EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2088-20200712

Consolidated text: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē (Dokuments attiecas uz EEZ)Dokuments attiecas uz EEZ

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/2020-07-12

02019R2088 — LV — 12.07.2020 — 001.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/2088

(2019. gada 27. novembris)

par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 317, 9.12.2019., 1. lpp)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  Nr.

Lappuse

Datums

►M1

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2020/852 (2020. gada 18. jūnijs)

  L 198

13

22.6.2020
▼B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2019/2088

(2019. gada 27. novembris)

par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē

(Dokuments attiecas uz EEZ)1.pants

Priekšmets

Šajā regulā nosaka saskaņotus noteikumus finanšu tirgus dalībniekiem un finanšu konsultantiem par pārredzamību, integrējot ilgtspējas riskus un ņemot vērā negatīvu ietekmi uz ilgtspēju savos procesos un sniedzot ar ilgtspēju saistītu informāciju attiecībā uz finanšu produktiem.

2.pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1) 

“finanšu tirgus dalībnieks” ir:

a) 

apdrošināšanas sabiedrība, kas dara pieejamu apdrošināšanas ieguldījumu produktu (IBIP);

b) 

ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas nodrošina portfeļa pārvaldību;

c) 

arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcija (AKUI);

d) 

pensiju produkta izveidotājs;

e) 

alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks (AIFP);

f) 

Pan-Eiropas privāto pensiju produkta (PEPP) nodrošinātājs;

g) 

kvalificēta riska kapitāla fonda pārvaldnieks, kas reģistrēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 345/2013 14. pantu;

h) 

kvalificēta sociālās uzņēmējdarbības fonda pārvaldnieks, kas reģistrēts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 346/2013 15. pantu;

i) 

pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma pārvaldības sabiedrība (PVKIU pārvaldības sabiedrība); vai

j) 

kredītiestāde, kas nodrošina portfeļa pārvaldību;

2) 

“apdrošināšanas sabiedrība” ir apdrošināšanas sabiedrība, kas saņēmusi licenci saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 18. pantu;

3) 

“apdrošināšanas ieguldījumu produkts” jeb “IBIP” ir:

a) 

apdrošināšanas ieguldījumu produkts, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014 ( 1 ) 4. panta 2. punktā;

b) 

apdrošināšanas produkts, ko dara pieejamu profesionālam ieguldītājam un ar ko piedāvā līguma termiņa vērtību vai atpirkuma vērtību, kas ir pilnīgi vai daļēji – tieši vai netieši – pakļauta tirgus svārstībām;

4) 

“alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks” jeb “AIFP” ir AIFP, kā definēts Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā;

5) 

“ieguldījumu brokeru sabiedrība” ir ieguldījumu brokeru sabiedrība, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā;

6) 

“portfeļa pārvaldība” ir portfeļa pārvaldība, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 8) apakšpunktā;

7) 

“arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcija” jeb “AKUI” ir arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcija, kam piešķirta atļauja vai kas reģistrēta saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/2341 9. pantu izņemot institūciju, attiecībā uz kuru dalībvalsts ir izvēlējusies piemērot minētās direktīvas 5. pantu vai institūciju, kas pārvalda pensiju plānus, kuru dalībnieku kopējais skaits ir mazāks par 15;

8) 

“pensiju produkts” ir:

a) 

pensiju produkts, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1286/2014 2. panta 2. punkta e) apakšpunktā; vai

b) 

individuāls pensiju produkts, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1286/2014 2. panta 2. punkta g) apakšpunktā;

9) 

“Pan-Eiropas privāto pensiju produkts” jeb “PEPP” ir Regulas (ES) 2019/1238 2. panta 2) punktā minētais produkts;

10) 

“PVKIU pārvaldības sabiedrība” ir:

a) 

pārvaldības sabiedrība, kā definēts Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā; vai

b) 

ieguldījumu sabiedrība, kas saņēmusi atļauju saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK un kas nav izraudzījusies pārvaldības sabiedrību, kura saskaņā ar minēto direktīvu ir pilnvarota to pārvaldīt;

11) 

“finanšu konsultants” ir:

a) 

apdrošināšanas starpnieks, kas sniedz apdrošināšanas konsultācijas saistībā ar IBIP;

b) 

apdrošināšanas sabiedrība, kas sniedz apdrošināšanas konsultācijas saistībā ar IBIP;

c) 

kredītiestāde, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas;

d) 

ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas;

e) 

AIFP, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 6. panta 4. punkta b) apakšpunkta i) punktu; vai

f) 

PVKIU pārvaldības sabiedrība, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 6. panta 3. punkta b) apakšpunkta i) punktu;

12) 

“finanšu produkts” ir:

a) 

portfelis, ko pārvalda saskaņā ar šā panta 6) punktu;

b) 

alternatīvais ieguldījumu fonds (AIF);

c) 

IBIP;

d) 

pensiju produkts;

e) 

pensiju plāns;

f) 

PVKIU; vai

g) 

PEPP;

13) 

“alternatīvo ieguldījumu fonds” jeb “AIF” ir AIF, kā definēts Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

14) 

“pensiju plāns” ir pensiju plāns, kā definēts Direktīvas (ES) 2016/2341 6. panta 2. punktā;

15) 

“pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmums” jeb “PVKIU” ir uzņēmums, kam izsniegta atļauja saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 5. pantu;

16) 

“ieguldījumu konsultācijas” ir ieguldījumu konsultācijas, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 4) apakšpunktā;

17) 

“ilgtspējīgs ieguldījums” ir ieguldījums saimnieciskā darbībā, kas veicina vidiska mērķa sasniegšanu, ko, piemēram, novērtē pēc svarīgākajiem resursu efektivitātes rādītājiem par enerģijas izmantošanu, atjaunojamās enerģijas izmantošanu, izejvielu izmantošanu, ūdens un zemes izmantošanu, atkritumu rašanos, siltumnīcefekta gāzu emisijām vai pēc rādītājiem par tā ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un aprites ekonomiku; vai ieguldījums saimnieciskā darbībā, kas veicina sociāla mērķa sasniegšanu, jo īpaši ieguldījums, kas veicina nevienlīdzības novēršanu; vai ieguldījums, kas veicina sociālo kohēziju, sociālo integrāciju un darba attiecības; vai ieguldījums cilvēkkapitālā vai ekonomiski vai sociāli nelabvēlīgās kopienās, ar noteikumu, ka šādi ieguldījumi būtiski nekaitē neviena no minēto mērķu sasniegšanai un ka ieguldījumus saņemošās sabiedrības īsteno labas pārvaldības praksi, jo īpaši attiecībā uz pareizas pārvaldības struktūrām, attiecībām ar darbiniekiem, personāla atalgojumu un nodokļu saistību izpildi;

18) 

“profesionāls ieguldītājs” ir klients, kas atbilst Direktīvas 2014/65/ES II pielikumā noteiktajiem kritērijiem;

19) 

“privāts ieguldītājs” ir ieguldītājs, kas nav profesionāls ieguldītājs;

20) 

“apdrošināšanas starpnieks” ir apdrošināšanas starpnieks, kā definēts Direktīvas (ES) 2016/97 2. panta 1. punkta 3) apakšpunktā;

21) 

“apdrošināšanas konsultācijas” ir konsultācijas, kā definēts Direktīvas (ES) 2016/97 2. panta 1. punkta 15) apakšpunktā;

22) 

“ilgtspējas risks” ir vides, sociāls vai pārvaldības notikums vai apstāklis, kas, ja tas notiek, varētu radīt reālu vai potenciālu būtisku negatīvu ietekmi uz ieguldījumu vērtību;

23) 

“Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fonds” jeb “ELTIF” ir fonds, kam piešķirta atļauja saskaņā ar Regulas (ES) 2015/760 6. pantu;

24) 

“ilgtspējas faktori” ir vides, sociāli un ar darbiniekiem saistīti jautājumi, cilvēktiesību ievērošana un cīņa pret korupciju un kukuļošanu.

▼M1

2.a pants

Princips “nenodari būtisku kaitējumu”

1.  Eiropas uzraudzības iestādes, kas izveidotas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 (visas kopā “EUI”), ar Apvienotās komitejas starpniecību izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai precizētu satura un noformējuma prasības informācijai, kas attiecas uz šīs regulas 2. panta 17) punktā minēto principu “nenodari būtisku kaitējumu”, atbilstīgi šīs regulas 4. panta 6. un 7. punktā minēto negatīvu ietekmi raksturojošo ilgtspējas rādītāju saturam, metodoloģijai un noformējumam.

2.  EUI 1. punktā minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz 2020. gada 30. decembrim.

3.  Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot 1. punktā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

▼B

3. pants

Ilgtspējas riska politikas nostādņu pārredzamība

1.  Finanšu tirgus dalībnieki savās tīmekļa vietnēs publicē informāciju par savām politikas nostādnēm attiecībā uz ilgtspējas risku integrēšanu savā ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā.

2.  Finanšu konsultanti savās tīmekļa vietnēs publicē informāciju par savām politikas nostādnēm attiecībā uz ilgtspējas risku integrēšanu savās ieguldījumu konsultācijās vai apdrošināšanas konsultācijās.

4. pants

Negatīvas ietekmes uz ilgtspēju pārredzamība vienību līmenī

1.  Finanšu tirgus dalībnieki savās tīmekļa vietnēs publicē un uztur:

a) 

ja tie ņem vērā ieguldījumu lēmumu svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem – paziņojumu par uzticamības pārbaudes politikas nostādnēm attiecībā uz minēto ietekmi, pienācīgi ņemot vērā savu izmēru, savu darbību veidu un apmēru un finanšu produktu veidus, kurus tās dara pieejamus; vai

b) 

ja tie neņem vērā ieguldījumu lēmumu negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem – skaidrus iemeslus, kāpēc tie to nedara, tostarp attiecīgā gadījumā informāciju par to, vai un kad tie plāno ņemt vērā tādu negatīvu ietekmi.

