Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0401

Komisijas Regula (ES) 2015/401 ( 2015. gada 25. februāris ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu attiecībā uz acetamiprīda, hromafenozīda, ciazofamīda, dikambas, difenokonazola, fenpirazamīna, fluazināma, formetanāta, nikotīna, penkonazola, pimetrozīna, piraklostrobīna, taufluvalināta un tebukonazola maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 71, 14.3.2015, p. 114–156 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/401/oj

14.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 71/114


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/401

(2015. gada 25. februāris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu attiecībā uz acetamiprīda, hromafenozīda, ciazofamīda, dikambas, difenokonazola, fenpirazamīna, fluazināma, formetanāta, nikotīna, penkonazola, pimetrozīna, piraklostrobīna, taufluvalināta un tebukonazola maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulu (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Acetamiprīda, ciazofamīda, formetanāta, pimetrozīna, piraklostrobīna un tebukonazola maksimālie atlieku līmeņi (MAL) tika noteikti Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā. Penkonazola MAL tika noteikti Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā un III pielikuma B daļā. Hromafenozīda, dikambas, difenokonazola, fenpirazamīna, fluazināma, nikotīna un taufluvalināta MAL tika noteikti Regulas (EK) Nr. 396/2005 III pielikuma A daļā.

(2)

Ievērojot procedūru saistībā ar atļauju darbīgo vielu hromafenozīdu saturošu augu aizsardzības līdzekli izmantot uz sēkleņiem un vīnogām, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 6. panta 1. punktu tika iesniegts pieteikums grozīt spēkā esošos MAL.

(3)

Attiecībā uz ciazofamīdu šādu pieteikumu iesniedza par tā izmantošanu vīnogām. Attiecībā uz difenokonazolu šādu pieteikumu iesniedza par tā izmantošanu pipariem un baklažāniem. Attiecībā uz fenpirazamīnu šādu pieteikumu iesniedza par tā izmantošanu aprikozēm, ķiršiem, persikiem un plūmēm. Attiecībā uz formetanātu šādu pieteikumu iesniedza par tā izmantošanu zemenēm. Attiecībā uz penkonazolu šādu pieteikumu iesniedza par tā izmantošanu kazenēm un avenēm. Attiecībā uz pimetrozīnu šādu pieteikumu iesniedza par tā izmantošanu vilkābeles ogām. Attiecībā uz piraklostrobīnu šādu pieteikumu iesniedza par tā izmantošanu cigoriņu saknēm. Attiecībā uz taufluvalinātu, šādu pieteikumu iesniedza par tā izmantošanu sēkleņiem, persikiem, aprikozēm, vīnogām, tomātiem, baklažāniem, melonēm, brokoļiem, Briseles kāpostiem, kolrābjiem, artišokiem, salātiem un citiem salātveidīgajiem augiem. Attiecībā uz tebukonazolu šādu pieteikumu iesniedza par tā izmantošanu magoņu sēklām.

(4)

Par acetamiprīda izmantošanu uz aprikozēm un koku riekstiem tika iesniegts pieteikums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 6. panta 2. un 4. punktu. Pieteikuma iesniedzējs apgalvo, ka Amerikas Savienotajās Valstīs atļautā minētās vielas izmantošana uz šādiem kultūraugiem rada atlieku līmeni, kas pārsniedz Regulā (EK) Nr. 396/2005 noteiktos MAL, un ka jānosaka augstāki MAL, lai novērstu tirdzniecības šķēršļus minēto kultūraugu importam.

(5)

Šādi pieteikumi tika iesniegti arī attiecībā uz dikambu par tās izmantošanu uz ģenētiski modificētām sojas pupām un attiecībā uz fluazināmu par tā izmantošanu uz žeņšeņa saknēm. Pieteikuma iesniedzēji apgalvo, ka Amerikas Savienotajās Valstīs atļautā minēto vielu izmantošana uz šādiem kultūraugiem rada atlieku līmeni, kas pārsniedz Regulā (EK) Nr. 396/2005 noteiktos MAL, un ka jānosaka augstāki MAL, lai novērstu tirdzniecības šķēršļus minēto kultūraugu importam.

(6)

Attiecīgās dalībvalstis izvērtēja šos pieteikumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 8. pantu un iesniedza Komisijai novērtējuma ziņojumus.

(7)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA, turpmāk “Iestāde”) novērtēja pieteikumus un novērtējuma ziņojumus, īpaši izskatot riskus patērētājiem un attiecīgos gadījumos dzīvniekiem, un sniedza pamatotus atzinumus par ierosinātajiem MAL (2). Iestāde šos atzinumus nosūtīja Komisijai un dalībvalstīm un publiskoja tos.

(8)

Iestāde pamatotajos atzinumos secināja, ka attiecībā uz fenpirazamīna izmantošanu uz persikiem izmaiņas spēkā esošajā MAL nav nepieciešamas. Attiecībā uz taufluvalināta izmantošanu uz sēkleņiem, aprikozēm, persikiem un tomātiem iesniegtie dati nav pietiekami, lai noteiktu jaunus MAL. Tādēļ spēkā esošos MAL nevajadzētu grozīt.

(9)

Attiecībā uz dikambu ražas novākšanas laikā pret dikambu tolerantās sojas pupās dikambas atliekas nav konstatētas. Iestāde secināja, ka būtiska atlieku sastāvdaļa, kas konstatēta pret dikambu tolerantās sojas pupās, ir metabolīts 3,6-dihlorsalicilskābe (DCSA).

