Καλής ποιότητας ύδατα στην Ευρώπη (οδηγία της ΕΕ για τα ύδατα)

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Οδηγία 2000/60/ΕΚ — Πλαίσιο κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ;

Θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη της υποβάθμισης της κατάστασης των υδατικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και την επίτευξη καλής κατάστασης των ποταμών, των λιμνών και των υπόγειων υδάτων της Ευρώπης έως το 2015.

Συγκεκριμένα αυτό περιλαμβάνει:

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η νομοθεσία θέτει σαφείς αρμοδιότητες στις εθνικές αρχές. Οφείλουν:

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Ισχύει από τις 22 Οκτωβρίου 2000 και έπρεπε αρχικά να μεταφερθεί στη νομοθεσία των κρατών μελών έως τις 22 Δεκεμβρίου 2003.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στην ΕΕ τα υδατικά συστήματα δέχονται αυξανόμενες πιέσεις από τη διαρκή αύξηση της ζήτησης για επαρκείς ποσότητες ύδατος καλής ποιότητας για ένα ευρύ φάσμα χρήσεων. Η παρούσα οδηγία επιδιώκει να προστατεύσει και να βελτιώσει την ποιότητα των υδάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Επιφανειακά ύδατα: Όλα τα εσωτερικά ύδατα, εκτός των υπόγειων υδάτων· τα μεταβατικά και τα παράκτια ύδατα.
Υπόγεια ύδατα: Το σύνολο των υδάτων που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.
Εσωτερικά ύδατα: Το σύνολο των στάσιμων ή των ρεόντων επιφανειακών υδάτων.
Μεταβατικά ύδατα: συστήματα επιφανειακών υδάτων πλησίον του στομίου ποταμών τα οποία είναι εν μέρει αλμυρά αλλά τα οποία επηρεάζονται ουσιαστικά από ρεύματα γλυκού νερού.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1-73).

Διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Η παρούσα ενοποιημένη απόδοση έχει αξία μόνο για λόγους τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Οδηγία 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση (EE L 372, 27.12.2006, σ. 19-31).

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας (EE L 288, 6.11.2007, σ. 27-34).

Οδηγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων καθώς και σχετικά με την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 348, 24.12.2008, σ. 84-97).

Βλέπε την ενοποιημένη απόδοση.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Προσχέδιο για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της Ευρώπης (COM/2012/0673 final, 14.11.2012).

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο — Η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα και η οδηγία για τις πλημμύρες: Ενέργειες για την «καλή κατάσταση» των υδάτων της ΕΕ και για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας (COM/2015/120 final, 9.3.2015).

τελευταία ενημέρωση 09.09.2021