14.8.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 267/3


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1199,

13. august 2020,

millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VI lisa seoses teatavate Argentinast pärit viljade liitu sissetoomise ajutise keelamisega, et hoida ära taimekahjustaja Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa liitu sissetoomine ja seal levimine

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrust (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ, (1) eriti selle artikli 40 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/2072 (2) artikliga 7 koostoimes kõnealuse määruse VI lisaga on kehtestatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille sissetoomine liitu on keelatud, koos kolmandate riikide, kolmandate riikide rühmade või kolmandate riikide konkreetsete piirkondadega, mille suhtes seda keeldu kohaldatakse, nagu on sätestatud määruse (EL) 2016/2031 artikli 40 lõikes 2.

(2)

Komisjoni rakendusotsuses (EL) 2016/715 (3) on sätestatud meetmed seoses perekondade Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. liikide ja nende hübriidide viljadega (muud kui Citrus aurantium L. ja Citrus latifolia Tanaka viljad), mis on pärit Argentinast, Brasiiliast, Lõuna-Aafrikast või Uruguayst, et hoida ära taimekahjustaja Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (edaspidi „määratletud taimekahjustaja“) liitu sissetoomine ja seal levimine.

(3)

Liikmesriigid on 2020. aasta mais, juunis, juulis ja augusti esimesel nädalal komisjonile korduvalt teatanud, et määratletud taimekahjustajat on leitud Argentinast pärit viljade Citrus limon (L.) N. Burm.f. ja Citrus sinensis (L.) Osbeck (edaspidi „määratletud viljad“) impordikontrolli tulemusel tehtud kinnipidamiste käigus.

(4)

Neist korduvatest kinnipidamistest nähtub, et Argentinas praegu kehtivad fütosanitaarmeetmed ei ole piisavad, et hoida ära määratletud taimekahjustaja liitu sissetoomine. Määratletud taimekahjustaja esinemine määratletud viljadel kujutab endast vastuvõetamatut taimetervislikku riski, mida ei saa vastuvõetava tasemeni vähendada ühegi määruse (EL) 2016/2031 II lisa 1. jao punktides 2 ja 3 esitatud meetmega.

(5)

Selle tulemusena tuleks ajutiselt keelata määratletud viljade liitu sissetoomine, olenemata sellest, kas need on ette nähtud eranditult tööstuslikuks mahlatootmiseks või mitte.

(6)

Kõnealust ajutist keeldu tuleks kohaldada kuni 30. aprillini 2021, et kõrvaldada määratletud taimekahjustaja liitu sissetoomise ja seal levimise jätkuv risk ning võimaldada Argentinal ajakohastada oma sertifitseerimissüsteemi ja komisjonil seda auditeerida. Vajaduse korral tuleks see kuupäev auditi tulemuste põhjal läbi vaadata.

(7)

Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VI lisa vastavalt muuta ning jätkata rakendusotsuse (EL) 2016/715 kohaldamist kõigi muude asjaomaste viljade ja kolmandate riikide suhtes.

(8)

Kuna määratletud taimekahjustaja ja määratletud viljade põhjustatud taimetervislik risk on vaja kiiresti kõrvaldada, peaks käesolev määrus jõustuma teisel päeval pärast selle avaldamist.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VI lisa muutmine

Rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VI lisasse lisatakse järgmine rida:

„21.

Citrus limon (L.) N. Burm.f. ja Citrus sinensis (L.) Osbeck (kuni 30 aprillini 2021)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Argentina“

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. august 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 317, 23.11.2016, lk 4.

(2)  Komisjoni 28. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/2072, millega kehtestatakse ühetaolised tingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 rakendamiseks seoses taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2008 ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/2019 (ELT L 319, 10.12.2019, lk 1).

(3)  Komisjoni 11. mai 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/715, millega sätestatakse meetmed seoses teatavatest kolmandatest riikidest pärit teatavate puuviljadega, et hoida ära kahjuliku organismi Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa Euroopa Liitu sissetoomine ja seal levimine (ELT L 125, 13.5.2016, lk 16).