EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2088-20200712

Consolidated text: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (Text s významem pro EHP)Text s významem pro EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/2020-07-12

02019R2088 — CS — 12.07.2020 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/2088

ze dne 27. listopadu 2019

o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 317 9.12.2019, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020

  L 198

13

22.6.2020
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/2088

ze dne 27. listopadu 2019

o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví harmonizovaná pravidla pro účastníky finančního trhu a finanční poradce, jež se týkají transparentnosti, pokud jde o začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost do jejich postupů a o poskytování informací souvisejících s udržitelností ve vztahu k finančním produktům.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) 

„účastníkem finančního trhu“:

a) 

pojišťovna, která poskytuje pojistné produkty s investiční složkou;

b) 

investiční podnik, který poskytuje správu portfolia;

c) 

instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP);

d) 

tvůrce penzijního produktu;

e) 

správci alternativních investičních fondů;

f) 

poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu (dále jen „poskytovatel PEPP“);

g) 

správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu registrovaný v souladu s článkem 14 nařízení (EU) č. 345/2013;

h) 

správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání registrovaný v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 346/2013;

i) 

správcovská společnost subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (dále jen „správcovská společnost SKIPCP“); nebo

j) 

úvěrová instituce, která poskytuje správu portfolia;

2) 

„pojišťovnou“ pojišťovna, která má povolení v souladu s článkem 18 směrnice 2009/138/ES;

3) 

„pojistným produktem s investiční složkou“:

a) 

pojistný produkt s investiční složkou ve smyslu čl. 4 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ( 1 ); nebo

b) 

pojistný produkt, který je poskytnutý profesionálnímu investorovi a který nabízí určitou hodnotu odkupného nebo hodnotu v době splatnosti, jež jsou zcela nebo zčásti vystaveny, přímo či nepřímo, tržním výkyvům;

4) 

„správcem alternativního investičního fondu“ správce alternativního investičního fondu ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2011/61/EU;

5) 

„investičním podnikem“ investiční podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice 2014/65/EU;

6) 

„správou portfolia“ správa portfolia ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 8 směrnice 2014/65/EU;

7) 

„institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění“ nebo „IZPP“ instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění povolená nebo zapsaná v souladu s článkem 9 směrnice (EU) 2016/2341, s výjimkou instituce, ve vztahu k níž se členský stát rozhodl použít článek 5 uvedené směrnice, nebo s výjimkou instituce, která provozuje penzijní plány čítající celkem méně než 15 účastníků;

8) 

„penzijním produktem“:

a) 

penzijní produkt podle čl. 2 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 1286/2014; nebo

b) 

individuální penzijní produkt podle čl. 2 odst. 2 písm. g) nařízení (EU) č. 1286/2014;

9) 

„panevropským osobním penzijním produktem“ nebo „PEPP“ produkt podle čl. 2 bodu 2 nařízení (EU) 2019/1238;

10) 

„správcovskou společností SKIPCP“:

a) 

správcovská společnost ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 2009/65/ES; nebo

b) 

investiční společnost povolená v souladu se směrnicí 2009/65/ES, která nepověřila správcovskou společnost povolenou na základě uvedené směrnice k její správě;

11) 

„finančním poradcem“:

a) 

zprostředkovatel pojištění, který poskytuje pojišťovací poradenství v oblasti pojistných produktů s investiční složkou;

b) 

pojišťovna, která poskytuje pojišťovací poradenství v oblasti pojistných produktů s investiční složkou;

c) 

úvěrová instituce, která poskytuje investiční poradenství;

d) 

investiční podnik, který poskytuje investiční poradenství;

e) 

správce alternativních investičních fondů, který poskytuje investiční poradenství v souladu s čl. 6 odst. 4 písm. b) bodem i) směrnice 2011/61/EU; nebo

f) 

správcovská společnost SKIPCP, která poskytuje investiční poradenství v souladu s čl. 6 odst. 3 písm. b) bodem i) směrnice 2009/65/ES;

12) 

„finančním produktem“:

a) 

portfolio spravované v souladu s bodem 6 tohoto článku;

b) 

alternativní investiční fond;

c) 

pojistný produkt s investiční složkou;

d) 

penzijní produkt;

e) 

penzijní plán;

f) 

subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP); nebo

g) 

panevropský osobní penzijní produkt (PEPP);

13) 

„alternativním investičním fondem“ nebo „AIF“ alternativní investiční fond ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2011/61/EU;

14) 

„penzijním plánem“ penzijní plán ve smyslu čl. 6 bodu 2 směrnice (EU) 2016/2341;

15) 