2.  Finanšu tirgus dalībnieki saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu sniegtajā informācijā ietver vismaz:

a) 

informāciju par savām politikas nostādnēm attiecībā uz svarīgākās negatīvās ietekmes uz ilgtspēju un ilgtspējas rādītāju identificēšanu un prioritātes noteikšanu;

b) 

aprakstu, kurā izklāstīta svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspēju un visi šajā sakarā veiktie vai – attiecīgā gadījumā – plānotie pasākumi;

c) 

attiecīgā gadījumā īsu kopsavilkumu par iesaistīšanas politikas nostādnēm saskaņā ar Direktīvas 2007/36/EK 3.g pantu;

d) 

atsauci par to, ka tie ievēro atbildīgas darījumdarbības kodeksus un starptautiski atzītus standartus par uzticamības pārbaudi un ziņošanu, un attiecīgā gadījumā par apmēru, kādā tie atbilst Parīzes nolīguma mērķiem.

3.  Atkāpjoties no 1. punkta, no 2021. gada 30. jūnija finanšu tirgus dalībnieki, kas bilances datumos pārsniedz kritērija – finanšu gada laikā nodarbināt vidēji 500 darbiniekus – robežvērtību, savās tīmekļa vietnēs publicē un uztur paziņojumu par savām uzticamības pārbaudes politikas nostādnēm attiecībā uz ieguldījumu lēmumu svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem. Minētajā paziņojumā iekļauj vismaz 2. punktā minēto informāciju.

4.  Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, no 2021. gada 30. jūnija finanšu tirgus dalībnieki, kas ir tādas lielas grupas mātesuzņēmumi, kā minēts Direktīvas 2013/34/ES 3. panta 7. punktā, kura grupas bilances datumā konsolidētā veidā pārsniedz kritērija – finanšu gada laikā nodarbināt vidēji 500 darbiniekus – robežvērtību, savās tīmekļa vietnēs publicē un uztur paziņojumu par savām uzticamības pārbaudes politikas nostādnēm attiecībā uz ieguldījumu lēmumu svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem. Minētajā paziņojumā iekļauj vismaz 2. punktā minēto informāciju.

5.  Finanšu konsultanti savās tīmekļa vietnēs publicē un uztur:

a) 

informāciju par to, vai, pienācīgi ņemot vērā savu izmēru, savu darbību veidu un apmēru un savu finanšu produktu veidus, par kuriem tie konsultē, tie savās ieguldījumu konsultācijās vai apdrošināšanas konsultācijās ņem vērā svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem; vai

b) 

informāciju par to, kāpēc tie savās ieguldījumu vai apdrošināšanas konsultācijās neņem vērā ieguldījumu lēmumu negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem, tostarp attiecīgā gadījumā informāciju par to, vai un kad tie plāno ņemt vērā tādu negatīvu ietekmi.

6.  Līdz 2020. gada 30. decembrim EUI ar Apvienotās komitejas starpniecību un saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu par, šā panta 1. līdz 5. punktā minētās tādas informācijas saturu, metodoloģijām un noformējumu, kas attiecas uz ilgtspējas rādītājiem saistībā ar negatīvo ietekmi uz klimatu un citu ar vidi saistītu negatīvu ietekmi.

EUI attiecīgā gadījumā cenšas iesaistīt Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Komisijas Kopīgo pētniecības centru.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

7.  Līdz 2021. gada 30. decembrim EUI ar Apvienotās komitejas starpniecību un saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu par šā panta 1. līdz 5. punktā minētās tādas informācijas saturu, metodoloģijām un noformējumu, kas attiecas uz ilgtspējas rādītājiem saistībā ar negatīvu ietekmi uz sociāliem un ar darbiniekiem saistītiem jautājumiem, cilvēktiesību ievērošanu un korupcijas un kukuļošanas apkarošanas jautājumiem.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

5.pants

6.Atalgojuma politikas nostādņu pārredzamība saistībā ar ilgtspējas risku integrēšanu

1.  Finanšu tirgus dalībnieki un finanšu konsultanti savās atalgojuma politikas nostādnēs iekļauj informāciju par to, kā minētās politikas nostādnes ir saskaņotas ar ilgtspējas risku integrēšanu, un publicē minēto informāciju savās tīmekļa vietnēs.

2.  Informāciju, kas minēta 1. punktā, iekļauj atalgojuma politikas nostādnēs, kuras finanšu tirgus dalībniekiem un finanšu konsultantiem ir pienākums izveidot un uzturēt saskaņā ar nozares tiesību aktiem, jo īpaši Direktīvām 2009/65/EK, 2009/138/EK, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/65/ES, (ES) 2016/97 un (ES) 2016/2341.

6. pants

Ilgtspējas risku integrēšanas pārredzamība

1.  Finanšu tirgus dalībnieki informācijā, ko atklāj pirms līguma noslēgšanas, iekļauj aprakstus par:

a) 

veidu, kādā ilgtspējas riski tiek integrēti to ieguldījumu lēmumos; un

b) 

novērtējuma rezultātiem attiecībā uz to, kāda ir paredzamā ilgtspējas risku ietekme uz to finanšu produktu atdevi, kurus tie dara pieejamus.

Ja finanšu tirgus dalībnieki uzskata, ka ilgtspējas riski nav nozīmīgi, pirmajā daļā minētajos aprakstos ietver skaidru un kodolīgu skaidrojumu par tā iemesliem.

2.  Finanšu konsultanti informācijā, ko atklāj pirms līguma noslēgšanas, iekļauj aprakstus par:

a) 

veidu, kādā ilgtspējas riski tiek integrēti to ieguldījumu vai apdrošināšanas konsultācijās; un

b) 

novērtējuma rezultātiem attiecībā uz to, kāda ir paredzamā ilgtspējas risku ietekme uz to finanšu produktu atdevi, par kuriem tie konsultē.

