God vattenkvalitet i Europa (EU:s vattendirektiv)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2000/60/EG – en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs regler för att stoppa försämringen av Europeiska unionens (EU:s) vattenförekomster och nå ”god status” för Europas floder, sjöar och grundvatten senast 2015.

Specifikt innefattar detta att

VIKTIGA PUNKTER

Lagstiftningen ställer tydliga ansvarskrav på nationella tillsynsmyndigheter. De måste

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet har gällt sedan den 22 oktober 2000 och måste bli lag i medlemsstaterna senast den 22 december 2003.

BAKGRUND

Vattnet i EU är under ökande tryck från den allt större efterfrågan på tillräckliga mängder vatten av god kvalitet för en rad olika användningsområden. Detta direktiv syftar till att skydda och förbättra vattenkvaliteten.

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Ytvatten: allt inlandsvatten utom grundvatten, vatten i övergångszon och kustvatten.
Grundvatten: allt vatten under markytan.
Inlandsvatten: allt stillastående eller strömmande vatten på markytan.
Vatten i övergångszon: ytvatten i närheten av flodutlopp som delvis är salthaltigt, men som innehåller betydande flöden av sötvatten.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2000/60/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring (EUT L 372, 27.12.2006, s. 19).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG av den 23 oktober 2007 om bedömning och hantering av översvämningsrisker (EUT L 288, 6.11.2007, s. 27).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (EUT L 348, 24.12.2008, s. 84).

Se den konsoliderade versionen.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Strategi för att skydda Europas vattenresurser (COM(2012) 673 final, 14.11.2012).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Ramdirektivet för vatten och översvämningsdirektivet: åtgärder för att nå ”god status” för EU:s vatten och minska översvämningsriskerna (COM(2015) 120 final, 9.3.2015).

Senast ändrat 09.09.2021