„subjektem kolektivního investování do převoditelných cenných papírů“ nebo „SKIPCP“ subjekt povolený podle článku 5 směrnice 2009/65/ES;

16) 

„investičním poradenstvím“ investiční poradenství ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 4 směrnice 2014/65/EU;

17) 

„udržitelnou investicí“ investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálním cílům, jako jsou investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům, zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení, zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů;

18) 

„profesionálním investorem“ zákazník, který splňuje kritéria stanovená v příloze II směrnice 2014/65/EU;

19) 

„retailovým investorem“ investor, který není profesionálním investorem;

20) 

„zprostředkovatelem pojištění“ zprostředkovatel pojištění ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 3 směrnice (EU) 2016/97;

21) 

„pojišťovacím poradenstvím“ poradenství ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 15 směrnice (EU) 2016/97;

22) 

„rizikem týkajícím se udržitelnosti“ událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice;

23) 

„evropským fondem dlouhodobých investic“ nebo „ELTIF“ fond povolený v souladu s článkem 6 nařízení (EU) 2015/760;

24) 

„faktory udržitelnosti“ environmentální, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství.

▼M1

Článek 2a

Zásada významně nepoškozovat

1.  Evropské orgány dohledu zřízené na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010 (dále jen společně „evropské orgány dohledu“) vypracují prostřednictvím společného výboru návrhy regulačních technických norem, které blíže upřesní obsah a strukturu informací souvisejících se zásadou „významně nepoškozovat“ uvedenou v čl. 2 bodě 17 tohoto nařízení v souladu s obsahem, metodologií a strukturou ukazatelů udržitelnosti týkajících se nepříznivých dopadů podle čl. 4 odst. 6 a 7 tohoto nařízení.

2.  Evropské orgány dohledu předloží návrhy regulačních technických norem uvedených v odstavci 1 Komisi do 30. prosince 2020.

3.  Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v odstavci 1 tohoto článku postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010.

▼B

Článek 3

Transparentnost politik v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti

1.  Účastníci finančního trhu zveřejní na svých webových stránkách informace o svých politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do svých procesů investičního rozhodování.

2.  Finanční poradci zveřejní na svých webových stránkách informace o svých politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do svého investičního nebo pojišťovacího poradenství.

Článek 4

Transparentnost nepříznivých dopadů na udržitelnost na úrovni subjektu

1.  Účastníci finančního trhu na svých webových stránkách zveřejní a uchovávají:

a) 

pokud zohledňují hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti, prohlášení o politikách náležité péče ve vztahu k těmto dopadům, s náležitým přihlédnutím ke své velikosti, povaze a rozsahu svých činností a druhům finančních produktů, které poskytují; nebo

b) 

pokud nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti nezohledňují, jasné důvody, proč tak nečiní, případně včetně informací o tom, zda a kdy mají v úmyslu tyto nepříznivé dopady zohlednit.

2.  Účastníci finančního trhu uvedou v rámci informací, které poskytují podle odst. 1 písm. a), alespoň:

a) 

informace o svých politikách identifikace a prioritizace hlavních nepříznivých dopadů na udržitelnost a o příslušných ukazatelích;

b) 

popis hlavních nepříznivých dopadů na udržitelnost a veškerých opatření, jež byla v souvislosti s nimi přijata či jsou v případě potřeby plánována;

c) 

případně stručné informace o politikách zapojení podle článku 3g směrnice 2007/36/ES;

d) 

odkaz na to, zda dodržují kodex odpovědného chování pro podniky a mezinárodně uznávané standardy pro postupy náležité péče a podávání zpráv, a případně na stupeň jimi dosahovaného souladu s cíli Pařížské dohody.

3.  Odchylně od odstavce 1 účastníci finančního trhu, kteří k rozvahovému dni překračují kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců během účetního období, od 30. června 2021 na svých webových stránkách zveřejní a uchovávají prohlášení o svých politikách náležité péče ve vztahu k hlavním nepříznivým dopadům investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti. Uvedené prohlášení obsahuje alespoň informace uvedené v odstavci 2.

4.  Odchylně od odstavce 1 tohoto článku, účastníci finančního trhu, kteří jsou mateřským podnikem velké skupiny ve smyslu v čl. 3 odst. 7 směrnice 2013/34/EU, jež na konsolidovaném základě překračuje k rozvahovému dni této skupiny kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců během účetního období, od 30. června 2021 na svých webových stránkách zveřejní a uchovávají prohlášení o svých politikách náležité péče ve vztahu k hlavním nepříznivým dopadům investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti. Uvedené prohlášení obsahuje alespoň informace uvedené v odstavci 2.

