EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R2088-20200712

Consolidated text: 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (Tekstas svarbus EEE)Tekstas svarbus EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/2020-07-12

02019R2088 — LT — 12.07.2020 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/2088

2019 m. lapkričio 27 d.

dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 317 2019.12.9, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2020/852 2020 m. birželio 18 d.

  L 198

13

22.6.2020
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2019/2088

2019 m. lapkričio 27 d.

dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

Reguliavimo dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos suderintos skaidrumo taisyklės, kurias turi taikyti finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai, kiek tai susiję su tvarumo rizikos integravimu, atsižvelgimu į neigiamą poveikį tvarumui jų procesuose ir su tvarumu susijusios informacijos apie finansinius produktus teikimu.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1) 

finansų rinkos dalyvis:

a) 

draudimo įmonė, kuri teikia draudimo principu pagrįstus investicinius produktus (DPPIP);

b) 

investicinė įmonė, kuri teikia portfelio valdymo paslaugas;

c) 

profesinių pensijų įstaiga (PPĮ);

d) 

pensijos produkto teikėjas;

e) 

alternatyvaus investavimo fondų valdytojas (AIFV);

f) 

visos Europos asmeninės pensijos produktų (PEPP) teikėjas;

g) 

reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojas, užregistruotas remiantis Reglamento (ES) Nr. 345/2013 14 straipsniu;

h) 

reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas, užregistruotas remiantis Reglamento (ES) Nr. 346/2013 15 straipsniu;

i) 

kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) valdymo įmonė; arba

j) 

kredito įstaiga, teikianti portfelio valdymo paslaugas;

2) 

draudimo įmonė – draudimo įmonė, kuriai išduotas leidimas remiantis Direktyvos 2009/138/EB 18 straipsniu;

3) 

draudimo principu pagrįstas investicinis produktas arba DPPIP:

a) 

draudimo principu pagrįstas investicinis produktas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1286/2014 ( 1 ) 4 straipsnio 2 punkte, arba

b) 

draudimo produktas, teikiamas profesionaliajam investuotojui ir turintis termino arba išperkamąją vertę, kuri visiškai arba iš dalies tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso nuo rinkos svyravimų;

4) 

alternatyvaus investavimo fondų valdytojas arba AIFV – AIFV, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies b punkte;

5) 

investicinė įmonė – investicinė įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

6) 

portfelio valdymas – portfelio valdymas, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 8 punkte;

7) 

profesinių pensijų įstaiga arba PPĮ – profesinių pensijų įstaiga, kuriai išduotas leidimas arba kuri įregistruota remiantis Direktyvos (ES) 2016/2341 9 straipsniu, išskyrus įstaigą, kurios atžvilgiu valstybė narė yra pasirinkusi taikyti tos direktyvos 5 straipsnį, arba įstaiga, kuri valdo pensijų sistemas, kurių bendras narių skaičius yra mažesnis kaip 15;

8) 

pensijos produktas – kuris nors iš šių produktų:

a) 

pensijos produktas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 2 straipsnio 2 dalies e punkte; arba

b) 

individualios pensijos produktas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 2 straipsnio 2 dalies g punkte;

9) 

visos Europos asmeninės pensijos produktas arba PEPP – produktas, nurodytas Reglamento (ES) 2019/1238 2 straipsnio 2 punkte;

10) 

KIPVPS valdymo įmonė:

a) 

valdymo įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 2 straipsnio 1 dalies b punkte, arba

b) 

investicinė bendrovė, kuriai išduotas leidimas pagal Direktyvą 2009/65/EB ir kuri jai valdyti nėra paskyrusi valdymo įmonės, kuriai išduotas leidimas pagal tą direktyvą;

11) 

finansų patarėjas:

a) 

draudimo tarpininkas, kuris teikia konsultacijas draudimo klausimais DPPIP atžvilgiu;

b) 

draudimo įmonė, kuri teikia konsultacijas draudimo klausimais DPPIP atžvilgiu;

c) 

kredito įstaiga, kuri teikia konsultacijas investicijų klausimais;

d) 

investicinė įmonė, kuri teikia konsultacijas investicijų klausimais;

e) 

AIFV, kuri teikia konsultacijas investicijų klausimais pagal Direktyvos 2011/61/ES 6 straipsnio 4 dalies b punkto i papunktį, arba

f) 

KIPVPS valdymo įmonė, kuri teikia konsultacijas investicijų klausimais pagal Direktyvos 2009/65/EB 6 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktį;

12) 

finansinis produktas – kuris nors iš šių produktų:

a) 

portfelis, valdomas pagal šio straipsnio 6 punktą;

b) 

alternatyvūs investavimo fondai (AIF);

c) 

DPPIP;

d) 

pensijos produktas;

e) 

pensijų sistema;

f) 

KIPVPS arba

g) 

PEPP;

13) 

alternatyvaus investavimo fondai arba AIF – AIF, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies a punkte;

14) 

pensijų sistema – pensijų sistema, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2016/2341 6 straipsnio 2 punkte;

15) 

kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas arba KIPVPS – subjektas, kuriam išduotas leidimas pagal Direktyvos 2009/65/EB 5 straipsnį;

