EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2088-20200712

Consolidated text: Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (текст от значение за ЕИП)текст от значение за ЕИП

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/2020-07-12

02019R2088 — BG — 12.07.2020 — 001.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 27 ноември 2019 година

относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 317, 9.12.2019 г., стp. 1)

Изменен с:

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

►M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/852 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юни 2020 година

  L 198

13

22.6.2020
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 27 ноември 2019 година

относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги

(текст от значение за ЕИП)Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват хармонизирани правила за участниците на финансовите пазари и финансовите съветници за прозрачност във връзка с интегрирането на рисковете за устойчивостта и отчитането на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта в техните процеси и във връзка с предоставянето на информация, свързана с устойчивостта, по отношение на финансовите продукти.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1) 

„участник на финансовите пазари“ означава:

а) 

застрахователно предприятие, което предоставя основаващ се на застраховане инвестиционен продукт (ОЗИП);

б) 

инвестиционен посредник, който предоставя управление на портфейл;

в) 

институция за професионално пенсионно осигуряване (ИППО);

г) 

създател на пенсионен продукт;

д) 

лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд (ЛУАИФ);

е) 

доставчик на паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП);

ж) 

управител на допустим фонд за рисков капитал, регистриран в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) № 345/2013;

з) 

управител на допустим фонд за социално предприемачество, регистриран в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 346/2013;

и) 

управляващо дружество на предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (управляващо дружество на ПКИПЦК); или

й) 

кредитна институция, която предоставя управление на портфейл;

2) 

„застрахователно предприятие“ означава застрахователно предприятие, лицензирано в съответствие с член 18 от Директива 2009/138/ЕО;

3) 

„основаващ се на застраховане инвестиционен продукт“ или „ОЗИП“ означава:

а) 

основаващ се на застраховане инвестиционен продукт съгласно определението в член 4, точка 2 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ); или

б) 

застрахователен продукт, който е предоставен на професионален инвеститор и който предлага стойност на падеж или откупна стойност, които са изложени изцяло или частично, пряко или непряко, на колебанията на пазара;

4) 

„лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд“ или „ЛУАИФ“ означава ЛУАИФ съгласно определението в член 4, параграф 1, буква б) от Директива 2011/61/ЕС;

5) 

„инвестиционен посредник“ означава инвестиционен посредник съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2014/65/ЕС;

6) 

„управление на портфейл“ означава управление на портфейл съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 8 от Директива 2014/65/ЕС;

7) 

„институция за професионално пенсионно осигуряване“ или „ИППО“ означава институция за професионално пенсионно осигуряване, лицензирана или регистрирана в съответствие с член 9 от Директива (ЕС) 2016/2341, с изключение на институции, по отношение на които държавата членка е решила да приложи член 5 от посочената директива или които управляват пенсионни схеми, включващи общо по-малко от 15 членове;

8) 

„пенсионен продукт“ означава:

а) 

пенсионен продукт, посочен в член 2, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) № 1286/2014; или

б) 

индивидуален пенсионен продукт, посочен в член 2, параграф 2, буква ж) от Регламент (ЕС) № 1286/2014;

9) 

„паневропейски персонален пенсионен продукт“ или „ПЕПП“ означава продукт по член 2, точка 2 от Регламент (ЕС) 2019/1238;

10) 

„управляващо дружество на ПКИПЦК“ означава:

а) 

управляващо дружество съгласно определението в член 2, параграф 1, буква б) от Директива 2009/65/ЕО; или

б) 

инвестиционно дружество, притежаващо разрешение в съответствие с Директива 2009/65/ЕО, което не е посочило управляващо дружество, получило разрешение за управлението му в съответствие с посочената директива;

11) 

„финансов съветник“ означава:

а) 

застрахователен посредник, който предоставя застрахователни съвети във връзка с ОЗИП;

б) 

застрахователно предприятие, което предоставя застрахователни съвети във връзка с ОЗИП;

в) 

кредитна институция, която предоставя инвестиционни съвети;

г) 

инвестиционен посредник, който предоставя инвестиционни съвети;

д) 

ЛУАИФ, което предоставя инвестиционни съвети в съответствие с член 6, параграф 4, буква б), подточка i) от Директива 2011/61/ЕС; или

е) 

управляващо дружество на ПКИПЦК, което предоставя инвестиционни съвети в съответствие с член 6, параграф 3, буква б), подточка i) от Директива 2009/65/ЕО;

12) 

„финансов продукт“ означава:

а) 

портфейл, управляван в съответствие с точка 6 от настоящия член;

б) 

алтернативен инвестиционен фонд (АИФ);

в) 

ОЗИП;

г) 

пенсионен продукт;

д) 

пенсионна схема;

е) 

ПКИПЦК; или

ж) 