5.  Finanční poradci na svých webových stránkách zveřejní a uchovávají:

a) 

informaci o tom, zda ve svém investičním nebo pojišťovacím poradenství zohledňují hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti, s náležitým přihlédnutím ke své velikosti, povaze a rozsahu svých činností a druhům finančních produktů, k nimž poskytují poradenství; nebo

b) 

informaci o tom, proč nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve svém investičním nebo pojišťovacím poradenství nezohledňují, případně včetně informací o tom, zda a kdy mají v úmyslu tyto nepříznivé dopady zohlednit.

6.  Do30. prosince 2020 vypracují evropské orgány dohledu prostřednictvím společného výboru návrhy regulačních technických norem v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010 týkajících se obsahu, metodologie a struktury informací uvedených v odstavcích 1 až 5 tohoto článku, pokud jde o ukazatele udržitelnosti ve vztahu k nepříznivým dopadům na klima a dalším nepříznivým dopadům v oblasti životního prostředí.

Evropské orgány dohledu konzultují v případě potřeby Evropskou agenturu pro životní prostředí a Společné výzkumné středisko Evropské komise.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010.

7.  Do 30. prosince 2021 vypracují evropské orgány dohledu prostřednictvím společného výboru návrhy regulačních technických norem v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010 týkajících se obsahu, metodologií a struktury informací uvedených v odstavcích 1 až 5 tohoto článku, pokud jde o ukazatele udržitelnosti ve vztahu k nepříznivým dopadům v oblasti sociálních a zaměstnaneckých otázek, dodržování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010.

Článek 5

Transparentnost zásad odměňování s ohledem na začleňování rizik týkajících se udržitelnosti

1.  Účastníci finančního trhu a finanční poradci zahrnou do svých zásad odměňování informace o tom, jak jsou tyto zásady konzistentní se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti, a tyto informace zveřejní na svých webových stránkách.

2.  Informace uvedené v odstavci 1 se zahrnou do zásad odměňování, které jsou účastníci finančního trhu a finanční poradci povinni vytvářet a udržovat v souladu s odvětvovými právními předpisy, zejména se směrnicemi 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 a (EU) 2016/2341.

Článek 6

Transparentnost začleňování rizik týkajících se udržitelnosti

1.  Účastníci finančního trhu zahrnou do informací zveřejňovaných před uzavřením smlouvy popis:

a) 

způsobu, jakým jsou rizika týkající se udržitelnosti začleňována do jejich investičních rozhodnutí; a

b) 

výsledků posouzení pravděpodobných dopadů rizik týkajících se udržitelnosti na návratnost finančních produktů, které poskytují.

Pokud mají účastníci finančního trhu za to, že rizika týkající se udržitelnosti nejsou relevantní, musí popisy uvedené v prvním pododstavci obsahovat jasné a stručné vysvětlení důvodů pro takový závěr.

2.  Finanční poradci zahrnou do informací zveřejňovaných před uzavřením smlouvy popis:

a) 

způsobu, jakým jsou rizika týkající se udržitelnosti začleňována do jejich investičního nebo pojišťovacího poradenství; a

b) 

výsledku posouzení pravděpodobných dopadů rizik týkajících se udržitelnosti na návratnost finančních produktů, k nimž poskytují poradenství.

Pokud mají finanční poradci za to, že rizika týkající se udržitelnosti nejsou relevantní, musí popisy uvedené v prvním pododstavci obsahovat jasné a stručné vysvětlení důvodů pro takový závěr.

3.  Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku se zveřejní takto:

a) 

správci alternativních investičních fondů je poskytnou společně s informacemi investorům podle čl. 23 odst. 1 směrnice 2011/61/EU;

b) 

pojišťovny je poskytnou společně s informacemi podle čl. 185 odst. 2 směrnice 2009/138/ES nebo případně v souladu s čl. 29 odst. 1 směrnice (EU) 2016/97;

c) 

IZPP je poskytnou společně s informacemi podle článku 41 směrnice (EU) 2016/2341;

d) 

správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu je poskytnou společně s informacemi podle čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 345/2013;

e) 

správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání je poskytnou společně s informacemi podle čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 346/2013;

f) 

tvůrci penzijních produktů je poskytnou písemně v dostatečném předstihu předtím, než je retailový investor vázán smlouvou o penzijním produktu;

g) 

správcovské společnosti SKIPCP je uvedou v prospektu podle článku 69 směrnice 2009/65/ES;

h) 

investiční podniky, které poskytují správu portfolia nebo investiční poradenství, poskytnou tyto informace v souladu s čl. 24 odst. 4 směrnice 2014/65/EU;

i) 