Ja finanšu konsultanti uzskata, ka ilgtspējas riski nav nozīmīgi, pirmajā daļā minētajos aprakstos ietver skaidru un kodolīgu skaidrojumu par tā iemesliem.

3.  Šā panta 1. un 2. punktā minēto informāciju atklāj šādi:

a) 

AIFP – paziņojot informāciju ieguldītājiem, kā minēts Direktīvas 2011/61/ES 23. panta 1. punktā;

b) 

apdrošināšanas sabiedrības – sniedzot informāciju, kas minēta Direktīvas 2009/138/EK 185. panta 2. punktā, vai – attiecīgā gadījumā – saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/97 29. panta 1. punktu;

c) 

AKUI – sniedzot informāciju, kas minēta Direktīvas (ES) 2016/2341 41. pantā;

d) 

kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieki – sniedzot informāciju, kas minēta Regulas (ES) Nr. 345/2013 13. panta 1. punktā;

e) 

kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki – sniedzot informāciju, kas minēta Regulas (ES) Nr. 346/2013 14. panta 1. punktā;

f) 

pensiju produktu izveidotāji – rakstiski un laikus, pirms privātajam ieguldītājam kļūst saistošs līgums par pensiju produktu;

g) 

PVKIU pārvaldības sabiedrības – prospektā, kas minēts Direktīvas 2009/65/EK 69. pantā;

h) 

ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas nodrošina portfeļa pārvaldību vai sniedz ieguldījumu konsultācijas, – saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 4. punktu;

i) 

kredītiestādes, kas nodrošina portfeļa pārvaldību vai sniedz ieguldījumu konsultācijas, – saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 4. punktu;

j) 

apdrošināšanas starpnieki un apdrošināšanas sabiedrības, kas sniedz apdrošināšanas konsultācijas saistībā ar IBIP, un apdrošināšanas starpnieki, kas sniedz apdrošināšanas konsultācijas saistībā ar pensiju produktiem, kuri pakļauti tirgus svārstībām, – saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/97 29. panta 1. punktu;

k) 

ELTIF (Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fonda) AIFP – prospektā, kas minēts Regulas (ES) 2015/760 23. pantā;

l) 

PEPP sniedzēji – PEPP pamatinformācijas dokumentā, kas minēts Regulas (ES) 2019/1238 28. pantā.

7. pants

Negatīvas ietekmes uz ilgtspēju pārredzamība finanšu produktu līmenī

1.  Līdz 2022. gada 30. decembrim katram finanšu produktam, ja finanšu tirgus dalībnieks piemēro 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai 4. panta 3. vai 4. punktu, informācijas atklāšanā, kas minēta 6. panta 3. punktā, iekļauj turpmāk minēto:

a) 

skaidru un pamatotu skaidrojumu par to, vai finanšu produktā tiek ņemta vērā svarīgākā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem, un, ja tiek ņemta vērā, tad kā;

b) 

paziņojumu, ka informācija par svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem ir pieejama informācijā, kura jāatklāj, ievērojot 11. panta 2. punktu.

Ja 11. panta 2. punktā minētā informācija ietver skaitlisku informāciju par svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem, minētās informācijas pamatā var izmantot saskaņā ar 4. panta 6. un 7. punktu pieņemto regulatīvo tehnisko standartu noteikumus.

2.  Ja finanšu tirgus dalībnieks piemēro 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu, informācijas atklāšanā, kas minēta 6. panta 3. punktā, attiecībā uz katru finanšu produktu iekļauj paziņojumu, ka finanšu tirgus dalībnieks neņem vērā ieguldījumu lēmumu negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem un tā iemeslus.

8. pants

Vides vai sociālo raksturlielumu veicināšanas pārredzamība informācijas atklāšanā pirms līguma noslēgšanas

1.  Ja finanšu produkts citu raksturlielumu starpā veicina arī vides vai sociālos raksturlielumus vai minēto raksturlielumu kombināciju, ar noteikumu, ka sabiedrības, kurās ieguldījumi tiek veikti, īsteno labas pārvaldības praksi, informācijā, kas jāatklāj, ievērojot 6. panta 1. un 3. punktu, iekļauj turpmāk minēto:

a) 

informāciju par to, kā minētie raksturlielumi tiek sasniegti;

b) 

ja indekss ir izraudzīts par atsauces etalonu, informāciju par to, vai un kā šis indekss ir saskaņots ar minētajiem raksturlielumiem.

2.  Finanšu tirgus dalībnieki informācijā, kas jāatklāj, ievērojot 6. panta 1. un 3. punktu, iekļauj norādi par to, kur ir atrodama metodika, kas izmantota šā panta 1. punktā minētā indeksa aprēķināšanai.

▼M1

2.a  Ja finanšu tirgus dalībnieki dara pieejamu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/852 ( 2 ) 6. pantā minētu finanšu produktu, tie informācijā, kas jāatklāj, ievērojot šīs regulas 6. panta 1. un 3. punktu, iekļauj informāciju, kas prasīta Regulas (ES) 2020/852 6. pantā.

▼M1

3.  EUI ar Apvienotās komitejas starpniecību izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai precizētu satura un noformējuma prasības informācijai, kas jāatklāj, ievērojot šā panta 1. un 2. punktu.