ПЕПП;

13) 

„алтернативни инвестиционни фондове“ или „АИФ“ означава АИФ съгласно определението в член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕС;

14) 

„пенсионна схема“ означава пенсионна схема съгласно определението в член 6, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/2341;

15) 

„предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа“ или „ПКИПЦК“ означава предприятие, получило разрешение съгласно член 5 от Директива 2009/65/ЕО;

16) 

„инвестиционен съвет“ означава инвестиционен съвет съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 4 от Директива 2014/65/ЕС;

17) 

„устойчива инвестиция“ означава инвестиция в стопанска дейност, която допринася за постигане на екологична цел, измерима например чрез ключови показатели за ефективност на ресурсите по отношение на използването на енергия, на възобновяема енергия, на суровини, вода и земя, ефективност по отношение на генерирането на отпадъци и емисии на парникови газове или по отношение на въздействието върху биологичното разнообразие и кръговата икономика, или инвестиция в стопанска дейност, която допринася за постигане на социална цел, по-специално инвестиция, която допринася за преодоляване на неравенството или която насърчава социалното сближаване, социалната интеграция и трудовите правоотношения, или инвестиция в човешки капитал или в общности в неравностойно икономическо или социално положение, при условие че тези инвестиции не засягат значително постигането на някоя от посочените цели, а дружествата, в които се инвестира, следват добри управленски практики, по-специално по отношение на стабилни управленски структури, взаимоотношения със служителите, възнаграждение на персонала и спазване на данъчното законодателство;

18) 

„професионален инвеститор“ означава клиент, който отговаря на критериите, предвидени в приложение II към Директива 2014/65/ЕС;

19) 

„непрофесионален инвеститор“ означава инвеститор, който не е професионален инвеститор;

20) 

„застрахователен посредник“ означава застрахователен посредник съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 3 от Директива (ЕС) 2016/97;

21) 

„застрахователен съвет“ означава съвет съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 15 от Директива (ЕС) 2016/97;

22) 

„риск за устойчивостта“ означава събитие или условие от екологично, социално или управленско естество, което, ако настъпи, може да причини действително или потенциално съществено отрицателно въздействие върху стойността на инвестицията;

23) 

„европейски фонд за дългосрочни инвестиции“ или „ЕФДИ“ означава фонд, получил разрешение в съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) 2015/760;

24) 

„фактори на устойчивост“ означава екологични, социални и свързани със служителите въпроси, както и въпроси, свързани със зачитането на правата на човека и с борбата с корупцията и подкупите.

▼M1

Член 2а

Принцип за ненанасяне на значителни вреди

1.  Европейските надзорни органи, създадени с регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (наричани по-нататък заедно „ЕНО“), разработват чрез съвместния комитет проекти на регулаторни технически стандарти, с които се конкретизират подробностите за съдържанието и начина на представяне на информацията във връзка с принципа „за ненанасяне на значителни вреди“, посочен в член 2, точка 17 от настоящия регламент, и които съответстват на съдържанието, методиките и представянето по отношение на показателите за устойчивост във връзка с неблагоприятните въздействия, посочени в член 4, параграфи 6 и 7 от настоящия регламент.

2.  ЕНО представят на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти, посочени в параграф 1 до 30 декември 2020 г.

3.  На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема посочените в параграф 1 от настоящия член регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010.

▼B

Член 3

Прозрачност на политиките във връзка с риска за устойчивостта

1.  Участниците на финансовите пазари публикуват на своите интернет страници информация за своята политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса си на вземане на инвестиционни решения.

2.  Финансовите съветници публикуват на своите интернет страници информация за своята политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в инвестиционните или застрахователните си съвети.

Член 4

Прозрачност по отношение на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта на равнище субект

1.  Участниците на финансовите пазари публикуват и поддържат на своите интернет страници:

a) 

когато отчитат основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост — декларация за политиките по отношение на надлежната проверка във връзка с тези въздействия, като вземат надлежно предвид своя размер и естеството и обхвата на дейностите си, както и вида на финансовите продукти, които предоставят; или

б) 

когато не отчитат неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост — ясни причини защо не го правят, включително, когато е приложимо, информация дали и кога възнамеряват да започнат да отчитат тези неблагоприятни въздействия.

2.  Участниците на финансовите пазари включват в предоставената по параграф 1, буква а) информация най-малко следното:

a) 

информация относно своите политики на определяне и степенуване по значимост на основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта и на показателите за тях;

б) 

описание на основните неблагоприятни въздействия върху устойчивостта и на предприетите или, когато е приложимо, планираните действия във връзка с това;

в) 

кратки обобщения на политиката за ангажираност съгласно член 3ж от Директива 2007/36/ЕО, когато е приложимо;

г) 

заявление за спазването от тяхна страна на кодексите за отговорно бизнес поведение и на международно признатите стандарти за надлежна проверка и докладване, както и, когато е приложимо, за степента на привеждане в съответствие с целите на Парижкото споразумение.