úvěrové instituce, které poskytují správu portfolia nebo investiční poradenství, poskytnou tyto informace v souladu s čl. 24 odst. 4 směrnice 2014/65/EU;

j) 

zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny, jež poskytují pojišťovací poradenství v oblasti pojistných produktů s investiční složkou, a zprostředkovatelé pojištění, kteří poskytují pojišťovací poradenství v oblasti penzijních produktů vystavených výkyvům trhu, poskytnou tyto informace v souladu s čl. 29 odst. 1 směrnice (EU) 2016/97;

k) 

správci alternativních investičních fondů spravující evropské fondy dlouhodobých investic je uvedou v prospektu podle článku 23 nařízení (EU) 2015/760;

l) 

poskytovatelé PEPP je uvedou ve sdělení klíčových informací o PEPP podle článku 26 nařízení (EU) 2019/1238.

Článek 7

Transparentnost nepříznivých dopadů na udržitelnost na úrovni finančního produktu

1.  Do 30. prosince 2022 musí informace zveřejněné podle čl. 6 odst. 3 u každého finančního produktu, u něhož účastník finančního trhu uplatňuje čl. 4 odst. 1 písm. a) nebo čl. 4 odst. 3 nebo 4, obsahovat:

a) 

jasné a odůvodněné vysvětlení toho, zda a případně jakým způsobem finanční produkt zohledňuje hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti;

b) 

prohlášení, že informace týkající se hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti jsou k dispozici v rámci informací, které mají být zveřejněny podle čl. 11 odst. 2.

Pokud informace podle čl. 11 odst. 2 obsahují kvantifikaci hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti, tyto informace mohou vycházet z ustanovení regulačních technických norem přijatých podle čl. 4 odst. 6 a 7.

2.  Pokud účastník finančního trhu uplatňuje čl. 4 odst. 1 písm. b), obsahují informace zveřejněné podle čl. 6 odst. 3 u každého finančního produktu prohlášení, že účastník finančního trhu nezohledňuje nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti, a důvody, proč tak nečiní.

Článek 8

Transparentnost prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností v informacích zveřejňovaných před uzavřením smlouvy

1.  Pokud finanční produkt prosazuje kromě jiných vlastností i environmentální nebo sociální vlastnosti nebo kombinaci těchto vlastností, za podmínky, že společnosti, jimž je investice určena, dodržují postupy řádné správy a řízení, zahrnují informace, které se mají podle čl. 6 odst. 1 a 3 zveřejnit:

a) 

informace o tom, jak jsou uvedené vlastnosti dodržovány;

b) 

pokud byl jako referenční hodnota určen index, informace o tom, zda a jak je dosahováno souladu mezi tímto indexem a uvedenými vlastnostmi.

2.  Účastníci finančního trhu v rámci informací, jež mají být zveřejněny podle čl. 6 odst. 1 a 3, uvedou, kde lze nalézt metodiku použitou pro výpočet indexu uvedeného v odstavci 1 tohoto článku.

▼M1

2a.  Pokud účastníci finančního trhu poskytují finanční produkt uvedený v článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ( 2 ), uvedou v rámci informací, jež mají být zveřejněny podle čl. 6 odst. 1 a 3 tohoto nařízení informace požadované podle článku 6 nařízení (EU) 2020/852.

▼M1

3.  Evropské orgány dohledu vypracují prostřednictvím společného výboru návrhy regulačních technických norem, které blíže upřesní obsah a strukturu informací, jež mají být zveřejněny podle odstavců 1 a 2 tohoto článku.

▼B

Při vypracování návrhů regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci, zohlední evropské orgány dohledu různé druhy finančních produktů, jejich vlastnosti a rozdíly mezi nimi, jakož i cíl, který spočívá ve zveřejňování přesných, pravdivých, jasných, nezavádějících, jednoduchých a stručných informací.

Evropské orgány dohledu předloží návrhy regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci Komisi do 30. prosince 2020.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010.

▼M1

4.  Evropské orgány dohledu vypracují prostřednictvím společného výboru návrhy regulačních technických norem, které blíže upřesní obsah a strukturu informací podle odstavce 2a tohoto článku.

Při vypracování návrhů regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce zohlední evropské orgány dohledu různé druhy finančních produktů, jejich vlastnosti a rozdíly mezi nimi, jakož i cíl, který spočívá ve zveřejňování přesných, pravdivých, jasných, nezavádějících, jednoduchých a stručných informací, a kde je to nezbytné pro dosažení tohoto cíle, vypracují návrhy změn regulačních technických norem uvedených v odstavci 3 tohoto článku. Návrhy regulačních technických norem zohlední příslušná data použitelnosti stanovená v čl. 27 odst. 2 písm. a) a b) nařízení (EU) 2020/852 v souvislosti s environmentálními cíli stanovenými v článku 9 uvedeného nařízení.

