EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1199

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1199 z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w celu tymczasowego zakazu wprowadzania do Unii niektórych owoców pochodzących z Argentyny w celu zapobieżenia wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

Dz.U. L 267 z 14.8.2020, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1199/oj

14.8.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1199

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

zmieniające załącznik VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w celu tymczasowego zakazu wprowadzania do Unii niektórych owoców pochodzących z Argentyny w celu zapobieżenia wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (1), w szczególności jego art. 40 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 7 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/2072 (2) w związku z załącznikiem VI do tego rozporządzenia ustanowiono wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, których wprowadzanie do Unii jest zakazane, łącznie z państwami trzecimi, grupami państw trzecich lub określonymi obszarami państw trzecich, do których ma zastosowanie zakaz, jak przewidziano w art. 40 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

(2)

W decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/715 (3) ustanowiono środki w odniesieniu do owoców Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich hybryd, innych niż owoce Citrus aurantium L. i Citrus latifolia Tanaka, pochodzących z Argentyny, Brazylii, Republiki Południowej Afryki lub Urugwaju, aby zapobiec wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa („określony agrofag”).

(3)

W maju, czerwcu, lipcu i pierwszym tygodniu sierpnia 2020 r. państwa członkowskie wielokrotnie powiadamiały Komisję o przechwyceniu określonego agrofaga na owocach Citrus limon (L.) N. Burm.f. i Citrus sinensis (L.) Osbeck pochodzących z Argentyny („określone owoce”) w wyniku kontroli ich przywozu.

(4)

Te powtarzające się przypadki przechwycenia wskazują, że stosowane obecnie w Argentynie zabezpieczenia fitosanitarne są niewystarczające, aby zapobiec wprowadzeniu określonego agrofaga do Unii. Istnieje zatem niedopuszczalne zagrożenie fitosanitarne spowodowane występowaniem określonego agrofaga na określonych owocach, które nie może zostać zmniejszone do dopuszczalnego poziomu za pomocą któregokolwiek ze środków określonych w sekcji 1 pkt 2 i 3 w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2016/2031.

(5)

W związku z tym wprowadzanie do Unii określonych owoców powinno być czasowo zabronione niezależnie od tego, czy są one przeznaczone wyłącznie do przetworzenia przemysłowego na sok, czy też nie.

(6)

Ten tymczasowy zakaz powinien mieć zastosowanie do dnia 30 kwietnia 2021 r., co umożliwi wyeliminowanie istniejącego ryzyka wprowadzenia do Unii i rozprzestrzeniania się w niej określonego agrofaga oraz umożliwi Argentynie ulepszenie systemu certyfikacji oraz poddanie go audytowi przeprowadzanemu przez Komisję. Data ta powinna być w razie potrzeby poddana przeglądowi na podstawie wyników audytu.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072, natomiast decyzja wykonawcza (UE) 2016/715 powinna mieć nadal zastosowanie do wszystkich pozostałych owoców i zainteresowanych państw trzecich.

(8)

Ze względu na pilną potrzebę wyeliminowania zagrożenia fitosanitarnego stwarzanego przez określonego agrofaga i określone owoce niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie drugiego dnia po jego opublikowaniu.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana w załączniku VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072

W załączniku VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 dodaje się wiersz w brzmieniu:

„21.

Citrus limon (L.) N. Burm.f. i Citrus sinensis (L.) Osbeck (do dnia 30 kwietnia 2021 r.)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Argentyna”

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie drugiego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 sierpnia 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 (Dz.U. L 319 z 10.12.2019, s. 1).

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/715 z dnia 11 maja 2016 r. określająca środki w odniesieniu do niektórych owoców pochodzących z niektórych państw trzecich w celu zapobieżenia wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenianiu się na jej terytorium organizmu szkodliwego Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Dz.U. L 125 z 13.5.2016, s. 16).


Top