EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0502

2006/502/EK: Komisijas Lēmums ( 2006. gada 11. maijs ), ar ko dalībvalstīm pieprasa veikt pasākumus, kas atļautu tirgot tikai bērniem drošas šķiltavas un aizliegtu tirgot jaunrades šķiltavas (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1887 un numuru K(2006) 1887 KOR) (Šis teksts anulē un aizstāj publikāciju 2006. gada 19. jūlija Oficiālajā Vēstnesī L 197, 9. lappusē ) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 198, 20.7.2006, p. 41–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 976–980 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 017 P. 3 - 7
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 79 - 83

No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2017: This act has been changed. Current consolidated version: 14/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/502/oj

20.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 198/41


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 11. maijs),

ar ko dalībvalstīm pieprasa veikt pasākumus, kas atļautu tirgot tikai bērniem drošas šķiltavas un aizliegtu tirgot jaunrades šķiltavas

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1887 un numuru K(2006) 1887 KOR)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Šis teksts anulē un aizstāj publikāciju 2006. gada 19. jūlija Oficiālajā Vēstnesī L 197, 9. lappusē)

(2006/502/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 3. decembra Direktīvu 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību (1), un jo īpaši tās 13. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 2001/95/EK ražotājiem ir jālaiž tirgū tikai droši produkti.

(2)

Ja Komisijai kļuvis zināms, ka noteikti izstrādājumi nopietni apdraud patērētāju veselību un drošību, saskaņā ar Direktīvas 2001/95/EK 13. pantu, ievērojot zināmus nosacījumus, tā var pieņemt lēmumu, ar kuru pieprasa dalībvalstīm veikt pagaidu pasākumus nolūkā īpaši ierobežot vai noteikt īpašus nosacījumus attiecībā uz šādu izstrādājumu laišanu apgrozībā, aizliegt to tirdzniecību un ieviest atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka aizliegumu ievēro, vai pieprasīt to izņemšanu no apgrozības tirgū vai atsaukt tos no tirgus.

(3)

Šāda lēmuma pamatā jābūt faktiem, ka dalībvalstīs pastāv ievērojamas atšķirības to rīcībā vai plānotajā rīcībā saistībā ar attiecīgajiem riska faktoriem. Ņemot vērā drošības jautājuma būtību, riska faktoru nevar salīdzināt ar šīs lietas steidzamības pakāpi citās procedūrās, kas noteiktas saskaņā ar īpašiem Kopienas tiesību aktiem, kas piemērojami attiecīgajiem izstrādājumiem. Turklāt, draudus efektīvi var novērst tikai, ieviešot attiecīgus pasākumus, kas piemērojami Kopienas mērogā, lai nodrošinātu patērētāju veselības un drošības konsekventu augstas pakāpes aizsardzību un pienācīgu iekšējā tirgus darbību.

(4)

Šķiltavas ir bīstams izstrādājums, jo tās rada liesmu vai karstumu un satur uzliesmojošu degvielu. Ja bērni šķiltavas izmanto nepiemērotā veidā, tās var radīt nopietnu risku, izraisot ugunsgrēku, ievainojumus vai pat nāvi. Ņemot vērā šķiltavām raksturīgo bīstamību, apgrozībā laisto priekšmetu lielo skaitu un paredzamos izmantošanas apstākļus, ir jānovērtē smagie draudi, ko šķiltavas varētu radīt bērnu drošībai, pamatojoties uz to, ka bērni, iespējams, varētu ar šķiltavām rotaļāties.

(5)

To, ka šķiltavas rada nopietnu risku, apstiprina arī pieejamie dati un informācija par ugunsgrēkiem, ko ES ir izraisījuši bērni, rotaļājoties ar šķiltavām. Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un rūpniecības departamenta 1997. gada februārī publicētajā ziņojumā ar nosaukumu “Eiropas pētījums – negadījumi, kurus izraisījuši bērni līdz 5 gadu vecumam, rotaļājoties ar cigarešu šķiltavām un sērkociņiem” (“European research – accidents caused by children under 5 playing with cigarette lighters and matches”) minēts, ka 1997. gadā ES kopumā ir reģistrēti 1 200 ugunsgrēki, 260 nelaimes gadījumi, kuros gūti ievainojumi, un 20 nāves gadījumi. Jaunākā informācija apstiprina, ka ievērojamu skaitu smagu nelaimes, ieskaitot nāves gadījumus ES vēl joprojām izraisa bērnu rotaļāšanās ar šķiltavām, kas nav drošas bērniem.

