EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_15_017_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
15.Околна среда, потребители и здравеопазване
TOM 17

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

15.   Околна среда, потребители и здравеопазване

TOM 017

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2006

L 198

41

 

 

32006D0502

 

 

 

Решение на Комисията от 11 май 2006 година относно изискването към държавите-членки да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца, и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн (нотифицирано под номер С(2006) 1887 и номер С(2006) 1887 COR) (Настоящият текст анулира и заменя текста, публикуван в Официален вестник L 197 от 19 юли 2006 година, стр. 9) (1)

3

2006

L 200

35

 

 

32006D0514

 

 

 

Решение на Комисията от 20 юли 2006 година за съответствие на определени стандарти с общото изискване за безопасност на Директива 2001/95/ЕО и публикуване на техните референтни номера в Официален вестник (нотифицирано под номер С(2006) 3277) (1)

8

2006

L 213

4

 

 

32006D0534

 

 

 

Решение на Комисията от 20 юли 2006 година относно въпросник за предоставяне на отчети от страна на държавите-членки относно прилагането на Директива 1999/13/ЕО през периода 2005—2007 г. (нотифицирано под номер С(2006) 3274)

11

2006

L 217

1

 

 

32006R1195

 

 

 

Регламент (EО) № 1195/2006 на Съвета от 18 юли 2006 година за изменение на приложение IV към Регламент (EО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на устойчиви органични замърсители (1)

15

2006

L 244

27

 

 

32006D0601

 

 

 

Решение на Комисията от 5 септември 2006 година относно спешните мерки по отношение на наличие на неразрешен генетично модифициран организъм LL RICE 601 в продукти от ориз (нотифицрано под номер С(2006) 3932) (1)

18

2006

L 259

1

 

 

32006D0613(01)

 

 

 

Решение на Комисията от 19 юли 2006 година за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета списък на местообитанията със значение за Общността в средиземноморския биогеографски район (нотифицирано под номер С(2006) 3261)

21

2006

L 264

12

 

 

32006R1366

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1366/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2037/2000 по отношение на базовата година за отпускане на квоти за хидрохлорофлуоровъглеводороди на държавите-членки, които се присъединиха към Европейския съюз на 1 май 2004 година

125

2006

L 264

13

 

 

32006R1367

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността

126

2006

L 264

20

 

 

32006L0044

 

 

 

Директива 2006/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно качеството на сладките води, които се нуждаят от опазване или подобряване с цел да бъдат годни за живота на рибите (кодифицирана версия) (1)

133

2006

L 283

59

 

 

32006D0694

 

 

 

Решение на Комисията от 13 октомври 2006 година относно забраната за пускане на пазара на извара, произвеждана от млекопреработвателно предприятие в Обединеното кралство (нотифицирано под номер С(2006) 4877) (1)

145

2006

L 287

34

 

 

32006D0698

 

 

 

Решение на Комисията от 16 октомври 2006 година относно спешни мерки, прилагани към рибни продукти, внесени от Бразилия и предназначени за консумация от човека (нотифицирано под номер C(2006) 4819) (1)

148

2006

L 294

32

 

 

32006L0086

 

 

 

Директива 2006/86/ЕО на Комисията от 24 октомври 2006 година за прилагане на Директива 2004/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно установяването на изисквания за проследимост, съобщаване на сериозни нежелани реакции и събития и определени технически изисквания по отношение на кодиране, преработване, съхраняване, съхранение и предоставяне на човешки тъкани и клетки (1)

150

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top