▼B

Izstrādājot pirmajā daļā minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu, EUI ņem vērā dažādus finanšu produktu veidus, to raksturlielumus un atšķirības starp tiem, kā arī mērķi nodrošināt, ka informācijas atklāšana ir precīza, patiesa, skaidra, nemaldinoša, vienkārša un kodolīga.

EUI iesniedz pirmajā daļā minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz 2020. gada 30. decembrim.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

▼M1

4.  EUI ar Apvienotās komitejas starpniecību izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai precizētu satura un noformējuma prasības informācijai, kas minēta šā panta 2.a punktā.

Izstrādājot šā punkta pirmajā daļā minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu, EUI ņem vērā dažādos finanšu produktu veidus, to raksturlielumus un atšķirības starp tiem, kā arī mērķi nodrošināt, ka informācijas atklāšana ir precīza, patiesa, skaidra, nemaldinoša, vienkārša un kodolīga, un, ja vajadzīgs šā mērķa sasniegšanai, izstrādā grozījumu projektus šā panta 3. punktā minētajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem. Regulatīvo tehnisko standartu projektā ņem vērā attiecīgās piemērošanas sākuma dienas, kas Regulas (ES) 2020/852 27. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktas attiecībā uz minētās regulas 9. pantā izklāstītajiem vides mērķiem.

EUI pirmajā daļā minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai:

a) 

attiecībā uz Regulas (ES) 2020/852 9. panta a) un b) punktā minētajiem vides mērķiem – līdz 2021. gada 1. jūnijam; un

b) 

attiecībā uz Regulas (ES) 2020/852 9. panta c) līdz f) punktā minētajiem vides mērķiem – līdz 2022. gada 1. jūnijam.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

▼B

9. pants

Ilgtspējīgu ieguldījumu pārredzamība informācijas atklāšanā pirms līguma noslēgšanas

1.  Ja finanšu produkta mērķis ir ilgtspējīgi ieguldījumi un ja par atsauces etalonu ir izraudzīts indekss, informāciju, kas jāatklāj, ievērojot 6. panta 1. un 3. punktu, papildina ar turpmāk minēto:

a) 

informāciju par to, kā izraudzītais indekss ir saskaņots ar minēto mērķi;

b) 

skaidrojumu par to, kāpēc un kā ar minēto mērķi saskaņotais izraudzītais indekss atšķiras no plašā tirgus indeksa.

2.  Ja finanšu produkta mērķis ir ilgtspējīgi ieguldījumi un ja neviens indekss nav izraudzīts par atsauces etalonu, informācijā, kas jāatklāj, ievērojot 6. panta 1. un 3. punktu, iekļauj skaidrojumu par to, kā paredzēts sasniegt minēto mērķi.

3.  Ja finanšu produkta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, informācijā, kas jāatklāj, ievērojot 6. panta 1. un 3. punktu, iekļauj mērķi nodrošināt mazoglekļa dioksīda emisijas, lai panāktu Parīzes nolīguma ilgtermiņa mērķus globālās sasilšanas jomā.

Atkāpjoties no šā panta 2. punkta, gadījumos, kad nav pieejams “ES klimata pārejas etalons” vai “Parīzes nolīgumam pielāgots ES etalons” saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 ( 3 ), 6. pantā minētajā informācijā iekļauj izvērstu skaidrojumu par to, kā tiek nodrošināti nepārtraukti centieni sasniegt mērķi – samazināt oglekļa dioksīda emisijas, lai panāktu Parīzes nolīguma ilgtermiņa mērķus globālās sasilšanas jomā.

4.  Finanšu tirgus dalībnieki informācijā, kas jāatklāj, ievērojot 6. panta 1. un 3. punktu, iekļauj norādi par to, kur ir atrodama metodika, kas izmantota šā panta 1. punktā minēto indeksu un šā panta 3. punkta otrajā daļā minēto etalonu aprēķināšanai.

▼M1

4.a  Finanšu tirgus dalībnieki informācijā, kas jāatklāj, ievērojot šīs regulas 6. panta 1. un 3. punktu, iekļauj informāciju, kas prasīta Regulas (ES) 2020/852 5. pantā.

▼M1

5.  EUI ar Apvienotās komitejas starpniecību izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai precizētu satura un noformējuma prasības informācijai, kas jāatklāj, ievērojot šā panta 1. līdz 4. punktu.

▼B

Izstrādājot šā punkta pirmajā daļā minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu, EUI ņem vērā dažādus finanšu produktu veidus, to mērķus, kā minēts 1., 2. un 3. punktā, un atšķirības starp tiem, kā arī mērķi nodrošināt, ka informācijas atklāšana ir precīza, patiesa, skaidra, nemaldinoša, vienkārša un kodolīga.

EUI pirmajā daļā minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz 2020. gada 30. decembrim.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

▼M1

6.  EUI ar Apvienotās komitejas starpniecību izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai precizētu satura un noformējuma prasības informācijai, kas minēta šā panta 4.a punktā.

