EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0909

2005/909/EK: Komisijas Lēmums ( 2005. gada 14. decembris ) par ekspertu grupas izveidošanu, kas konsultē Komisiju un veicina sadarbību starp apstiprināto revidentu un audita uzņēmumu sabiedriskās uzraudzības sistēmām

OJ L 329, 16.12.2005, p. 38–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M, 5.12.2008, p. 511–515 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 002 P. 118 - 119
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 002 P. 118 - 119
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 86 - 87

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2016; Atcelts ar 32014R0537

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/909/oj

16.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 329/38


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 14. decembris)

par ekspertu grupas izveidošanu, kas konsultē Komisiju un veicina sadarbību starp apstiprināto revidentu un audita uzņēmumu sabiedriskās uzraudzības sistēmām

(2005/909/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

tā kā:

(1)

Likumā noteiktu revīziju veikšana ir svarīga, lai atjaunotu ieguldītāju ticību finanšu tirgiem. Atjaunotā Astotā direktīva par gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likumā noteikto auditu, ar ko groza Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (1) (turpmāk tekstā “atjaunotā Astotā direktīva”) ievieš, cita starpā, prasību dalībvalstīm izveidot sistēmu apstiprināto revidentu un audita uzņēmumu sabiedriskai uzraudzībai. Atjaunotās Astotās direktīvas mērķis ir arī izveidot sabiedriskās uzraudzības sistēmu koordināciju Kopienas līmenī, un tā paredz Komisijai iespēju noteikt īstenošanas pasākumus.

(2)

Lai sasniegtu atjaunotajā Astotajā direktīvā noteiktos mērķus, Komisijai jāizveido ekspertu grupa, kas veicinātu sabiedriskās uzraudzības sistēmu koordinēšanu un attīstību Eiropas Savienībā. Tāpat ekspertu grupa varētu veicināt atjaunotās Astotās direktīvas īstenošanas pasākumu tehnisko sagatavošanu.

(3)

Ekspertu grupas sastāvā jāiekļauj augsta līmeņa pārstāvji no dalībvalstu apstiprināto revidentu un audita uzņēmumu sabiedriskās uzraudzības sistēmām. Ja šādas sistēmas vēl nav izveidotas, grupā jāiekļauj pārstāvji no valsts ministrijām, kas ir atbildīgas par šo uzraudzības sistēmu izveidošanu nākotnē. Kā tas noteikts atjaunotās Astotās direktīvas 2.11.b) pantā, lai izvairītos no iespējamā interešu konflikta starp profesionālo un privāto sektoru, no vienas puses, un sabiedrības interesēm, no otras puses, par ekspertu grupas locekļiem vai to aizvietotājiem var nozīmēt tikai nepraktizējošus profesionāļus. Tomēr Komisijas un ekspertu grupas darbam jābalstās uz praktizējošo profesionāļu zināšanām un pieredzi. Tādējādi pēc pārrunām ar ekspertu grupu Komisijai plaši un agrīnā posmā atklātā un pārskatāmā veidā jākonsultējas ar tirgus dalībniekiem, patērētājiem, auditoriem un tiešajiem lietotājiem par grupas darbu.

(4)

Tādēļ jāizveido ekspertu grupa, kas sauksies “Auditoru uzraudzības institūciju Eiropas grupa”, un detalizēti jānosaka tās darba uzdevums un struktūra,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Komisija izveido ekspertu grupu “Auditoru uzraudzības institūciju Eiropas grupa”, turpmāk tekstā “grupa”.

2. pants

Uzdevums

Komisija var konsultēties ar grupu par jebkuru jautājumu, kas ir saistīts ar atjaunotās Astotās direktīvas īstenošanas pasākumu sagatavošanu. Tāpat grupa var apspriest jebkuru jautājumu attiecībā uz apstiprināto revidentu un audita uzņēmumu sabiedriskās uzraudzības sistēmu sadarbību.

Grupas galvenie uzdevumi ir šādi:

veicināt dalībvalstu sabiedriskās uzraudzības sistēmu savstarpējo sadarbību un nodrošināt labas prakses apmaiņu šādu sistēmu izveidošanā un nepartrauktā sadarbībā,

uzlabot trešo valstu sabiedriskās uzraudzības sistēmu tehnisko novērtējumu un sadarbību starp dalībvalstīm un trešām valstīm šajā jomā,

uzlabot starptautisko audita standartu tehnisko pārbaudi, tai skaitā standartu izstrādes kārtību, ar mērķi apstiprināt tos Kopienas līmenī.

