EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1199

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1199 ze dne 13. srpna 2020, kterým se mění příloha VI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 s cílem dočasně zakázat dovoz některých plodů pocházejících z Argentiny do Unie, aby se zamezilo zavlékání organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a jeho rozšiřování na území Unie

OJ L 267, 14.8.2020, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1199/oj

14.8.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 267/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1199

ze dne 13. srpna 2020,

kterým se mění příloha VI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 s cílem dočasně zakázat dovoz některých plodů pocházejících z Argentiny do Unie, aby se zamezilo zavlékání organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a jeho rozšiřování na území Unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a zejména na čl. 40 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 7 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 (2) ve spojení s přílohou VI uvedeného nařízení stanoví seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz do Unie z určitých třetích zemí je zakázán, spolu s uvedením třetích zemí, skupin třetích zemí nebo konkrétních území třetích zemí, na které se zákaz vztahuje, jak je uvedeno v čl. 40 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031.

(2)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/715 (3) stanoví opatření proti zavlékání organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (dále jen „dotčený škodlivý organismus“) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o plody Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf. a jejich hybridy, jiné než plody Citrus aurantium L. a Citrus latifolia Tanaka, pocházející z Argentiny, Brazílie, Jihoafrické republiky nebo Uruguaye.

(3)

V květnu, červnu, červenci a prvním týdnu srpna 2020 členské státy na základě svých dovozních prohlídek opakovaně oznamovaly Komisi zachycení dotčeného škodlivého organismu u plodů Citrus limon (L.) N. Burm.f. a Citrus sinensis (L.) Osbeck pocházejících z Argentiny (dále jen „dotčené plody“).

(4)

Tyto opakující se případy zachycení ukazují, že fytosanitární záruky, které jsou v Argentině v současnosti zavedeny, jsou nedostatečné k tomu, aby se zamezilo zavlečení dotčeného škodlivého organismu do Unie. Kvůli výskytu dotčeného škodlivého organismu u dotčených plodů tudíž existuje nepřijatelné fytosanitární riziko, které není možné snížit na přijatelnou úroveň žádným z opatření stanovených v příloze II oddíle 1 bodech 2 a 3 nařízení (EU) 2016/2031.

(5)

Proto by měl být dovoz dotčených plodů do Unie dočasně zakázán, a to bez ohledu na to, zda jsou určeny výhradně k průmyslovému zpracování na šťávu, či nikoli.

(6)

Tento dočasný zákaz by se měl uplatňovat do 30. dubna 2021 s cílem vyřešit stávající riziko zavlečení dotčeného škodlivého organismu do Unie a jeho rozšiřování na území Unie a umožnit Argentině modernizovat svůj certifikační systém a podrobit jej auditu ze strany Komise. Toto datum by mělo být podle potřeby na základě zjištění auditu přezkoumáno.

(7)

Příloha VI prováděcího nařízení 2019/2072 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna, zatímco prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/715 by se mělo nadále vztahovat na všechny ostatní dotyčné plody a třetí země.

(8)

Vzhledem k naléhavé potřebě řešit fytosanitární riziko způsobené dotčeným škodlivým organismem a dotčenými plody by mělo toto nařízení vstoupit v platnost druhým dnem po vyhlášení.

(9)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna přílohy VI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072

V příloze VI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 se doplňuje nový řádek, který zní:

„21.

Citrus limon (L.) N. Burm.f. a Citrus sinensis (L.) Osbeck (do 30. dubna 2021)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Argentina“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost druhým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. srpna 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019 (Úř. věst. L 319, 10.12.2019, s. 1).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/715 ze dne 11. května 2016, kterým se stanoví opatření proti zavlékání škodlivého organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o některé citrusové plody pocházející z některých třetích zemí (Úř. věst. L 125, 13.5.2016, s. 16).


Top