16) 

konsultacijos investicijų klausimais – konsultacijos dėl investicijų, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 4 punkte;

17) 

tvarios investicijos – investicijos į ekonominę veiklą, kuriomis prisidedama siekiant aplinkosaugos tikslo, pavyzdžiui, tokios investicijos, kurios matuojamos pagrindiniais efektyvaus išteklių naudojimo rodikliais, tokiais kaip energijos, atsinaujinančiosios energijos, žaliavų, vandens ir žemės naudojimas, pagaminamų atliekų kiekis, išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ar poveikis biologinei įvairovei ir žiedinei ekonomikai; investicijos į ekonominę veiklą, kuria prisidedama prie socialinio tikslo įgyvendinimo, visų pirma investicijos, kuriomis prisidedama sprendžiant nelygybės klausimus, arba kuriomis skatinama socialinė sanglauda, socialinė integracija ir darbo santykiai, arba investicijos į žmogiškąjį kapitalą arba palankių ekonominių ar socialinių sąlygų neturinčias bendruomenes, su sąlyga, kad tokios investicijos nedaro reikšmingos žalos nė vienam iš šių tikslų, o bendrovės, į kurias investuojama, laikosi gerosios valdymo praktikos, visų pirma, kiek tai susiję su patikimomis valdymo struktūromis, santykiais su darbuotojais, darbuotojų atlygio ir mokestinių prievolių vykdymu;

18) 

profesionalusis investuotojas – klientas, atitinkantis Direktyvos 2014/65/ES II priede nustatytus kriterijus;

19) 

mažmeninis investuotojas – investuotojas, kuris nėra profesionalusis investuotojas;

20) 

draudimo tarpininkas – draudimo tarpininkas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2016/97 2 straipsnio 1 dalies 3 punkte;

21) 

konsultacijos draudimo klausimais – konsultacijos, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2016/97 2 straipsnio 1 dalies 15 punkte;

22) 

tvarumo rizika – aplinkos, socialinis ar valdymo įvykis ar situacija, kuris (-i), jei įvyktų, galėtų padaryti realų ar galimą reikšmingą neigiamą poveikį investicijų vertei;

23) 

Europos ilgalaikių investicijų fondas arba ELTIF – fondas, kuriam išduotas leidimas pagal Reglamento (ES) 2015/760 6 straipsnį;

24) 

tvarumo veiksniai – aplinkos, socialiniai ir darbuotojų klausimai, taip pat pagarbos žmogaus teisėms ir kovos su korupcija bei kovos su kyšininkavimu klausimai.

▼M1

2a straipsnis

Principas nedaryti reikšmingos žalos

1.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentais (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 įsteigtos Europos priežiūros institucijos (toliau kartu – EPI) Jungtiniame komitete parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiai nustato informacijos, susijusios su šio reglamento 2 straipsnio 17 punkte nurodytu principu „nedaryti reikšmingos žalos“, turinį ir pateikimą, ir kurie būtų suderinami su tvarumo rodiklių, susijusių su šio reglamento 4 straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodytu neigiamu poveikiu, turiniu, metodika ir pateikimu.

2.  EPI 1 dalyje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 30 d.

3.  Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant šio straipsnio 1 dalyje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.

▼B

3 straipsnis

Tvarumo rizikos politikos skaidrumas

1.  Finansų rinkos dalyviai savo interneto svetainėse skelbia informaciją apie savo politiką dėl to, kaip tvarumo rizika integruojama į jų investavimo sprendimų priėmimo procesą.

2.  Finansų patarėjai savo interneto svetainėse skelbia informaciją apie savo politiką dėl to, kaip tvarumo rizika integruojama jiems teikiant konsultacijas investicijų ar draudimo klausimais.

4 straipsnis

Neigiamo poveikio tvarumui skaidrumas subjekto lygmeniu

1.  Finansų rinkos dalyviai savo interneto svetainėse paskelbia ir tvarko:

a) 

jeigu jie, deramai atsižvelgdami į savo dydį, savo veiklos pobūdį ir mastą bei jų teikiamų finansinių produktų tipus, atsižvelgia į investavimo sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams – pareiškimą dėl išsamaus patikrinimo politikos šio poveikio atžvilgiu; arba

b) 

jeigu jie neatsižvelgia į investavimo sprendimų neigiamą poveikį tvarumo veiksniams – aiškias priežastis, kodėl jie į tai neatsižvelgia, ir, kai aktualu, įtraukia informaciją apie tai, ar ir kada jie ketina atsižvelgti į tokį neigiamą poveikį.

2.  Finansų rinkos dalyviai pagal 1 dalies a punktą pateikiamoje informacijoje nurodo bent šiuos elementus:

a) 

informaciją apie politiką dėl pagrindinio neigiamo poveikio tvarumui ir susijusių rodiklių nustatymo ir prioritetų nustatymą;

b) 

pagrindinio neigiamo poveikio tvarumui ir visų veiksmų, kurių dėl to buvo imtasi, ar, kai aktualu, kurie buvo suplanuoti, aprašymą;

c) 

kai taikytina, trumpas dalyvavimo politikos apžvalgas pagal Direktyvos 2007/36/EB 3g straipsnį;

d) 

nuorodą, kad jie laikosi atitinkamų verslo kodeksų ir tarptautiniu mastu pripažintų išsamaus patikrinimo ir ataskaitų teikimo standartų ir, kai aktualu, jų suderinimo su Paryžiaus susitarimo tikslais lygį.