(10)

Attiecībā uz visiem pārējiem pieteikumiem iestāde secināja, ka visas prasības par datiem ir izpildītas un pieteikuma iesniedzēju pieprasītie MAL grozījumi, pamatojoties uz iedarbības novērtējumu uz 27 konkrētām patērētāju grupām Eiropā, patērētāju drošības ziņā ir pieņemami. Iestāde ņēma vērā jaunākos datus par vielu toksikoloģiskajām īpašībām. Ne šo vielu iedarbība, uzņemot tās dzīves laikā ar visiem pārtikas produktiem, kuros varētu būt šīs vielas, ne īslaicīga iedarbība, lielā daudzumā patērējot attiecīgos kultūraugus un produktus, neliecina par risku pārsniegt pieļaujamo dienas devu (ADI) vai akūto standartdevu (ARfD).

(11)

Attiecībā uz nikotīnu ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 897/2012 (3) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 16. panta 1. punkta a) apakšpunktu tika noteikti pagaidu MAL savvaļas sēnēm līdz 2014. gada 30. novembrim, kamēr nav iesniegti un novērtēti jauni dati un informācija par nikotīna dabisko klātbūtni vai veidošanos attiecīgajos produktos. Komisija ir informēta par pētniecības projektu, kas tiek īstenots ar mērķi izpētīt minētajos kultūraugos esošā nikotīna avotus. Ņemot vērā paredzamo pētījuma ilgumu, ir lietderīgi pagarināt minēto MAL piemērošanas termiņu līdz 2016. gada 19. oktobrim, lai atvēlētu Komisijai pietiekami daudz laika lēmuma pieņemšanai.

(12)

Attiecībā uz formetanātu vairāki MAL tika grozīti ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 61/2014 (4). Ar šo regulu, sākot no 2014. gada 14. augusta, MAL zemenēm pazemina līdz konkrētai noteikšanas robežai. Juridiskās noteiktības labad ir lietderīgi šajā regulā noteikto MAL piemērot no minētās dienas.

(13)

Balstoties uz Iestādes pamatotajiem atzinumiem un ņemot vērā ar izskatāmo jautājumu saistītos faktorus, attiecīgās MAL izmaiņas atbilst Regulas (EK) Nr. 396/2005 14. panta 2. punkta prasībām.

(14)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 396/2005 būtu attiecīgi jāgroza.

(15)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. novembra. Tomēr attiecībā uz formetanāta MAL zemenēs to piemēro no 2014. gada 14. augusta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 25. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.

(2)  EFSA zinātniskie ziņojumi pieejami tiešsaistē http://www.efsa.europa.eu.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for acetamiprid in apricots and tree nuts. EFSA Journal 2013; 11(12):3506 (30. lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2013.3506.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for chromafenozide in pome fruits and grapes. EFSA Journal 2014; 12(2):3569 (25. lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3569.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyazofamid in grapes. EFSA Journal 2013; 11(10):3402 (23. lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2013.3402.

 

Reasoned opinion on the modification of the MRL for dicamba in genetically modified soybean. EFSA Journal 2013; 11(10):3440 (38. lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2013.3440.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in peppers and aubergines. EFSA Journal 2014; 12(4):3676 (27. lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3676.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fenpyrazamine in apricots, cherries, peaches and plums. EFSA Journal 2014; 12(3):3619 (25. lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3619.

 

Reasoned opinion on modification of the existing MRL for fluazinam in ginseng root. EFSA Journal 2014; 12(5):3690 (20. lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3690.

 

Reasoned Opinion on the modification of the existing MRL for formetanate in strawberries. EFSA Journal 2014; 12(3):3596 (23. lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3596.

 

Reasoned opinion on the setting of new MRLs for penconazole in blackberries and raspberries. EFSA Journal 2014; 12(3):3618 (24. lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3618.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pymetrozine in azaroles, celery and fennel. EFSA Journal 2013; 11(8):3348 (27. lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2013.3348.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for pyraclostrobin in chicory roots. EFSA Journal 2014; 12(5):3685 (23. lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3685.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tau-fluvalinate in various crops. EFSA Journal 2014; 12(1):3548 (49. lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2014.3548.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for tebuconazole in poppy seed. EFSA Journal 2013; 11(5):3248 (31. lpp.). doi:10.2903/j.efsa.2013.3248.

(3)  Komisijas 2012. gada 1. oktobra Regula (ES) Nr. 897/2012, ar ko groza II un III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 396/2005 attiecībā uz maksimāli pieļaujamajiem acibenzolar-S-metila, amizulbroma, ciazofamīda, diflufenikāna, dimoksistrobīna, metoksifenozīda un nikotīna atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (OV L 266, 2.10.2012., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 24. janvāra Regula (ES) Nr. 61/2014, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu attiecībā uz maksimāli pieļaujamiem ciromazīna, fenpropidīna, formetanāta, oksamila un tebukonazola atlieku līmeņiem konkrētos produktos un uz tiem (OV L 22, 25.1.2014., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza šādi:

1)

regulas II pielikumā slejas par acetamiprīdu, ciazofamīdu, formetanātu, penkonazolu, pimetrozīnu, piraklostrobīnu un tebukonazolu aizstāj ar šādām:

“Pesticīdu atliekas un maksimālie atlieku līmeņi (mg/kg)

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, uz ko attiecas MAL (3)

Acetamiprīds (R)

Ciazofamīds

Formetanāts: formetanāta un tā sāļu summa, izteikta kā formetanāts (hidrohlorīds)

Penkonazols (F)

Pimetrozīns (A) (R)

Piraklostrobīns (F)

Tebukonazols (R)

0100000

1.