(6)

Austrālijā, Kanādā, Jaunzēlandē un Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV) pastāv tiesību akti, kuros noteiktas prasības bērniem drošām šķiltavām, kas ir līdzvērtīgas šajā lēmumā paredzētajām prasībām. Pirms tiesību aktu izstrādāšanas ASV tika veikta aptauja. ASV Patēriņa izstrādājumu nekaitīguma komitejas 1993. gada priekšlikumā ASV noteikumos par šķiltavām aplēsts, ka bērnu rotaļas ar šķiltavām Savienotajās Valstīs ir izraisījušas vairāk nekā 5 000 ugunsgrēku, 1 150 nelaimes gadījumu, kuros ir gūti ievainojumi, un 170 nāves gadījumu.

(7)

ASV prasību par izstrādājumu nekaitīgumu bērniem ieviesa 1994. gadā. ASV 2002. gadā veiktais pētījums par šīs prasības efektivitāti liecina, ka ugunsgrēku, nelaimes gadījumu, kuros gūti ievainojumi, un nāves gadījumu skaits samazinājās par 60 %.

(8)

Pēc apspriešanās komitejā, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2001/95/EK 15. pantu, dalībvalstis konstatēja ievērojamas atšķirības dalībvalstu pieejā riska novēršanai, ko izraisa šķiltavas, kas nav drošas bērniem.

(9)

Uz šķiltavu drošību attiecas divi tehniskie standarti: Eiropas un starptautiskais standarts EN ISO 9994:2002 “Šķiltavas – Drošības specifikācija”, kurā noteiktas šķiltavu kvalitātes, drošuma un nekaitīguma specifikācijas, kas ir saistītas ar attiecīgām ražošanas pārbaudes procedūrām, taču bez specifikācijām attiecībā uz bērniem drošiem izstrādājumiem, kā arī Eiropas standarts EN 13869:2002 “Šķiltavas – Bērniem drošas šķiltavas – Drošības prasības un testēšana” ar specifikācijām attiecībā uz bērniem drošiem izstrādājumiem.

(10)

Norādes uz EN ISO 9994:2002 Komisija publicēja Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2) saskaņā ar Direktīvas 2001/95/EK 4. pantā izklāstīto procedūru, izsakot pieņēmumu par atbilstību vispārējām Direktīvas 2001/95/EK drošības prasībām attiecībā uz šajā standartā iekļautajiem riska faktoriem. Dažas dalībvalstis uzskata, ka Komisijai OV vajadzētu publicēt arī EN 13869:2002 norādes, lai risinātu jautājumu par bērniem drošiem izstrādājumiem. Tomēr citas dalībvalstis uzskata, ka EN 13869:2002 vispirms ir būtiski jāpārstrādā.

(11)

Kamēr nav ieviesti Kopienas mēroga pasākumi attiecībā uz bērniem drošām šķiltavām un jaunrades šķiltavu aizliegumu, dažas dalībvalstis var piemērot atšķirīgus pasākumus valsts mērogā. Šādu pasākumu ieviešana nenovēršami radīs nevienādu aizsardzības pakāpi un šķēršļus šķiltavu tirdzniecībai Kopienas iekšienē.

(12)

Kopienā nepastāv konkrēti tiesību akti attiecībā uz šķiltavām. Ņemot vērā attiecīgā drošības jautājuma būtību, risku nevar novērst efektīvi problēmas steidzamības pakāpei atbilstošā veidā, izmantojot citas procedūras, kas noteiktas Kopienas tiesību aktos. Tādēļ ir jāievēro Direktīvas 2001/95/EK 13. pantā paredzētā procedūra.

(13)

Ņemot vērā nopietno risku, kas saistīts ar šķiltavām, lai nodrošinātu patērētāju veselības un drošības aizsardzību vienmērīgi augstā līmenī visā Eiropas Savienībā, kā arī lai novērstu tirdzniecības šķēršļus, ir jāpieņem pagaidu lēmums atbilstoši Direktīvas 2001/95/EK 13. pantam. Ar šādu lēmumu iespējami īsā laikā jānodrošina, lai uz šķiltavu laišanu apgrozībā attiecinātu nosacījumu, ka tās ir bērniem drošas. Kamēr nav rasts pastāvīgs risinājums, kas pamatotos starptautiskā vienotībā, ar šo lēmumu tiktu novērsti turpmākie kaitējumi un nāves gadījumi.