3.  Nukrypstant nuo 1 dalies, nuo 2021 m. birželio 30 d. finansų rinkos dalyviai, kurie savo balanso datą viršija vidutinio 500 darbuotojų skaičiaus per finansinius metus kriterijų, savo interneto svetainėse paskelbia ir tvarko pareiškimą dėl jų išsamaus patikrinimo politikos, susijusios su investavimo sprendimų pagrindiniu neigiamu poveikiu tvarumo veiksniams. Į tą pareiškimą įtraukiama bent 2 dalyje nurodyta informacija.

4.  Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, nuo 2021 m. birželio 30 d. finansų rinkos dalyviai, kurie yra Direktyvos 2013/34/ES 3 straipsnio 7 dalyje nurodytos didžiosios grupės patronuojančiosios įmonės ir kurie grupės balanso datą konsoliduotai viršija vidutinio 500 darbuotojų skaičiaus per finansinius metus kriterijų, savo interneto svetainėse paskelbia ir atnaujina pareiškimą dėl savo išsamaus patikrinimo politikos, susijusios su investavimo sprendimų pagrindiniu neigiamu poveikiu tvarumo veiksniams. Į tą pareiškimą įtraukiama bent 2 dalyje nurodyta informacija.

5.  Finansų patarėjai savo interneto svetainėse paskelbia ir tvarko:

a) 

informaciją apie tai, ar, deramai atsižvelgiant į jų dydį, veiklos pobūdį ir mastą bei finansinių produktų, dėl kurių jie konsultuoja, tipus, konsultuodami investicijų klausimais arba konsultuodami draudimo klausimais jie atsižvelgia į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, arba

b) 

informaciją apie tai, kodėl konsultuodami investicijų klausimais arba konsultuodami draudimo klausimais jie neatsižvelgia į investavimo sprendimų neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, ir, kai aktualu, įtraukia informaciją apie tai, ar ir kada jie ketina atsižvelgti į tokį neigiamą poveikį.

6.  Ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 30 d. EPI Jungtiniame komitete parengia techninių reguliavimo standartų projektus, laikantis reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių, dėl šio straipsnio 1–5 dalyse nurodytos informacijos turinio, metodikos ir pateikimo, kiek jie susiję su tvarumo rodikliais dėl neigiamo poveikio klimatui ir kitoms su aplinka susijusioms sritims.

EPI siekia, kai aktualu, gauti Europos aplinkos agentūros ir Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro nuomonę.

Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis Reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.

7.  Ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 30 d. EPI, laikantis reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių, Jungtiniame komitete parengia techninių reguliavimo standartų dėl šio straipsnio 1–5 dalyse nurodytos informacijos turinio, metodikos ir pateikimo projektus, kiek jie susiję su tvarumo rodikliais dėl neigiamo poveikio socialinių ir darbuotojų klausimų, pagarbos žmogaus teisėms ir kovos su korupcija bei kovos su kyšininkavimu klausimų sritims.

Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis Reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.

5 straipsnis

Atlygio politikos skaidrumas tvarumo rizikos integravimo atžvilgiu

1.  Finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai į savo atlygio politiką įtraukia informaciją apie tai, kaip ta politika dera su tvarumo rizikos integravimu, ir tą informaciją skelbia savo interneto svetainėse.

2.  1 dalyje nurodyta informacija įtraukiama į atlygio politiką, kurią finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai privalo nustatyti ir palikti galioti pagal sektorių teisės aktus, visų pirma direktyvas 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/65/ES, (ES) 2016/97 ir (ES) 2016/2341.

6 straipsnis

Tvarumo rizikos integravimo skaidrumas

1.  Finansų rinkos dalyviai į prieš sutarties sudarymą atskleidžiamą informaciją įtraukia šių aspektų aprašymą:

a) 

tai, kaip tvarumo rizika yra integruota į jų investavimo sprendimus, ir

b) 

tikėtino tvarumo rizikos poveikio jų teikiamų finansinių produktų grąžai vertinimo rezultatai.

Kai finansų rinkos dalyviai mano, kad tvarumo rizika nėra aktuali, pirmoje pastraipoje nurodytuose aprašymuose aiškiai ir glaustai paaiškinamos to priežastys.

2.  Finansų patarėjai į prieš sutarties sudarymą atskleidžiamą informaciją įtraukia šių aspektų aprašymą:

a) 

tai, kaip tvarumo rizika yra integruota į jų konsultacijas investicijų ar draudimo klausimais, ir

b) 

tikėtino tvarumo rizikos poveikio finansinių produktų, dėl kurių jie teikia konsultacijas, grąžai vertinimo rezultatą.

Kai finansų patarėjai mano, kad tvarumo rizika nėra aktuali, pirmoje pastraipoje nurodytuose aprašymuose aiškiai ir glaustai paaiškinamos to priežastys.

