EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0705

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/705 (2021. gada 28. aprīlis), ar ko attiecībā uz vajadzīgo elementārparaugu skaitu un dažu analīzes metožu izpildes kritērijiem groza Regulu (EK) Nr. 333/2007 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2021/2832

OJ L 146, 29.4.2021, p. 73–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/705/oj

29.4.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 146/73


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/705

(2021. gada 28. aprīlis),

ar ko attiecībā uz vajadzīgo elementārparaugu skaitu un dažu analīzes metožu izpildes kritērijiem groza Regulu (EK) Nr. 333/2007

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts) par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (1), un jo īpaši tās 34. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 333/2007 (2) ir noteiktas paraugu ņemšanas un analīzes metodes, kas jāizmanto mikroelementu un pārstrādes procesā radušos piesārņotāju koncentrācijas oficiālajai kontrolei pārtikas produktos.

(2)

Regulā (EK) Nr. 333/2007 pašlaik noteiktās paraugu ņemšanas metodes paredz, ka jāņem kopparaugs, kura svars ir vismaz 1 kg. Attiecībā uz uztura bagātinātājiem, kaltētām garšvielām vai garšaugiem, kaltētām sēnēm, aļģēm vai ķērpjiem, kam ir augstas izmaksas par vienības svaru, rodas nesamērīgi augstas parauga izmaksas. Tāpēc attiecībā uz šīm precēm būtu jāparedz īpašas paraugu ņemšanas metodes.

(3)

Pamatojoties uz labāko pieejamo zinātnisko informāciju, Eiropas Savienības references laboratorijas, kas darbojas dzīvnieku barības un pārtikas piesārņotāju jomā, ir izstrādājušas vadlīnijas par to, kā aplēst noteikšanas robežu (LOD) un kvantitatīvās noteikšanas robežu (LOQ) attiecībā uz mērījumiem dzīvnieku barības un pārtikas piesārņotāju jomā (3). Šajās vadlīnijās ir ietvertas labākās un jaunākās tehnoloģiskās zināšanas, tādēļ to secinājumi būtu jāatspoguļo Regulā (EK) Nr. 333/2007 noteiktajās prasībās par LOQ attiecībā uz mikroelementu analītiskajām metodēm.

(4)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 333/2007 būtu attiecīgi jāgroza.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 333/2007 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.

(2)  Komisijas Regula (EK) Nr. 333/2007 (2007. gada 28. marts), ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes mikroelementu un pārstrādes procesā radušos piesārņotāju koncentrācijas kontrolei pārtikas produktos (OV L 88, 29.3.2007., 29. lpp.).

(3)  Wenzl, T., Haedrich, J., Schaechtele, A., Robouch, P., Stroka, J., Guidance Document on the Estimation of LOD and LOQ for Measurements in the Field of Contaminants in Feed and Food; EUR 28099, Eiropas Savienības Publikāciju birojs, Luksemburga, 2016. g., ISBN 978-92-79-61768-3; doi:10.2787/8931.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 333/2007 pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma B.2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“B.2.2.   Elementārparaugu skaits

Pārtikas produktiem, kas nav uztura bagātinātāji, kaltētas garšvielas vai garšaugi, kaltētas sēnes, aļģes vai ķērpji, kopparaugs ir vismaz 1 kilograms vai 1 litrs, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams, piemēram, ja paraugu veido viens iepakojums vai viena vienība.

Uztura bagātinātājiem, kaltētām garšvielām vai garšaugiem, kaltētām sēnēm, aļģēm vai ķērpjiem kopparaugs ir vismaz 100 grami vai 100 mililitri.

Pārtikas produktiem, kas nav uztura bagātinātāji, minimālais elementārparaugu skaits, ko ņem no partijas vai apakšpartijas, atbilst 3. tabulā noteiktajam.

Šķidro beztaras ražojumu partija vai apakšpartija tieši pirms paraugu ņemšanas ir manuāli vai mehāniski kārtīgi jāsamaisa cik vien iespējams, bet tikai tik daudz, lai netiktu nepasliktināta ražojuma kvalitāte. Tādējādi pieņem, ka attiecīgajā partijā vai apakšpartijā ir vienmērīga piesārņotāju koncentrācija. Tādēļ kopparaugu veido ar trim no partijas vai apakšpartijas ņemtiem elementārparaugiem.

Ja pārtikas produktu, kas nav uztura bagātinātāji, partija vai apakšpartija sastāv no atsevišķiem iepakojumiem vai vienībām, iepakojumu vai vienību skaits (elementārparaugi), kas jāņem kopparauga izveidošanai, atbilst 4.a tabulā noteiktajam.

Visu elementārparaugu svars/tilpums ir vienāds. Pārtikas produktu, kas nav uztura bagātinātāji, kaltētas garšvielas vai garšaugi, kaltētas sēnes, aļģes vai ķērpji, elementārparauga svars/tilpums ir vismaz 100 grami vai 100 mililitri, un iegūtais kopparaugs ir vismaz 1 kilograms vai 1 litrs.

Kaltētu garšvielu vai garšaugu, kaltētu sēņu, aļģu vai ķērpju elementārparauga svars/tilpums ir vismaz 35 grami vai 35 mililitri, un iegūtais kopparaugs ir vismaz 100 grami vai 100 mililitri.