3.  Чрез дерогация от параграф 1, считано от 30 юни 2021 г., участниците на финансовите пазари, които към датата на счетоводния си баланс надхвърлят критерия за среден брой от 500 служители през финансовата година, публикуват и поддържат на своите интернет страници декларация за своите политики за надлежна проверка във връзка с основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост. Тази декларация включва най-малко информацията по параграф 2.

4.  Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, считано от 30 юни 2021 г., участниците на финансовите пазари, които са предприятие майка на голяма група съгласно член 3, параграф 7 от Директива 2013/34/ЕС и които към датата на счетоводния баланс на групата надхвърлят на консолидирана основа критерия за среден брой от 500 служители през финансовата година, публикуват и поддържат на своите интернет страници декларация за своите политики за надлежна проверка във връзка с основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост. Тази декларация включва най-малко информацията по параграф 2.

5.  Финансовите съветници публикуват и поддържат на своите интернет страници:

a) 

информация дали, като вземат надлежно предвид своя размер и естеството и обхвата на дейностите си и видът на финансовите продукти, за които дават съвети, те отчитат в инвестиционните или застрахователните си съвети основните неблагоприятни въздействия върху факторите на устойчивост; или

б) 

информация защо в инвестиционните или застрахователните си съвети не отчитат неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост и, когато е приложимо, информация дали и кога възнамеряват да започнат да отчитат тези неблагоприятни въздействия.

6.  Когато е целесъобразно, Е До 30 декември 2020 г. ЕНО разработват чрез съвместния комитет проекти на регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010 за съдържанието, методиките и представянето на информацията по параграфи 1—5 от настоящия член по отношение на показателите за устойчивост във връзка с неблагоприятните въздействия върху климата и други свързани с околната среда неблагоприятни въздействия.НО търсят съдействието на Европейската агенция за околната среда и Съвместния изследователски център на Европейската комисия.

На Комисията се делегира правомощието да допълни настоящия регламент, като приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с членове 10—14 от регламенти (ЕС) №1093/2010, (ЕС) №1094/2010 и (ЕС) №1095/2010.

7.  До 30 декември 2021 г. ЕНО разработват посредством съвместния комитет проекти на регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010 за съдържанието, методиките и представянето на информацията по параграфи 1—5 от настоящия член по отношение на показателите за устойчивост във връзка с неблагоприятните въздействия в областта на социалните въпроси и въпросите, свързани със служителите, зачитането на правата на човека и борбата с корупцията и с подкупите.

На Комисията се делегира правомощието да допълни настоящия регламент, като приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с членове 10—14 от регламенти (ЕС) №1093/2010, (ЕС) №1094/2010 и (ЕС) №1095/2010.

Член 5

Прозрачност на политиката за възнагражденията във връзка с интегрирането на рисковете за устойчивостта

1.  Участниците на финансовите пазари и финансовите съветници включват в политиката си за възнагражденията информация за това как тази политика е съобразена с интегрирането на рисковете за устойчивостта и публикуват тази информация на своите интернет страници.

2.  Информацията, посочена в параграф 1, се включва в политиката за възнагражденията, която се изисква да установяват и поддържат участниците на финансовите пазари и финансовите съветници в съответствие със секторното законодателство, и по-специално директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/65/ЕС, (ЕС) 2016/97 и (ЕС) 2016/2341.

Член 6

Прозрачност във връзка с интегрирането на рисковете за устойчивостта

1.  Участниците на финансовите пазари включват в преддоговорното оповестяване на информация описания на:

а) 

начина, по който рисковете за устойчивостта са интегрирани в техните инвестиционни решения, както и

б) 

резултатите от оценката на вероятното въздействие на рисковете за устойчивостта върху възвръщаемостта на финансовите продукти, които предоставят.

Когато участниците на финансовите пазари считат, че рисковете за устойчивостта не са относими, описанията, посочени в първа алинея, включват ясно и кратко обяснение на причините за това.

2.  Финансовите съветници включват в преддоговорното оповестяване на информация описания на:

а) 

начина, по който рисковете за устойчивостта са интегрирани в техните инвестиционни или застрахователни съвети; както и

б) 

резултата от оценката на вероятното въздействие на рисковете за устойчивостта върху възвръщаемостта на финансовите продукти, за които предоставят съвети.

Когато финансовите съветници считат, че рисковете за устойчивостта не са относими, описанията, посочени в първа алинея, включват ясно и кратко обяснение на причините за това.