3.  Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija atskleidžiama taip:

a) 

AIFV atskleidžia investuotojams informaciją, nurodytą Direktyvos 2011/61/ES 23 straipsnio 1 dalyje;

b) 

draudimo įmonės teikia informaciją, nurodytą Direktyvos 2009/138/EB 185 straipsnio 2 dalyje arba, kai aktualu, pagal Direktyvos (ES) 2016/97 29 straipsnio 1 dalį;

c) 

PPĮ teikia informaciją, nurodytą Direktyvos (ES) 2016/2341 41 straipsnyje;

d) 

reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai teikia informaciją, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 345/2013 13 straipsnio 1 dalyje;

e) 

reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai teikia informaciją, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 346/2013 14 straipsnio 1 dalyje;

f) 

pensijos produktų teikėjai informaciją raštu pateikia likus pakankamai laiko iki to momento, nuo kurio mažmeninis investuotojas susaistomas su pensijos produktu susijusia sutartimi;

g) 

KIPVPS valdymo įmonės informaciją įtraukia į prospektą, nurodytą Direktyvos 2009/65/EB 69 straipsnyje;

h) 

investicinės įmonės, kurios teikia portfelio valdymo paslaugas arba konsultacijas investicijų klausimais, teikia informaciją pagal Direktyvos 2014/65/ES 24 straipsnio 4 dalį;

i) 

kredito įstaigos, kurios teikia portfelio valdymo paslaugas arba konsultacijas investicijų klausimais, teikia informaciją pagal Direktyvos 2014/65/ES 24 straipsnio 4 dalį;

j) 

draudimo tarpininkai ir draudimo įmonės, kurie teikia konsultacijas draudimo klausimais DPPIP atžvilgiu, ir draudimo tarpininkai, kurie teikia konsultacijas draudimo klausimais pensijos produktų, kurie priklauso nuo rinkos svyravimų, atžvilgiu, teikia informaciją pagal Direktyvos (ES) 2016/97 29 straipsnio 1 dalį;

k) 

ELTIF AIFV informaciją įtraukia į prospektą, nurodytą Reglamento (ES) 2015/760 23 straipsnyje;

l) 

PEPP teikėjai informaciją įtraukia į PEPP pagrindinės informacijos dokumentą, nurodytą Reglamento (ES) 2019/1238 26 straipsnyje.

7 straipsnis

Neigiamo poveikio tvarumui finansinio produkto lygmeniu skaidrumas

1.  Ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 30 d. kiekvieno finansinio produkto atžvilgiu, kai finansų rinkos dalyvis taiko 4 straipsnio 1 dalies a punktą arba 4 straipsnio 3 arba 4 dalį, atskleidžiant 6 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją:

a) 

aiškiai ir pagrįstai paaiškinama, ar finansiniu produktu atsižvelgiama į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, ir, jeigu taip, kokiu būdu atsižvelgiama;

b) 

pateikiamas pareiškimas, kad informacija apie pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams išdėstyta pagal 11 straipsnio 2 dalį atskleistinoje informacijoje.

Jei 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija apima pagrindinio neigiamo poveikio tvarumo veiksniams kiekybinį nustatymą, ta informacija gali būti pagrįsta pagal 4 straipsnio 6 ir 7 dalis priimtų techninių reguliavimo standartų nuostatomis.

2.  Kai finansų rinkos dalyvis taiko 4 straipsnio 1 dalies b punktą, atskleidžiant 6 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją, kiekvieno finansinio produkto atžvilgiu pateikiamas pareiškimas, kad finansų rinkos dalyvis neatsižvelgia į investavimo sprendimų neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, ir to priežastys.

8 straipsnis

Aplinkos ar socialinių ypatumų skatinimo skaidrumas prieš sutarties sudarymą atskleidžiamoje informacijoje

1.  Kai finansinis produktas, be kitų ypatumų, skatina aplinkos ar socialinius ypatumus arba skatina šių ypatumų derinį, su sąlyga, kad bendrovės, į kurias investuojama, laikosi gero valdymo praktikos, pagal 6 straipsnio 1 ir 3 dalis atskleistina informacija turi apimti šiuos elementus:

a) 

informaciją apie tai, kaip šie ypatumai užtikrinami;

b) 

jei indeksas buvo nustatytas kaip referencinis lyginamasis indeksas – informaciją apie tai, ar ir kaip šis indeksas atitinka šiuos ypatumus.

2.  Finansų rinkos dalyviai į pagal 6 straipsnio 1 ir 3 dalis atskleistiną informaciją įtraukia informaciją apie tai, kur pateikiama šio straipsnio 1 dalyje nurodytam indeksui apskaičiuoti naudojama metodika.

▼M1

2a.  Kai finansų rinkos dalyviai teikia finansinį produktą, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos ( 2 ) reglamento (ES) 2020/852 6 straipsnyje, jie į pagal šio reglamento 6 straipsnio 1 ir 3 dalis atskleistiną informaciją įtraukia informaciją, reikalaujamą pagal Reglamento (ES) 2020/852 6 straipsnį.

▼M1

3.  EPI Jungtiniame komitete parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiai nustato pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis atskleistinos informacijos turinį ir pateikimą.