Evropské orgány dohledu předloží návrhy regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci Komisi:

a) 

pokud jde o environmentální cíle uvedené v čl. 9 písm. a) a b) nařízení (EU) 2020/852 do 1. června 2021 a

b) 

pokud jde o environmentální cíle uvedené v čl. 9 písm. c) až f) nařízení (EU) 2020/852 do 1. června 2022.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010.

▼B

Článek 9

Transparentnost udržitelných investic v rámci informací zveřejňovaných před uzavřením smlouvy

1.  Pokud finanční produkt sleduje cíl udržitelných investic a jako referenční hodnota byl určen index, jsou informace, jež mají být zveřejněny podle čl. 6 odst. 1 a 3, doplněny:

a) 

informacemi o tom, jak je určený index uveden do souladu s tímto cílem;

b) 

vysvětlením, proč a jak se index, který je určen v souladu s tímto cílem, liší od širokého tržního indexu.

2.  Pokud finanční produkt sleduje cíl udržitelných investic a jako referenční hodnota nebyl určen žádný index, informace, které mají být zveřejněny podle čl. 6 odst. 1 a 3, obsahují vysvětlení, jak má být tohoto cíle dosaženo.

3.  Pokud finanční produkt sleduje cíl snížení emisí uhlíku, informace, jež mají být zveřejněny podle čl. 6 odst. 1 a 3, zahrnují cíl nízké expozice ve vztahu k emisím uhlíku za účelem splnění dlouhodobých cílů Pařížské dohody v oblasti globálního oteplování.

Odchylně od odstavce 2 tohoto článku, není-li k dispozici referenční hodnota EU pro transformaci hospodářství spjatou s klimatem nebo referenční hodnota EU navázaná na Pařížskou dohodu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ( 3 ), informace uvedené v článku 6 zahrnují podrobné vysvětlení, jak je zajištěno trvalé úsilí k dosažení cíle snížení emisí uhlíku za účelem splnění dlouhodobých cílů Pařížské dohody v oblasti globálního oteplování.

4.  Účastníci finančního trhu zahrnou do informací, jež mají být zveřejněny podle čl. 6 odst. 1 a 3, údaje o tom, kde lze nalézt metodiku použitou pro výpočet indexů uvedených v odstavci 1 tohoto článku a referenčních hodnot uvedených v odst. 3 druhém pododstavci tohoto článku.

▼M1

4a.  Účastníci finančního trhu uvedou v rámci informací, jež mají být zveřejněny podle čl. 6 odst. 1 a 3 tohoto nařízení, informace požadované podle článku 5 nařízení (EU) 2020/852.

▼M1

5.  Evropské orgány dohledu vypracují prostřednictvím společného výboru návrhy regulačních technických norem, které blíže upřesní obsah a strukturu informací, jež mají být zveřejněny podle odstavců 1 až 4 tohoto článku.

▼B

Při vypracování návrhů regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce zohlední evropské orgány dohledu různé druhy finančních produktů, jejich cíle podle odstavců 1, 2 a 3 a rozdíly mezi nimi, jakož i cíl, který spočívá ve zveřejňování přesných, pravdivých, jasných, nezavádějících, jednoduchých a stručných informací.

Evropské orgány dohledu předloží návrhy regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci Komisi do 30. prosince 2020.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010.

▼M1

6.  Evropské orgány dohledu vypracují prostřednictvím společného výboru návrhy regulačních technických norem, které blíže upřesní obsah a strukturu informací podle odstavce 4a tohoto článku.

Při vypracování návrhů regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce zohlední evropské orgány dohledu různé druhy finančních produktů, jejich cíle podle odstavce 4a tohoto článku a rozdíly mezi nimi, jakož i cíl, který spočívá ve zveřejňování přesných, pravdivých, jasných, nezavádějících, jednoduchých a stručných informací, a kde je to nezbytné pro dosažení tohoto cíle, vypracují návrhy změn regulačních technických norem uvedených v odstavci 5 tohoto článku. Návrhy regulačních technických norem zohlední příslušná data použitelnosti stanovená v čl. 27 odst. 2 písm. a) a b) nařízení (EU) 2020/852 v souvislosti s environmentálními cíli stanovenými v článku 9 uvedeného nařízení.