3.  Информацията, посочена в параграфи 1 и 2 от настоящия член, се оповестява по следния начин:

а) 

от ЛУАИФ — при разкриването на информация на инвеститорите съгласно член 23, параграф 1 от Директива 2011/61/ЕС;

б) 

от застрахователните предприятия — при предоставянето на информация съгласно член 185, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО или, ако е приложимо — съгласно член 29, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/97;

в) 

от ИППО — при предоставянето на информация съгласно член 41 от Директива (ЕС) 2016/2341;

г) 

от управителите на допустими фондове за рисков капитал — при предоставянето на информация съгласно член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 345/2013;

д) 

от управителите на допустими фондове за социално предприемачество — при предоставянето на информация съгласно член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 346/2013;

е) 

от създателите на пенсионни продукти — в писмена форма, своевременно, преди непрофесионалният инвеститор да бъде обвързан с договор, отнасящ се до пенсионен продукт;

ж) 

от управляващите дружества на ПКИПЦК — в проспекта, посочен в член 69 от Директива 2009/65/ЕО;

з) 

от инвестиционните посредници, които управляват портфейли или предоставят инвестиционни съвети — в съответствие с член 24, параграф 4 от Директива 2014/65/ЕС;

и) 

от кредитните институции, които управляват портфейли или предоставят инвестиционни съвети — в съответствие с член 24, параграф 4 от Директива 2014/65/ЕС;

й) 

от застрахователните посредници и застрахователните предприятия, които предоставят застрахователни съвети във връзка с ОЗИП, и от застрахователните посредници, които предоставят застрахователни съвети във връзка с пенсионни продукти, изложени на пазарни колебания — в съответствие с член 29, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/97;

к) 

от ЛУАИФ на ЕФДИ — в проспекта, посочен в член 23 от Регламент (ЕС) 2015/760;

л) 

от доставчиците на ПЕПП — в ключовия информационен документ за ПЕПП, посочен в член 26 от Регламент (ЕС) 2019/1238.

Член 7

Прозрачност по отношение на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта на равнище финансов продукт

1.  До 30 декември 2022 г., когато участник на финансовите пазари прилага член 4, параграф 1, буква a) или член 4, параграф 3 или 4, за всеки финансов продукт оповестяването на информация по член 6, параграф 3 включва:

a) 

ясно и аргументирано обяснение дали и как във финансовия продукт са отчетени основните неблагоприятни въздействия върху факторите на устойчивост;

б) 

декларация, че информацията за основните неблагоприятни въздействия върху факторите на устойчивост е включена в информацията, която се оповестява съгласно член 11, параграф 2.

Когато информацията по член 11, параграф 2 включва количествена оценка на основните неблагоприятни въздействия върху факторите на устойчивост, тя може да се основава на регулаторните технически стандарти, приети съгласно член 4, параграфи 6 и 7.

2.  Когато участник на финансовите пазари прилага член 4, параграф 1, буква б), оповестяването на информация по член 6, параграф 3 включва за всеки финансов продукт декларация, че участникът на финансовите пазари не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, както и причините за това.

Член 8

Прозрачност във връзка със стимулите за екологични или социални характеристики при преддоговорното оповестяване на информация

1.  Когато даден финансов продукт включва стимули, наред с другото, за екологични или социални характеристики или за съчетание от тези характеристики и при условие че дружествата, в които се инвестира, следват добрите управленски практики, информацията, която се оповестява съгласно член 6, параграфи 1 и 3, включва следното:

а) 

информация за това как са постигнати тези характеристики;

б) 

ако индекс е определен като референтен бенчмарк, информация за това дали и как този индекс е съобразен с посочените характеристики.

2.  Участниците на финансовите пазари включват в информацията, която се оповестява съгласно член 6, параграфи 1 и 3, данни за това къде може да бъде намерена методиката, използвана за изчисляване на индекса, посочен в параграф 1 от настоящия член.

▼M1

2а.  Когато участници на финансовите пазари предлагат финансов продукт, съгласно посоченото в член 6 от Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета ( 2 ), те включат в информацията, която се оповестява съгласно член 6, параграфи 1 и 3 от настоящия регламент, информацията, която се изисква съгласно член 6 от Регламент (ЕС) 2020/852.

▼M1

3.  ЕНО разработват чрез съвместния комитет проекти на регулаторни технически стандарти, с които се конкретизират подробностите във връзка със съдържанието и начина на представяне на информацията, която се оповестява съгласно параграфи 1 и 2 от настоящия член.

▼B

При разработването на проектите на регулаторни технически стандарти, посочени в първа алинея, ЕНО вземат предвид различните видове финансови продукти, техните характеристики и разликите между тях, както и целта оповестената информация да бъде точна, безпристрастна, ясна, неподвеждаща, проста и сбита.

