16.12.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 329/38


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Δεκεμβρίου 2005

για τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων με σκοπό να συμβουλεύει την Επιτροπή και να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων εποπτικών συστημάτων για ορκωτούς ελεγκτές και ελεγκτικών εταιρειών

(2005/909/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η ενίσχυση του υποχρεωτικού ελέγχου είναι θεμελιώδης για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η εκσυγχρονισμένη όγδοη οδηγία για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών και για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1) (στο εξής αναφερόμενη ως «εκσυγχρονισμένη όγδοη οδηγία») εισάγει, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση των κρατών μελών να δημιουργήσουν ένα σύστημα δημόσιας εποπτείας των ορκωτών ελεγκτών και των ελεγκτικών εταιρειών. Η εκσυγχρονισμένη όγδοη οδηγία αποβλέπει επίσης στην καθιέρωση του συντονισμού των συστημάτων δημόσιας εποπτείας σε κοινοτικό επίπεδο και προσφέρει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να θεσπίζει μέτρα εφαρμογής.

(2)

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της όγδοης οδηγίας, η Επιτροπή πρέπει να συγκαλέσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία θα συμβάλει στον συντονισμό και την ανάπτυξη των συστημάτων δημόσιας εποπτείας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ομάδα θα συμβάλει επίσης στην τεχνική προετοιμασία των μέτρων εφαρμογής της εκσυγχρονισμένης όγδοης οδηγίας.

(3)

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων πρέπει να απαρτίζεται από υψηλού επιπέδου εκπροσώπους των συστημάτων δημόσιας εποπτείας ορκωτών ελεγκτών και ελεγκτικών εταιρειών των κρατών μελών. Εάν τέτοια συστήματα δεν έχουν ακόμη δημιουργηθεί, πρέπει να συμμετάσχουν εκπρόσωποι των εθνικών υπουργείων που είναι αρμόδια για τη δημιουργία των συστημάτων αυτών στο μέλλον. Ως τακτικοί ή αναπληρωματικοί εκπρόσωποι μπορούν να ορισθούν μόνον άτομα που δεν ασκούν το επάγγελμα του ελεγκτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (11.β) της εκσυγχρονισμένης όγδοης οδηγίας, εξαιτίας των δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ επαγγέλματος και ιδιωτικού τομέα, αφενός, και δημόσιου συμφέροντος, αφετέρου. Ωστόσο, το έργο της Επιτροπής και της ομάδας εμπειρογνωμόνων πρέπει να βασισθεί στις γνώσεις και την πείρα των επαγγελματιών του τομέα. Ως αποτέλεσμα, η Επιτροπή πρέπει, αφού συμβουλευθεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων, να προβεί σε εκτενείς διαβουλεύσεις και μάλιστα από τα πρώτα στάδια, με παράγοντες της αγοράς, καταναλωτές, τους επαγγελματικούς φορείς των ελεγκτών και τελικούς χρήστες σε ένα ανοικτό και διαφανές πλαίσιο, όσον αφορά το έργο της ομάδας.

(4)

Πρέπει ως εκ τούτου να συσταθεί ομάδα εμπειρογνωμόνων με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ομάδα Φορέων Εποπτείας Ελεγκτών» και να προσδιορισθούν λεπτομερώς οι κανόνες και οι δομές της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Με την παρούσα απόφαση η Επιτροπή συγκροτεί ομάδα εμπειρογνωμόνων με τον τίτλο «Ευρωπαϊκή Ομάδα Φορέων Εποπτείας Ελεγκτών», στο εξής αναφερόμενη ως «η ομάδα».

Άρθρο 2

Καθήκοντα

Η Επιτροπή δύναται να συμβουλεύεται την ομάδα για οιοδήποτε θέμα άπτεται της προπαρασκευής των μέτρων εφαρμογής της εκσυγχρονισμένης όγδοης οδηγίας. Η ομάδα μπορεί επίσης να συζητεί όλα τα θέματα που άπτονται του συντονισμού μεταξύ συστημάτων δημόσιας εποπτείας ορκωτών ελεγκτών και ελεγκτικών εταιρειών.

Καθήκοντα της ομάδας:

διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ συστημάτων δημόσιας εποπτείας των κρατών μελών και προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών όσον αφορά τη συγκρότηση και τη συνεχή συνεργασία των συστημάτων αυτών,

συμβολή στην τεχνική αξιολόγηση των συστημάτων δημόσιας εποπτείας τρίτων χωρών και στη διεθνή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα αυτόν,

συμβολή στην τεχνική εξέταση των διεθνών ελεγκτικών προτύπων, περιλαμβανομένων των διαδικασιών εκπόνησης των προτύπων αυτών, με σκοπό την υιοθέτησή τους σε κοινοτικό επίπεδο.

Άρθρο 3

Σύνθεση — Διορισμός μελών

1.   Η ομάδα απαρτίζεται από υψηλού επιπέδου εκπροσώπους των φορέων που είναι αρμόδιοι για την δημόσια εποπτεία των ορκωτών ελεγκτών και των ελεγκτικών εταιρειών στα κράτη μέλη ή, ελλείψει αυτών, από εκπροσώπους των αρμόδιων εθνικών υπουργείων.

