Jó minőségű víz Európában (az EU víz-keretirányelve)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2000/60/EK irányelv — a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteiről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Olyan szabályokat állapít meg, amelyek az Európai Unióban (EU-ban) található víztestek állapotromlásának megállítását, illetve annak elérését célozzák, hogy 2015-re Európa folyói, tavai és felszín alatti vizei elérjék a „jó állapotú” besorolást.

Pontosítva ez magában foglalja a következőket:

FŐBB PONTOK

A jogi szabályozás egyértelmű felelősségi köröket ró ki a nemzeti hatóságokra. Kötelesek:

MIKORTÓL ALKALMAZANDÓ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2000. október 22. óta hatályos, és az uniós tagállamok nemzeti jogába 2003. december 22-ig kellett átültetni.

HÁTTÉR

Az Eu-ban a vizek egyre nagyobb terhelésnek vannak kitéve, mivel számos felhasználási területen folyamatosan növekszik az igény a kielégítő mennyiségű, jó minőségű víz iránt. Az irányelv a vízminőség megóvására és javítására irányul.

További információk:

KULCSFOGALMAK

Felszíni vizek: Az összes szárazföldi víz, kivéve a felszín alatti vizet, az átmeneti és a parti tengervizet.
Talajvíz: A talaj felszíne alatti összes víz.
Szárazföldi víz: Minden, a földfelszínen álló vagy mozgó víz.
Átmeneti vizek: A folyótorkolatok közelében lévő vizek, amelyek részben sós jellegűek, de jelentős mennyiségű beáramló édesvizet tartalmaznak.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1–73. o.).

A 2000/60/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/118/EK irányelve (2006. december 12.) a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről (HL L 372., 2006.12.27., 19–31. o.).

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK irányelve (2007. október 23.) az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről (HL L 288., 2007.11.6., 27–34. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/105/EK irányelve (2008. december 16.) a vízpolitika területén a környezetminőségi előírásokról, a 82/176/EGK, a 83/513/EGK, a 84/156/EGK, a 84/491/EGK és a 86/280/EGK tanácsi irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (HL L 348., 2008.12.24., 84–97. o.).

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az európai vízkészletek megőrzésére irányuló terv (COM(2012) 673 final, 2012.11.14.).

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: A vízügyi keretirányelv és az árvízvédelmi irányelv: az uniós vizek „jó állapotának” elérésére és az árvízkockázat csökkentésére irányuló fellépések (COM(2015) 120 final, 2015.3.9.).

utolsó frissítés 09.09.2021