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; RIEKSTI

 

 

 

 

 

 

 

0110000

i)

Citrusaugļi

0,9

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,3 (+)

 

 

0110010

Greipfrūti (Pampelmūzes, pampelmūzes un greipfrūta hibrīdi (izņemot mineolas), mandarīna un greipfrūta hibrīdi, pārējie hibrīdi)

 

 

 

 

 

1

5

0110020

Apelsīni (Bergamotes, pomerances, činoto un pārējie hibrīdi)

 

 

 

 

 

2

0,9

0110030

Citroni (Dažādi citroni, pirkstainie citroni (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

 

 

1

5

0110040

Laimi

 

 

 

 

 

1

5

0110050

Mandarīni (Klementīni, tanžerīni, mineolas un pārējie hibrīdi tangori (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

 

 

 

1

5

0110990

Pārējie

 

 

 

 

 

1

5

0120000

ii)

Koku rieksti

0,07

0,02 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

0,05

0120010

Mandeles

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120020

Brazīlijas rieksti

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120030

Indijas rieksti

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120040

Kastaņi

 

 

 

 

0,05

0,02 (1)

 

0120050

Kokosrieksti

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120060

Lazdu rieksti (Dižlazdu rieksti)

 

 

 

 

0,05

0,02 (1)

 

0120070

Makadāmijas rieksti

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120080

Pekanrieksti

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120090

Priežu rieksti

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120100

Pistācijas

 

 

 

 

0,02 (1)

1

 

0120110

Valrieksti

 

 

 

 

0,05

0,02 (1)

 

0120990

Pārējie

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0130000

iii)

Sēkleņi

0,8

0,01 (1)

0,01 (1)

0,2

0,02 (1)

0,5

 

0130010

Āboli (Mežāboli)

 

 

 

 

(+)

 

0,3

0130020

Bumbieri (Bumbierāboli)

 

 

 

 

(+)

 

0,3

0130030

Cidonijas

 

 

 

 

 

 

0,5

0130040

Mespili

 

 

 

 (2)

 

 

0,5

0130050

Eriobotrijas

 

 

 

 (2)

 

 

0,5

0130990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

0,5

0140000

iv)

Kauleņi

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

 

0140010

Aprikozes

0,8

 

 

0,1

0,03 (+)

1

0,6

0140020

Ķirši (Saldie ķirši, skābie ķirši)

1.5

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

3

1 (+)

0140030

Persiki (Nektarīni un tiem līdzīgi hibrīdi)

0,8

 

 

0,1

0,03 (+)

0,3

0,6

0140040

Plūmes (Damsonplūmes, renklodes, mirabeles, ērkšķu plūmes, sarkanās dateles/Ķīnas dateles/Ķīnas jujubes (Ziziphus zizyphus))

0,03

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,8

1

0140990

Pārējie

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0150000

v)

Ogas un sīkie augļi

 

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

Galda vīnogas un vīnogas pārstrādei

0,5

2

0,1

0,2

0,02 (1)

 

 

0151010

Galda vīnogas

 

 

 

 

 

1 (+)

0,5

0151020

Vīna vīnogas

 

 

 

 

 

2

1 (+)

0152000

b)

Zemenes

0,5

0,01 (1)

0,4

0,5

0,3 (+)

1.5

0,02 (1)

0153000

c)

Ogas uz dzinumiem

2

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

0,5

0153010

Kazenes

 

 

 

0,1

3 (+)

3

 

0153020

Ziemeļu kaulenes (Kazeņavenes, citi aveņu un kazeņu hibrīdi (tayberries), boizenes, lācenes un citi Rubus hibrīdi)

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

2

(+)

0153030

Avenes (Japānas avenes, ziemeļu kaulenes/avenes (Rubus arcticus), kauleņavenes (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

 

0,1

3 (+)

3

 

0153990

Pārējie

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

2

(+)

0154000

d)

Pārējie sīkie augļi un ogas

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

1.5

0154010

Vairogu zilenes (Mellenes)

2

 

 

0,05 (1)

0,7 (+)

4

 

0154020

Dzērvenes (Brūklenes (V. vitis-idaea))

2

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

3

 

0154030

Jāņogas (sarkanās un baltās) un upenes

2

 

 

0,5

0,7 (+)

3

 

0154040

Ērkšķogas (Arī citu jāņogu ģints sugu hibrīdi)

2

 

 

0,05 (1)

0,7 (+)

3

 

0154050

Mežrožu paaugļi

2

 

 

 (2)

0,02 (1)

3

 

0154060

Zīdkoka ogas (Lielaugļu zemeņkoka augļi)

2

 

 

 (2)

0,02 (1)

3

 

0154070

Vilkābeles ogas (Kiviogas (Actinidia arguta))

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,7 (+)

3

 

0154080

Plūškoka ogas (Aronijas, pīlādžogas, smiltsērkšķa ogas, paērkšķa ogas un citas koku ogas)

2

 

 

 (2)

0,02 (1)

3

 

0154990

Pārējie

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

3

 

0160000

vi)

Dažādi augļi

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0161000

a)

Ar ēdamu mizu

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

0161010

Dateles

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161020

Vīģes

0,03

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161030

Galda olīvas

0,01 (1)

 

 

 

0,05 (1)

 

0,05

0161040

Kumkvati (Marumi kumkvati, Nagami kumkvati, laimkvati (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161050

Karambolas (Bilimbi)

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161060

Hurmas

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161070

Javas salas plūmes (Javas salas āboli, pomeraki, Malabāras plūmes, pitangas/grumičamas, (Eugenia uniflora))

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161990

Pārējie

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0162000

b)

Mazi, ar neēdamu mizu

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0162010

Kivi

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0162020

Ličī (Pulasāna un rambutāna koka augļi, longani, mangostāni, langsati, salaki)

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0162030

Pasifloru augļi

 

 

 

 

 

 

1

0162040

Opuncijas

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0162050

Hrizofilas

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0162060

Amerikas hurmas (Sapotes (melnās, baltās, zaļās, dzeltenās, meimija sapotes))

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0162990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0163000

c)

Lieli, ar neēdamu mizu

0,01 (1)

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163020

Banāni (Pundurbanāni, miltu banāni, ābolbanāni)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,05

0163030

Mango

 

 

 

 

0,02 (1)

0,05

0,1

0163040

Papaijas

 

 

 

 

0,02 (1)

0,07

2

0163050

Granātāboli

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163060

Čerimojas (Anonas, ilamas (Anona diversifolia) un pārējie vidēji lielie anonu dzimtas augu augļi)

 

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163070

Gvajaves (Sarkanā pitaija/pūķauglis (Hylocereus undatus))

 

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163080

Ananasi

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163090

Maizeskoka augļi (Džekfrūti)

 

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163100

Duriana augļi

 

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163110

Guanabanas

 

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163990

Pārējie

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0200000

2.