▼B

Rengdamos pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus, EPI atsižvelgia į įvairių tipų finansinius produktus, jų ypatumus ir tarpusavio skirtumus, taip pat į tikslą atskleisti tikslią, teisingą, aiškią, neklaidinančią, paprastą ir glaustą informaciją.

EPI pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 30 d.

Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.

▼M1

4.  EPI Jungtiniame komitete parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiai nustato šio straipsnio 2a dalyje nurodytos informacijos turinį ir pateikimą.

Rengdamos šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus, EPI atsižvelgia į įvairių tipų finansinius produktus, jų ypatumus ir tarpusavio skirtumus, taip pat į tikslą atskleisti tikslią, teisingą, aiškią, neklaidinančią, paprastą ir glaustą informaciją ir, kai būtina siekiant to tikslo, parengia šio straipsnio 3 dalyje nurodytų techninių reguliavimo standartų dalinių pakeitimų projektus. Techninių reguliavimo standartų projektais atsižvelgiama į Reglamento (ES) 2020/852 27 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose to reglamento 9 straipsnyje išdėstytų aplinkos tikslų atžvilgiu nustatytas atitinkamas taikymo datas.

EPI pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai:

a) 

Reglamento (ES) 2020/852 9 straipsnio a ir b punktuose nurodytų aplinkos tikslų atžvilgiu – ne vėliau kaip 2021 m. birželio 1 d. ir

b) 

Reglamento (ES) 2020/852 9 straipsnio c–f punktuose nurodytų aplinkos tikslų atžvilgiu – ne vėliau kaip 2022 m. birželio 1 d.

Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.

▼B

9 straipsnis

Tvarių investicijų skaidrumas prieš sutarties sudarymą atskleidžiamoje informacijoje

1.  Kai finansinio produkto tikslas yra tvarios investicijos ir tam tikras indeksas yra nustatytas kaip referencinis lyginamasis indeksas, kartu su pagal 6 straipsnio 1 ir 3 dalis atskleistina informacija pateikiama:

a) 

informacija apie tai, kaip nustatytasis indeksas yra suderintas su minėtu tikslu;

b) 

paaiškinimas, kodėl ir kaip tas nustatytasis indeksas, suderintas su minėtu tikslu, skiriasi nuo bendrojo rinkos indekso.

2.  Kai finansinio produkto tikslas yra tvari investicija ir joks indeksas nebuvo nustatytas kaip referencinis lyginamasis indeksas, pagal 6 straipsnio 1 ir 3 dalis atskleistina informacija turi apimti paaiškinimą, kaip tas tikslas turi būti pasiekiamas.

3.  Kai finansinio produkto tikslas yra išmetamo anglies dioksido kiekio sumažinimas, pagal 6 straipsnio 1 ir 3 dalis atskleistina informacija turi apimti tikslą sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį, siekiant įgyvendinti Paryžiaus susitarimo ilgalaikius kovos su visuotiniu atšilimu tikslus.

Nukrypstant nuo šio straipsnio 2 dalies, kai nėra nustatytas joks ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamasis indeksas arba ES su Paryžiaus susitarimu suderintas lyginamasis indeksas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1011 ( 3 ), 6 straipsnyje nurodyta informacija turi apimti išsamų paaiškinimą, kokiu būdu užtikrinamos nuolatinės pastangos pasiekti išmetamo anglies dioksido kiekio sumažinimo tikslą, siekiant įgyvendinti Paryžiaus susitarimo ilgalaikius kovos su visuotiniu atšilimu tikslus.

4.  Finansų rinkos dalyviai į pagal 6 straipsnio 1 ir 3 dalis atskleistiną informaciją įtraukia nuorodą į tai, kur pateikiama šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems indeksams ir šio straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytiems lyginamiesiems indeksams apskaičiuoti naudojama metodika.

▼M1

4a.  Į pagal šio reglamento 6 straipsnio 1 ir 3 dalis atskleistiną informaciją finansų rinkos dalyviai įtraukia pagal Reglamento (ES) 2020/852 5 straipsnį reikalaujamą informaciją.

▼M1

5.  EPI Jungtiniame komitete parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiai nustato pagal šio straipsnio 1–4 dalis atskleistinos informacijos turinį ir pateikimą.

▼B

Rengdamos šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus, EPI atsižvelgia į įvairių tipų finansinius produktus, 1, 2 ir 3 dalyse nurodytus jų tikslus ir tarpusavio skirtumus, taip pat į tikslą atskleisti tikslią, teisingą, aiškią, neklaidinančią, paprastą ir glaustą informaciją.

EPI pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 30 d.

Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.

▼M1

6.  EPI Jungtiniame komitete parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiai nustato šio straipsnio 4a dalyje nurodytos informacijos turinį ir pateikimą.

Rengdamos šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus, EPI atsižvelgia į įvairių tipų finansinius produktus, jų tikslus, nurodytus šio straipsnio 4a dalyje, ir tarpusavio skirtumus, taip pat į tikslą atskleisti tikslią, teisingą, aiškią, neklaidinančią, paprastą ir glaustą informaciją ir, kai būtina siekiant to tikslo, parengia šio straipsnio 5 dalyje nurodytų techninių reguliavimo standartų dalinių pakeitimų projektus. Techninių reguliavimo standartų projektais atsižvelgiama į Reglamento (ES) 2020/852 27 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose to reglamento 9 straipsnyje išdėstytų aplinkos tikslų atžvilgiu nustatytas atitinkamas taikymo datas.