Evropské orgány dohledu předloží návrhy regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci Komisi:

a) 

pokud jde o environmentální cíle uvedené v čl. 9 písm. a) až b) nařízení (EU) 2020/852 ,do 1. června 2021;

b) 

pokud jde o environmentální cíle uvedené v čl. 9 písm. c) až f) nařízení (EU) 2020/852 , do 1. června 2022.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010.

▼B

Článek 10

Transparentnost prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic na webových stránkách

1.  Účastníci finančního trhu u každého finančního produktu uvedeného v čl. 8 odst. 1 a čl. 9 odst. 1, 2 a 3 na svých webových stránkách zveřejní a uchovávají tyto informace:

a) 

popis environmentálních nebo sociálních vlastností nebo cíle udržitelných investic;

b) 

informace o metodikách použitých k posouzení, měření a sledování environmentálních nebo sociálních vlastností nebo dopadu udržitelných investic vybraných u daného finančního produktu, včetně zdrojů údajů, hodnotících kritérií pro podkladová aktiva a příslušných ukazatelů udržitelnosti použitých k měření environmentálních nebo sociálních vlastností nebo celkového udržitelného dopadu finančního produktu;

c) 

informace podle článků 8 a 9;

d) 

informace podle článku 11.

Informace, jež mají být zveřejněny podle prvního pododstavce, musí být pro investory jasné, stručné a srozumitelné. Tyto informace se zveřejňují přesným, pravdivým, jasným, nezavádějícím, jednoduchým a stručným způsobem a v hlavní a snadno přístupné části webových stránek.

2.  Evropské orgány dohledu vypracují prostřednictvím společného výboru návrhy regulačních technických norem, které upřesní podrobnosti týkající se obsahu informací podle odst. 1 prvního pododstavce písm. a) a b) a požadavky na strukturu informací podle druhého pododstavce uvedeného odstavce.

Při vypracování návrhů regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce zohlední evropské orgány dohledu různé druhy finančních produktů, jejich vlastnosti a cíle podle odstavce 1 a rozdíly mezi nimi. Evropské orgány dohledu aktualizují regulační technické normy s ohledem na vývoj právní úpravy a technologický vývoj.

Evropské orgány dohledu předloží tyto návrhy regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci Komisi do 30. prosince 2020.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010.

Článek 11

Transparentnost prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic v pravidelných zprávách

1.  Pokud účastníci finančního trhu poskytují finanční produkty uvedené v čl. 8 odst. 1 nebo čl. 9 odst. 1, 2 nebo 3, zahrnují do pravidelných zpráv tyto popisy:

a) 

u finančního produktu podle čl. 8 odst. 1 míru splnění environmentálních nebo sociálních vlastností;

b) 

u finančního produktu podle čl. 9 odst. 1, 2 nebo 3:

i) 

celkový dopad daného finančního produktu na udržitelnost formou příslušných ukazatelů udržitelnosti; nebo

ii) 

byl-li jako referenční hodnota určen index, srovnání mezi celkovým dopadem finančního produktu v oblasti udržitelnosti s dopady určeného indexu a širokého tržního indexu prostřednictvím ukazatelů udržitelnosti;

▼M1

c) 

u finančního produktu, na který se vztahuje článek 5 nařízení (EU) 2020/852, informace požadované podle uvedeného článku;

d) 

u finančního produktu, na který se vztahuje článek 6 nařízení (EU) 2020/852, informace požadované podle uvedeného článku.

▼B

2.  Informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku se zveřejní takto:

a) 

správci alternativních investičních fondů uvádějí tyto informace ve výroční zprávě podle článku 22 směrnice 2011/61/EU;

b) 

pojišťovny poskytují tyto informace každoročně písemně v souladu s čl. 185 odst. 6 směrnice 2009/138/ES;

c) 

IZPP uvádějí tyto informace ve výroční zprávě podle článku 29 směrnice (EU) 2016/2341;

d) 

správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu poskytují tyto informace ve výroční zprávě podle článku 12 nařízení (EU) č. 345/2013;

e) 

správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání poskytují tyto informace ve výroční zprávě podle článku 13 nařízení (EU) č. 346/2013;

f) 

tvůrci penzijních produktů uvádějí tyto informace písemně ve výroční zprávě nebo ve zprávě v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

g) 

správcovské společnosti SKIPCP uvádějí tyto informace ve výroční zprávě podle článku 69 směrnice 2009/65/ES;

h) 

investiční podniky, jež poskytují správu portfolia, uvádějí tyto informace v pravidelných zprávách podle čl. 25 odst. 6 směrnice 2014/65/EU;

i) 

úvěrové instituce, jež poskytují správu portfolia, uvádějí tyto informace v pravidelných zprávách podle čl. 25 odst. 6 směrnice 2014/65/EU;

j) 

poskytovatelé PEPP uvádějí tyto informace v přehledu důchodových dávek PEPP podle článku 36 nařízení (EU) 2019/1238.

