Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0401

Komisjoni määrus (EL) 2015/401, 25. veebruar 2015 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate atseetamipriidi, kromafenosiidi, tsüasofamiidi, dikamba, difenokonasooli, fenpürasamiini, fluasinaami, formetanaadi, nikotiini, penkonasooli, pümetrosiini, püraklostrobiini, τ-fluvalinaadi ja tebukonasooli jääkide piirnormidega EMPs kohaldatav tekst

OJ L 71, 14.3.2015, p. 114–156 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/401/oj

14.3.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 71/114


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/401,

25. veebruar 2015,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate atseetamipriidi, kromafenosiidi, tsüasofamiidi, dikamba, difenokonasooli, fenpürasamiini, fluasinaami, formetanaadi, nikotiini, penkonasooli, pümetrosiini, püraklostrobiini, τ-fluvalinaadi ja tebukonasooli jääkide piirnormidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Atseetamipriidi, tsüasofamiidi, formetanaadi, pümetrosiini, püraklostrobiini ja tebukonasooli jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas. Penkonasooli jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas ja III lisa B osas. Kromafenosiidi, dikamba, difenokonasooli, fenpürasamiini, fluasinaami, nikotiini ja τ-fluvalinaadi jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 III lisa A osas.

(2)

Seoses kasutusloa andmisega toimeainet kromafenosiidi sisaldava taimekaitsevahendi kasutamiseks õunviljade ja viinamarjade puhul on esitatud määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 6 lõike 1 kohane taotlus muuta kehtivat jääkide piirnormi.

(3)

Tsüasofamiidi kohta on esitatud selline taotlus seoses kasutamisega viinamarjade puhul. Difenokonasooli kohta on esitatud selline taotlus seoses kasutamisega paprikate ja baklažaanide puhul. Fenpürasamiini kohta on esitatud selline taotlus seoses kasutamisega aprikooside, kirsside, virsikute ja ploomide puhul. Formetanaadi kohta on esitatud selline taotlus seoses kasutamisega maasikate puhul. Penkonasooli kohta on esitatud selline taotlus seoses kasutamisega pamplite ja vaarikate puhul. Pümetrosiini kohta on esitatud selline taotlus seoses kasutamisega õun-viirpuu marjade puhul. Püraklostrobiini kohta on esitatud selline taotlus seoses kasutamisega sigurijuurte puhul. τ-fluvalinaadi kohta on esitatud selline taotlus seoses kasutamisega õunviljade, virsikute, aprikooside, viinamarjade, tomatite, baklažaanide, melonite, spargelkapsa, rooskapsa, nuikapsa, kera-artišoki, aedsalati ja muude salatitaimede puhul. Tebukonasooli kohta on esitatud selline taotlus seoses kasutamisega mooniseemnete puhul.

(4)

Määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 6 lõigete 2 ja 4 alusel on esitatud taotlus seoses atseetamipriidi kasutamisega aprikooside ja pähklipuu viljade puhul. Taotluse esitaja väitel toob selle aine lubatud kasutamine USAs kõnealuste kultuuride puhul kaasa jääkide esinemise määruses (EÜ) nr 396/2005 sätestatud jääkide piirnorme ületaval tasemel, mistõttu tuleks kehtestada suuremad jääkide piirnormid, et hoida ära kaubandustõkete tekkimist nimetatud kultuuride importimisel.

(5)

Sellised taotlused on esitatud ka dikamba kohta seoses kasutamisega geneetiliselt muundatud sojaoa puhul ja fluasinaami kohta seoses kasutamisega ženšennijuurte puhul. Mõlemal juhul väidavad taotluse esitajad, et nimetatud ainete lubatud kasutamine USAs toob kõnealuste kultuuride puhul kaasa jääkide esinemise määruses (EÜ) nr 396/2005 sätestatud jääkide piirnorme ületaval tasemel, mistõttu tuleks kehtestada suuremad jääkide piirnormid, et hoida ära kaubandustõkete tekkimist nimetatud kultuuride importimisel.

(6)

Asjaomased liikmesriigid hindasid kõnealuseid taotlusi vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artiklile 8 ja hindamisaruanded edastati komisjonile.