(14)

Šā lēmuma prasība par drošumu bērniem jāattiecina uz vienreizlietojamām šķiltavām, jo ar šādām šķiltavām ir saistīta īpaši augsta riska pakāpe, ja bērni tās izmanto nepiemērotā veidā. ASV 1987. gadā veiktais pētījums “Harwood’s study” liecina, ka vidēji 96 % no negadījumiem, ko izraisījuši bērni, rotaļājoties ar šķiltavām, saistīti ar vienreizlietojamām šķiltavām. Ļoti maz nelaimes gadījumu izraisījušas šķiltavas, kas nebija vienreizlietojamas, proti, tā saucamās sevišķi greznās vai greznās šķiltavas, kas ir tā projektētas, izgatavotas un laistas apgrozībā, lai ilglaicīgi nodrošinātu pastāvīgu paredzēto, drošo izmantošanu, uz kurām attiecas rakstiska garantija un garantijas remonts, kurām ir sarežģīta konstrukcija un kurās izmantots dārgs materiāls, tās ir greznas, un ir maza iespēja sajaukt tās ar citām šķiltavām, tās pārdod atbilstoši prestižajam zīmolam. Šie rezultāti saistīti ar faktu, ka cilvēki vairāk uzmana vērtīgākas un ilgākai lietošanai paredzētas šķiltavas.

(15)

Būtu jāaizliedz visas šķiltavas, kas kaut kādā veidā atgādina citu priekšmetu, ko parasti atzīst par bērniem pievilcīgu vai paredzētu lietošanai bērniem. Tas galvenokārt, bet ne tikai, attiecas uz šķiltavām, kuru forma atgādina multiplikācijas filmu personāžus, rotaļlietas, šaujamieročus, pulksteņus, telefonus, mūzikas instrumentus, transporta līdzekļus, cilvēka ķermeni vai cilvēka ķermeņa daļas, dzīvniekus, pārtiku vai dzērienus, kuras atskaņo melodijas vai mirgo, kurām ir kustīgas daļas vai citas izklaides funkcijas un kuras parasti sauc par “jaunrades šķiltavām”, kas rada draudus bērniem, ja viņi tās izmanto nepiemēroti.

(16)

Lai šķiltavu ražotājiem atvieglotu prasību piemērošanu par izstrādājumu nekaitīgumu bērniem, ir lietderīgi minēt atsauci uz attiecīgo specifikāciju Eiropas standartā EN 13869:2002, lai šķiltavas, kas atbilst attiecīgajām specifikācijām valstu standartos, ar kuriem transponē minēto Eiropas standartu, uzskatītu par atbilstošām šā lēmuma prasībām par izstrādājumu nekaitīgumu bērniem. Tāpat šķiltavas, kas atbilst attiecīgajiem to trešo valstu noteikumiem, kurās ir spēkā šajā lēmumā noteiktajām prasībām līdzvērtīgas bērnu drošuma prasības, būtu uzskatāmas par atbilstošām šā lēmuma bērnu drošuma prasībām.

(17)

Lai konsekventi un efektīvi ieviestu šajā lēmumā noteiktās prasības par izstrādājumu nekaitīgumu bērniem, ražotājiem pēc kompetento iestāžu pieprasījuma jāiesniedz pārbaudes ziņojums, ko sagatavojušas testēšanas laboratorijas, ko akreditējušas akreditācijas iestādes, kas ir starptautisko akreditācijas organizāciju dalībnieces vai ir citā veidā atzītas šāda veida pārbaužu veikšanai, vai ko ir sniegušas testēšanas laboratorijas, kuras ir atzinušas šāda veida pārbaužu veikšanai to valstu iestādes, kurās piemēro šajā lēmumā noteiktajām drošības prasībām līdzvērtīgas drošības prasības. Šķiltavu ražotāji pēc pieprasījuma nekavējoties iesniedz visus vajadzīgos dokumentus kompetentajām iestādēm, kas izveidotas saskaņā ar Direktīvas 2001/95/EK 6. pantu. Ja ražotājs nevar iesniegt šādus dokumentus kompetentās iestādes noteiktajā termiņā, šķiltavas būtu jāizņem no apgrozības.

(18)

Atbilstoši Direktīvas 2001/95/EK 5. panta 2. punktam izplatītājiem jāpalīdz nodrošināt, lai šķiltavas, ko tie piegādā, atbilstu šā lēmuma prasībām par izstrādājumu nekaitīgumu bērniem. Jo īpaši izplatītājiem būtu jāsadarbojas ar kompetentajām iestādēm, pēc pieprasījuma iesniedzot tām dokumentāciju, kas vajadzīga, lai konstatētu šķiltavu ražotāju.