EPI pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai:

a) 

Reglamento (ES) 2020/852 9 straipsnio a ir b punktuose nurodytų aplinkos tikslų atžvilgiu – ne vėliau kaip 2021 m. birželio 1 d. ir

b) 

Reglamento (ES) 2020/852 9 straipsnio c–f punktuose nurodytų aplinkos tikslų atžvilgiu – ne vėliau kaip 2022 m. birželio 1 d.

Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.

▼B

10 straipsnis

Aplinkos ar socialinių ypatumų skatinimo ir tvarių investicijų skaidrumas interneto svetainėse

1.  Finansų rinkos dalyviai savo interneto svetainėse skelbia ir tvarko toliau nurodytą informaciją apie kiekvieną 8 straipsnio 1 dalyje ir 9 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytą finansinį produktą:

a) 

aplinkos ar socialinių ypatumų aprašymą arba tvarių investicijų tikslą;

b) 

informaciją apie finansiniam produktui parinktų aplinkos ar socialinių ypatumų arba tvarių investicijų poveikio vertinimo, matavimo ir stebėsenos metodiką, įskaitant jo duomenų šaltinius, pagrindinio turto vertinimo kriterijus ir atitinkamus tvarumo rodiklius, kurie naudojami finansinio produkto aplinkos ar socialiniams ypatumams arba jo bendram tvarumo poveikiui išmatuoti;

c) 

8 ir 9 straipsniuose nurodytą informaciją;

d) 

11 straipsnyje nurodytą informaciją.

Pagal pirmą pastraipą atskleistina informacija turi būti aiški, glausta ir suprantama investuotojams. Ji paskelbiama gerai matomoje ir lengvai pasiekiamoje interneto svetainės vietoje tokiu būdu, kad ji būtų tiksli, teisinga, aiški, neklaidinanti, paprasta ir glausta.

2.  EPI Jungtiniame komitete parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiai nustato 1 dalies pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytos informacijos turinį ir tos dalies antroje pastraipoje nurodytus pateikimo reikalavimus.

Rengdamos šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus, EPI atsižvelgia į įvairių tipų finansinius produktus, 1 dalyje nurodytus jų ypatumus ir tikslus, taip pat jų tarpusavio skirtumus. EPI atnaujina techninius reguliavimo standartus atsižvelgdamos į reguliavimo ir technologinius pokyčius.

EPI pirmoje pastraipoje nurodytų techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 30 d.

Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.

11 straipsnis

Aplinkos ar socialinių ypatumų skatinimo ir tvarių investicijų skaidrumas periodinėse ataskaitose

1.  Jei finansų rinkos dalyviai teikia 8 straipsnio 1 dalyje arba 9 straipsnio 1, 2 arba 3 dalyje nurodytą finansinį produktą, į periodines ataskaitas jie turi įtraukti toliau nurodytus aprašymus:

a) 

8 straipsnio 1 dalyje nurodyto finansinio produkto atveju – aprašymą, kokiu mastu užtikrinti aplinkos ar socialiniai ypatumai;

b) 

9 straipsnio 1, 2 arba 3 dalyse nurodyto finansinio produkto atveju –

i) 

finansinio produkto bendro su tvarumu susijusio poveikio aprašymą remiantis atitinkamais tvarumo rodikliais arba

ii) 

tais atvejais, kai indeksas buvo nustatytas kaip referencinis lyginamasis indeksas – finansinio produkto bendro poveikio tvarumui pagal nustatytojo indekso poveikį ir pagal bendrąjį rinkos indeksą palyginimo aprašymą remiantis tvarumo rodikliai;

▼M1

c) 

finansinio produkto, kuriam taikomas Reglamento (ES) 2020/852 5 straipsnis, atveju – pagal tą straipsnį reikalaujamą informaciją;

d) 

finansinio produkto, kuriam taikomas Reglamento (ES) 2020/852 6 straipsnis, atveju – pagal tą straipsnį reikalaujamą informaciją.

▼B

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija atskleidžiama taip:

a) 

AIFV informaciją įtraukia į metinę ataskaitą, nurodytą Direktyvos 2011/61/ES 22 straipsnyje;

b) 

draudimo įmonės informaciją raštu teikia kasmet pagal Direktyvos 2009/138/EB 185 straipsnio 6 dalį;

c) 

PPĮ informaciją įtraukia į metinę ataskaitą, nurodytą Direktyvos (ES) 2016/2341 29 straipsnyje;

d) 

reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai informaciją įtraukia į metinę ataskaitą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 345/2013 12 straipsnyje;

e) 

reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai informaciją įtraukia į metinę ataskaitą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 346/2013 13 straipsnyje;

f) 

pensijos produktų teikėjai informaciją pateikia raštu metinėse ataskaitose arba ataskaitose, rengiamose pagal nacionalinę teisę;

g) 

KIPVPS valdymo įmonės informaciją įtraukia į metines ataskaitas, nurodytas Direktyvos 2009/65/EB 69 straipsnyje;

h) 

investicinės įmonės, kurios teikia portfelio valdymo paslaugas, informaciją įtraukia į periodinę ataskaitą, nurodytą Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 6 dalyje;

i) 

kredito įstaigos, kurios teikia portfelio valdymo paslaugas, informaciją įtraukia į periodinę ataskaitą, nurodytą Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 6 dalyje;

j) 

PEPP teikėjai informaciją įtraukia į PEPP išmokų ataskaitą, nurodytą Reglamento (ES) 2019/1238 36 straipsnyje.

