Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0401

Регламент (ЕС) 2015/401 на Комисията от 25 февруари 2015 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ацетамиприд, хромафенозид, циазофамид, дикамба, дифеноконазол, фенпиразамин, флуазинам, форметанат, никотин, пенконазол, пиметрозин, пираклостробин, тау-флувалинат и тебуконазол във или върху определени продукти Текст от значение за ЕИП

OJ L 71, 14.3.2015, p. 114–156 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/401/oj

14.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 71/114


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/401 НА КОМИСИЯТА

от 25 февруари 2015 година

за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ацетамиприд, хромафенозид, циазофамид, дикамба, дифеноконазол, фенпиразамин, флуазинам, форметанат, никотин, пенконазол, пиметрозин, пираклостробин, тау-флувалинат и тебуконазол във или върху определени продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 14, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за ацетамиприд, циазофамид, форметанат, пиметрозин, пираклостробин и тебуконазол са установени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005. МДГОВ за пенконазол са установени в приложение II и в част Б от приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005. МДГОВ за хромафенозид, дикамба, дифеноконазол, фенпиразамин, флуазинам, никотин и тау-флувалинат са установени в част А от приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005.

(2)

В рамките на процедура по разрешаването на използването на продукт за растителна защита, съдържащ активното вещество хромафенозид, върху ябълкови плодове и грозде бе подадено заявление в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005 за изменение на съществуващите МДГОВ.

(3)

По отношение на циазофамид такова заявление бе подадено за използването му при грозде. По отношение на дифеноконазол такова заявление бе подадено за използването му при чушки и патладжани. По отношение на фенпиразамин такова заявление бе подадено за използването му при кайсии, череши, праскови и сливи. По отношение на форметанат такова заявление бе подадено за използването му при ягоди. По отношение на пенконазол такова заявление бе подадено за използването му при къпини и малини. По отношение на пиметрозин такова заявление бе подадено за използването му при азарол. По отношение на пираклостробин такова заявление бе подадено за използването му при корени от цикория. По отношение на тау-флувалинат такова заявление бе подадено за използването му при ябълкови плодове, праскови, кайсии, грозде, домати, патладжани, пъпеши, броколи, брюкселско зеле, алабаш, артишок овален, марули и други салатни растения. По отношение на тебуконазол такова заявление бе подадено за използването му при маково семе.

(4)

В съответствие с член 6, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕО) № 396/2005 бе подадено заявление за използването на ацетамиприд при кайсии и дървесни ядки. Заявителят твърди, че разрешеното използване на посоченото вещество при тези култури в Съединените щати предполага наличието на по-големи количества остатъчни вещества от МДГОВ, предвидени в Регламент (ЕО) № 396/2005, и че е необходимо определянето на по-високи МДГОВ, за да се избегнат пречките пред търговията при вноса на посочените култури.

(5)

Такива заявления бяха подадени и по отношение на дикамба за използване при генетично модифицирана соя и по отношение на флуазинам за използване при корен от женшен. Заявителите твърдят, че разрешеното използване на посочените вещества при тези култури в Съединените щати предполага наличието на по-големи количества остатъчни вещества от МДГОВ, предвидени в Регламент (ЕО) № 396/2005, и че е необходимо определянето на по-високи МДГОВ, за да се избегнат пречките пред търговията при вноса на посочените култури.

(6)

В съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 396/2005 посочените заявления бяха подложени на оценка от съответните държави членки и докладите за оценка бяха изпратени на Комисията.

(7)

Европейският орган за безопасност на храните, наричан по-долу „Органът“, направи оценка на заявленията и на докладите за оценка, като обърна специално внимание на рисковете за потребителите и където е целесъобразно — за животните, и даде мотивирани становища относно предложените МДГОВ (2). Той препрати тези становища на Комисията и на държавите членки и ги направи обществено достояние.

(8)

В мотивираните си становища Органът заключи, че по отношение на използването на фенпиразамин при праскови не е необходимо изменение на съществуващите МДГОВ. По отношение на използването на тау-флувалинат при ябълкови плодове, праскови и домати предоставените данни не са достатъчни за определянето на нови МДГОВ. Поради това съществуващите МДГОВ следва да останат непроменени.

(9)

По отношение на дикамба не бяха установени остатъчни вещества при прибиране на реколтата от соеви зърна с толерантност към дикамба. Органът стигна до заключението, че съответният компонент на остатъчните вещества, установен в соевите зърна с толерантност към дикамба, е метаболитът 3,6-дихлоросалицилова киселина (DCSA).

(10)

По отношение на всички останали заявления Органът стигна до заключението, че всички изисквания във връзка с данните са изпълнени и че измененията на МДГОВ, поискани от заявителите, са приемливи с оглед на безопасността на потребителите, което се основава на оценка на експозицията на потребителите от 27 конкретни европейски групи потребители. Той взе предвид най-актуалната информация относно токсикологичните свойства на веществата. Нито дългосрочната експозиция на посочените вещества чрез консумация на всички хранителни продукти, които биха могли да ги съдържат, нито краткосрочната експозиция, дължаща се на прекомерна консумация на съответните култури и продукти, показаха, че има риск от превишаване на допустимата дневна доза (ДДД) или на острата референтна доза (ОРД).