3. pants

Grupas sastāvs – Ekspertu iecelšana

1.   Grupas sastāvā jāiekļauj augsta līmeņa pārstāvji no dalībvalstu apstiprināto revidentu un audita uzņēmumu sabiedriskās uzraudzības sistēmām vai, ja tādu nav, pārstāvji no kompetentajām valsts ministrijām.

2.   Līdzdalībai grupas sēdēs katra dalībvalsts nozīmē augsta līmeņa pārstāvi no kādas institūcijas, kas minēta 1. pantā. Komisija var noraidīt dalībvalsts izvirzītu pārstāvi, ja tā uzskata kandidātu par nepiemērotu, it īpaši, ja ir interešu konflikts. Tādā gadījumā Komisija nekavējoties informē attiecīgo dalībvalsti, kurai jānozīmē cits pārstāvis.

3.   Par ekspertu grupas locekļiem var nozīmēt tikai nepraktizējošus profesionāļus.

4.   Katra dalībvalsts nozīmē vienu pārstāvi. Ievērojot 1., 2., 3. un 5. pantā minētos noteikumus, katra dalībvalsts var nozīmēt vienu aizvietotāju.

5.   Piemēro šādus noteikumus:

gadījumā, ja dalībvalsti pārstāv ministrija un ir izveidota revidentu un audita uzņēmumu sabiedriskās uzraudzības sistēma, dalībvalstij savs grupas loceklis jānomaina ar pārstāvi no sabiedriskās uzraudzības sistēmas,

pārstāvji, kuri vairs nevar efektīvi piedalīties grupas apspriedēs, kuri atsakās no amata vai kuri neievēro šīs sadaļas pirmajā vai trešajā punktā minētos noteikumus vai Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma 287. pantu, ir jānomaina,

tālāk 4. pantā minēto apakšgrupu dalībnieki, kuri ir praktizējoši profesionāļi, uzņemoties pilnvaras un noliekot tās, pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma ar parakstu ikreiz apstiprina savu apņemšanos darboties sabiedrības interešu labā un apliecinājumu, kurā norāda uz neesošām vai pastāvošām interesēm, kas varētu apdraudēt viņu objektivitāti.

4. pants

Darbība

1.   Grupu vada Komisija.

2.   Parasti pēc pārrunām ar grupu Komisijai plaši un agrīnā posmā atklātā un pārskatāmā veidā jākonsultējas ar tirgus dalībniekiem, patērētājiem, auditoriem un tiešajiem lietotājiem par grupas darba rezultātiem.

3.   Vienojoties ar Komisiju, var izveidot apakšgrupas īpašu jautājumu izskatīšanai atbilstoši grupas izstrādātajam darba uzdevumam. Apakšgrupas tiek izformētas, tiklīdz tās ir paveikušas darba uzdevumu. Apakšgrupās var darboties arī praktizējoši profesionāļi.

4.   Priekšsēdētājs var pieaicināt ekspertus vai novērotājus, kuri ir kompetenti kādā īpašā dienas kārtībā iekļautā jautājumā, piedalīties grupas vai apakšgrupas apspriedēs, ja tas ir lietderīgi un/vai nepieciešami.

5.   Grupas apspriedes ir slēgtas.

6.   Grupas un tās apakšgrupu sēdes parasti notiek Komisijas telpās saskaņā ar noteiktajām procedūrām un grafiku. Komisija nodrošina sekretariāta pakalpojumus. Sēdēs var piedalīties citi Komisijas ierēdņi, kuri ir ieinteresēti procesā.

7.   Grupa pieņem savu reglamentu, pamatojoties uz Komisijas pieņemto standartreglamentu.

8.   Komisija var publicēt jebkuru grupas izstrādātu kopsavilkumu, slēdzienu, daļēju slēdzienu vai darba dokumentu attiecīgā dokumenta oriģinālvalodā.

5. pants

Sēžu izdevumi

Komisija atlīdzina pārstāvjiem, apakšgrupu locekļiem, ekspertiem un novērotājiem ceļa un, ja nepieciešams, uzturēšanās izdevumus saistībā ar grupas darbību atbilstoši Komisijā spēkā esošajiem noteikumiem. Par savu pienākumu pildīšanu pārstāvji atlīdzību nesaņem.

Sanāksmes izdevumus atlīdzina apropriāciju ietvaros, kas piešķirtas attiecīgajam departamentam saskaņā ar ikgadējo resursu sadalījuma procedūru.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2005. gada 14. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Charlie McCREEVY


(1)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta.


Top