Izstrādājot šā punkta pirmajā daļā minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu, EUI ņem vērā dažādos finanšu produktu veidus, to mērķus, kā minēts šā panta 4.a punktā, un atšķirības starp tiem, kā arī mērķi nodrošināt, ka informācijas atklāšana ir precīza, patiesa, skaidra, nemaldinoša, vienkārša un kodolīga, un, ja vajadzīgs šā mērķa sasniegšanai, izstrādā grozījumu projektus šā panta 5. punktā minētajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem. Regulatīvo tehnisko standartu projektā ņem vērā attiecīgās piemērošanas sākuma dienas, kas Regulas (ES) 2020/852 27. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktas attiecībā uz minētās regulas 9. pantā izklāstītajiem vides mērķiem.

EUI pirmajā daļā minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai:

a) 

attiecībā uz Regulas (ES) 2020/852 9. panta a) un b) punktā minētajiem vides mērķiem – līdz 2021. gada 1. jūnijam; un

b) 

attiecībā uz Regulas (ES) 2020/852 9. panta c) līdz f) punktā minētajiem vides mērķiem – līdz 2022. gada 1. jūnijam.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

▼B

10. pants

Vides vai sociālo raksturlielumu un ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanas pārredzamība tīmekļa vietnēs

1.  Finanšu tirgus dalībnieki savās tīmekļa vietnēs publicē un uztur turpmāk minēto informāciju par katru 8. panta 1. punktā un 9. panta 1., 2. un 3. punktā minēto finanšu produktu:

a) 

vides vai sociālo raksturlielumu vai ilgtspējīga ieguldījuma mērķa aprakstu;

b) 

informāciju par metodiku, kas izmantota, lai novērtētu, izmērītu un uzraudzītu vides vai sociālos raksturlielumus vai finanšu produktam atlasīto ilgtspējīgo ieguldījumu ietekmi, tostarp tās datu avotus, pamatā esošo aktīvu atlases kritērijus un attiecīgos ilgtspējas rādītājus, kas izmantoti, lai izmērītu finanšu produkta vides vai sociālos raksturlielumus vai vispārējo ar ilgtspēju saistīto ietekmi;

c) 

8. un 9. pantā minēto informāciju;

d) 

11. pantā minēto informāciju.

Informācija, kas jāatklāj, ievērojot pirmo daļu, ir skaidra, kodolīga un ieguldītājiem saprotama. To publicē tādā veidā, kas ir precīzs, patiess, skaidrs, nemaldinošs, vienkāršs un kodolīgs un tīmekļa vietnē tā atrodas labi redzamā, viegli pieejamā vietā.

2.  EUI ar Apvienotās komitejas starpniecību izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai precizētu 1. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunktā minētās informācijas saturu un minētā punkta otrajā daļā izklāstītās noformējuma prasības.

Izstrādājot šā punkta pirmajā daļā minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu, EUI ņem vērā dažādus finanšu produktu veidus, to raksturlielumus un mērķus, kā minēts 1. punktā, un atšķirības starp tiem. EUI atjaunina regulatīvos tehniskos standartus, ņemot vērā regulējuma izmaiņas un tehnoloģiju attīstību.

EUI iesniedz pirmajā daļā minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz 2020. gada 30. decembrim.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

11. pants

Vides vai sociālo raksturlielumu un ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanas pārredzamība periodiskajos ziņojumos

1.  Ja finanšu tirgus dalībnieki dara pieejamu 8. panta 1. punktā vai 9. panta 1., 2. vai 3. punktā minēto finanšu produktu, tie periodiskajos ziņojumos iekļauj turpmāk minēto aprakstu:

a) 

attiecībā uz finanšu produktu kā minēts 8. panta 1. punktā – par to, cik lielā mērā ir sasniegti vides vai sociālie raksturlielumi;

b) 

attiecībā uz finanšu produktu kā minēts 9. panta 1., 2. vai 3. punktā:

i) 

par vispārējo ar ilgtspēju saistīto finanšu produkta ietekmi, izmantojot attiecīgus ilgtspējas rādītājus; vai

ii) 

ja par atsauces etalonu ir izraudzīts indekss – salīdzinājumu starp vispārējo finanšu produkta ar ilgtspēju saistīto ietekmi ar to, kāda ietekme ir izraudzītajam indeksam un finanšu produktam ar plašā tirgus indeksu, izmantojot ilgtspējas rādītāju;

▼M1

c) 

attiecībā uz finanšu produktu, uz ko attiecas Regulas (ES) 2020/852 5. pants – informāciju, kas prasīta minētajā pantā;

d) 

attiecībā uz finanšu produktu, uz ko attiecas Regulas (ES) 2020/852 6. pants – informāciju, kas prasīta minētajā pantā.

▼B

2.  Šā panta 1. punktā minēto informāciju atklāj šādi:

a) 

AIFP – gada pārskatā, kas minēts Direktīvas 2011/61/ES 22. pantā;

b) 

apdrošināšanas sabiedrības – reizi gadā rakstiski saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 185. panta 6. punktu;

c) 

AKUI – gada ziņojumā, kas minēts Direktīvas (ES) 2016/2341 29. pantā;

d) 

kvalificētu riska kapitāla fondu pārvaldnieki – gada pārskatā, kas minēts Regulas (ES) Nr. 345/2013 12. pantā;

e) 

kvalificētu sociālās uzņēmējdarbības fondu pārvaldnieki – gada pārskatā, kas minēts Regulas (ES) Nr. 346/2013 13. pantā;

f) 

pensiju produktu izveidotāji – rakstiski gada pārskatā vai pārskatā saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

g) 

PVKIU pārvaldības sabiedrības – gada pārskatā, kas minēts Direktīvas 2009/65/EK 69. pantā;

h) 

ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas nodrošina portfeļa pārvaldību, – periodiskā paziņojumā, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 6. punktā;

i) 

kredītiestādes, kas nodrošina portfeļa pārvaldību, – periodiskā paziņojumā, kas minēts Direktīvas 2014/65/ES 25. panta 6. punktā;

j) 

PEPP sniedzēji – PEPP kapitāla pārskatā, kas minēts Regulas (ES) 2019/1238 36. pantā.