(7)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „amet”) hindas kõnealuseid taotlusi ja hindamisaruandeid, analüüsides eelkõige ohtu tarbijatele ja vajaduse korral ka loomadele, ning esitas jääkide kavandatud piirnormide kohta põhjendatud arvamused (2). Amet edastas need arvamused komisjonile ja liikmesriikidele ning tegi need üldsusele kättesaadavaks.

(8)

Amet jõudis oma põhjendatud arvamustes järeldusele, et seoses fenpürasamiini kasutamisega virsikute puhul ei ole vaja kehtivat jääkide piirnormi muuta. τ-fluvalinaadi kasutamise kohta õunviljade, aprikooside, virsikute ja tomatite puhul ei olnud esitatud piisavalt andmeid uute jääkide piirnormide kehtestamiseks. Seepärast tuleks asjaomased kehtivad jääkide piirnormid muutmata jätta.

(9)

Dikamba puhul ei leitud dikamba suhtes tolerantse sojaoa koristamisel selle toimeaine jääke. Amet jõudis järeldusele, et dikamba suhtes tolerantses sojaoas leitud jääkide koostises olev asjaomane aine on metaboliit 3,6-diklorosalitsüülhape (DCSA).

(10)

Kõigi teiste taotluste puhul jõudis amet järeldusele, et kõik andmenõuded on täidetud ja et vastavalt Euroopa 27 konkreetse tarbijarühma tarbijate kokkupuudet käsitlevale hinnangule on taotlejate soovitud muudatused jääkide piirnormides tarbijaohutuse seisukohalt vastuvõetavad. Amet võttis arvesse uusimat teavet kõnealuste ainete toksikoloogiliste omaduste kohta. Hinnangute kohaselt ei teki ei tarbijate eluaegsel kokkupuutel kõnealuste ainetega kõigi selliseid aineid sisaldavate toiduainete tarbimisel ega ka asjaomaste kultuuride ja toodete suures koguses tarbimisega kaasneval lühiajalisel kokkupuutel ohtu ületada aktsepteeritavat päevadoosi või akuutset standarddoosi.

(11)

Nikotiini kohta on vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 16 lõike 1 punktile a kehtestatud komisjoni määrusega (EL) nr 897/2012 (3) metsaseente puhul ajutised jääkide piirnormid, mis kehtivad 30. novembrini 2014, kuni esitatakse uued andmed ja teave nikotiini loodusliku esinemise või tekkimise kohta asjaomastes toodetes ja need andmed on hinnatud. Komisjoni teavitati teadusprojektist, mille eesmärk on uurida kõnealustes kultuurides esineva nikotiini päritolu. Võttes arvesse selle projekti eeldatavat kestust ja et anda komisjonile piisavalt aega otsuse tegemiseks, on asjakohane pikendada kõnealuste jääkide piirnormide kehtivusaega 19. oktoobrini 2016.

(12)

Formetanaadi puhul muudeti mitut jääkide piirnormi komisjoni määrusega (EL) nr 61/2014 (4). Selle määrusega kehtestati alates 14. augustist 2014 formetanaadijääkide piirnormiks maasikate puhul aine määramispiir. Õiguskindluse tagamiseks on asjakohane kohaldada käesolevas määruses sätestatud asjaomast jääkide piirnormi alates samast kuupäevast.

(13)

Kuna jääkide piirnormide asjakohaste muudatuste puhul on lähtutud ameti põhjendatud arvamustest ja arvesse võetud käsitletava küsimusega seotud asjakohaseid tegureid, on need muudatused kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 14 lõike 2 nõuetega.

(14)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 396/2005 vastavalt muuta.

(15)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. novembrist 2014. Formetanaadijääkide piirnormi maasikate puhul kohaldatakse siiski alates 14. augustist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. veebruar 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(2)  Euroopa Toiduohutusameti allpool osutatud teaduslikud aruanded on kättesaadavad aadressil http://www.efsa.europa.eu.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for acetamiprid in apricots and tree nuts („Põhjendatud arvamus atseetamipriidijääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta aprikooside ja pähklipuu viljade puhul”). EFSA Journal 2013; 11(12): 3506 [30 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3506.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for chromafenozide in pome fruits and grapes („Põhjendatud arvamus kromafenosiidijääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta õunviljade ja viinamarjade puhul”). EFSA Journal 2014; 12(2): 3569 [25 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3569.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyazofamid in grapes („Põhjendatud arvamus tsüasofamiidijääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta viinamarjade puhul”). EFSA Journal 2013; 11(10): 3402 [23 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3402.