(11)

По отношение на никотина с Регламент (ЕС) № 897/2012 на Комисията (3) бяха определени временни МДГОВ за диворастящи гъби — до 30 ноември 2014 г. — в съответствие с член 16, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 396/2005 до представянето и оценката на новите данни и информацията за естественото наличие или образуване на никотин в съответните продукти. Комисията беше уведомена за провеждането на научноизследователски проект за проучване на източниците на никотин в тези култури. Предвид очакваната продължителност на проучването и за да се предостави необходимото време на Комисията да вземе своето решение, е целесъобразно валидността на посочените МДГОВ да бъде удължена до 19 октомври 2016 г.

(12)

По отношение на форметанат с Регламент (ЕС) № 61/2014 на Комисията (4) бяха изменени няколко МДГОВ. С посочения регламент, считано от 14 август 2014 г., МДГОВ при ягодите бяха намалени до границата на установяването. В интерес на правната сигурност е целесъобразно МДГОВ, предвидени в посочения регламент, да се прилагат от същата дата.

(13)

Въз основа на мотивираните становища на Органа и като се вземат под внимание факторите, които са от значение за разглеждания въпрос, съответните изменения на МДГОВ отговарят на изискванията на член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 396/2005.

(14)

Поради това Регламент (ЕО) № 396/2005 следва да бъде съответно изменен.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 ноември 2014 г. По отношение на МДГОВ за форметанат при ягоди обаче той се прилага от 14 август 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.

(2)  Научните доклади на ЕОБХ са достъпни на следния уебсайт: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for acetamiprid in apricots and tree nuts (Мотивирано становище относно изменението на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за ацетамиприд при кайсии и дървесни ядки). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2013 г.; 11(12):3506 (стр. 30). doi:10.2903/j.efsa.2013.3506.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for chromafenozide in pome fruits and grapes (Мотивирано становище относно изменението на съществуващите МДГОВ за хромафенозид при ябълкови плодове и грозде). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014 г.; 12(2):3569 (стр. 25). doi:10.2903/j.efsa.2014.3569.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyazofamid in grapes (Мотивирано становище относно изменението на съществуващите МДГОВ за циазофамид при грозде). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2013 г.; 11(10):3402 (стр. 23). doi:10.2903/j.efsa.2013.3402.

 

Reasoned opinion on the modification of the MRL for dicamba in genetically modified soybean (Мотивирано становище относно изменението на МДГОВ за дикамба при генетично модифицирана соя). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2013 г.; 11(10):3440 (стр. 38). doi:10.2903/j.efsa.2013.3440.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in peppers and aubergines (Мотивирано становище относно изменението на съществуващите МДГОВ за дифеноконазол при чушки и патладжани). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014 г.; 12(4):3676 (стр. 27). doi:10.2903/j.efsa.2014.3676.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fenpyrazamine in apricots, cherries, peaches and plums (Мотивирано становище относно изменението на съществуващите МДГОВ за фенпиразамин при кайсии, череши, праскови и сливи). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014 г.; 12(3):3619 (стр. 25). doi:10.2903/j.efsa.2014.3619.

 

Reasoned opinion on modification of the existing MRL for fluazinam in ginseng root (Мотивирано становище относно изменението на съществуващите МДГОВ за флуазинам при корен от женшен). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014 г.; 12(5):3690 (стр. 20). doi:10.2903/j.efsa.2014.3690.

 

Reasoned Opinion on the modification of the existing MRL for formetanate in strawberries (Мотивирано становище относно изменението на съществуващите МДГОВ за форметанат при ягоди). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014 г.; 12(3):3596 (стр. 23). doi:10.2903/j.efsa.2014.3596.

 

Reasoned opinion on the setting of new MRLs for penconazole in blackberries and raspberries (Мотивирано становище относно определянето на нови МДГОВ за пенконазол при къпини и малини). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014 г.; 12(3):3618 (стр. 24). doi:10.2903/j.efsa.2014.3618.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pymetrozine in azaroles, celery and fennel (Мотивирано становище относно изменението на съществуващите МДГОВ за пиметрозин при азарол, целина и копър). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2013 г.; 11(8):3348 (стр. 27). doi:10.2903/j.efsa.2013.3348.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for pyraclostrobin in chicory roots (Мотивирано становище относно изменението на съществуващите МДГОВ за пираклостробин при корени от цикория). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014 г.; 12(5):3685 (стр. 23). doi:10.2903/j.efsa.2014.3685.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tau-fluvalinate in various crops (Мотивирано становище относно изменението на съществуващите МДГОВ за тау-флувалинат при различни култури). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014 г.; 12(1):3548 (стр. 49). doi:10.2903/j.efsa.2014.3548.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for tebuconazole in poppy seed (Мотивирано становище относно изменението на съществуващите МДГОВ за тебуконазол при маково семе). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2013 г.; 11(5):3248 (стр. 31). doi:10.2903/j.efsa.2013.3248.

(3)  Регламент (ЕС) № 897/2012 на Комисията от 1 октомври 2012 г. за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за амисулбром, ацибензолар-с-метил, димоксистробин, дифлуфеникан, метоксифенозид, никотин и циазофамид във или върху определени продукти (ОВ L 266, 2.10.2012 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 61/2014 на Комисията от 24 януари 2014 г. за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от циромазин, фенпропидин, форметанат, оксамил и тебуконазол във или върху определени продукти (ОВ L 22, 25.1.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят, както следва:

1)

В приложение II графите за ацетамиприд, циазофамид, форметанат, пенконазол, пиметрозин, пираклостробин и тебуконазол се заменят със следното:

„Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Номер на код

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ (3)

Ацетамипирид (R)

Циазофамид

Форметанат: сума от форметанат и солите му, изразена като форметанат (хидрохлорид)

Пенконазол (F)

Пиметрозин (A) (R)

Пираклостробин (F)

Тебуконазол (R)

0100000

1.

ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ ПЛОДОВЕ ЯДКИ

 

 

 

 

 

 

 

0110000

i)

Цитрусови плодове

0,9

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,3 (+)

 

 

0110010

Грейпфрут (Шедок, помело, тангело (без тангело от вид минеола), угли и други хибриди)

 

 

 

 

 

1

5

0110020

Портокали (Бергамот, горчив портокал, шиното и други хибриди)

 

 

 

 

 

2

0,9

0110030

Лимони (Цитрон, лимон, ръка на Буда (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

 

 

1

5

0110040

Зелени лимони

 

 

 

 

 

1

5

0110050

Мандарини (Клементини, червена мандарина, тангело от вид минеола и други хибриди тангор (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

 

 

 

1

5

0110990

Други

 

 

 

 

 

1

5

0120000

ii)

Дървесни ядки

0,07

0,02 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

0,05

0120010

Бадеми

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120020

Бразилски орехи

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120030

Кашу

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120040

Кестени

 

 

 

 

0,05

0,02 (1)

 

0120050

Кокосови орехи

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120060

Лешници (Цариградски лешник)

 

 

 

 

0,05

0,02 (1)

 

0120070

Макадамия

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120080

Американски орех

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120090

Ядки от пинии

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120100

Шам фъстък

 

 

 

 

0,02 (1)

1

 

0120110

Орехи

 

 

 

 

0,05

0,02 (1)

 

0120990

Други

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0130000

iii)

Ябълкови плодове

0,8

0,01 (1)

0,01 (1)

0,2

0,02 (1)

0,5

 

0130010

Ябълки (Киселица)

 

 

 

 

(+)

 

0,3

0130020

Круши (Ориенталска круша)

 

 

 

 

(+)

 

0,3

0130030

Дюли

 

 

 

 

 

 

0,5

0130040

Мушмула

 

 

 

 (2)

 

 

0,5

0130050

Японска мушмула

 

 

 

 (2)

 

 

0,5

0130990

Други

 

 

 

 

 

 

0,5

0140000

iv)

Костилкови плодове

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

 

0140010

Кайсии

0,8

 

 

0,1

0,03 (+)

1

0,6

0140020

Череши (Сладки череши, вишни)

1.5

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

3

1 (+)

0140030

Праскови (Нектарини и подобни хибриди)

0,8

 

 

0,1

0,03 (+)

0,3

0,6

0140040

Сливи (Трънкослива, джанка, мирабел, трънка, хинап/китайска фурма/джиндифика (Ziziphus zizyphus))

0,03

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,8

1

0140990

Други

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0150000

v)

Ягодови и други малки плодове

 

 

 

 

 

 

 

0151000

а)

Десертно и винено грозде

0,5

2

0,1

0,2

0,02 (1)

 

 

0151010

Десертно грозде

 

 

 

 

 

1 (+)

0,5

0151020

Винено грозде

 

 

 

 

 

2

1 (+)

0152000

б)

Ягоди

0,5

0,01 (1)

0,4

0,5

0,3 (+)

1.5

0,02 (1)

0153000

в)

Храстови

2

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

0,5

0153010

Къпини

 

 

 

0,1

3 (+)

3

 

0153020

Едри къпини (Кръстоски, тайбери, кръстоска между къпина и малина, диви къпини и други хибриди от вида Rubus)

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

2

(+)

0153030

Малини (Японска малина, арктическа къпина (Rubus arcticuс), сладка малина (хибрид Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

 

0,1

3 (+)

3

 

0153990

Други

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

2

(+)

0154000

г)

Други малки ягодови плодове

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

1.5

0154010

Боровинки (Сини боровинки)

2

 

 

0,05 (1)

0,7 (+)

4

 

0154020

Червени боровинки (Червени боровинки/кокази (V.vitis-idaea))

2

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

3

 

0154030

Касис (червен, черен и бял)

2

 

 

0,5

0,7 (+)

3

 

0154040

Цариградско грозде (Включително хибриди с други видове Ribes)

2

 

 

0,05 (1)

0,7 (+)

3

 

0154050

Шипки

2

 

 

 (2)

0,02 (1)

3

 

0154060

Чeрници (Арбутус)

2

 

 

 (2)

0,02 (1)

3

 

0154070

Азарол (средиземноморска мушмула) (Киви от вида актинидия (Actinidia arguta))

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,7 (+)

3

 

0154080

Плодове от бъз (Арониев храст, планински ясен, зърнастец/облепиха, глог, ирга и други дървесни безкостилкови плодове)

2

 

 

 (2)

0,02 (1)

3

 

0154990

Други

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

3

 

0160000

vi)

Плодове, разни

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0161000

а)

с ядлива кора

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

0161010

Фурми

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161020

Смокини

0,03

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161030

Трапезни маслини

0,01 (1)

 

 

 

0,05 (1)

 