3.  Šā panta 1. punkta nolūkos finanšu tirgus dalībnieki var izmantot informāciju, kas iekļauta vadības ziņojumos saskaņā ar Direktīvas 2013/34/ES 19. pantu, vai – attiecīgā gadījumā – informāciju, kas ietverta nefinanšu paziņojumos saskaņā ar minētās direktīvas 19.a pantu.

▼M1

4.  EUI ar Apvienotās komitejas starpniecību izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai precizētu satura un noformējuma prasības informācijai, kas minēta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.

▼B

Izstrādājot regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas minēts pirmajā daļā, EUI ņem vērā dažādus finanšu produktu veidus, to raksturlielumus un mērķus, un atšķirības starp tiem. EUI atjaunina regulatīvos tehniskos standartus, ņemot vērā regulējuma izmaiņas un tehnoloģiju attīstību.

EUI iesniedz pirmajā daļā minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai līdz 2020. gada 30. decembrim.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

▼M1

5.  EUI ar Apvienotās komitejas starpniecību izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai precizētu satura un noformējuma prasības informācijai, kas minēta 1. punkta c) un d) apakšpunktā.

Izstrādājot šā punkta pirmajā daļā minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu, EUI ņem vērā dažādos finanšu produktu veidus, to raksturlielumus un mērķus un atšķirības starp tiem un, ja vajadzīgs, izstrādā grozījumu projektus šā panta 4. punktā minētajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem. Regulatīvo tehnisko standartu projektā ņem vērā attiecīgās piemērošanas sākuma dienas, kas Regulas (ES) 2020/852 27. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktas attiecībā uz minētās regulas 9. pantā izklāstītajiem vides mērķiem. EUI atjaunina regulatīvos tehniskos standartus, ņemot vērā regulējuma izmaiņas un tehnoloģiju attīstību.

EUI pirmajā daļā minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai:

a) 

attiecībā uz Regulas (ES) 2020/852 9. panta a) un b) punktā minētajiem vides mērķiem – līdz 2021. gada 1. jūnijam; un

b) 

attiecībā uz Regulas (ES) 2020/852 9. panta c) līdz f) punktā minētajiem vides mērķiem – līdz 2022. gada 1. jūnijam.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras papildināt šo regulu, pieņemot šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu.

▼B

12. pants

Informācijas atklāšanas pārskatīšana

1.  Finanšu tirgus dalībnieki nodrošina, ka visa informācija, kas publicēta saskaņā ar 3., 5. vai 10. pantu, tiek pastāvīgi atjaunināta. Ja finanšu tirgus dalībnieks ievieš izmaiņas šādā informācijā, tajā pašā tīmekļa vietnē publicē saprotamu skaidrojumu par šādām veiktajām izmaiņām.

2.  Šā panta 1. punktu mutatis mutandis piemēro finanšu konsultantiem saistībā ar jebkuru informāciju, kas publicēta saskaņā ar 3. un 5. pantu.

13. pants

Tirgvedības paziņojumi

1.  Neskarot stingrākus nozares tiesību aktus, jo īpaši Direktīvas 2009/65/EK, 2014/65/ES un (ES) 2016/97 un Regulu (ES) Nr. 1286/2014, finanšu tirgus dalībnieki un finanšu konsultanti nodrošina, ka to tirgvedības paziņojumi nav pretrunā informācijai, kas atklāta, ievērojot šo regulu.

2.  EUI ar Apvienotās komitejas starpniecību var izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektu, lai noteiktu noformēšanas standartu informācijai par vides vai sociālo raksturlielumu un ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanu.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.

14. pants

Kompetentās iestādes

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes, kas izraudzītas saskaņā ar nozares tiesību aktiem, jo īpaši nozaru tiesību aktiem, kas minēti šīs regulas 6. panta 3. punktā un saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES, pārrauga finanšu tirgus dalībnieku un finanšu konsultantu atbilstību šīs regulas prasībām. Kompetentajām iestādēm ir visas uzraudzības un izmeklēšanas pilnvaras, kas ir vajadzīgas, lai tās pildītu savas funkcijas saskaņā ar šo regulu.

2.  Šīs regulas nolūkā kompetentās iestādes sadarbojas cita ar citu un bez liekas kavēšanās sniedz cita citai tādu informāciju, kas ir svarīga, lai tās veiktu savus pienākumus saskaņā ar šo regulu.

15. pants

AKUI un apdrošināšanas starpnieku īstenotā pārredzamība

1.  AKUI publicē un uztur informāciju, kas minēta šīs regulas 3. līdz 7. pantā un 10. panta 1. punkta pirmajā daļā, saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/2341 36. panta 2. punkta f) apakšpunktu.