 

Reasoned opinion on the modification of the MRL for dicamba in genetically modified soybean („Põhjendatud arvamus dikambajääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta geneetiliselt muundatud sojaoa puhul”). EFSA Journal 2013; 11(10): 3440 [38 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3440.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in peppers and aubergines („Põhjendatud arvamus difenokonasoolijääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta paprikate ja baklažaanide puhul”). EFSA Journal 2014; 12(4): 3676 [27 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3676.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fenpyrazamine in apricots, cherries, peaches and plums („Põhjendatud arvamus fenpürasamiinijääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta aprikooside, kirsside, virsikute ja ploomide puhul”). EFSA Journal 2014; 12(3): 3619 [25 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3619.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for fluazinam in ginseng root („Põhjendatud arvamus fluasinaamijääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta ženšennijuurte puhul”). EFSA Journal 2014; 12(5): 3690 [20 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3690.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for formetanate in strawberries („Põhjendatud arvamus formetanaadijääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta maasikate puhul”). EFSA Journal 2014; 12(3): 3596 [23 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3596.

 

Reasoned opinion on the setting of new MRLs for penconazole in blackberries and raspberries („Põhjendatud arvamus uue penkonasoolijääkide piirnormi kehtestamise kohta pamplite ja vaarikate puhul”). EFSA Journal 2014; 12(3): 3618 [24 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3618.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pymetrozine in azaroles, celery and fennel („Põhjendatud arvamus pümetrosiinijääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta õun-viirpuu marjade, selleri ja apteegitilli puhul”). EFSA Journal 2013; 11(8): 3348 [27 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3348.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for pyraclostrobin in chicory roots („Põhjendatud arvamus püraklostrobiinijääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta sigurijuurte puhul”). EFSA Journal 2014; 12(5): 3685 [23 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3685.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tau-fluvalinate in various crops („Põhjendatud arvamus τ-fluvalinaadi jääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta erinevate kultuurtaimede puhul”). EFSA Journal 2014; 12(1): 3548 [49 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3548.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for tebuconazole in poppy seed („Põhjendatud arvamus tebukonasoolijääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta mooniseemnete puhul”). EFSA Journal 2013; 11(5): 3248 [31 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3248.

(3)  Komisjoni määrus (EL) nr 897/2012, 1. oktoober 2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses atsibensolaar-S-metüüli, amisulbroomi, tsüasofamiidi, diflufenikaani, dimoksüstrobiini, metoksüfenosiidi ja nikotiini jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (ELT L 266, 2.10.2012, lk 1).

(4)  Komisjoni määrus (EL) nr 61/2014, 24. jaanuar 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses tsüromasiini, fenpropidiini, formetanaadi, oksamüüli ja tebukonasooli jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (ELT L 22, 25.1.2014, lk 1).


LISA

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa muudetakse järgmiselt.

1)

II lisas asendatakse atseetamipriidi, tsüasofamiidi, formetanaati, penkonasooli, pümetrosiini, püraklostrobiini ja tebukonasooli käsitlevad veerud järgmisega:

„Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Koodnumber

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (3)

Atseetamipriid (R)

Tsüasofamiid

Formetanaat: formetanaadi ja selle soolade summa, väljendatud formetanaatvesinikkloriidina

Penkonasool (F)

Pümetrosiin (A) (R)

Püraklostrobiin (F)

Tebukonasool (R)

0100000

1.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD PUUVILJAD, PÄHKLID

 

 

 

 

 

 

 

0110000

i)

Tsitrusviljad

0,9

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,3 (+)

 

 

0110010

Greibid (shaddock'id, pomelod, sweetie'd, tangelod (v.a minneolad), uglid ja muud hübriidid)

 

 

 

 

 

1

5

0110020

Apelsinid (bergamotid, pomerantsid, chinotto'd ja muud hübriidid)

 

 

 

 

 