2.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν υψηλού επιπέδου εκπρόσωπο από μία από τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο οποίος συμμετέχει στις συνεδριάσεις της ομάδας. Η Επιτροπή μπορεί να απορρίψει τον εκπρόσωπο που ορίζει ένα κράτος μέλος εάν κρίνει ότι πρόκειται για ακατάλληλο πρόσωπο, ιδίως εάν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή ενημερώνει, το συντομότερο δυνατόν, το σχετικό κράτος μέλος το οποίο μπορεί να ορίσει άλλον εκπρόσωπο.

3.   Εκπρόσωποι μπορούν να ορισθούν μόνον άτομα που δεν ασκούν το επάγγελμα του ελεγκτή.

4.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εκπρόσωπο. Μπορεί να διοριστεί και ένας αναπληρωματικός εκπρόσωπος ανά κράτος μέλος εφόσον πληρούνται τα κριτήρια των παραγράφων 1, 2, 3 και 5.

5.   Ισχύουν τα ακόλουθα:

σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος εκπροσωπείται από υπουργείο, όταν δημιουργηθεί το σύστημα δημόσιας εποπτείας ορκωτών ελεγκτών και ελεγκτικών εταιρειών, το κράτος μέλος αντικαθιστά τον εκπρόσωπό του με άτομο προερχόμενο από το σύστημα δημόσιας εποπτείας·

οι εκπρόσωποι που δεν είναι πλέον σε θέση να συμβάλουν αποτελεσματικά στις εργασίες της ομάδας, που παραιτούνται ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους του πρώτου ή του τρίτου σημείου του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 287 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αντικαθίστανται·

τα μέλη των υποομάδων που αναφέρονται κατωτέρω στο άρθρο 4 τα οποία ασκούν το επάγγελμα του ελεγκτή υπογράφουν, κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους καθώς και όποτε το ζητήσει ο πρόεδρος δέσμευση ότι θα ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον, καθώς και δήλωση σχετικά με την ύπαρξη ή μη, συμφερόντων που δύνανται να επηρεάσουν την αντικειμενικότητά τους.

Άρθρο 4

Λειτουργία

1.   Η προεδρία της ομάδας ασκείται από την Επιτροπή.

2.   Κατά γενικό κανόνα, η Επιτροπή πρέπει, αφού συμβουλευθεί την ομάδα εμπειρογνωμόνων, να προβεί σε εκτενείς διαβουλεύσεις, και μάλιστα από τα πρώτα στάδια, με παράγοντες της αγοράς, καταναλωτές, τους επαγγελματικούς φορείς των ελεγκτών και τελικούς χρήστες σε ένα ανοικτό και διαφανές πλαίσιο, όσον αφορά το έργο της ομάδας.

3.   Σε συμφωνία με την Επιτροπή, είναι δυνατή η σύσταση υποομάδων για την εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων με βάση κριτήρια καθοριζόμενα από την ομάδα. Οι υποομάδες αυτές διαλύονται εφόσον εκπληρώσουν την αποστολή τους. Στις υποομάδες μπορούν να συμμετέχουν και άτομα που ασκούν το επάγγελμα του ελεγκτή.

4.   Ο πρόεδρος δύναται να ζητήσει εμπειρογνώμονες ή παρατηρητές στους οποίους έχει ανατεθεί ειδική αρμοδιότητα για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης, να συμμετάσχουν τις εργασίες της ομάδας ή της υποομάδας εφόσον κρίνεται σκόπιμο ή/και αναγκαίο.

5.   Οι συζητήσεις της ομάδας δεν έχουν δημόσιο χαρακτήρα.

6.   Η ομάδα και οι υποομάδες της κατά κανόνα συνεδριάζουν στους χώρους της Επιτροπής σύμφωνα με τις διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα που έχει ορίσει. Η Επιτροπή παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες. Στις συνεδριάσεις δύνανται να συμμετέχουν κοινοτικοί υπάλληλοι για τους οποίους οι εργασίες της ομάδας εμπειρογνωμόνων παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

7.   Η ομάδα καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό της με βάση τους πρότυπους διαδικαστικούς κανόνες οι οποίοι θεσπίστηκαν από την Επιτροπή.

8.   Η Επιτροπή δύναται να δημοσιεύσει στην αυθεντική γλώσσα του εκάστοτε εγγράφου περιλήψεις, συμπεράσματα, ή μερικά συμπεράσματα ή έγγραφα εργασίας της ομάδας.

Άρθρο 5

Έξοδα συνεδριάσεων

Η Επιτροπή επιστρέφει τα έξοδα ταξιδιού και, κατά περίπτωση, τα έξοδα διαμονής των εκπροσώπων, των μελών των υποομάδων, των εμπειρογνωμόνων και των παρατηρητών, τα οποία συνδέονται με τις δραστηριότητες της ομάδας σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στην Επιτροπή. Οι εκπρόσωποι ασκούν τα καθήκοντά τους αμισθί.

Τα έξοδα των συνεδριάσεων καλύπτονται εντός των ορίων που επιτρέπουν τα κονδύλια τα οποία έχει στη διάθεσή της η αρμόδια υπηρεσία βάσει της ετήσιας διαδικασίας κατανομής πόρων.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Charlie McCREEVY

Μέλος της Επιτροπής


(1)  Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.