0,05

0161040

Кумкват (Кумкват (с кръгла форма), кумкват (с овална форма), лаймкват (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161050

Карамбола (Билимби)

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161060

Райска ябълка

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161070

Ямболан (явайска слива) (Ябълка от остров Ява/водна ябълка, померак, розова ябълка, бразилска череша, суринамска вишна/грумичама (Eugenia uniflora),)

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161990

Други

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0162010

Киви

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0162020

Личи (Пуласан, рамбутан (мъхнато личи), лонган, мангостан, лангсат, салак)

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0162030

Passion fruit

 

 

 

 

 

 

1

0162040

Prickly pear (cactus fruit)

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0162050

Star apple

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0162060

Американска райска ябълка (Virginia kaki) (Черна, бяла, зелена сапота, канистел (жълта сапота) и сапота от вида Pouteria sapota)

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0162990

Други

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0163000

(c)

Inedible peel, large

0,01 (1)

 

 

 

 

 

 

0163010

Авокадо

 

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163020

Банани (Банан джудже, банан за готвене, ябълков банан)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,05

0163030

Манго

 

 

 

 

0,02 (1)

0,05

0,1

0163040

Папая

 

 

 

 

0,02 (1)

0,07

2

0163050

Нар

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163060

Черимоя (Анона ябълка, захарна ябълка, илама (Annona diversifolia) и други средно големи плодове от семейство Annonaceae)

 

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163070

Гуава (Червена питая/драконов плод (Hylocereus undatus))

 

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163080

Ананас

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163090

Хлебно дърво (Джекфрут)

 

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163100

Дуриан

 

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163110

Гуанабана

 

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163990

Други

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0200000

2.

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ

 

 

 

 

 

 

 

0210000

i)

Грудкови и кореноплодни

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

0211000

а)

Картофи

 

0,01 (1) (+)

 

 

(+)

0,02 (1)

0,02 (1)

0212000

б)

Грудкови и тропични кореноплодни

 

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0212010

Маниока (Таро, едо/японско таро, таниа)

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Сладки картофи (батати)

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Сладки тропични картофи (ямс) (Сладки тропични картофи (ямс), мексикански сладък картоф)

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Арарут

 

 

 

 (2)

 

 

 

0212990

Други

 

 

 

 

 

 

 

0213000

в)

Други грудкови и кореноплодни, с изключение на захарно цвекло

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Червено цвекло

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1

0,02 (1)

0213020

Моркови

 

0,01 (1)

 

 

 

0,5

0,4

0213030

Целина

 

0,01 (1)

 

 

(+)

0,3

0,5

0213040

Хрян (Корени от ангелика, корени от девесил, корени от тинтява,)

 

0,1

 

 

 

0,3

0,4

0213050

Йерусалимски артишок (Китайски артишок)

 

0,01 (1)

 

 

 

0,06

0,02 (1)

0213060

Пащърнак

 

0,01 (1)

 

 

 

0,3

0,4

0213070

Корен от магданоз

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1

0,4

0213080

Репички (Черна репичка, японска репичка, малка репичка и подобни сортове, земен бадем (чуфа) (Cyperus esculentus))

 

0,01 (1)

 

 

(+)

0,5

0,02 (1)

0213090

Европейски ядлив корен (Кокеш, испански овесен корен, ядивен репей)

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1

0,4 (+)

0213100

Шведско цвекло

 

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,3

0213110

Ряпа

 

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,3

0213990

Други

 

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0220000

ii)

Луковични

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

0220010

Чесън

0,02

 

 

 

 

0,3

0,1

0220020

Лук (Други видове лук сребърен лук)

0,02

 

 

 

 

1.5

0,1

0220030

Дребен лук

0,01 (1)

 

 

 

 

0,3

0,05

0220040

Пролетен лук и уелски лук (Други видове зелен лук и подобни сортове)

0,01 (1)

 

 

 

 

1.5

0,6

0220990

Други

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0230000

iii)

Плодни зеленчуци

 

 

 

 

 

 

 

0231000

а)

Семейство Solanacea

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Домати (Чери домати, Physalis spp, годжибери, лиций (Lycium barbarum и L. chinense), доматено дърво)

0,2

0,6 (+)

0,3

0,1

0,5 (+)

0,3

0,9

0231020

Пипер (Люти чушки)

0,3

0,01 (1)

0,01 (1)

0,2

3 (+)

0,5

0,6

0231030

Патладжан (Пепино, антроева/бял патладжан (S. macrocarpon))

0,2

0,01 (1)

0,3

0,1

0,5 (+)

0,3

0,4 (+)

0231040

Бамя

0,2

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1) (+)

0,02 (1)

0,02 (1)

0231990

Други

0,2

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0232000

б)

Тиквови — с ядлива кора

0,3

0,2 (+)

 

0,1

1 (+)

0,5

 

0232010

Краставици

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,2

0232020

Корнишони

 

 

0,3

 

 

 

0,02 (1)

0232030

Тиквички (Лятна тиква, тиквичка „Патисон“, кратуна лауки (Lagenaria siceraria), чайоте, сопропо/горчив пъпеш, змийска краставица, луфа/туриа)

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,2

0232990

Други

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0233000

в)

Тиквови — с неядлива кора

0,2

0,15 (+)

0,3

0,1

0,3 (+)

0,5

 

0233010

Пъпеши и дини (Кивано)