(19)

Lai novērstu turpmākus negadījumus, ražotājiem ir jāpiešķir iespējami īsāks pārejas periods šajā lēmumā noteikto pasākumu piemērošanai, ņemot vērā tehniskos ierobežojumus un nodrošinot proporcionalitāti. Arī dalībvalstīm ir vajadzīgi pārejas posmi, lai nodrošinātu pasākumu efektīvu piemērošanu, ņemot vērā lielo šķiltavu daudzumu, ko ik gadu laiž apgrozībā ES tirgū, un daudzos šajā tirdzniecībā izmantotos izplatīšanas kanālus. Tādēļ ražotāju pienākums laist apgrozībā tikai bērniem drošas šķiltavas būtu spēkā desmit mēnešus no šā lēmuma paziņošanas dienas, bet pienākums piegādāt patērētājiem tikai bērniem drošas šķiltavas būtu spēkā vienu gadu no dienas, kad stājies spēkā aizliegums par šādu šķiltavu laišanu apgrozībā. Tādēļ šo pienākumu noteiks, pārskatot šo lēmumu, vienu gadu pēc tā pieņemšanas.

(20)

Direktīvas 2001/95/EK 13. panta 3. punkts aizliedz no Kopienas izvest bīstamas preces, par kurām ir pieņemts lēmums. Tomēr, ņemot vērā šķiltavu tirgus struktūru attiecībā uz ražotāju skaitu visā pasaulē, eksporta un importa apjomu un tirgu globalizāciju, eksporta aizliegums neuzlabotu patērētāju drošību trešās valstīs, kurās nepiemēro prasības par izstrādājumu nekaitīgumu bērniem, jo ES eksporta vietā no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, ienāktu šķiltavas, kas nav bērniem drošas. Tādēļ 13. panta 3. punkta piemērošana jāaptur līdz brīdim, kad tiek pieņemts starptautisks standarts par izstrādājumu nekaitīgumu bērniem. Iepriekš minētais neskar pasākumu piemērošanu trešās valstīs, kurās ir spēkā bērnu drošuma prasības.

(21)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Direktīvas 2001/95/EK 15. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmumā izpratnē:

1)

“Šķiltavas” ir manuāla, ar degvielu darbināma, liesmu radoša ierīce, kuru parasti lieto apzinātai cigarešu, cigāru un pīpju aizdedzināšanai un kuru, iespējams, varētu izmantot, lai aizdedzinātu, piemēram, papīru, degli, sveces un lukturus, kurā ir iestrādāta degvielas padeve, un kura ir vai nav paredzēta atkārtotai uzpildei.

Neskarot šā lēmuma 2. panta 2. punktā noteikto aizliegumu laist apgrozībā jaunrades šķiltavas, šo definīciju neattiecina uz uzpildāmām šķiltavām, par kurām ražotāji pēc kompetento iestāžu pieprasījuma iesniedz vajadzīgo dokumentāciju, kas apliecina, ka šķiltavas ir tā projektētas, izgatavotas un laistas apgrozībā, lai to darbības laikā, ņemot vērā arī labošanas iespēju, nodrošinātu pastāvīgu paredzamo drošību vismaz piecus gadus, un kuras jo īpaši atbilst šādām prasībām:

visām šķiltavām ir vismaz divu gadu ražotāja rakstiska garantija atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 1999/44/EK (3),

pastāv praktiska iespēja tās salabot, tostarp arī aizdedzes mehānismu, un droši uzpildīt visā to darbības laikā,

nedilstošās daļas, kas pēc garantijas laika, pastāvīgi lietojot, tomēr varētu nodilt vai izkrist, var aizvietot vai salabot pilnvarotā vai specializētā klientu apkalpošanas centrā, kas atrodas Eiropas Savienībā.

2)

“Jaunrades šķiltavas” ir jebkuras šķiltavas, kas atbilst Eiropas standarta EN 13869:2002 specifikācijā noteiktajai definīcijai.

3)

“Bērniem drošas šķiltavas” ir šķiltavas, kas ir konstruētas un ražotas tā, lai tās parastos vai iespējami paredzamos lietošanas apstākļos nevar iedarbināt bērni, kas ir jaunāki par 51 mēnesi, vai nu tādēļ, ka to iedarbināšanai ir vajadzīgs spēks, vai arī tādēļ, ka to konstrukcija, aizdedzes mehānisma aizsardzība vai aizdedzes nodrošināšana ir pietiekami sarežģīta.