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

 

 

 

 

 

 

0210000

i)

Sakņu un bumbuļu dārzeņi

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

0211000

a)

Kartupeļi

 

0,01 (1) (+)

 

 

(+)

0,02 (1)

0,02 (1)

0212000

b)

Tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0212010

Manioki (Kolokāzijas, tannijas)

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Batātes

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamsi (Jamsa pupas, Meksikas jamsa pupas)

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Marantas

 

 

 

 (2)

 

 

 

0212990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Pārējie sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Galda bietes

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1

0,02 (1)

0213020

Burkāni

 

0,01 (1)

 

 

 

0,5

0,4

0213030

Sakņu selerijas

 

0,01 (1)

 

 

(+)

0,3

0,5

0213040

Mārrutki (Zirdzenes saknes, ārstniecības lupstāja saknes, genciāna saknes)

 

0,1

 

 

 

0,3

0,4

0213050

Topinambūri (Ķīnas artišoki)

 

0,01 (1)

 

 

 

0,06

0,02 (1)

0213060

Pastinaki

 

0,01 (1)

 

 

 

0,3

0,4

0213070

Sakņu pētersīļi

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1

0,4

0213080

Redīsi (Melnie redīsi, Japānas redīsi, mazie redīsi un tiem līdzīgās pasugas, zemes mandeles (Cyperus esculentus))

 

0,01 (1)

 

 

(+)

0,5

0,02 (1)

0213090

Puravlapu plostbārži (Melnie plostbārži, Spānijas plostbārži, ēdamie diždadži)

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1

0,4 (+)

0213100

Kāļi

 

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,3

0213110

Rāceņi

 

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,3

0213990

Pārējie

 

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0220000

ii)

Sīpolu dārzeņi

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

0220010

Ķiploki

0,02

 

 

 

 

0,3

0,1

0220020

Sīpoli (Citi sīpoli sīpoli konservēšanai)

0,02

 

 

 

 

1.5

0,1

0220030

Šalotes

0,01 (1)

 

 

 

 

0,3

0,05

0220040

Lielie loksīpoli un Velsas sīpoli (Citi loksīpoli un līdzīgas šķirnes)

0,01 (1)

 

 

 

 

1.5

0,6

0220990

Pārējie

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0230000

iii)

Augļu dārzeņi

 

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

Nakteņu dzimtas augi

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomāti (Ķirštomāti, fizāļi, parastās līcijas ogas (goji), Ķīnas līcijas ogas (Lycium barbarum un L. chinense), tamarillo)

0,2

0,6 (+)

0,3

0,1

0,5 (+)

0,3

0,9

0231020

Pipari (Čili pipari)

0,3

0,01 (1)

0,01 (1)

0,2

3 (+)

0,5

0,6

0231030

Baklažāni (Pepino, baltie baklažāni (S. macrocarpon))

0,2

0,01 (1)

0,3

0,1

0,5 (+)

0,3

0,4 (+)

0231040

Okra (“dāmu pirkstiņi”)

0,2

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1) (+)

0,02 (1)

0,02 (1)

0231990

Pārējie

0,2

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0232000

b)

Ķirbjaugi ar ēdamu mizu

0,3

0,2 (+)

 

0,1

1 (+)

0,5

 

0232010

Gurķi

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,2

0232020

Pipargurķīši

 

 

0,3

 

 

 

0,02 (1)

0232030

Tumšzaļie kabači (Kabači, patisoni, trauku ķirbji (Lagenaria siceraria), ēdamie čajoti (Sechium edule), balzambumbieri, čūskveida trihozanti (Trichosanthes cucumerina), šķautņainās lufas (Luffa acutangula))

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,2

0232990

Pārējie

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0233000

c)

Ķirbjaugi ar neēdamu mizu

0,2

0,15 (+)

0,3

0,1

0,3 (+)

0,5

 

0233010

Melones (Kivano)

 

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0233020

Lielaugļu ķirbji (Vēlie ķirbji, patisoni (vēlīna šķirne))

 

 

 

 

 

 

0,15

0233030

Arbūzi

 

 

 

 

 

 

0,15

0233990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

0,15

0234000

d)

Cukurkukurūza (Jaunā kukurūza)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1) (+)

0,02 (1)

0,6

0239000

e)

Pārējie augļu dārzeņi

0,2

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0240000

iv)

Krustziežu dārzeņi

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0241000

a)

Ziedošie krustzieži

0,4

 

 

 

0,03 (+)

0,1

 

0241010

Brokoļi (Kalabrijas, pavasara brokoļi, Ķīnas brokoļi)

 

 

 

 

 

 

0,15

0241020

Ziedkāposti

 

 

 

 

 

 

0,05

0241990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0242000

b)

Galviņu krustzieži

 

 

 

 

 

 

0,7

0242010

Briseles kāposti

0,05

 

 

 

0,08 (+)

0,3

 

0242020

Galviņkāposti (Smailie kāposti, sarkanie kāposti, Savojas kāposti, baltie kāposti)

0,7

 

 

 

0,05 (+)

0,2

 