 

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0233020

Тикви (Зимна тиква, тиква (късна разновидност))

 

 

 

 

 

 

0,15

0233030

Дини

 

 

 

 

 

 

0,15

0233990

Други

 

 

 

 

 

 

0,15

0234000

г)

Сладка царевица (Бейби царевица)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1) (+)

0,02 (1)

0,6

0239000

д)

Други плодни зеленчуци

0,2

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0240000

iv)

Зеленчуци от рода на зелето

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0241000

а)

Цветно зеле

0,4

 

 

 

0,03 (+)

0,1

 

0241010

Броколи (Калабрезе, рапон, китайско броколи)

 

 

 

 

 

 

0,15

0241020

Карфиол (цветно зеле)

 

 

 

 

 

 

0,05

0241990

Други

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0242000

б)

Главесто зеле

 

 

 

 

 

 

0,7

0242010

Брюкселско зеле

0,05

 

 

 

0,08 (+)

0,3

 

0242020

Главесто зеле (Заострено зеле, червено зеле, савойско (зимно къдраво) зеле, бяло зеле)

0,7

 

 

 

0,05 (+)

0,2

 

0242990

Други

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0243000

в)

Листно зеле

0,01 (1)

 

 

 

0,2 (+)

1.5

0,02 (1)

0243010

Китайско зеле (Индийски или китайски синап, пакчой, китайско плоско зеле/таи гоо чои, чой сум, пекинско зеле /петсай)

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Кел (Къдраво зеле, зелено зеле, португалски кейл, португалско зеле, фуражно зеле)

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Други

 

 

 

 

 

 

 

0244000

г)

Алабаш

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1) (+)

0,02 (1)

0,02 (1)

0250000

v)

Листни зеленчукови и пресни тревисти

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

0251000

а)

Марули и други салатни растения, включително и Brassicacea

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

0,5

0251010

Полска (кълнова) салата (Италианска полска кълнова салата)

3

 

 

 

3 (+)

10

 

0251020

Маруля (Главеста маруля, лоло росо, айсбергова маруля, салатка)

3

 

 

 

3 (+)

2

 

0251030

Ескариол (широколистна ендивия) (Дива цикория, червенолиста цикория, италианска цикория, къдрава ендивия, захарна цикория (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), листа от глухарче)

1.5

 

 

 

0,6 (+)

0,4

 

0251040

Кресон (Кълнове от боб мунг, кълнове от люцерна)

3

 

 

 

0,6 (+)

10

 

0251050

Земен кресон

3

 

 

 (2)

3 (+)

10

 

0251060

Аругула (Дива аругула (Diplotaxis spp.))

3

 

 

 

3 (+)

10

 

0251070

Червен синап

3

 

 

 (2)

0,6 (+)

10

 

0251080

Листа и стъбла от Brassica spp, включително листа от ряпа (Японска мизуна, листа от грах и репички, както и други семена на зелеви растения с крехки листа, включително зелеви листа (култури, реколтата от които се прибира, когато растенията развият осми същински лист), листа от алабаш)

3

 

 

 

3 (+)

10

 

0251990

Други

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

10

 

0252000

б)

Спанак и подобни (листа)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0252010

Спанак (Новозеландски спанак, амарант (пак хом, тампара), листа от таниа, битерблад/битавири)

5

 

 

 

0,6 (+)

0,5

 

0252020

Тученица (Зимна тученица (миньорска маруля), градинска тученица, обикновена тученица, киселец, гласуорт, вълмо (Salsola soda))

3

 

 

 (2)

0,4 (+)

0,02 (1)

 

0252030

Листа от цвекло (Листа от червено цвекло)

3

 

 

 

0,6 (+)

0,5

 

0252990

Други

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0253000

в)

Лозови листа (Малабарски спанак, бананови листа, увивна акация (Acacia pennata))

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0254000

г)

Воден кресон (Водно грамофонче/китайски конволвулус/воден конволвулус/воден спанак/кангкунг (Ipomea aquatica), марсилея, водна мимоза)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0255000

д)

Цикория-витлуф

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,15

0256000

е)

Билки

3

0,02 (1)

0,02 (1)

 

3

2

 

0256010

Кервел

 

 

 

 

(+)

 

0,05 (1)

0256020

Тревист лук

 

 

 

 

(+)

 

2

0256030

Листа от целина (Листа от резене, листа от кориандър, листа от копър, листа от ким, девесил, ангелика, английска смирна и други сложноцветни, кулантро/мексикански кориандър/дълголист кориандър(Eryngium foetidum))

 

 

 

 

(+)

 

0,05 (1)

0256040

Магданоз (Листа от коренов магданоз)

 

 

 

 

(+)

 

2

0256050

Градински чай (Зимна чубрица, лятна чубрица, листа от пореч (Borago officinalis))

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256060

Розмарин

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256070

Мащерка (Майорана, риган)

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256080

Босилек (Листа от маточина, мента, свещен босилек, мъхнат босилек, ядивни цветя (цвят на невен и други), готу кола, листа от див бетел, листа от къри)

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256090

Дафинов лист (Лимонова трева)

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256100

Естрагон (Исоп)

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256990

Други

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0260000

vi)

Бобови грахови (пресни)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0260010

Фасул (с шушулките) (Зелен боб (френски боб, начупен боб), червен пълзящ боб, гладък боб, змийски боб, боб гуар, соеви зърна)