3.  Účastníci finančního trhu mohou pro účely odstavce 1 tohoto článku použít informace ve zprávách vedení podniku v souladu s článkem 19 směrnice 2013/34/EU nebo v příslušných případech informace v přehledech nefinančních informací v souladu s článkem 19a uvedené směrnice.

▼M1

4.  Evropské orgány dohledu vypracují prostřednictvím společného výboru návrhy regulačních technických norem, které blíže upřesní obsah a strukturu informací uvedených v odst. 1 písm. a) a b).

▼B

Při vypracování návrhů regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci zohlední evropské orgány dohledu různé druhy finančních produktů, jejich vlastnosti a cíle a rozdíly mezi nimi. Evropské orgány dohledu aktualizují regulační technické normy s ohledem na vývoj právní úpravy a technologický vývoj.

Evropské orgány dohledu předloží tyto návrhy regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci Komisi do 30. prosince 2020.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci v souladu s články10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010.

▼M1

5.  Evropské orgány dohledu vypracují prostřednictvím společného výboru návrhy regulačních technických norem, které blíže upřesní obsah a strukturu informací podle odst. 1 písm. c) a d).

Při vypracování návrhů regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce zohlední evropské orgány dohledu různé druhy finančních produktů, jejich vlastnosti a cíle a rozdíly mezi nimi, a kde je to nezbytné, vypracují návrhy změn regulačních technických norem uvedených v odstavci 4 tohoto článku. Návrhy regulačních technických norem zohlední příslušná data použitelnosti stanovená v čl. 27 odst. 2 písm. a) a b) nařízení (EU) 2020/852 v souvislosti s environmentálními cíli stanovenými v článku 9 uvedeného nařízení. Evropské orgány dohledu aktualizují regulační technické normy s ohledem na vývoj právní úpravy a technologický vývoj.

Evropské orgány dohledu předloží návrhy regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci Komisi:

a) 

pokud jde o environmentální cíle uvedené v čl. 9 písm. a) a b) nařízení (EU) 2020/852 , do 1. června 2021; a

b) 

pokud jde o environmentální cíle uvedené v čl. 9 písm. c) až f) nařízení (EU) 2020/852, do 1. června 2022.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010.

▼B

Článek 12

Přezkum zveřejněných informací

1.  Účastníci finančního trhu zajistí, aby byly veškeré informace zveřejněné v souladu s články 3, 5 nebo 10 aktualizovány. Pozmění-li účastník finančního trhu tyto informace, musí být na stejné webové stránce uvedeno jasné vysvětlení této změny.

2.  Odstavec 1 se obdobně použije pro finanční poradce, pokud jde o veškeré informace zveřejněné v souladu s články 3 a 5.

Článek 13

Marketingová sdělení

1.  Aniž jsou dotčeny přísnější odvětvové právní předpisy, zejména směrnice 2009/65/ES, 2014/65/EU a (EU) 2016/97 a nařízení (EU) č. 1286/2014, účastníci finančního trhu a finanční poradci zajistí, aby jejich marketingová sdělení nebyla v rozporu s informacemi zveřejněnými podle tohoto nařízení.

2.  Evropské orgány dohledu mohou prostřednictvím společného výboru vypracovat návrhy prováděcích technických norem s cílem určit standardní strukturu informací o prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010.

Článek 14

Příslušné orgány

1.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány určené v souladu s odvětvovými právními předpisy, zejména odvětvovými právními předpisy uvedenými v čl. 6 odst. 3 tohoto nařízení, a v souladu se směrnicí 2013/36/EU, sledovaly, zda účastníci finančního trhu a finanční poradci dodržují požadavky stanovené tímto nařízením. Příslušné orgány mají veškeré dohledové a vyšetřovací pravomoci, které jsou nezbytné pro plnění jejich úkolů podle tohoto nařízení.

2.  Pro účely tohoto nařízení příslušné orgány vzájemně spolupracují a bez zbytečného odkladu si poskytují informace, které jsou relevantní pro plnění jejich povinností podle tohoto nařízení.

Článek 15

Transparentnost zajišťovaná IZPP a zprostředkovateli pojištění

1.  IZPP zveřejní a uchovávají informace podle článků 3 až 7 a čl. 10 odst. 1 prvního pododstavce tohoto nařízení v souladu s čl. 36 odst. 2 písm. f) směrnice (EU) 2016/2341.