Maksimāli pieļaujamā neorganiskās alvas koncentrācija attiecas uz katras kārbas saturu, bet praktisku iemeslu dēļ var izmantot kopparauga pieeju. Ja kārbu kopparauga testēšanas rezultātā iegūtā koncentrācija ir pavisam nedaudz mazāka nekā maksimāli pieļaujamā neorganiskās alvas koncentrācija un ja ir aizdomas, ka atsevišķās kārbās maksimāli pieļaujamā koncentrācija varētu būt pārsniegta, tad veic turpmākus pētījumus.

Uztura bagātinātāju elementārparaugu minimālais skaits un lielums atbilst 4.b tabulā noteiktajam.

Ja šajā B.2. punktā paredzēto paraugu ņemšanas metodi nav iespējams piemērot nepieņemamu saimniecisko seku (piem., iepakojuma veida, partijas bojājuma u. c.) vai praktisku apsvērumu dēļ, var izmantot alternatīvu paraugu ņemšanas metodi ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta pietiekama pārbaudāmās partijas vai apakšpartijas paraugu reprezentativitāte un ka procedūra tiek sīki dokumentēta. To reģistrē B.1.8. punktā paredzētajā protokolā.

1. tabula

Partiju sadalīšana apakšpartijās (beztaras sūtījumos tirgoti ražojumi)

Partijas svars (tonnās)

Apakšpartiju svars vai skaits

≥ 1 500

500 tonnas

> 300 un < 1 500

3 apakšpartijas

≥ 100 un ≤ 300

100 tonnas

< 100


2. tabula

Partiju sadalīšana apakšpartijās (ražojumi, kas netiek tirgoti beztaras sūtījumos)

Partijas svars (tonnās)

Apakšpartiju svars vai skaits

≥ 15

15–30 tonnas

< 15


3. tabula

No pārtikas produktu, kas nav uztura bagātinātāji, partijas vai apakšpartijas ņemamo elementārparaugu minimālais skaits

Partijas/apakšpartijas svars vai tilpums (kilogramos vai litros)

Ņemamo elementārparaugu minimālais skaits

< 50

3

≥ 50 un ≤ 500

5

> 500

10


4.a tabula

Iepakojumu vai vienību (elementārparaugu) skaits, ko ņem, lai izveidotu kopparaugu, ja partija vai apakšpartija sastāv no atsevišķiem pārtikas produktu, kas nav uztura bagātinātāji, iepakojumiem vai vienībām

Iepakojumu vai vienību skaits partijā/apakšpartijā

Ņemamo iepakojumu vai vienību skaits

≤ 25

vismaz 1 iepakojums vai 1 vienība

26–100

apmēram 5 %, vismaz 2 iepakojumi vai 2 vienības

> 100

apmēram 5 %, ne vairāk kā 10 iepakojumi vai 10 vienības


4.b tabula

Uztura bagātinātāju elementārparaugu minimālais skaits un lielums

Partijas lielums (iepakojumu skaits)

Paraugam ņemamo iepakojumu (elementārparaugu) skaits

Elementārparauga lielums

1–50

1

Viss iepakojuma saturs

51–250

2

Viss iepakojuma saturs

251–1 000

4

Puse no katra paraugam ņemta mazumtirdzniecības iepakojuma satura

> 1 000

No katriem 1 000 mazumtirdzniecības iepakojumiem 4 + 1 iepakojumi, bet ne vairāk par 25 mazumtirdzniecības iepakojumiem

≤ 10 iepakojumi: puse no katra mazumtirdzniecības iepakojuma satura

> 10 iepakojumi: no katra iepakojuma ņem vienādu daudzumu, lai iegūtu paraugu, kas vienāds ar 5 mazumtirdzniecības iepakojumu saturu

Nav zināms (attiecas tikai uz e-komerciju)

1

Viss iepakojuma saturs”;

2)

C.3.3.1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Svina, kadmija, dzīvsudraba, neorganiskās alvas un neorganiskā arsēna analīzes metožu izpildes kritēriji

5. tabula

Parametrs

Kritērijs

Piemērojamība

Regulā (EK) Nr. 1881/2006 norādītie pārtikas produkti

Specifiskums

Nav matricas vai spektrālo piejaukumu

Atkārtojamība (RSDr)

HORRATr mazāks nekā 2

Reproducējamība (RSDr)

HORRATr mazāks nekā 2

Atgūšana

Piemēro D.1.2. punkta noteikumus

LOD

= trīs desmitdaļas no LOQ

LOQ

Neorganiskā alva

≤ 10 mg/kg

Svins

ML ≤ 0,02 mg/kg

0,02 < ML < 0,1 mg/kg

ML ≥ 0,1 mg/kg

≤ ML

≤ divas trešdaļas no ML

≤ viena piektdaļa no ML

Kadmijs, dzīvsudrabs, neorganiskais arsēns

ML ≤ 0,02 mg/kg

0,02 < ML < 0,1 mg/kg

ML ir ≥ 0,1 mg/kg

≤ divas piektdaļas no ML

≤ divas piektdaļas no ML

≤ viena piektdaļa no ML”.


Top