0242990

Pārējie

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0243000

c)

Lapu krustzieži

0,01 (1)

 

 

 

0,2 (+)

1.5

0,02 (1)

0243010

Ķīnas kāposti (Sareptas sinepes, pak choi, Ķīnas plakanie kāposti, Ķīnas kāposti, Pekinas kāposti)

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Lapu kāposti (Kroklapu kāposti, kolardi, Portugāles lapu kāposti, Portugāles galviņkāposti, lopbarības kāposti)

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kolrābji

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1) (+)

0,02 (1)

0,02 (1)

0250000

v)

Lapu dārzeņi un svaigi garšaugi

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

0251000

a)

Salāti un salātveidīgie

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

0,5

0251010

Salātu baldriņi (Dūnaugļu baldriņi)

3

 

 

 

3 (+)

10

 

0251020

Dārza salāti (Galviņsalāti, lollo rosso salāti, ledus salāti, romiešu salāti)

3

 

 

 

3 (+)

2

 

0251030

Platlapu cigoriņi (endīvijas) (Savvaļas cigoriņi, sarkanlapu cigoriņi, Itālijas cigoriņi, kroklapu endīvijas, salātgalvas cigoriņi (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), cūkpieņu laksti)

1.5

 

 

 

0,6 (+)

0,4

 

0251040

Kressalāti (Zeltaino pupiņu dīgsti, lucernas asni)

3

 

 

 

0,6 (+)

10

 

0251050

Barbarejas

3

 

 

 (2)

3 (+)

10

 

0251060

Sējas pazvērītes, rukolas salāti (Šaurlapu divsēkle (Diplotaxis spp.))

3

 

 

 

3 (+)

10

 

0251070

Brūnās sinepes

3

 

 

 (2)

0,6 (+)

10

 

0251080

Brassica spp. lapas un dzinumi, arī rāceņu laksti (Mizuna, zirņu un redīsu lapas, kā arī citu, tostarp krustziežu dzimtas, augu jaunās lapiņas (augi, ko novāc līdz astoņu īsto lapu fāzei), kolrābju lapas)

3

 

 

 

3 (+)

10

 

0251990

Pārējie

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

10

 

0252000

b)

Spināti un tiem līdzīgie (lapas)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0252010

Spināti (Jaunzēlandes spināti, amaranta spināti (pak-khom, tampara), tannijas lapas, cestrumi)

5

 

 

 

0,6 (+)

0,5

 

0252020

Portulaki (Ziemas portulaki, dārza portulaki, parastie portulaki, skābenes, salikornijas, agretti (Salsola soda))

3

 

 

 (2)

0,4 (+)

0,02 (1)

 

0252030

Lapu bietes (mangoldi) (Galda biešu lapas)

3

 

 

 

0,6 (+)

0,5

 

0252990

Pārējie

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0253000

c)

Vīnogulāju lapas (Baltās bazellas (Basella alba), banānu lapas, kāpelējošās akācijas (Acacia pennata))

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0254000

d)

Ūdenskreses (Ūdens ipomejas (Ipomea aquatica), četrlapu marsilejas, ūdens mimozas (Neptunia oleracea))

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0255000

e)

Lapu cigoriņi

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,15

0256000

f)

Garšaugi

3

0,02 (1)

0,02 (1)

 

3

2

 

0256010

Kārveles

 

 

 

 

(+)

 

0,05 (1)

0256020

Maurloki

 

 

 

 

(+)

 

2

0256030

Lapu selerijas (Fenheļa lapas, koriandra lapas, diļļu zariņi, ķimeņu lapas, ārstniecības lupstājs, zirdzene, mirres un citu čemurziežu dzimtas augu lapas, garais koriandrs (Eryngium foetidum))

 

 

 

 

(+)

 

0,05 (1)

0256040

Pētersīļi (Sakņu pētersīļu lapas)

 

 

 

 

(+)

 

2

0256050

Salvija (Kalnumētras, Borago officinalis lapas)

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256060

Rozmarīns

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256070

Timiāns (Majorāns, raudene)

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256080

Baziliks (Melisa, mētras, piparmētra, Ocimum sanctum, saldais baziliks (Ocimum basilicum), Ocimum canum, ēdamie ziedi (kliņģerīšu ziedi un citi), Āzijas centīlijas (Centella asiatica), savvaļas beteļpalmas lapas, karija lapas)

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256090

Lauru lapas (Citronzāle)

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256100

Estragons (Izops)

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0260000

vi)

Pākšaugu dārzeņi (svaigi)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0260010

Pupas (ar pākstīm) (Zaļās pupiņas, turku pupas, baltās pupiņas, sparģeļpupiņas, guāra pupiņas, sojas pupas)

0,15

 

 

 

2 (+)

 

2 (+)

0260020

Pupas (bez pākstīm) (Lauka pupas, kāršu pupas, kanavālijas, sviesta pupas, lopbarības pupas)

0,3

 

 

 

0,02 (1) (+)

 

2 (+)

0260030

Zirņi (ar pākstīm) (Cukurzirņi, sējas zirņi)

0,4

 

 

 

0,02 (1) (+)

 

2 (+)

0260040

Zirņi (bez pākstīm) (Dārza zirņi, zaļie zirņi, aunazirņi)

0,3

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0260050

Lēcas

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0260990

Pārējie

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0270000

vii)

Stublāju dārzeņi (svaigi)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

 

0270010

Sparģeļi

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270020

Lapu artišoki (Borago officinalis stublāji)

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270030

Selerijas

1.5

 

 

0,05 (1)

0,04 (+)

0,02 (1) (+)

0,5 (+)

0270040

Fenheļi

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,04 (+)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270050

Artišoki (Banāna ziedi)

0,7

 

 

0,2

0,02 (1) (+)

2

0,6

0270060

Puravi

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,7

0,6

0270070

Rabarberi

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270080

Bambusa dzinumi

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270090

Palmu serdes

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270990

Pārējie

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0280000

viii)

Sēnes

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0280010

Audzētas sēnes (Šampinjoni (atmatenes), austersēnes, šitaki sēnes, sēņu micēlijs (veģetatīvās daļas))

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Savvaļas sēnes (Gailenes, trifeles, lāčpurni, baravikas)

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Jūras zāles

0,01 (1)

 

0,01 (1)

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0300000

3.