2

0,9

0110030

Sidrunid (sukaadisidrunid, sidrunid, budakämblad (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

 

 

1

5

0110040

Laimid

 

 

 

 

 

1

5

0110050

Mandariinid (klementiinid, tangeriinid, minneolad ja muud hübriidid; tangorid (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

 

 

 

1

5

0110990

Muud

 

 

 

 

 

1

5

0120000

ii)

Pähklipuu viljad

0,07

0,02 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

0,05

0120010

Mandlid

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120030

India pähklid

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120040

Kastanid

 

 

 

 

0,05

0,02 (1)

 

0120050

Kookospähklid

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120060

Sarapuupähklid (filbertpähklid)

 

 

 

 

0,05

0,02 (1)

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120080

Pekanipähklid

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120090

Piiniapähklid

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

 

 

 

0,02 (1)

1

 

0120110

Kreeka pähklid

 

 

 

 

0,05

0,02 (1)

 

0120990

Muud

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0130000

iii)

Õunviljad

0,8

0,01 (1)

0,01 (1)

0,2

0,02 (1)

0,5

 

0130010

Õunad (paradiisiõunad)

 

 

 

 

(+)

 

0,3

0130020

Pirnid (liiv-pirnid)

 

 

 

 

(+)

 

0,3

0130030

Küdooniad

 

 

 

 

 

 

0,5

0130040

Astelpihlakad

 

 

 

 (2)

 

 

0,5

0130050

Nisperod

 

 

 

 (2)

 

 

0,5

0130990

Muud

 

 

 

 

 

 

0,5

0140000

iv)

Luuviljad

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

 

0140010

Aprikoosid

0,8

 

 

0,1

0,03 (+)

1

0,6

0140020

Kirsid (maguskirsid, hapukirsid)

1.5

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

3

1 (+)

0140030

Virsikud (nektariinid ja samalaadsed hübriidid)

0,8

 

 

0,1

0,03 (+)

0,3

0,6

0140040

Ploomid (kreegid, renkloodid, mirabellid, laukaploomid, punased datlid/hiina datlid/jujuubid (Ziziphus zizyphus))

0,03

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,8

1

0140990

Muud

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0150000

v)

Marjad ja väikesed puuviljad

 

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

0,5

2

0,1

0,2

0,02 (1)

 

 

0151010

Lauaviinamarjad

 

 

 

 

 

1 (+)

0,5

0151020

Veiniviinamarjad

 

 

 

 

 

2

1 (+)

0152000

b)

Maasikad

0,5

0,01 (1)

0,4

0,5

0,3 (+)

1.5

0,02 (1)

0153000

c)

Koguviljad

2

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

0,5

0153010

Pamplid

 

 

 

0,1

3 (+)

3

 

0153020

Põldmurakad (loganvamplid, teivamplid, boisenvamplid ja muud perekonna Rubus hübriidid)

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

2

(+)

0153030

Vaarikad (punakarvased vaarikad, mesimurakad (Rubus arcticus), hübriidvaarikad (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

 

0,1

3 (+)

3

 

0153990

Muud

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

2

(+)

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

1.5

0154010

Mustikad (harilikud mustikad)

2

 

 

0,05 (1)

0,7 (+)

4

 

0154020

Jõhvikad (pohlad/mustikpohlad (V. vitis-idaea))

2

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

3

 

0154030

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

2

 

 

0,5

0,7 (+)

3

 

0154040

Karusmarjad (sealhulgas hübriidid teiste perekonna Ribes liikidega)

2

 

 

0,05 (1)

0,7 (+)

3

 

0154050

Kibuvitsamarjad

2

 

 

 (2)

0,02 (1)

3

 

0154060

Mooruspuumarjad (maasikapuu viljad)

2

 

 

 (2)

0,02 (1)

3

 

0154070

Õun-viirpuu marjad (teravahambulise aktiniidia (Actinidia arguta) viljad)

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,7 (+)

3

 

0154080

Musta leedri marjad (musta aroonia, pihlaka, türnpuu, viirpuu, toompihlaka ja muude puude marjad)

2

 

 

 (2)

0,02 (1)

3

 

0154990

Muud

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

3

 

0160000

vi)

Muud viljad

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0161000

a)