0,15

 

 

 

2 (+)

 

2 (+)

0260020

Фасул (без шушулките) (Бакла, флажоле, тропически зелен боб, канавалия)

0,3

 

 

 

0,02 (1) (+)

 

2 (+)

0260030

Грах (с шушулките) (Червенозърнест грах (захарен грах))

0,4

 

 

 

0,02 (1) (+)

 

2 (+)

0260040

Грах (без шушулките) (Градински грах, зелен грах, леблебия)

0,3

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0260050

Леща

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0260990

Други

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0270000

vii)

Стеблени зеленчуци (свежи)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

 

0270010

Аспержи

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270020

Кардун (вид артишок) (Стъбла от пореч, (Borago officinalis))

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270030

Целина

1.5

 

 

0,05 (1)

0,04 (+)

0,02 (1) (+)

0,5 (+)

0270040

Резене

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,04 (+)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270050

Артишок — овален (Бананов цвят)

0,7

 

 

0,2

0,02 (1) (+)

2

0,6

0270060

Праз

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,7

0,6

0270070

Ревен

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270080

Бамбукови филизи

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270090

Сърцевини от палмово дърво

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270990

Други

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0280000

viii)

Гъби

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0280010

Култивирани гъби (Обикновена гъба, стридена гъба, шийтаке, гъбен мицел (вегетативни части))

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Диворастящи гъби (Пачи крак, трюфел, мръчкула, сеп)

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Други

 

 

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Морски водорасли

0,01 (1)

 

0,01 (1)

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0300000

3.

ВАРИВА, СУХИ

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

0300010

Фасул (Бакла, флажоле, тропически зелен боб, канавалия, полски боб, червенозърнест боб)

0,07

 

 

 

 

0,3

0,3

0300020

Леща

0,01 (1)

 

 

 

 

0,5

0,2

0300030

Грах (Леблебия, полски грах, тревист грах)

0,07

 

 

 

 

0,3

0,2

0300040

Вълчи боб

0,01 (1)

 

 

 

 

0,05

0,2

0300990

Други

0,01 (1)

 

 

 

 

0,3

0,2

0400000

4.

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0401000

i)

Маслодайни семена

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Ленено семе

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0,6

0401020

Фъстъци

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,04

0,15

0401030

Маково семе

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0,2

0401040

Сусамово семе

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)

0401050

Слънчогледово семе

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,3

0,02 (1)

0401060

Рапично семе (Птиче рапично семе, ряпа)

0,2

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0,5

0401070

Соя

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,05

0,15

0401080

Синапено семе

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0,3

0401090

Памуково семе

0,7

 

 

 

0,03

0,3

2

0401100

Тиквено семе (Други семена от семейство Тиквови)

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0401110

Шафранка

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)

0401120

Пореч (Живовлеково усойниче/канарско цвете (Echium planatgineum), белоочица полска (Buglossoides arvensis))

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)

0401130

Камелина

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,2

0,3

0401140

Конопено семе

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0401150

Рицин

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)

0401990

Други

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0402000

ii)

Маслодайни плодове

0,01 (1)

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

 

0402010

Маслини за производство на масло

 

 

 

 

 

 

0,05

0402020

Палмови ядки (сърцевина на маслодайна палма)

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0402030

Палмови плодове

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0402040

Капок (растителен пух)

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0402990

Други

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0500000

5.

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

0500010

Ечемик

0,01 (1)

 

 

 

 

1

2

0500020

Елда (Амарант, киноа)

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0500030

Царевица

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0500040

Просо (Китайско просо, теф, дагуса, перлено просо)

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0500050

Овес

0,01 (1)

 

 

 

 

1

2

0500060

Ориз (Индийски/див ориз (Zizania aquatica))

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

1 (+)

0500070

Ръж

0,01 (1)

 

 

 

 

0,2

0,1

0500080

Сорго

0,01 (1)

 

 

 

 

0,5

0,02 (1)

0500090

Пшеница (Шпелта, тритикале)

0,03

 

 

 

 

0,2

0,1

0500990

Други

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0600000

6.

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ И КАКАО

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

 

 

0610000

i)

Чай

 

 

 

0,1

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0620000

ii)

Кафе на зърна

 

 

 

 (2)

0,1 (1)

0,3 (+)

0,1

0630000

iii)

Билкови настойки (изсушени)

 

 

 

 (2)

 

0,1 (1)

0,05 (1)

0631000

а)

Цвят

 

 

 

 (2)

5 (+)

 

 

0631010

Лайка

 

 

 

 (2)

 

 

 

0631020

Хибискус

 

 

 

 (2)

 

 

 

0631030

Роза

 

 

 

 (2)

 

 

 

0631040

Жасмин (Бъз (Sambucus nigra))

 

 

 

 (2)

 

 

 

0631050

Липа

 

 

 

 (2)

 

 

 

0631990

Други

 

 

 

 (2)

 

 

 

0632000

б)

Листа

 

 

 

 (2)

5 (+)

 

 

0632010

Ягодови листа

 

 

 

 (2)

 

 

 

0632020

Листа от ройбос (Листа от гинко)

 

 

 

 (2)

 

 

 

0632030

Мате

 

 

 

 (2)

 

 

 

0632990

Други

 

 

 

 (2)

 

 

 

0633000

в)

Корени

 

 

 

 (2)

0,1 (1)

 

 

0633010

Корен от валериан

 

 

 

 (2)

 

 

 

0633020

Корен от женшен

 

 

 

 (2)

 

 

 

0633990

Други

 

 

 

 (2)

 

 

 

0639000

г)

Други билкови настойки

 

 

 

 (2)

0,1 (1)

 

 

0640000

iv)

Какао (ферментирали или сушени зърна)

 

 

 

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0650000

v)

Рожкови

 

 

 

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0700000

7.

