2004/0183 (COD))

70

2005/C 157/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinuma projekts par Padomes direktīvas 87/328/EEK priekšlikumu, ar kuru groza direktīvu 87/328/EEC par liellopu spermas uzglabāšanu Kopienas iekšējā tirdzniecībā (COM (2004) 563 final — 2004/0188 (CNS))

74

2005/C 157/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par Strukturālu pārmaiņu veicināšanu: rūpniecības politika paplašinātai Eiropai (COM(2004) 274 galīgā red.)

75

2005/C 157/14

Eiropas Ekonomikas un Sociālo Lietu Komitejas Atzinums par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par sieviešu un vīriešu vienlīdzības principa īstenošanu nodarbinātībā un darbā (COM(2004) 279 final — 2004/0084 (COD))

83

2005/C 157/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai — pētījums par saikni starp legālo un nelegālo migrāciju (COM(2004) 412 final)

86

2005/C 157/16

Atzinums par Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvaldītu ieceļošanu uzlabot ilgtspējīgu risinājumu pieejamību (COM(2004) 410 galīgā red.)

92

2005/C 157/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par tēmu Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par Efektīvāka kopējā Eiropas patvēruma sistēma: Vienotā procedūra kā nākamais solis (COM(2004) 503 galīgā red. — SEC(2004) 937)

96

2005/C 157/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Atzinums par “Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projektu par pieeju Kopienas ārējai palīdzībai”(COM(2004) 313 final — 2004/0099 (COD))

99

2005/C 157/19

Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu Komitejas Atzinums par Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam: ilgtspējīga lauksaimniecības modeļa izveide eiropā jaunās kopējās lauksaimniecības politikas (klp) rezultātā — cukura sektora reforma COM(2004) 499 final

102

2005/C 157/20

Eiropas Ekonomikas un Socialo Lietu Komitejas atzinums par temu: Komisijas Pazinojums: zinatne un tehnologija: Eiropas nakotnes atslega — vadlinijas petniecibas veicinasanai Eiropas savieniba (COM(2004) 353 galīgā red.)

107

2005/C 157/21

Eiropas Ekonomikas un Sociālo Lietu Komitejas atzinums par ierosinājumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvām par gada noslēguma pārskatu un konsolidēto pārskatu pārbaudi un grozījumiem Padomes Direktīvās 78/660/EEC UN 83/349/EEC (COM(2004) 177 final — 2004/0065 (COD))

115

2005/C 157/22

Eiropas Ekonomikas un Sociālo Lietu Komitejas atzinums par tēmu Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai ar nosaukumu: Palielināt gados vecāko strādājošo nodarbinātību un atlikt darba tirgus atstāšanu (COM(2004) 146 galīgā red.)

120

2005/C 157/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tēmu Baltā grāmata par Regulas Nr. 4056/86, ar ko jūras transportam piemēro EK konkurences noteikumus, pārskatīšanu (COM(2004) 675 final)

130

2005/C 157/24

Eiropas Ekonomikas un Socialo Lietu Komitejas Atzinums par Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma Projektu, kas ievieš daudzgadīgu Kopienas programmu ar mērķi veicināt drošāku interneta un jauno tehnoloģiju izmantošanu tiešsaistes režīmā (COM(2004) 91 galīgā red. — 2004/0023 (COD))

136

2005/C 157/25

Atzinums par tēmu Eiropas pieejamība pa jūras ceļu: līdzšinējā attīstība un nostādņu maiņa

141

2005/C 157/26

Eiropas Ekonomikas un Sociālo Lietu Komitejas Atzinums par Priekšlikumu Padomes regulai, papildinot Regulu (EC) No 1260/1999, kas nosaka vispārējos struktūrfondu noteikumus attiecībā uz PEACE programmas pagarināšanu un jaunu saistību asignējumu (COM (2004) 631 final)

147

2005/C 157/27

Atzinums par Priekšlikumu Padomes un Eiropas Parlamenta Regulai, ar kuru groza Padomes un Eiropas Parlamenta Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par teritoriālo statistisko vienību vienotas nomenklatūras (NUTS) ieviešanu sakarā ar Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas iestāšanos Eiropas Savienībā (COM(2004) 592 final — 2004/0202 (COD))

149

2005/C 157/28

Atzinums par Paaudžu attiecībām

150

2005/C 157/29

Atzinums par tēmu Ģenētiski modificētu kultūraugu un tradicionālo ekoloģisko kultūraugu koeksistence

155

2005/C 157/30

Atzinums par Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam: Eiropas rīcības plāns ekoloģiskajā lauksaimniecībā un ekoloģisku pārtikas produktu ražošanā (COM(2004) 415 final)

167


LV

 

Top