2.  Apdrošināšanas starpnieki paziņo informāciju, kas minēta šīs regulas 3. pantā, 4. panta 5. punktā, 5. pantā, 6. pantā un 10. panta 1. punkta pirmajā daļā, saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/97 23. pantu.

16. pants

Pensiju produkti, uz kuriem attiecas Regula (EK) Nr. 883/2004 un (EK) Nr. 987/2009

1.  Dalībvalstis var nolemt šo regulu piemērot pensiju produktu izveidotājiem, kas pārvalda valsts sociālā nodrošinājuma sistēmas, uz kurām attiecas Regulas (EK) Nr. 883/2004 un (EK) Nr. 987/2009. Šādos gadījumos pie šīs regulas 2. panta 1) punkta d) apakšpunktā minēto pensiju produktu izveidotājiem pieder arī pensiju produktu izveidotāji, kas pārvalda valsts sociālā nodrošinājuma sistēmas, un šīs regulas 2. panta 8) punktā minēto pensiju produktu izveidotāji. Šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka šīs regulas 2. panta 8) punkta pensiju produkta definīcija ietver arī pirmajā teikumā minētos pensiju produktus.

2.  Dalībvalstis paziņo Komisijai un EUI par jebkuru lēmumu, kas pieņemts, ievērojot 1. punktu.

17. pants

Izņēmumi

1.  Šo regulu nepiemēro ne apdrošināšanas starpniekiem, kas sniedz apdrošināšanas konsultācijas saistībā ar IBIP, ne ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas un kas ir uzņēmumi, neatkarīgi no to juridiskās formas, kas var būt arī fiziskas personas un pašnodarbinātas personas, ar noteikumu, ka tās nodarbina mazāk nekā trīs personas.

2.  Dalībvalstis var nolemt šo regulu piemērot 1. punktā minētajiem apdrošināšanas starpniekiem, kas sniedz apdrošināšanas konsultācijas saistībā ar IBIP, vai ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas sniedz ieguldījumu konsultācijas.

3.  Dalībvalstis paziņo Komisijai un EUI par jebkuru lēmumu, kas pieņemts, ievērojot 2. punktu.

18. pants

Ziņojums

EUI izvērtē, cik lielā mērā informācija saskaņā ar 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu ir atklāta brīvprātīgi. Līdz 2022. gada 10. septembrim un katru gadu pēc tam EUI iesniedz Komisijai ziņojumu par paraugpraksi un sniedz ieteikumus virzībai uz pārskatu brīvprātīgas sniegšanas standartiem. Minētajā gada ziņojumā ņem vērā uzticamības pārbaudes ietekmi uz informācijas atklāšanu atbilstīgi šai regulai un sniedz norādījumus šajā jautājumā. Minēto ziņojumu publisko un nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

19. pants

Izvērtēšana

1.  Līdz 2022. gada 30. decembrim Komisija izvērtē šīs regulas piemērošanu un jo īpaši izskata:

a) 

vai būtu jāsaglabā atsauce uz vidējo darbinieku skaitu 4. panta 3. un 4. punktā, vai arī tā būtu jāaizstāj vai jāpapildina ar citiem kritērijiem, un izskata priekšrocības un ar to saistītā administratīvā sloga samērīgumu;

b) 

vai šīs regulas darbību kavē datu trūkums vai to nepilnīgā kvalitāte, tostarp attiecībā uz rādītājiem par negatīvo ietekmi, ko ieguldījumus saņemošās sabiedrības rada ilgtspējas faktoriem.

2.  Vajadzības gadījumā 1. punktā minētajai izvērtēšanai pievieno leģislatīva akta priekšlikumu.

20. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.  Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.  Šo regulu piemēro no 2021. gada 10. marta.

▼M1

3.  Atkāpjoties no šā panta 2. punkta:

a) 

šīs regulas 4. panta 6. un 7. punktu, 8. panta 3. punktu, 9. panta 5. punktu, 10. panta 2. punktu, 11. panta 4. punktu un 13. panta 2. punktu piemēro no 2019. gada 29. decembra;

b) 

šīs regulas 2.a pantu, 8. panta 4. punktu, 9. panta 6. punktu un 11. panta 5. punktu piemēro no 2020. gada 12. jūlija;

c) 

šīs regulas 8. panta 2.a punktu un 9. panta 4.a punktu piemēro:

i) 

attiecībā uz Regulas (ES) 2020/852 9. panta a) un b) punktā minētajiem vides mērķiem – no 2022. gada 1. janvāra; un

ii) 

attiecībā uz Regulas (ES) 2020/852 9. panta c) līdz f) punktā minētajiem vides mērķiem – no 2023. gada 1. janvāra;

d) 

šīs regulas 11. panta 1., 2. un 3. punktu piemēro no 2022. gada 1. janvāra.

▼B

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1286/2014 (2014. gada 26. novembris) par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (OV L 352, 9.12.2014., 1. lpp).

( 2 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/852 (2020. gada 18. jūnijs) par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar kuru groza Regulu (ES) 2019/2088 (OV L 198, 22,6,2020,, 13. lpp.).

( 3 ) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (OV L 171, 29.6.2016, 1. lpp.).

Top