2.  Zprostředkovatelé pojištění sdělují informace podle článku 3, čl. 4 odst. 5, článku 5, článku 6 a čl. 10 odst. 1 prvního pododstavce tohoto nařízení v souladu s článkem 23 směrnice (EU) 2016/97.

Článek 16

Penzijní produkty, na něž se vztahují nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009

1.  Členské státy mohou rozhodnout, že použijí toto nařízení na tvůrce penzijních produktů spravující vnitrostátní systémy sociálního zabezpečení, na něž se vztahují nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009. Tvůrci penzijních produktů uvedení v čl. 2 bodě 1 písm. d) tohoto nařízení zahrnují v takových případech tvůrce penzijních produktů spravující vnitrostátní systémy sociálního zabezpečení a penzijní produkty uvedené v čl. 2 bodě 8 tohoto nařízení. V takovém případě se má za to, že definice penzijního produktu podle čl. 2 bodu 8 tohoto nařízení zahrnuje rovněž penzijní produkty uvedené v první větě.

2.  O rozhodnutích přijatých podle odstavce 1 informují členské státy Komisi a evropské orgány dohledu.

Článek 17

Výjimky

1.  Toto nařízení se nevztahuje na zprostředkovatele pojištění, kteří poskytují pojišťovací poradenství v oblasti pojistných produktů s investiční složkou, ani na investiční podniky, které poskytují investiční poradenství, jež jsou podniky bez ohledu na jejich právní formu, včetně fyzických osob a osob samostatně výdělečně činných, pokud zaměstnávají méně než tři osoby.

2.  Členské státy se mohou rozhodnout, že toto nařízení použijí na zprostředkovatele pojištění, kteří poskytují pojišťovací poradenství v oblasti pojistných produktů s investiční složkou, nebo na investiční podniky, které poskytují investiční poradenství uvedené v odstavci 1.

3.  O rozhodnutích přijatých podle odstavce 2 informují členské státy Komisi a evropské orgány dohledu.

Článek 18

Zpráva

Evropské orgány dohledu vyhodnotí míru dobrovolného zveřejňování informací v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) a čl. 7 odst. 1 písm. a). Do 10. září 2022 a poté každý rok předloží evropské orgány dohledu Komisi zprávu o osvědčených postupech a vydají doporučení ohledně standardů pro dobrovolné zveřejňování informací. Tato výroční zpráva zohlední vliv postupů náležité péče na zveřejňování informací podle tohoto nařízení a obsahuje pokyny v tomto směru. Zpráva se zveřejní a předloží Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 19

Hodnocení

1.  Do 30. prosince 2022 Komise vyhodnotí uplatňování tohoto nařízení, a zejména posoudí:

a) 

zda by měl být odkaz na průměrný počet zaměstnanců v čl. 4 odst. 3 a 4 zachován, nahrazen nebo doplněn o další kritéria, a posoudí přínosy a přiměřenost související administrativní zátěže;

b) 

zda není fungování tohoto nařízení omezováno nedostatkem údajů nebo jejich nedostatečnou kvalitou, mimo jiné ukazatelů týkajících se nepříznivých dopadů na faktory udržitelnost, které poskytují společnosti, do nichž je investováno.

2.  K hodnocení uvedenému v prvním odstavci se v případě potřeby připojí legislativní návrh.

Článek 20

Vstup v platnost a použitelnost

1.  Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.  Toto nařízení se použije ode dne 10. března 2021.

▼M1

3.  Odchylně od odstavce 2 tohoto článku:

a) 

ustanovení čl. 4 odst. 6 a 7, čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 5, čl. 10 odst. 2, čl. 11 odst. 4 a čl. 13 odst. 2 se použijí ode dne 29. prosince 2019;

b) 

článek 2a, čl. 8 odst. 4, čl. 9 odst. 6 a čl. 11 odst. 5 se použijí ode dne 12. července 2020;

c) 

ustanovení čl. 8 odst. 2a a čl. 9 odst. 4a se použijí:

i) 

pokud jde o environmentální cíle uvedené v čl. 9 písm. a) a b) nařízení (EU) 2020/852 ode dne 1. ledna 2022; a

ii) 

pokud jde o environmentální cíle uvedené v čl. 9 písm. c) až f) nařízení (EU) 2020/852 ode dne 1. ledna 2023.

d) 

ustanovení čl. 11 odst. 1, 2 a 3 se použijí ode dne 1. ledna 2022.

▼B

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1).

( 2 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (Úř. věst. L 198, 22.6.2020, s. 13).

( 3 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 (Úř. vest. L 171, 29.6.2016, s. 1).

Top