PĀKŠAUGI, ŽĀVĒTI

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

0300010

Pupas (Cūku pupas, baltās pupiņas, kāršu pupas, kanavālijas, sviesta pupas, lauka pupas, lopbarības pupas)

0,07

 

 

 

 

0,3

0,3

0300020

Lēcas

0,01 (1)

 

 

 

 

0,5

0,2

0300030

Zirņi (Aunazirņi, lauka zirņi, sējas dedestiņa)

0,07

 

 

 

 

0,3

0,2

0300040

Lupīnas

0,01 (1)

 

 

 

 

0,05

0,2

0300990

Pārējie

0,01 (1)

 

 

 

 

0,3

0,2

0400000

4.

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0401000

i)

Eļļas augu sēklas

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Linsēklas

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0,6

0401020

Zemesrieksti

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,04

0,15

0401030

Magoņu sēklas

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0,2

0401040

Sezama sēklas

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)

0401050

Saulgriežu sēklas

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,3

0,02 (1)

0401060

Rapšu sēklas (Ripša sēklas, ripsis)

0,2

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0,5

0401070

Sojas pupas

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,05

0,15

0401080

Sinepju sēklas

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0,3

0401090

Kokvilnas sēklas

0,7

 

 

 

0,03

0,3

2

0401100

Ķirbju sēklas (Citu ķirbju dzimtas augu sēklas)

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0401110

Saflora sēklas

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)

0401120

Gurķenes sēklas (Ehiums (Echium plantagineum), tīruma cietsēkles (Buglossoides arvensis))

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)

0401130

Sējas idras sēklas

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,2

0,3

0401140

Kaņepju sēklas

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0401150

Rīcinaugs

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)

0401990

Pārējie

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0402000

ii)

Eļļas augu augļi

0,01 (1)

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

 

0402010

Olīvas eļļas ražošanai

 

 

 

 

 

 

0,05

0402020

Eļļas palmas rieksti (kodoli)

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0402030

Eļļas palmas augļi

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0402040

Kapoks

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0402990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0500000

5.

GRAUDAUGI

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

0500010

Mieži

0,01 (1)

 

 

 

 

1

2

0500020

Griķi (Amarants, kvinoja)

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0500030

Kukurūza

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0500040

Prosa (Itālijas sarene, tefa, Eleusine coracana, Pennisetum glaucum)

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0500050

Auzas

0,01 (1)

 

 

 

 

1

2

0500060

Rīsi (Ūdens tuskaroras/savvaļas rīsi (Zizania aquatica))

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

1 (+)

0500070

Rudzi

0,01 (1)

 

 

 

 

0,2

0,1

0500080

Sorgo

0,01 (1)

 

 

 

 

0,5

0,02 (1)

0500090

Kvieši (Speltas kvieši, tritikāle)

0,03

 

 

 

 

0,2

0,1

0500990

Pārējie (Kanāriju spulgzāles sēklas (Phalaris canariensis))

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0600000

6.

TĒJA, KAFIJA, ZĀĻU TĒJAS UN KAKAO

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

 

 

0610000

i)

Tēja

 

 

 

0,1

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0620000

ii)

Kafijas pupiņas

 

 

 

 (2)

0,1 (1)

0,3 (+)

0,1

0630000

iii)

Zāļu tējas (kaltētas)

 

 

 

 (2)

 

0,1 (1)

0,05 (1)

0631000

a)

Ziedi

 

 

 

 (2)

5 (+)

 

 

0631010

Kumelīšu ziedi

 

 

 

 (2)

 

 

 

0631020

Hibiska ziedi

 

 

 

 (2)

 

 

 

0631030

Rožu ziedlapiņas

 

 

 

 (2)

 

 

 

0631040

Jasmīna ziedi (Plūškoka ziedi (Sambucus nigra))

 

 

 

 (2)

 

 

 

0631050

Liepu ziedi

 

 

 

 (2)

 

 

 

0631990

Pārējie

 

 

 

 (2)

 

 

 

0632000

b)

Lapas

 

 

 

 (2)

5 (+)

 

 

0632010

Zemeņu lapas

 

 

 

 (2)

 

 

 

0632020

Roibosa krūma lapas (Ginka lapas)

 

 

 

 (2)

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 (2)

 

 

 

0632990

Pārējie

 

 

 

 (2)

 

 

 

0633000

c)

Saknes

 

 

 

 (2)

0,1 (1)

 

 

0633010

Baldriāna sakne

 

 

 

 (2)

 

 

 

0633020

Žeņšeņa sakne

 

 

 

 (2)

 

 

 

0633990

Pārējie

 

 

 

 (2)

 

 

 

0639000

d)

Pārējās zāļu tējas

 

 

 

 (2)

0,1 (1)

 

 

0640000

iv)

Kakao pupiņas (fermentētas vai žāvētas)

 

 

 

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0650000

v)

Ceratonijas augļi

 

 

 

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0700000

7.

APIŅI (kaltēti)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,5

15 (+)

15

40 (+)

0800000

8.