ЕНО представят на Комисията регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, до 30 декември 2020 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълни настоящия регламент, като приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010.

▼M1

4.  ЕНО разработват чрез съвместния комитет проекти на регулаторни технически стандарти, с които се конкретизират подробностите във връзка със съдържанието и начина на представяне на информацията, посочена в параграф 2а от настоящия член.

При разработването на проектите на регулаторни технически стандарти, посочени в първа алинея от настоящия параграф, ЕНО вземат предвид различните видове финансови продукти, техните характеристики и разликите между тях, както и целта оповестената информация да бъде точна, безпристрастна, ясна, неподвеждаща, проста и сбита, и когато е необходимо за постигането на тази цел, разработват проект за изменение на регулаторните технически стандарти, посочени в параграф 3 от настоящия член. В проектите на регулаторни технически стандарти се вземат предвид съответните дати на прилагане, посочени в член 27, параграф 2, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 2020/852, по отношение на екологичните цели, предвидени в член 9 от същия регламент.

ЕНО представят на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти, посочени в първа алинея от настоящия параграф:

а) 

по отношение на екологичните цели, посочени в член 9, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 2020/852, до 1 юни 2021 г.; и

б) 

по отношение на екологичните цели, посочени в член 9, букви в) – е) от Регламент (ЕС) 2020/852, до 1 юни 2022 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема посочените в първа алинея от настоящия параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010.

▼B

Член 9

Прозрачност във връзка с устойчивите инвестиции при преддоговорното оповестяване на информация

1.  Когато даден финансов продукт има за цел устойчиви инвестиции и индекс е определен като референтен бенчмарк, информацията, която се оповестява съгласно член 6, параграфи 1 и 3, се придружава от следното:

а) 

информация за начина, по който определеният индекс е съобразен с тази цел;

б) 

обяснение на това защо и как определеният индекс се различава от широк пазарен индекс.

2.  Когато даден финансов продукт има за цел устойчиви инвестиции и като референтен бенчмарк не е определен индекс, информацията по член 6, параграфи 1 и 3 включва обяснение на начина за постигането на тази цел.

3.  Когато даден финансов продукт има за цел намаляване на въглеродните емисии, информацията, която се оповестява съгласно член 6, параграфи 1 и 3, включва целта за експозицията по отношение на целевото равнище на ниски въглеродни емисии с оглед на постигане на дългосрочните цели на Парижкото споразумение в областта на глобалното затопляне.

Чрез дерогация от параграф 2 от настоящия член, когато не съществува бенчмарк на ЕС за климатичен преход или бенчмарк на ЕС, съответстващ на Парижкото споразумение, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ), информацията по член 6 включва подробно обяснение на начина, по който са гарантирани непрекъснатите усилия за изпълнение на целта за намаляване на въглеродните емисии с оглед на постигане на дългосрочните цели на Парижкото споразумение в областта на глобалното затопляне.

4.  Участниците на финансовите пазари включват в информацията, която се оповестява съгласно член 6, параграфи 1 и 3, данни за това къде могат да бъдат намерени методиката, използвана за изчисляване на индексите, посочени в параграф 1 от настоящия член, и бенчмарковете, посочени в параграф 3, втора алинея от настоящия член.

▼M1

4а.  Участниците на финансовите пазари включват в информацията, която се оповестява съгласно член 6, параграфи 1 и 3 от настоящия регламент, информацията, изисквана съгласно член 5 от Регламент (ЕС) 2020/852.

▼M1

5.  ЕНО разработват чрез съвместния комитет проекти на регулаторни технически стандарти, с които се конкретизират подробностите във връзка със съдържанието и начина на представяне на информацията, която се оповестява съгласно параграфи 1-4 от настоящия член.

▼B

При разработването на проектите на регулаторни технически стандарти, посочени в първа алинея от настоящия параграф, ЕНО вземат предвид различните видове финансови продукти, техните цели съгласно параграфи 1, 2 и 3 и разликите между тях, както и целта оповестената информация да бъде точна, безпристрастна, ясна, неподвеждаща, проста и сбита.

ЕНО представят на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти, посочени в първа алинея, до 30 декември 2020 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълни настоящия регламент, като приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010.

▼M1

6.  ЕНО разработват чрез съвместния комитет проекти на регулаторни технически стандарти, с които се конкретизират подробностите за съдържанието и начина на представяне на информацията, посочена в параграф 4а от настоящия член.

