EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1199

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1199 (2020. gada 13. augusts), ar ko groza Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 VI pielikumu, lai nolūkā novērst Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa ievešanu un izplatīšanos Savienībā uz laiku aizliegtu Savienībā ievest atsevišķus Argentīnas izcelsmes augļus

OJ L 267, 14.8.2020, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1199/oj

14.8.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 267/3


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1199

(2020. gada 13. augusts),

ar ko groza Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 VI pielikumu, lai nolūkā novērst Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa ievešanu un izplatīšanos Savienībā uz laiku aizliegtu Savienībā ievest atsevišķus Argentīnas izcelsmes augļus

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (1), un jo īpaši tās 40. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 7. pants sasaistē ar minētās regulas VI pielikumu izveido Regulas (ES) 2016/2031 (2) 40. panta 2. punktā paredzēto sarakstu, kurā norādīti augi, augu produkti un citi objekti, kuru ievešana Savienības teritorijā ir aizliegta, kā arī trešās valstis, trešo valstu grupas vai konkrētas trešo valstu teritorijas, uz kurām attiecas aizliegums.

(2)

Lai nepieļautu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (“norādītais kaitīgais organisms”) ievešanu un izplatīšanos Savienībā, Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/715 (3) nosaka pasākumus, kas veicami attiecībā uz Argentīnas, Brazīlijas, Dienvidāfrikas un Urugvajas izcelsmes augļiem, kuri pieder pie Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. un to hibrīdiem, izņemot Citrus aurantium L. un Citrus latifolia Tanaka augļus.

(3)

2020. gada maijā, jūnijā, jūlijā un augusta pirmajā nedēļā dalībvalstis Komisijai atkārtoti paziņoja par to, ka norādītais kaitīgais organisms importa pārbaudēs aizturēts uz Citrus limon (L.) N. Burm.f. un Citrus sinensis (L.) Osbeck Argentīnas izcelsmes augļiem (“norādītie augļi”).

(4)

Minētā atkārtotā aizturēšana liecina, ka Argentīnā pašlaik spēkā esošie fitosanitārie aizsardzības pasākumi nav pietiekami, lai novērstu minētā kaitīgā organisma ievešanu Savienībā. Tāpēc uz norādītajiem augļiem esošā norādītā kaitīgā organisma dēļ pastāv nepieņemams fitosanitārais risks, un šo risku līdz pieņemamam līmenim nevar samazināt neviens no Regulas (ES) 2016/2031 II pielikuma 1. iedaļas 2. un 3. punktā minētajiem pasākumiem.

(5)

Tāpēc norādīto augļu ievešana Savienībā būtu uz laiku jāaizliedz neatkarīgi no tā, vai tie ir paredzēti tikai rūpnieciskai pārstrādei sulā vai ne.

(6)

Lai novērstu pastāvošo risku, ka minētais kaitīgais organisms tiks ievests un izplatīsies Savienībā, un ļautu Argentīnai uzlabot sertifikācijas sistēmu un Komisijai veikt tās revīziju, minētais pagaidu aizliegums būtu jāpiemēro līdz 2021. gada 30. aprīlim. Šis datums vajadzības gadījumā būtu jāpārskata, pamatojoties uz revīzijas konstatējumiem.

(7)

Tāpēc Īstenošanas regulas 2019/2072 VI pielikums būtu attiecīgi jāgroza, savukārt Īstenošanas lēmums (ES) 2016/715 būtu jāturpina piemērot visiem pārējiem augļiem un attiecīgajām trešām valstīm.

(8)

Ņemot vērā steidzamo vajadzību novērst norādītā kaitīgā organisma un norādīto augļu radīto fitosanitāro risku, šai regulai būtu jāstājas spēkā otrajā dienā pēc tās publicēšanas.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 VI pielikumā

Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 VI pielikumā pievieno šādu rindu:

“21.

Citrus limon (L.) N. Burm.f. un Citrus sinensis (L.) Osbeck (līdz 2021. gada 30. aprīlim)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Argentīna”

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā otrajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 13. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2072 (2019. gada 28. novembris), ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 (OV L 319, 10.12.2019., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/715 (2016. gada 11. maijs), ar ko attiecībā uz noteiktiem augļiem, kuru izcelsme ir konkrētās trešās valstīs, nosaka pasākumus, kas veicami, lai nepieļautu kaitīgā organisma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa ievešanu un izplatīšanos Savienībā (OV L 125, 13.5.2016., 16. lpp.).


Top