EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Labas kvalitātes ūdens Eiropā (ES ūdens direktīva)

Labas kvalitātes ūdens Eiropā (ES ūdens direktīva)

 

KOPSAVILKUMS:

Direktīva 2000/60/EK – tiesiskais regulējums Kopienas rīcībai ūdens politikas jomā

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to izveido noteikumus, lai apturētu stāvokļa pasliktināšanos Eiropas Savienības (ES) ūdenstilpnēs un līdz 2015. gadam sasniegtu “labu stāvokli” Eiropas upēs, ezeros un gruntsūdeņos.

Konkrētāk, tā ietver:

 • visa veida ūdens formu (virszemes ūdeņu*, gruntsūdeņu*, iekšējie ūdeņi* un pārejas ūdeņi*) aizsardzību;
 • ekosistēmu atjaunošanu šajās ūdenstilpnēs un ap tām;
 • piesārņojuma samazināšanu ūdenstilpnēs;
 • ilgtspējīgas ūdens resursu izmantošanas garantēšanu, ko veic gan indivīdi, gan uzņēmumi.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Tiesību akti uzliek skaidri definētus pienākumus valstu iestādēm. Tām:

 • jāidentificē atsevišķi upju baseini, kuri atrodas to teritorijā — proti, apkārt esošie zemes apgabali, kas iekļaujas konkrētajās upju sistēmās;
 • jāizraugās iestādes, kas pārvalda šos baseinus atbilstoši ES noteikumiem;
 • jāanalizē katra upes baseina īpašības un jānosaka atsauces nosacījumi katram ūdens objekta tipam, lai noteiktu to statusu;
 • jāanalizē cilvēku darbību ietekme un ūdens izmantošanas ekonomiskais novērtējums;
 • jāuzrauga ūdens stāvoklis katrā baseinā;
 • jāreģistrē aizsargājamās zonas, tādas kā dzeramā ūdens iegūšanai izmantotās, kurām jāpievērš īpaša uzmanība;
 • jāizstrādā un jāīsteno “upes baseinu apsaimniekošanas plāni”, lai novērstu virszemes ūdeņu stāvokļa pasliktināšanos, aizsargātu un uzlabotu gruntsūdeņus un saglabātu aizsargājamās zonas;
 • jānodrošina, lai ūdens pakalpojumu maksa tiktu atgūta tādā veidā, lai resursi tiktu izmantoti efektīvi un piesārņotāji maksātu;
 • jānodrošina sabiedrības informēšana un konsultēšana par upju baseinu apsaimniekošanas plāniem.

KOPŠ KURA LAIKA ŠĪ DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

Tā ir piemērojama kopš 2000. gada 22. oktobra, un ES dalībvalstu tiesību aktos tā bija jātransponē līdz 2003. gada 22. decembrim.

KONTEKSTS

Uz ūdeņiem ES aizvien vairāk attiecas nepārtraukti augošais pieprasījums pēc pietiekama daudzuma labas kvalitātes ūdens visiem mērķiem. Šīs direktīvas nolūks ir aizsargāt un uzlabot ūdens kvalitāti.

Plašāka informācija:

GALVENIE TERMINI

Virszemes ūdeņi: visi iekšzemes ūdeņi, izņemot gruntsūdeņus, pārejas ūdeņi un piekrastes ūdeņi.
Gruntsūdeņi: visi ūdeņi, kas atrodas zem augsnes virsmas.
Iekšējie ūdeņi: viss stāvošais vai tekošais ūdens zemes virspusē.
Pārejas ūdeņi: ūdeņi upes grīvu tuvumā, kas tuvu atrodošos piekrastes ūdeņu ietekmē daļēji ir sālsūdeņi, taču tos būtiski ietekmē saldūdens plūsmas.

PAMATDOKUMENTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (OV L 327, 22.12.2000., 1.–73. lpp.)

Direktīvas 2000/60/EK turpmākie grozījumi ir iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai dokumentāla vērtība.

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos (OV L 372, 27.12.2006., 19.–31. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/60/EK (2007. gada 23. oktobris) par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību (OV L 288, 6.11.2007., 27.–34. lpp.)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/105/EK (2008. gada 16. decembris) par vides kvalitātes standartiem ūdens resursu politikas jomā, un ar ko groza un sekojoši atceļ Padomes Direktīvas 82/176/EEK, 83/513/EEK, 84/156/EEK, 84/491/EEK, 86/280/EEK, un ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK (OV L 348, 24.12.2008., 84.–97. lpp.)

Skatīt konsolidēto versiju.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Eiropas ūdens resursu aizsardzības konceptuālais plāns (COM(2012) 673 final, 14.11.2012.)

Ūdens pamatdirektīva un Plūdu direktīva: veicamās darbības ES ūdens “laba stāvokļa” panākšanai un plūdu riska mazināšanai (COM(2015) 120 final, 9.3.2015.)

Pēdējo reizi atjaunots: 09.09.2021

Top