GARŠVIELAS

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810000

i)

Sēklas

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

1.5 (+)

0810010

Anīsa sēklas

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810020

Sējas melnsēklītes sēklas

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810030

Selerijas sēklas (Ārstniecības lupstāja sēklas)

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810040

Koriandra sēklas

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810050

Ķimeņu sēklas

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810060

Diļļu sēklas

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810070

Fenheļa sēklas

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810080

Grieķu sieramoliņa sēklas

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810090

Muskatrieksts

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810990

Pārējie

 

 

 

 (2)

 

 

 

0820000

ii)

Augļi un ogas

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

 

0820010

Jamaikas pipari

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820020

Sičuānas pipari (anīsa, Japānas pipari)

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820030

Pļavas ķimenes

 

 

 

 (2)

 

 

1.5 (+)

0820040

Kardamons

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820050

Kadiķogas

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820060

Pipari, melnie, zaļie un baltie (Garie pipari, sārtie pipari)

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820070

Vaniļas pākstis

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820080

Tamarinda augļi

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820990

Pārējie

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0830000

iii)

Miza

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0830010

Kanēlis (Kasijas koka miza)

 

 

 

 (2)

 

 

 

0830990

Pārējie

 

 

 

 (2)

 

 

 

0840000

iv)

Saknes vai sakneņi

 

 

 

 (2)

 

 

 

0840010

Lakricas sakne

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840020

Ingvers

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840030

Kurkumas sakne

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840040

Mārrutki

(+)

(+)

(+)

 (2)

(+)

(+)

(+)

0840990

Pārējie

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0850000

v)

Pumpuri

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0850010

Krustnagliņas

 

 

 

 (2)

 

 

 

0850020

Kaperi

 

 

 

 (2)

 

 

 

0850990

Pārējie

 

 

 

 (2)

 

 

 

0860000

vi)

Zieda drīksna

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0860010

Safrāns

 

 

 

 (2)

 

 

 

0860990

Pārējie

 

 

 

 (2)

 

 

 

0870000

vii)

Sēklsedze

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0870010

Muskatriekstu mizas

 

 

 

 (2)

 

 

 

0870990

Pārējie

 

 

 

 (2)

 

 

 

0900000

9.

AUGI CUKURA RAŽOŠANAI

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 (2)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0900010

Cukurbietes (sakne)

 

 

 

 (2)

 

0,2

 

0900020

Cukurniedres

 

 

 

 (2)

 

0,02 (1)

 

0900030

Cigoriņu saknes

 

 

 

 (2)

 

0,08

 

0900990

Pārējie

 

 

 

 (2)

 

0,02 (1)

 

1000000

10.

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI – SAUSZEMES DZĪVNIEKI

(+)

 

 

 

 

 

 

1010000

i)

Audi

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

1011000

a)

Cūku

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Muskuļi

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1011020

Tauki

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1011030

Aknas

0,1 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1011040

Nieres

0,1 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1011050

Pārtikai izmantojami subprodukti

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1011990

Pārējie

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1012000

b)

Liellopu

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Muskuļi

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1012020

Tauki

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1012030

Aknas

0,1 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1012040

Nieres

0,2

 

 

 

 

 

0,2

1012050

Pārtikai izmantojami subprodukti

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1012990

Pārējie

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1013000

c)

Aitas

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Muskuļi

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1013020

Tauki

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1013030

Aknas

0,1 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1013040

Nieres

0,2

 

 

 

 

 

0,2

1013050

Pārtikai izmantojami subprodukti

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1013990

Pārējie

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1014000

d)

Kazas

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Muskuļi

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1014020

Tauki

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1014030

Aknas

0,1 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1014040

Nieres

0,2

 

 

 

 

 

0,2

1014050

Pārtikai izmantojami subprodukti

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1014990

Pārējie

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1015000

e)

Zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu

 

 

 

 (2)

 

 

 

1015010

Muskuļi

0,05

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1015020

Tauki

0,05

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1015030

Aknas

0,1 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,2

1015040

Nieres

0,2

 

 

 (2)

 

 

0,2

1015050

Pārtikai izmantojami subprodukti

0,02 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,2

1015990

Pārējie

0,02 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1016000

f)

Mājputnu – vistu, zosu, pīļu, tītaru un pērļu vistiņu, strausu, baložu

 

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1016010

Muskuļi

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

1016020

Tauki

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

1016030

Aknas

0,1 (1)

 

 

 

 

 

 

1016040

Nieres

0,1 (1)

 

 

 

 

 

 

1016050

Pārtikai izmantojami subprodukti

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

1016990

Pārējie

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

Citu lauksaimniecības dzīvnieku (Truši, ķenguri, brieži)

 

 

 

 (2)

 

 

 

1017010

Muskuļi

0,05

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1017020

Tauki

0,05

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1017030

Aknas

0,1 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,2

1017040

Nieres

0,2

 

 

 (2)

 

 

0,2

1017050

Pārtikai izmantojami subprodukti

0,02 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,2

1017990

Pārējie

0,02 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1020000

ii)

Piens

0,05

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1) (+)

0,01 (1)

0,02 (1)

1020010

Liellopi

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Aitas

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Kazas

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Zirgi

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

1030000

iii)

Putnu olas

0,02 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

1030010

Vistas

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Pīles

 

 

 

 (2)

 

 

 

1030030

Zosis

 

 

 

 (2)

 

 

 

1030040

Paipalas

 

 

 

 (2)

 

 

 

1030990

Pārējie

 

 

 

 (2)

 

 

 

1040000

iv)

Medus (Peru pieniņš, ziedputekšņi, šūnu medus)

0,05  (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

1050000

v)

Abinieki un rāpuļi (Varžu kājiņas, krokodili)

0,02 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 (2)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

1060000

vi)

Gliemeži

0,02 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 (2)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

1070000

vii)

Citi sauszemes dzīvnieku produkti (Savvaļas medījumdzīvnieki)

0,02 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 (2)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

2)

regulas III pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma A daļā slejas par hromafenozīdu, dikambu, difenokonazolu, fenpirazamīnu, fluazināmu, nikotīnu un taufluvalinātu aizstāj ar šādām:

“Pesticīdu atliekas un maksimālie atlieku līmeņi (mg/kg)

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, uz ko attiecas MAL (5)

Hromafenozīds

Dikamba

Difenokonazols

Fenpirazamīns

Fluazināms (F)

Nikotīns

Taufluvalināts (F)

0100000

1.