3.  Šio straipsnio 1 dalies tikslais finansų rinkos dalyviai gali, kai tikslinga, pasinaudoti vadovybės pranešimų pagal Direktyvos 2013/34/ES 19 straipsnį arba nefinansinių ataskaitų pagal tos direktyvos 19a straipsnį informacija.

▼M1

4.  EPI Jungtiniame komitete parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiai nustato 1 dalies a ir b punktuose nurodytos informacijos turinį ir pateikimą.

▼B

Rengdamos pirmoje pastraipoje nurodytų techninių reguliavimo standartų projektus, EPI atsižvelgia į įvairių tipų finansinius produktus, jų ypatumus ir tikslus, taip pat jų tarpusavio skirtumus. EPI atnaujina techninius reguliavimo standartus atsižvelgdamos į reguliavimo ir technologinius pokyčius.

EPI pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 30 d.

Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.

▼M1

5.  EPI Jungtiniame komitete parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiai nustato 1 dalies c ir d punktuose nurodytos informacijos turinį ir pateikimą.

Rengdamos šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytų techninių reguliavimo standartų projektus, EPI atsižvelgia į įvairių tipų finansinius produktus, jų ypatumus ir tikslus, taip pat jų tarpusavio skirtumus ir, kai būtina, parengia šio straipsnio 4 dalyje nurodytų techninių reguliavimo standartų dalinių pakeitimų projektus. Techninių reguliavimo standartų projektais atsižvelgiama į Reglamento (ES) 2020/852 27 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose to reglamento 9 straipsnyje išdėstytų aplinkos tikslų atžvilgiu nustatytas taikymo datas. EPI atnaujina techninius reguliavimo standartus atsižvelgdamos į reguliavimo ir technologijos raidą.

EPI pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai:

a) 

Reglamento (ES) 2020/852 9 straipsnio a ir b punktuose nurodytų aplinkos tikslų atžvilgiu – ne vėliau kaip 2021 m. birželio 1 d. ir

b) 

Reglamento (ES) 2020/852 9 straipsnio c–f punktuose nurodytų aplinkos tikslų atžvilgiu – ne vėliau kaip 2022 m. birželio 1 d.

Komisijai deleguojami įgaliojimai papildyti šį reglamentą priimant šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.

▼B

12 straipsnis

Atskleistos informacijos peržiūra

1.  Finansų rinkos dalyviai užtikrina, kad visa pagal 3, 5 arba 10 straipsnius paskelbta informacija būtų nuolat atnaujinama. Finansų rinkos dalyviui iš dalies pakeitus tokią informaciją, toje pačioje interneto svetainėje paskelbiamas aiškus tokio pakeitimo paaiškinimas.

2.  1 dalis mutatis mutandis taikoma finansų patarėjams, kiek tai susiję su informacija, skelbiama pagal 3 ir 5 straipsnius.

13 straipsnis

Rinkodaros pranešimai

1.  Nedarant poveikio griežtesniems sektorių teisės aktams, visų pirma direktyvoms 2009/65/EB, 2014/65/ES ir (ES) 2016/97 bei Reglamentui (ES) Nr. 1286/2014, finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai užtikrina, kad jų rinkodaros pranešimuose pateikta informacija neprieštarautų informacijai, atskleistai pagal šį reglamentą.

2.  EPI Jungtiniame komitete gali parengti techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose būtų nustatytas standartinis informacijos apie aplinkos ar socialinių ypatumų skatinimą ir tvarias investicijas pateikimas.

Komisijai deleguojami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus įgyvendinimo techninius standartus laikantis reglamentų (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnio.

14 straipsnis

Kompetentingos institucijos

1.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal sektorių teisės aktus, visų pirma šio reglamento 6 straipsnio 3 dalyje ir Direktyvoje 2013/36/ES nurodytus sektorių teisės aktus, paskirtos kompetentingos institucijos stebėtų, kaip finansų rinkos dalyviai ir finansų patarėjai laikosi šio reglamento reikalavimų. Kompetentingos institucijos turi visus priežiūros ir tyrimo įgaliojimus, būtinus jų funkcijoms pagal šį reglamentą vykdyti.

2.  Šio reglamento tikslais kompetentingos institucijos bendradarbiauja tarpusavyje ir nepagrįstai nedelsdamos teikia viena kitai tokią informaciją, kuri yra aktuali joms vykdant savo pareigas pagal šį reglamentą.

15 straipsnis

PPĮ ir draudimo tarpininkų veiklos skaidrumas

1.  PPĮ skelbia ir tvarko šio reglamento 3–7 straipsniuose ir 10 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją pagal Direktyvos (ES) 2016/2341 36 straipsnio 2 dalies f punktą.