При разработването на проектите на регулаторни технически стандарти, посочени в първа алинея от настоящия параграф, ЕНО вземат предвид различните видове финансови продукти, техните цели, посочени в параграф 4а от настоящия член, и разликите между тях, както и целта относно оповестената информация, която трябва да бъде точна, безпристрастна, ясна, неподвеждаща, проста и сбита, и с оглед на постигането на тази цел разработват при необходимост проект за изменения на регулаторните технически стандарти, посочени в параграф 5 от настоящия член. В проектите на регулаторни технически стандарти се вземат предвид датите на прилагане, посочени в член 27, параграф 2, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 2020/852, по отношение на екологичните цели, предвидени в член 9 от същия регламент.

ЕНО представят на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти, посочени в първа алинея от настоящия параграф:

а) 

по отношение на екологичните цели, посочени в член 9, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 2020/852, до 1 юни 2021 г.; и

б) 

по отношение на екологичните цели, посочени в член 9, букви в) – е) от Регламент (ЕС) 2020/852, до 1 юни 2022 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема посочените в първа алинея от настоящия параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010.

▼B

Член 10

Прозрачност във връзка със стимулите за екологични или социални характеристики и за устойчиви инвестиции на интернет страниците

1.  За всеки финансов продукт, посочен в член 8, параграф 1 и член 9, параграфи 1, 2 и 3, участниците на финансовите пазари публикуват и поддържат на своите интернет страници следната информация:

а) 

описание на екологичните или социалните характеристики или на целта, свързана с устойчивите инвестиции;

б) 

информация за методиките, използвани за оценяване, измерване и наблюдение на екологичните или социалните характеристики или на въздействието на устойчивите инвестиции, избрани за финансовия продукт, включително източниците на данни, критериите за скрининг за базовите активи и съответните показатели за устойчивост, използвани за измерване на екологичните или социалните характеристики или на цялостното свързано с устойчивостта въздействие на финансовия продукт;

в) 

информацията по членове 8 и 9;

г) 

информацията по член 11.

Информацията, която се оповестява съгласно първа алинея, трябва да е ясна, сбита и разбираема за инвеститорите. Тя се публикува по точен, безпристрастен, ясен, неподвеждащ, прост и сбит начин на видно и лесно достъпно място на интернет страницата.

2.  ЕНО разработват чрез съвместния комитет проекти на регулаторни технически стандарти, с които се конкретизират подробностите във връзка със съдържанието на информацията по параграф 1, първа алинея, букви а) и б) и с изискванията за представяне по втора алинея от същия параграф.

При разработването на проекти на регулаторни технически стандарти ЕНО вземат предвид различните видове финансови продукти, техните характеристики и цели съгласно параграф 1 и разликите между тях. ЕНО актуализират регулаторните технически стандарти с оглед на регулаторното и технологичното развитие.

ЕНО представят на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти, посочени в първа алинея, до 30 декември 2020 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълни настоящия регламент, като приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с членове 10—14 от регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010.

Член 11

Прозрачност във връзка със стимулите за екологични или социални характеристики и за устойчиви инвестиции в периодичните доклади

1.  Участниците на финансовите пазари, които предлагат финансов продукт, посочен в член 8, параграф 1 или в член 9, параграф 1, 2 или 3, включват в периодичните си доклади описание на следното:

а) 

за финансов продукт, посочен в член 8, параграф 1 — степента, в която са постигнати екологичните или социалните характеристики;

б) 

за финансов продукт, посочен в член 9, параграф 1, 2 или 3:

i) 

цялостното свързано с устойчивостта въздействие на финансовия продукт, с помощта на подходящи показатели за устойчивост; или

ii) 

когато е определен индекс като референтен бенчмарк — сравнение между цялостното свързано с устойчивостта въздействие на финансовия продукт с определения индекс и с широк пазарен индекс чрез показатели за устойчивост;

▼M1

в) 

за финансов продукт, по отношение на който се прилага член 5 от Регламент (ЕС) 2020/852, информацията, изисквана съгласно същия член;

г) 

за финансов продукт, по отношение на който се прилага член 6 от Регламент (ЕС) 2020/852, информацията изисквана съгласно същия член.

▼B

2.  Информацията по параграф 1 от настоящия член се оповестява по следния начин:

а) 

от ЛУАИФ — в годишния отчет по член 22 от Директива 2011/61/ЕС;

б) 

от застрахователните предприятия — ежегодно в писмена форма в съответствие с член 185, параграф 6 от Директива 2009/138/ЕО;

в) 

от ИППО — в годишния доклад по член 29 от Директива (ЕС) 2016/2341;

г) 

от управителите на допустими фондове за рисков капитал — в годишния отчет по член 12 от Регламент (ЕС) № 345/2013;

д) 

от управителите на допустими фондове за социално предприемачество — в годишния доклад по член 13 от Регламент (ЕС) № 346/2013;

е) 

от създателите на пенсионни продукти — в писмена форма в годишния доклад или в доклад съгласно националното право;

ж) 

от управляващите дружества на ПКИПЦК — в годишния доклад по член 69 от Директива 2009/65/ЕО;

з) 

от инвестиционните посредници, които управляват портфейли — в периодичен доклад по член 25, параграф 6 от Директива 2014/65/ЕС;

и) 

от кредитните институции, които управляват портфейли — в периодичен доклад по член 25, параграф 6 от Директива 2014/65/ЕС;

й) 

от доставчиците на ПЕПП — в извлечението от индивидуалната партида за ПЕПП по член 36 от Регламент (ЕС) 2019/1238.