Söödava koorega

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

0161010

Datlid

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161020

Viigimarjad

0,03

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161030

Lauaoliivid

0,01 (1)

 

 

 

0,05 (1)

 

0,05

0161040

Kinkanid (jaapani kinkanid, harilikud kinkanid, limkvaadid (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161050

Tähtviljad (bilimbid)

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161060

Kakiploomid

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161070

Nelgipuu viljad (jaava õunad, pomerakid, jambu-nelgipuu viljad, brasiilia kirsid, pitanga/surinami kirsid (grumichama, Eugenia uniflora))

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161990

Muud

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0162010

Kiivid

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0162020

Hiina litšipuu viljad (pulasanid, rambutanid, longanid, mangosteenid, aed-lansapuu viljad, söödav salakpalm)

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0162030

Granadillid

 

 

 

 

 

 

1

0162040

Suureviljalise viigikaktuse viljad

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0162060

Virgiinia persimonid (Diospyros digyna viljad, Casimiroa edulis'e viljad, rohelise marmelaadipuu viljad, Pouteria campechiana viljad, magusa marmelaadipuu viljad)

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0162990

Muud

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

0,01 (1)

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokaadod

 

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163020

Banaanid (kääbusbanaanid, jahubanaanid, bananiitod)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,05

0163030

Mangod

 

 

 

 

0,02 (1)

0,05

0,1

0163040

Papaiad

 

 

 

 

0,02 (1)

0,07

2

0163050

Granaatõunad

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163060

Suhkruannoonad (võrkannoonad, kaneelannoonad, Annona diversifolia viljad ja muud keskmise suurusega annoonad)

 

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163070

Guajaavid (draakoniviljad/pitaiad (Hylocereus undatus))

 

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163080

Ananassid

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163090

Hõlmise leivapuu viljad (erilehise leivapuu viljad (jakad))

 

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163100

Durianid

 

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163110

Oga-annoonad

 

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163990

Muud

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0200000

2.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILJAD

 

 

 

 

 

 

 

0210000

i)

Juur- ja mugulköögiviljad

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

0211000

a)

Kartulid

 

0,01 (1) (+)

 

 

(+)

0,02 (1)

0,02 (1)

0212000

b)

Troopilised juur- ja mugulköögiviljad

 

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0212010

Kassaavad (tarod/jaapani tarod, malanga kollavõhud)

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Bataadid

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamsilised (ameerika muguload, mehhiko jamss)

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Roogmaranta

 

 

 

 (2)

 

 

 

0212990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Muud juur- ja mugulköögiviljad, v.a suhkrupeet

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Söögipeet

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1

0,02 (1)

0213020

Porgand

 

0,01 (1)

 

 

 

0,5

0,4

0213030

Juurseller

 

0,01 (1)

 

 

(+)

0,3

0,5

0213040

Mädarõigas (kikkaputke, leeskputke, emajuure juur)

 

0,1

 

 

 

0,3

0,4

0213050

Maapirn (mugul-nõianõges)

 

0,01 (1)

 

 

 

0,06

0,02 (1)

0213060

Pastinaak

 

0,01 (1)

 

 

 

0,3

0,4

0213070

Juurpetersell

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1

0,4

0213080

Redis (mustrõigas, jaapani redis, väike redis ja muud sellised sordid, söödav lõikhein (Cyperus esculentus))

 

0,01 (1)

 

 

(+)

0,5

0,02 (1)

0213090

Aed-piimjuur (mustjuur, hispaania aed-piimjuur, suur takjas)

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1

0,4 (+)

0213100

Kaalikas

 

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,3

0213110

Naeris

 

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,3

0213990

Muud

 

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0220000

ii)

Sibulköögiviljad

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

0220010

Küüslauk

0,02

 

 

 

 

0,3

0,1

0220020

Sibul (muud sibulad, hõbesibul)

0,02

 

 

 

 

1.5

0,1

0220030

Pesasibul

0,01 (1)

 

 

 

 

0,3

0,05

0220040

Talisibul (muud rohelised sibulad ja samalaadsed sordid)

0,01 (1)

 

 

 

 

1.5

0,6

0220990

Muud

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0230000

iii)

Viliköögivili

 