ХМЕЛ (сушен)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,5

15 (+)

15

40 (+)

0800000

8.

ПОДПРАВКИ

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810000

i)

Семена

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

1.5 (+)

0810010

Анасон

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810020

Черен кимион

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810030

Семе от целина (Семе от девесил)

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810040

Семе от кориандър

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810050

Семе от кимион

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810060

Семе от копър

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810070

Семе от резене

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810080

Сминдух

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810090

Индийско орехче

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810990

Други

 

 

 

 (2)

 

 

 

0820000

ii)

Дребни безкостилкови и обикновени плодове

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

 

0820010

Бахар

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820020

Съчуански пипер (анасонов пипер, японски пипер)

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820030

Ким

 

 

 

 (2)

 

 

1.5 (+)

0820040

Кардамон

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820050

Хвойна

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820060

Пипер — черен, зелен и бял (Дълъг пипер, розов пипер)

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820070

Ванилови шушулки

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820080

Тамаринд

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820990

Други

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0830000

iii)

Кора

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0830010

Канела (Касиа)

 

 

 

 (2)

 

 

 

0830990

Други

 

 

 

 (2)

 

 

 

0840000

iv)

Корени или коренища

 

 

 

 (2)

 

 

 

0840010

Сладък корен

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840020

Джинджифил

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840030

Куркума

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840040

Хрян

(+)

(+)

(+)

 (2)

(+)

(+)

(+)

0840990

Други

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0850000

v)

Пъпки

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0850010

Карамфил

 

 

 

 (2)

 

 

 

0850020

Каперси

 

 

 

 (2)

 

 

 

0850990

Други

 

 

 

 (2)

 

 

 

0860000

vi)

Цветни близалца

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0860010

Жълт минзухар

 

 

 

 (2)

 

 

 

0860990

Други

 

 

 

 (2)

 

 

 

0870000

vii)

Арилус

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0870010

Сушена кора от индийско орехче

 

 

 

 (2)

 

 

 

0870990

Други

 

 

 

 (2)

 

 

 

0900000

9.

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 (2)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0900010

Захарно цвекло (корени)

 

 

 

 (2)

 

0,2

 

0900020

Захарна тръстика

 

 

 

 (2)

 

0,02 (1)

 

0900030

Корени от цикория

 

 

 

 (2)

 

0,08

 

0900990

Други

 

 

 

 (2)

 

0,02 (1)

 

1000000

10,

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

(+)

 

 

 

 

 

 

1010000

i)

Тъкани

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

1011000

а)

Свине

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Мускулатура

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1011020

Мазнина

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1011030

Черен дроб

0,1 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1011040

Бъбрек

0,1 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1011050

Карантия, годна за консумация

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1011990

Други

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1012000

б)

Животни от рода на едрия рогат добитък

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Мускулатура

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1012020

Мазнина

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1012030

Черен дроб

0,1 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1012040

Бъбрек

0,2

 

 

 

 

 

0,2

1012050

Карантия, годна за консумация

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1012990

Други

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1013000

в)

Овце

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Мускулатура

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1013020

Мазнина

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1013030

Черен дроб

0,1 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1013040

Бъбрек

0,2

 

 

 

 

 

0,2

1013050

Карантия, годна за консумация

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1013990

Други

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1014000

г)

Кози

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Мускулатура

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1014020

Мазнина

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1014030

Черен дроб

0,1 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1014040

Бъбрек

0,2

 

 

 

 

 

0,2

1014050

Карантия, годна за консумация

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1014990

Други

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1015000

д)

Коне, магарета, катъри или мулета

 

 

 

 (2)

 

 

 

1015010

Мускулатура

0,05

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1015020

Мазнина

0,05

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1015030

Черен дроб

0,1 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,2

1015040

Бъбрек

0,2

 

 

 (2)

 

 

0,2

1015050

Карантия, годна за консумация

0,02 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,2

1015990

Други

0,02 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1016000

е)

Домашни птици — пилета, гъски, патици, пуйки и токачки — щрауси, гълъби

 

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1016010

Мускулатура

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

1016020

Мазнина

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

1016030

Черен дроб

0,1 (1)

 

 

 

 

 

 

1016040

Бъбрек

0,1 (1)

 

 

 

 

 

 

1016050

Карантия, годна за консумация

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

1016990

Други

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

1017000

ж)

Други животни, отглеждани във ферми (Заек, кенгуру, елен)

 

 

 

 (2)

 

 

 

1017010

Мускулатура

0,05

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1017020

Мазнина

0,05

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1017030

Черен дроб

0,1 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,2

1017040

Бъбрек

0,2

 

 

 (2)

 

 

0,2

1017050

Карантия, годна за консумация

0,02 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,2

1017990

Други

0,02 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1020000

ii)

Мляко

0,05

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1) (+)