3.  За целите на параграф 1 от настоящия член участниците на финансовите пазари могат да използват информацията от докладите за дейността съгласно член 19 от Директива 2013/34/ЕС или информацията от нефинансовите отчети в съответствие с член 19а от посочената директива, когато е целесъобразно.

▼M1

4.  ЕНО разработват чрез съвместния комитет проекти на регулаторни технически стандарти, с които се конкретизират подробностите във връзка със съдържанието и начина на представяне на информацията, посочена в букви а) и б) от параграф 1.

▼B

При разработването на проектите на регулаторни технически стандарти, посочени в първа алинея, ЕНО вземат предвид различните видове финансови продукти, техните характеристики и цели и разликите между тях. ЕНО актуализират регулаторните технически стандарти с оглед на регулаторното и технологичното развитие.

ЕНО представят на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти, посочени в първа алинея, до 30 декември 2020 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълни настоящия регламент, като приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с членове 10—14 от регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010.

▼M1

5.  ЕНО разработват чрез съвместния комитет проекти на регулаторни технически стандарти, с които се конкретизират подробностите във връзка със съдържанието и начина на представяне на информацията, посочена в параграф 1, букви в) и г).

При разработването на проектите на регулаторни технически стандарти, посочени в първа алинея от настоящия параграф, ЕНО вземат предвид различните видове финансови продукти, техните характеристики и цели и разликите между тях и разработват при необходимост проект за изменения на регулаторните технически стандарти, посочени в параграф 4 от настоящия член. В проектите на регулаторни технически стандарти се вземат предвид съответните дати на прилагане, посочени в член 27, параграф 2, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 2020/852, по отношение на екологичните цели, предвидени в член 9 от същия регламент. ЕНО актуализират регулаторните технически стандарти с оглед на регулаторното и технологичното развитие.

ЕНО представят на Комисията проектите на регулаторни технически стандарти, посочени в първа алинея:

а) 

по отношение на екологичните цели, посочени в член 9, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 2020/852, до 1 юни 2021 г.; и

б) 

по отношение на екологичните цели, посочени в член 9, букви в) – е) от Регламент (ЕС) 2020/852, до 1 юни 2022 г.

На Комисията се делегира правомощието да допълва настоящия регламент, като приема посочените в първа алинея от настоящия параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010.

▼B

Член 12

Преглед на оповестената информация

1.  Участниците на финансовите пазари осигуряват актуалния характер на всяка информация, публикувана в съответствие с член 3, 5 или 10. Когато участник на финансовите пазари промени тази информация, на същата интернет страница се публикува ясно обяснение на промяната.

2.  Параграф 1 се прилага mutatis mutandis за финансовите съветници по отношение на всяка информация, публикувана в съответствие с членове 3 и 5.

Член 13

Маркетингови съобщения

1.  Без да се засяга по-строгото секторно законодателство, по-специално директиви 2009/65/ЕО, 2014/65/ЕС и (ЕС) 2016/97 и Регламент (ЕС) № 1286/2014, участниците на финансовите пазари и финансовите съветници гарантират, че маркетинговите им съобщения не противоречат на информацията, оповестена съгласно настоящия регламент.

2.  ЕНО могат да разработят чрез съвместния комитет проекти на технически стандарти за изпълнение, с които да определят стандарти за представянето на информацията за стимулите за екологични или социални характеристики и устойчиви инвестиции.

На Комисията се делегира правомощието да приеме техническите стандарти за изпълнение, посочени в първа алинея, в съответствие с член 15 от регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 1094/2010 и (ЕС) № 1095/2010.

Член 14

Компетентни органи

1.  Всяка държава членка гарантира, че компетентните органи, определени в съответствие със секторното законодателство, и по-специално секторното законодателство, посочено в член 6, параграф 3 от настоящия регламент, и в Директива 2013/36/ЕС, наблюдават спазването от страна на участниците на финансовите пазари и финансовите съветници на изискванията, предвидени в настоящия регламент. Компетентните органи имат всички правомощия за упражняването на надзор и провеждането на разследвания, които са необходими за изпълнението на функциите им по настоящия регламент.