Par bērniem drošām šķiltavām uzskata:

a)

šķiltavas, kas atbilst nacionālajiem standartiem, ar kuriem transponē Eiropas standartu EN 13869:2002 izņemot, šā standarta 3.1., 3,4. un 5.2.3. punktā minētās specifikācijas;

b)

šķiltavas, kas atbilst attiecīgajiem noteikumiem valstīs, kas nav ES dalībvalstis, kur ir spēkā šai lēmumā noteiktajām prasībām līdzvērtīgas prasības par izstrādājumu nekaitīgumu bērniem.

4)

“Šķiltavu modelis” ir tā paša ražotāja šķiltavas, kas ne konstrukcijā, ne pēc citām īpašībām neatšķiras tādā veidā, lai varētu ietekmēt bērnu drošību.

5)

“Bērnu drošuma atbilstības testēšana” ir attiecīgā šķiltavu modeļa sistemātiska bērnu drošuma atbilstības pārbaude, izmantojot attiecīgo šķiltavu paraugu, jo īpaši pārbaudes atbilstoši nacionālajam standartam, ar ko transponē Eiropas standartu EN 13869:2002 izņemot, šā standarta 3.1., 3,4. un 5.2.3. punktā minētās specifikācijas, vai atbilstoši to trešo valstu attiecīgo noteikumu pārbaudes prasībām, kurās ir spēkā šai lēmumā noteiktajām bērnu drošuma prasībām līdzvērtīgas prasības.

6)

“Ražotājs” lietots Direktīvas 2001/95/EK 2. panta e) apakšpunkta izpratnē.

7)

“Izplatītājs” lietots Direktīvas 2001/95/EK 2. panta f) apakšpunkta izpratnē.

2. pants

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka desmit mēnešus pēc šā lēmuma paziņošanas dienas apgrozībā tiek laistas tikai bērniem drošas šķiltavas.

2.   No tās pašas dienas, kas minēta 1. punktā, dalībvalstis aizliedz laist apgrozībā jaunrades šķiltavas.

3. pants

1.   Lai laistu apgrozībā šķiltavas, desmit mēnešus pēc šā lēmuma paziņošanas dienas dalībvalstis pieprasa ražotājiem ievērot šādus nosacījumus:

a)

saglabāt un pēc pieprasījuma nekavējoties iesniegt kompetentajām iestādēm, kas izveidotas atbilstoši Direktīvas 2001/95/EK 6. pantam, testēšanas ziņojumu par katru šķiltavu modeli ar pārbaudītā modeļa šķiltavu paraugu, apliecinot, ka šķiltavu modelis, kas tiek laists apgrozībā, ir bērniem drošs;

b)

pēc pieprasījuma apliecināt kompetentajām iestādēm, ka visas šķiltavas ikvienā apgrozībā laistajā partijā atbilst pārbaudītajam modelim, un pēc pieprasījuma iesniegt iestādēm testēšanas un kontroles programmas dokumentāciju, kas apstiprina šo apliecinājumu;

c)

pastāvīgi uzraudzīt, vai izgatavotās šķiltavas atbilst pieņemtajiem tehniskajiem risinājumiem bērnu drošības garantēšanai, izmantojot piemērotas testēšanas metodes, un saglabāt kompetentu iestāžu vajadzībām ražošanas dokumentus, lai pierādītu, ka visas izgatavotās šķiltavas atbilst pārbaudītajam modelim;

d)

saglabāt un pēc pieprasījuma nekavējoties iesniegt kompetentajām iestādēm jaunu ziņojumu par bērnu drošuma atbilstības testēšanu, ja šķiltavu modelim veiktas izmaiņas, kas var nelabvēlīgi ietekmēt modeļa atbilstību šā lēmuma prasībām.

2.   Lai nodrošinātu šķiltavu ražotāja izsekojamību visā piegādes ķēdē, desmit mēnešus pēc šā lēmuma paziņošanas dienas dalībvalstis pieprasa izplatītājiem saglabāt un pēc pieprasījuma nekavējoties iesniegt kompetentajām iestādēm dokumentāciju, kas nepieciešama, lai identificētu jebkuru personu, kas izplatītājiem piegādā apgrozībā laistās šķiltavas.

3.   Šķiltavas, par kurām ražotāji un izplatītāji kompetento iestāžu noteiktajā termiņā neiesniegs iepriekš minētajā 1. un 2. punktā noteikto dokumentāciju, izņem no apgrozības.