0,01 (1)

0,02 (1)

1020010

Говеда

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Овце

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Кози

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Коне

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Други

 

 

 

 

 

 

 

1030000

iii)

Птичи яйца

0,02 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

1030010

Кокошки

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Патици

 

 

 

 (2)

 

 

 

1030030

Гъски

 

 

 

 (2)

 

 

 

1030040

Пъдпъдъци

 

 

 

 (2)

 

 

 

1030990

Други

 

 

 

 (2)

 

 

 

1040000

iv)

Мед (Пчелно млечице, цветен прашец, медена пита с мед (мед с восъчна пита))

0,05  (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

1050000

v)

Земноводни и влечуги (Жабешки бутчета, крокодили)

0,02 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 (2)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

1060000

vi)

Охлюви

0,02 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 (2)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

1070000

vii)

Други продукти от сухоземни животни (Дивеч)

0,02 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 (2)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

2)

Приложение III се изменя, както следва:

а)

В част А графите за хромафенозид, дикамба, дифеноконазол, фенпиразамин, флуазинам, никотин и тау-флувалинат се заменят със следното:

„Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Номер на код

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ (5)

Хромафенозид

Дикамба

Дифеноконазол

Фенпиразамин

Флуазинам (F)

Никотин

Тау-флувалинат (F)

0100000

1.

ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ ПЛОДОВЕ ЯДКИ

 

 

 

 

 

 

 

0110000

i)

Цитрусови плодове

0,01 (4)

0,05 (4)

0,1

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,1

0110010

Грейпфрут (Шедок, помело, тангело (без тангело от вид минеола), угли и други хибриди)

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Портокали (Бергамот, горчив портокал, шиното и други хибриди)

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Лимони (Цитрон, лимон, ръка на Буда (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Зелени лимони

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Мандарини (Клементини, червена мандарина, тангело от вид минеола и други хибриди тангор (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Други

 

 

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Дървесни ядки

0,01 (4)

0,05 (4)

0,05 (4)

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,01 (4)

0120010

Бадеми

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Бразилски орехи

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Кашу

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Кестени

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Кокосови орехи

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Лешници (Цариградски лешник)

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Макадамия

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Американски орех

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Ядки от пинии

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Шам фъстък

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Орехи

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Други

 

 

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Ябълкови плодове

0,5

 

 

0,01 (4)

 

 

0,1

0130010

Ябълки (Киселица)

 

0,1

0,5

 

0,3

 

 

0130020

Круши (Ориенталска круша)

 

0,05 (4)

0,5

 

0,05 (4)

 

 

0130030

Дюли

 

0,05 (4)

0,4

 

0,05 (4)

 

 

0130040

Мушмула

 

0,05 (4)

0,5

 

0,05 (4)

 

 

0130050

Японска мушмула

 

0,05 (4)

0,5

 

0,05 (4)

 

 

0130990

Други

 

0,05 (4)

0,2

 

0,05 (4)

 

 

0140000

iv)

Костилкови плодове

0,01 (4)

0,05 (4)

 

 

0,05 (4)

 

 

0140010

Кайсии

 

 

0,5

5

 

 

0,1

0140020

Череши (Сладки череши, вишни)

 

 

0,3

4

 

 

0,5

0140030

Праскови (Нектарини и подобни хибриди)

 

 

0,5

4

 

 

0,1

0140040

Сливи (Трънкослива, джанка, мирабел, трънка, хинап/китайска фурма/джиндифика (Ziziphus zizyphus))

 

 

0,5

3

 

 

0,3

0140990

Други

 

 

0,1

0,01 (4)

 

 

0,01 (4)

0150000

v)

Ягодови и други малки плодове

 

0,05 (4)

 

 

 

 

 

0151000

а)

Десертно и винено грозде

1,5

 

0,5

3

 

 

1

0151010

Десертно грозде

 

 

 

 

0,05 (4)

 

 

0151020

Винено грозде

 

 

 

 

3

 

 

0152000

б)

Ягоди

0,01 (4)

 

0,4

3

0,05 (4)

 

0,5

0153000

в)

Храстови

0,01 (4)

 

 

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,5

0153010

Къпини

 

 

1.5

 

 

 

 

0153020

Едри къпини (Кръстоски, тайбери, кръстоска между къпина и малина, диви къпини и други хибриди от вида Rubus)

 

 

0,1

 

 

 

 

0153030

Малини (Японска малина, арктическа къпина (Rubus arcticuс), сладка малина (хибрид Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

1.5

 

 

 

 

0153990

Други

 

 

0,1

 

 

 

 

0154000

г)

Други малки ягодови плодове

0,01 (4)

 

 

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,5

0154010

Боровинки (Сини боровинки)

 

 

0,1

 

 

 

 

0154020

Червени боровинки (Червени боровинки/кокази (V.vitis-idaea))

 

 

0,1

 

 

 

 

0154030

Касис (червен, черен и бял)

 

 

0,2

 

 

 

 

0154040

Цариградско грозде (Включително хибриди с други видове Ribes)

 

 

0,1

 

 

 

 

0154050

Шипки

 

 

0,1

 

 

0,3 (+)

 

0154060

Черници (Арбутус)

 

 

0,1

 

 

 

 

0154070

Азарол (средиземноморска мушмула) (Киви от вида актинидия (Actinidia arguta))

 

 

0,1