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; RIEKSTI

 

 

 

 

 

 

 

0110000

i)

Citrusaugļi

0,01 (4)

0,05 (4)

0,1

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,1

0110010

Greipfrūti (Pampelmūzes, pampelmūzes un greipfrūta hibrīdi (izņemot mineolas), mandarīna un greipfrūta hibrīdi, pārējie hibrīdi)

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Apelsīni (Bergamotes, pomerances, činoto un pārējie hibrīdi)

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Citroni (Dažādi citroni, pirkstainie citroni (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Laimi

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarīni (Klementīni, tanžerīni, mineolas un pārējie hibrīdi tangori (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Koku rieksti

0,01 (4)

0,05 (4)

0,05 (4)

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,01 (4)

0120010

Mandeles

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Brazīlijas rieksti

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Indijas rieksti

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Kastaņi

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Kokosrieksti

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Lazdu rieksti (Dižlazdu rieksti)

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Makadāmijas rieksti

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Pekanrieksti

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Priežu rieksti

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistācijas

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Valrieksti

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Sēkleņi

0,5

 

 

0,01 (4)

 

 

0,1

0130010

Āboli (Mežāboli)

 

0,1

0,5

 

0,3

 

 

0130020

Bumbieri (Bumbierāboli)

 

0,05 (4)

0,5

 

0,05 (4)

 

 

0130030

Cidonijas

 

0,05 (4)

0,4

 

0,05 (4)

 

 

0130040

Mespili

 

0,05 (4)

0,5

 

0,05 (4)

 

 

0130050

Eriobotrijas

 

0,05 (4)

0,5

 

0,05 (4)

 

 

0130990

Pārējie

 

0,05 (4)

0,2

 

0,05 (4)

 

 

0140000

iv)

Kauleņi

0,01 (4)

0,05 (4)

 

 

0,05 (4)

 

 

0140010

Aprikozes

 

 

0,5

5

 

 

0,1

0140020

Ķirši (Saldie ķirši, skābie ķirši)

 

 

0,3

4

 

 

0,5

0140030

Persiki (Nektarīni un tiem līdzīgi hibrīdi)

 

 

0,5

4

 

 

0,1

0140040

Plūmes (Damsonplūmes, renklodes, mirabeles, ērkšķu plūmes, sarkanās dateles/Ķīnas dateles/Ķīnas jujubes (Ziziphus zizyphus))

 

 

0,5

3

 

 

0,3

0140990

Pārējie

 

 

0,1

0,01 (4)

 

 

0,01 (4)

0150000

v)

Ogas un sīkie augļi

 

0,05 (4)

 

 

 

 

 

0151000

a)

Galda vīnogas un vīnogas pārstrādei

1,5

 

0,5

3

 

 

1

0151010

Galda vīnogas

 

 

 

 

0,05 (4)

 

 

0151020

Vīna vīnogas

 

 

 

 

3

 

 

0152000

b)

Zemenes

0,01 (4)

 

0,4

3

0,05 (4)

 

0,5

0153000

c)

Ogas uz dzinumiem

0,01 (4)

 

 

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,5

0153010

Kazenes

 

 

1.5

 

 

 

 

0153020

Ziemeļu kaulenes (Kazeņavenes, citi aveņu un kazeņu hibrīdi (tayberries), boizenes, lācenes un citi Rubus hibrīdi)

 

 

0,1

 

 

 

 

0153030

Avenes (Japānas avenes, ziemeļu kaulenes/avenes (Rubus arcticus), kauleņavenes (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

1.5

 

 

 

 

0153990

Pārējie

 

 

0,1

 

 

 

 

0154000

d)

Pārējie sīkie augļi un ogas

0,01 (4)

 

 

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,5

0154010

Vairogu zilenes (Mellenes)

 

 

0,1

 

 

 

 

0154020

Dzērvenes (Brūklenes (V. vitis-idaea))

 

 

0,1

 

 

 

 

0154030

Jāņogas (sarkanās un baltās) un upenes

 

 

0,2

 

 

 

 

0154040

Ērkšķogas (Arī citu jāņogu ģints sugu hibrīdi)

 

 

0,1

 

 

 

 

0154050

Mežrožu paaugļi

 

 

0,1

 

 

0,3 (+)

 

0154060

Zīdkoka ogas (Lielaugļu zemeņkoka augļi)

 

 

0,1

 

 

 

 

0154070

Vilkābeles ogas (Kiviogas (Actinidia arguta))

 

 

0,1

 

 

 

 

0154080

Plūškoka ogas (Aronijas, pīlādžogas, smiltsērkšķa ogas, paērkšķa ogas un citas koku ogas)

 

 

0,1

 

 

 

 

0154990

Pārējie

 

 

0,1

 

 

 

 

0160000

vi)

Dažādi augļi

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,01 (4)

0161000

a)

Ar ēdamu mizu

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Dateles

 

 

0,1

 

 

 

 

0161020

Vīģes

 

 

0,1

 

 

 

 

0161030

Galda olīvas

 

 

2

 

 

 

 

0161040

Kumkvati (Marumi kumkvati, Nagami kumkvati, laimkvati (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

 

0,1

 

 

 

 

0161050

Karambolas (Bilimbi)

 

 

0,1

 

 

 

 

0161060

Hurmas

 

 

0,1