4. pants

1.   Bērnu drošuma atbilstības testēšanas ziņojumos, kas minēti 3. pantā, jāiekļauj:

a)

ražotāja un, ja šķiltavas ir ievestas, importētāja, nosaukums, juridiskā adrese un faktiskā uzņēmējdarbības atrašanās vieta neatkarīgi no ražotāja dislokācijas vietas;

b)

pilnīgs šķiltavu apraksts, tostarp izmērs, forma, svars, degviela, degvielas jauda, aizdedzes mehānisms, bērniem drošas ierīces, konstrukcija, tehniskie risinājumi un citas īpašības, kas padara šo izstrādājumu par bērniem drošu atbilstoši šā lēmuma definīcijām un prasībām. Šeit jo īpaši jāiekļauj sīks visu izmēru, nepieciešamo spēku vai citu īpašību apraksts, kas varētu ietekmēt šķiltavu nekaitīgumu bērniem, tostarp ražotāja pielaides attiecībā uz katru šādu īpašību;

c)

sīks testēšanas un iegūto rezultātu apraksts, testēšanas datumi, vieta, kur veikta testēšana, testēšanu veikušās organizācijas nosaukums un sīks apraksts par kvalifikāciju un kompetenci, kas nepieciešama šādai organizācijai attiecīgo testu veikšanai;

d)

norāde par vietu, kur tiek vai tika ražotas šķiltavas;

e)

vieta, kur glabā šajā lēmumā minēto dokumentāciju;

f)

atsauksmes par testēšanas iestādes akreditāciju vai atzīšanu.

2.   Bērnu drošuma atbilstības testēšanas ziņojumus, kas minēti 3. pantā, sagatavo:

a)

EN ISO/IEC 17025:2005 “Vispārīgās prasības testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetencei” noteiktajām prasībām atbilstošas testēšanas iestādes, kuras International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) biedrs ir akreditējis šķiltavu bērnu drošuma testēšanai, vai kuras citādi šai nolūkā ir atzinusi dalībvalsts kompetenta iestāde;

b)

testēšanas iestādes, kuru ziņojumus par bērnu drošuma atbilstības testēšanu ir akceptējusi kāda no valstīm, kur tiek piemērotas prasības par izstrādājumu nekaitīgumu bērniem, kas ir līdzvērtīgas šajā lēmumā noteiktajām prasībām.

Komisija informācijai publicē un vajadzības gadījumā atjauno a) un b) punktā minēto iestāžu sarakstu.

5. pants

Direktīvas 2001/95/EK 13. panta 3. punktā minēto aizliegumu nepiemēro.

6. pants

1.   Dalībvalstis veic šā lēmuma izpildei vajadzīgos pasākumus četru mēnešu laikā no šā lēmuma paziņošanas dienas un publicē šos pasākumus. Par to dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju.

2.   Šo lēmumu piemēro divpadsmit mēnešus no šā lēmuma paziņošanas dienas.

3.   Pamatojoties uz gūto pieredzi un sasniegtajiem panākumiem, ņemot vērā pastāvīga pasākuma nepieciešamību, Komisija nolemj, vai šā lēmuma derīguma termiņu pagarināt uz papildu periodiem, vai lēmums, jo īpaši 1. panta 1. un 3. punkts un 4. pants, ir jāgroza un vai 5. panta minētā atlikšana ir jāatceļ. Jo īpaši attiecībā uz 1. panta 3. punktu Komisija nolemj, vai citus starptautiskos standartus, valstu noteikumus, standartus vai citas tehniskās specifikācijas, jo īpaši specifikācijas par alternatīvām metodēm vai kritērijiem, lai konstatētu šķiltavu nekaitīgumu bērniem, var atzīt par līdzvērtīgām šajā lēmumā noteiktajām bērnu drošuma prasībām. Šajā punktā minētie lēmumi ir jāpieņem saskaņā ar Direktīvas 2001/95/EK 15. panta 2. punktu.

4.   Ņemot vērā darbības, kas minētas Direktīvas 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību 10. pantā, Komisija pirms šī lēmuma īstenošanas termiņa dalībvalstīs, izstrādās vadlīnijas, lai atvieglotu lēmuma praktisko piemērošanu.

7. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 11. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 11, 15.1.2002., 4. lpp.

(2)  OV C 100, 24.4.2004., 20. lpp.

(3)  OV L 171, 7.7.1999., 12. lpp.


Top