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

Maavitsalised

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomat (kirsstomat, füüsal, goji marjad, hiina taralõnga (Lycium barbarum ja L. Chinense) marjad, tamarillo)

0,2

0,6 (+)

0,3

0,1

0,5 (+)

0,3

0,9

0231020

Paprikad (vürtspaprikad)

0,3

0,01 (1)

0,01 (1)

0,2

3 (+)

0,5

0,6

0231030

Baklažaanid (valge baklažaan (valge pommu), gboma (antroewa) (S. macrocarpon))

0,2

0,01 (1)

0,3

0,1

0,5 (+)

0,3

0,4 (+)

0231040

Söödav muskushibisk

0,2

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1) (+)

0,02 (1)

0,02 (1)

0231990

Muud

0,2

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0232000

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

0,3

0,2 (+)

 

0,1

1 (+)

0,5

 

0232010

Kurgid

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,2

0232020

Kornišonid

 

 

0,3

 

 

 

0,02 (1)

0232030

Kabatšokid (taldrikkõrvits, suvikõrvits, harilik pudelkõrvits (Lagenaria siceraria), tuumkõrvits, karella (sopropo), harilik madukurk, kandiline käsnkõrvits (teroi))

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,2

0232990

Muud

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0233000

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

0,2

0,15 (+)

0,3

0,1

0,3 (+)

0,5

 

0233010

Melonid (ogamelon)

 

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0233020

Suureviljalised kõrvitsad (kõrvitsad, suvikõrvitsad (hilised sordid))

 

 

 

 

 

 

0,15

0233030

Arbuusid

 

 

 

 

 

 

0,15

0233990

Muud

 

 

 

 

 

 

0,15

0234000

d)

Suhkrumais (minimais)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1) (+)

0,02 (1)

0,6

0239000

e)

Muud viliköögiviljad

0,2

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0240000

iv)

Kapsasköögiviljad

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0241000

a)

Õisikkapsad

0,4

 

 

 

0,03 (+)

0,1

 

0241010

Spargelkapsas (asparkapsas, hiina spargelkapsas, itaalia lillnaeris)

 

 

 

 

 

 

0,15

0241020

Lillkapsas

 

 

 

 

 

 

0,05

0241990

Muud

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0242000

b)

Peakapsad

 

 

 

 

 

 

0,7

0242010

Rooskapsas

0,05

 

 

 

0,08 (+)

0,3

 

0242020

Peakapsas (koonuskapsas, punane peakapsas, kähar peakapsas, valge peakapsas)

0,7

 

 

 

0,05 (+)

0,2

 

0242990

Muud

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0243000

c)

Lehtkapsad

0,01 (1)

 

 

 

0,2 (+)

1.5

0,02 (1)

0243010

Hiina kapsas (india sinep (india kapsasrohi), pekingi lehtnaeris (paksoi), „hiina kapsas”, palmkapsas)

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Lehtkapsas (kähar lehtkapsas, portugali kapsas, portugali lehtkapsas, söödakapsas)

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Nuikapsad

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1) (+)

0,02 (1)

0,02 (1)

0250000

v)

Lehtköögivili ja värsked maitsetaimed

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed, sh ristõieliste sugukonnast

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

0,5

0251010

Põldkännak (põldkännak)

3

 

 

 

3 (+)

10

 

0251020

Aedsalat (peasalat, punaseleheline salat („Lollo rosso” salat), jääsalat, rooma salat)

3

 

 

 

3 (+)

2

 

0251030

Eskariool (sile endiiviasigur) (juursigur, punasigur, salatsigur, kähar lehtsigur (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), võilillelehed)

1.5

 

 

 

0,6 (+)

0,4

 

0251040

Salatkress (mungoaidandid, lutserniidandid)

3

 

 

 

0,6 (+)

10

 

0251050

Ameerika kollakas

3

 

 

 (2)

3 (+)

10

 

0251060

Põld-võõrkapsas, rukola (liivsinep (Diplotaxis spp.))