2.  За целите на настоящия регламент компетентните органи сътрудничат помежду си, като без неоправдано забавяне си предоставят информацията, която е необходима за целите на изпълнението на задълженията им по настоящия регламент.

Член 15

Прозрачност от страна на ИППО и застрахователните посредници

1.  ИППО публикуват и поддържат информацията, посочена в членове 3 — 7, както и в член 10, параграф 1 от настоящия регламент, първа алинея, в съответствие с член 36, параграф 2, буква е) от Директива (ЕС) 2016/2341.

2.  Застрахователните посредници съобщават информацията, посочена в член 3, член 4, параграф 5, членове 5 и 6 и член 10, параграф 1 от настоящия регламент, първа алинея, в съответствие с член 23 от Директива (ЕС) 2016/97.

Член 16

Пенсионни продукти, попадащи в обхвата на регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009

1.  Държавите членки могат да решат да прилагат настоящия регламент към създателите на пенсионни продукти, които управляват национални системи за социална сигурност, попадащи в обхвата на регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009. В този случай създателите на пенсионни продукти, посочени в член 2, точка 1, буква г) от настоящия регламент, включват създателите на пенсионни продукти, които управляват национални системи за социална сигурност и пенсионни продукти, посочени в член 2, точка 8 от настоящия регламент. В тези случаи се приема, че определението за „пенсионен продукт“ в член 2, точка 8 от настоящия регламент включва пенсионните продукти, посочени в първо изречение.

2.  Държавите членки уведомяват Комисията и ЕНО за всяко решение, взето съгласно параграф 1.

Член 17

Изключения

1.  Настоящият регламент не се прилага към застрахователните посредници, които предоставят застрахователни съвети във връзка с ОЗИП, и към инвестиционните посредници, които предоставят инвестиционни съвети, които са предприятия, независимо от правната им форма, включително физически лица или самонаети лица, ако в тях работят по-малко от три лица.

2.  Държавите членки могат да решат да прилагат настоящия регламент спрямо посочените в параграф 1 застрахователни посредници, които предоставят застрахователни съвети във връзка с ОЗИП, или инвестиционни посредници, които предоставят инвестиционни съвети.

3.  Държавите членки уведомяват Комисията и ЕНО за всяко решение, взето съгласно параграф 2.

Член 18

Доклад

ЕНО отчитат обхвата на доброволно оповестената информация в съответствие с член 4, параграф 1, буква а) и член 7, параграф 1, буква а). До 10 септември 2022 г. и ежегодно след това ЕНО представят на Комисията доклад за най-добрите практики и отправят препоръки за изготвянето на стандарти за доброволното докладване. В годишния доклад се разглеждат последиците от практиките за надлежна проверка по отношение на оповестяването на информация в съответствие с настоящия регламент и се дават насоки по този въпрос. Докладът се оповестява публично и се предава на Европейския парламент и на Съвета.

Член 19

Оценка

1.  До 30 декември 2022 г. Комисията оценява прилагането на настоящия регламент, и по-специално разглежда въпроса:

a) 

дали посочването на средния брой служители в член 4, параграфи 3 и 4 следва да се запази, да бъде заменено или да бъде допълнено с други критерии, като оценява ползите и пропорционалността на свързаната с това административна тежест;

б) 

дали липсата на данни или тяхното недостатъчно качество, включително на показатели за неблагоприятните въздействия върху показателите за устойчивост, от страна на дружествата, в които се инвестира, не възпрепятстват действието на настоящия регламент.

2.  Оценката, посочена в параграф 1, се придружава от законодателно предложение, ако е целесъобразно.

Член 20

Влизане в сила и прилагане

1.  Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Настоящият регламент се прилага от 10 март 2021 г.

▼M1

3.  Чрез дерогация от параграф 2 от настоящия член:

а) 

Член 4, параграфи 6 и 7, член 8, параграф 3, член 9, параграф 5, член 10, параграф 2, член 11, параграф 4 и член 13, параграф 2 се прилагат от 29 декември 2019 г.;

б) 

Член 2а, член 8, параграф 4, член 9, параграф 6 и член 11, параграф 5 се прилагат от 12 юли 2020 г.;

в) 

Член 8, параграф 2а и член 9, параграф 4а се прилагат:

i) 

по отношение на екологичните цели, посочени в член 9, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 2020/852, от 1 януари 2022 г.; и

ii) 

по отношение на екологичните цели, посочени в член 9, букви в) – е) от Регламент (ЕС) 2020/852, от 1 януари 2023 г.:

г) 

Член 11, параграфи 1, 2 и 3 се прилагат от 1 януари 2022 г.

▼B

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.( 1 ) Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (ОВ L 352, 9.12.2014 г., стр. 1).

( 2 ) Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за установяване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ L 198, 22.6.2020 г., стp. 13).

( 3 ) Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1).

Top