2.  Draudimo tarpininkai perduoda šio reglamento 3 straipsnyje, 4 straipsnio 5 dalyje, 5 ir 6 straipsniuose ir 10 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją pagal Direktyvos (ES) 2016/97 23 straipsnį.

16 straipsnis

Pensijos produktai, kuriems taikomi reglamentai (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009

1.  Valstybės narės gali nuspręsti taikyti šį reglamentą pensijos produktų teikėjams, valdantiems nacionalines socialinės apsaugos sistemas, kurioms taikomi reglamentai (EB) Nr. 883/2004 ir (EB) Nr. 987/2009. Tokiais atvejais šio reglamento 2 straipsnio 1 punkto d papunktyje nurodyti pensijos produktų teikėjai apima pensijos produktų teikėjus, valdančius nacionalines socialinės apsaugos sistemas, ir pensijos produktų, nurodytų šio reglamento 2 straipsnio 8 punkte, teikėjus. Tokiu atveju šio reglamento 2 straipsnio 8 punkto pensijos produkto apibrėžtis turi būti suprantama kaip apimanti pirmame sakinyje nurodytus pensijos produktus.

2.  Valstybės narės praneša Komisijai ir EPI apie visus pagal 1 dalį priimtus sprendimus.

17 straipsnis

Išimtys

1.  Šis reglamentas netaikomas nei draudimo tarpininkams, kurie teikia konsultacijas draudimo klausimais DPPIP atžvilgiu, nei investicinėms įmonėms, kurios teikia konsultacijas investicijų klausimais ir kurios yra įmonės nepriklausomai nuo jų teisinės formos, įskaitant fizinius asmenis ir savarankiškai dirbančius asmenis, su sąlyga, kad jose įdarbintų asmenų būtų mažiau nei trys.

2.  Valstybės narės gali nuspręsti šį reglamentą taikyti draudimo tarpininkams, kurie teikia konsultacijas draudimo klausimais DPPIP atžvilgiu, arba investicinėms įmonėms, kurios teikia konsultacijas investicijų klausimais, kaip nurodyta 1 dalyje.

3.  Valstybės narės praneša Komisijai ir EPI apie visus pagal 2 dalį priimtus sprendimus.

18 straipsnis

Ataskaita

EPI įvertina savanoriško informacijos atskleidimo pagal 4 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7 straipsnio 1 dalies a punktą mastą. Ne vėliau kaip 2022 m. rugsėjo 10 d., o vėliau – kasmet, EPI pateikia Komisijai geriausios praktikos pavyzdžių ataskaitą ir rekomendacijas dėl savanoriško ataskaitų teikimo standartų. Toje metinėje ataskaitoje aptariamas išsamaus patikrinimo praktikos poveikis informacijos atskleidimui pagal šį reglamentą ir pateikiama gairių šiuo klausimu. Ta ataskaita skelbiama viešai ir perduodama Europos Parlamentui ir Tarybai.

19 straipsnis

Vertinimas

1.  Ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 30 d. Komisija įvertina šio reglamento taikymą ir visų pirma nusprendžia:

a) 

ar 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse daroma nuoroda į vidutinį darbuotojų skaičių turėtų būti palikta galioti, pakeista ar papildyta kitais kriterijais, ir apsvarsto susijusios administracinės naštos naudą ir proporcingumą;

b) 

ar šio reglamento veikimui netrukdo duomenų trūkumas ar jų neoptimali kokybė, įskaitant bendrovių, į kurias investuojama, neigiamo poveikio tvarumo veiksniams rodiklius.

2.  Jei tikslinga, prie 1 dalyje nurodyto vertinimo pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

20 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.  Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  Šis reglamentas taikomas nuo 2021 m. kovo 10 d.

▼M1

3.  Nukrypstant nuo šio straipsnio 2 dalies:

a) 

4 straipsnio 6 ir 7 dalys, 8 straipsnio 3 dalis, 9 straipsnio 5 dalis, 10 straipsnio 2 dalis, 11 straipsnio 4 dalis ir 13 straipsnio 2 dalis taikomos nuo 2019 m. gruodžio 29 d.;

b) 

2a straipsnis, 8 straipsnio 4 dalis, 9 straipsnio 6 dalis ir 11 straipsnio 5 dalis taikomos nuo 2020 m. liepos 12 d.;

c) 

8 straipsnio 2a dalis ir 9 straipsnio 4a dalis taikomos:

i) 

Reglamento (ES) 2020/852 9 straipsnio a ir b punktuose nurodytų aplinkos tikslų atžvilgiu – nuo 2022 m. sausio 1 d. ir

ii) 

Reglamento (ES) 2020/852 9 straipsnio c–f punktuose nurodytų aplinkos tikslų atžvilgiu – nuo 2023 m. sausio 1 d.;

d) 

11 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys taikomos nuo 2022 m. sausio 1 d.

▼B

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.( 1 ) 2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų (OL L 352, 2014 12 9, p. 1);

( 2 ) 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088 (OL L 198, 2020 6 22, 13 p.).

( 3 ) 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kuriuo iš dalies keičiami direktyvos 2008/48/EB ir 2014/17/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 (OL L 171, 2016 6 29, p. 1).

Top