Voda odgovarajuće kvalitete u Europi (Direktiva EU-a o vodama)

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2000/60/EZ – okvir za djelovanje Zajednice u području vodne politike

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se uspostavljaju pravila za sprječavanje pogoršanja stanja vodnih tijela Europske unije (EU) i postizanje „dobrog stanja” europskih rijeka, jezera i podzemnih voda do 2015.

To posebice uključuje:

KLJUČNE TOČKE

Zakonodavstvo jasne obveze stavlja na nacionalna tijela. Ona moraju:

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 22. listopada 2000. i trebala je ući u zakonodavstvo država članica do 22. prosinca 2003.

POZADINA

Vode u EU-u izložene su sve većem opterećenju zbog sve veće potražnje za dovoljnim količinama vode odgovarajuće kvalitete za cijeli niz namjena. Ovom se direktivom želi zaštititi kvalitetu vode i poboljšati je.

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Površinske vode: sva kopnena voda osim podzemnih voda; prijelaznih voda i obalnih voda.
Podzemne vode: Sva voda ispod površine zemlje.
Kopnena voda: sve stajaće ili tekuće vode na površini tla.
Prijelazne vode: vode u blizini riječnih ušća, koje su djelomično slane, ali koje sadržavaju značajne slatkovodne tokove.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.–73.)

Sukcesivne izmjene Direktive 2000/60/EZ uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2006/118/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja stanja (SL L 372, 27.12.2006., str. 19.–31.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava (SL L 288, 6.11.2007., str. 27.–34.)

Direktiva 2008/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o standardima kvalitete okoliša u području vodne politike i o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktiva Vijeća 82/176/EEZ, 83/513/EEZ, 84/156/EEZ, 84/491/EEZ, 86/280/EEZ i izmjeni Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 348, 24.12.2008., str. 84.–97.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija — Plan zaštite europskih vodnih resursa (COM (2012) 673 final, 14.11.2012.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću: Okvirna direktiva o vodama i Direktiva o poplavama: Aktivnosti za postizanje „dobrog stanja” voda u EU-u i smanjenje rizika od poplava (COM(2015) 120 final, 9.3.2015.).

Posljednje ažuriranje 09.09.2021