3

 

 

 

3 (+)

10

 

0251070

Sarepta kapsasrohi

3

 

 

 (2)

0,6 (+)

10

 

0251080

Kapsasrohu Brassica spp. võrsed ja lehed, naeri pealsed (jaapani petersell, herne- ja redisevõrsed ja muude kapsasrohu perekonna liikide noored pealsed (kuni 8 pärislehe moodustumiseni), nuikapsalehed)

3

 

 

 

3 (+)

10

 

0251990

Muud

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

10

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0252010

Spinat (spinat-ruutlehik, rebashein (pak-khom, tampara), harilik taro, söödav tsestrum (bitaviri-kibeleht))

5

 

 

 

0,6 (+)

0,5

 

0252020

Portulak (talveportulak, aedportulak, harilik portulak, hapuoblikas, rand-ogamalts (Salsola soda))

3

 

 

 (2)

0,4 (+)

0,02 (1)

 

0252030

Lehtpeet (mangold) (söögipeedi lehed)

3

 

 

 

0,6 (+)

0,5

 

0252990

Muud

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0253000

c)

Viinamarja lehed (spinatbasella, banaanilehed, roniakaatsia (Acacia pennata))

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0254000

d)

Ürtallikkress (vesi-lehtertapp/hiina lehtertapp (Ipomea aquatica), marsiilea, salatneptuunia)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0255000

e)

Harilik sigur

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,15

0256000

f)

Maitsetaimed

3

0,02 (1)

0,02 (1)

 

3

2

 

0256010

Aed-harakputk

 

 

 

 

(+)

 

0,05 (1)

0256020

Murulauk

 

 

 

 

(+)

 

2

0256030

Lehtseller (apteegitilli, koriandri, tilli, köömne, leeskputke, kikkaputke, mesiputke ning muude sarikaliste sugukonna taimede lehed, koriander-ogaputk (Eryngium foetidum))

 

 

 

 

(+)

 

0,05 (1)

0256040

Petersell (juurpeterselli lehed)

 

 

 

 

(+)

 

2

0256050

Aedsalvei (mägi-piparrohi, piparrohi, Borago officinalis'e lehed)

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256060

Rosmariin

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256070

Liivatee (vorstirohi, pune)

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256080

Basiilik (meliss, münt, piparmünt, püha basiilik, vürtsbasiilik, ameerika basiilik, söödavad õied (peiulille õied ja muud), aasia vesinaba, beetlilehed, vürtsmuraia lehed)

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256090

Loorberilehed (sidrunhein)

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256100

Estragonpuju (iisop)

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256990

Muud

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0260000

vi)

Kaunköögiviljad (värsked)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0260010

Oad (kaunadega) (rohelised oad (värsked oad), õisoad, aedoad, pikad oad, guaaraoad, sojaoad)

0,15

 

 

 

2 (+)

 

2 (+)

0260020

Oad (kaunadeta) (põldoad, prantsuse oad, mõõkoad, liimaoad, silmoad)

0,3

 

 

 

0,02 (1) (+)

 

2 (+)

0260030

Herned (kaunadega) (suhkruhernes (lesthernes))

0,4

 

 

 

0,02 (1) (+)

 

2 (+)

0260040

Herned (kaunadeta) (aedherned, rohelised herned, kikerherned)

0,3

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0260050

Läätsed

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0260990

Muud

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0270000

vii)

Varsköögiviljad (värsked)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

 

0270010

Spargel

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270020

Hispaania artišokk (Borago officinalis'e varred)

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270030

Seller

1.5

 

 

0,05 (1)

0,04 (+)

0,02 (1) (+)

0,5 (+)

0270040

Apteegitill

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,04 (+)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270050

Kera-artišokk (banaani õisik)

0,7

 

 

0,2

0,02 (1) (+)

2

0,6

0270060

Porrulauk

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,7

0,6

0270070

Rabarber

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270080

Bambusevõrsed

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270090

Palmipungad

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270990

Muud

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0280000

viii)

Seened

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0280010

Kultuurseened (šampinjonid, austerservikud, siitake-seened, seeneniidistik (vegetatiivsed osad))

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Metsaseened (kukeseened, trühvlid, mürklid, puravikud)

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Merevetikad

0,01 (1)

 

0,01 (1)

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0300000

3.

KUIVATATUD KAUNVILJAD

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

0300010

Oad (põldoad, valged oad, prantsuse oad, mõõkoad, liimaoad, silmoad)

0,07

 

 

 

 

0,3

0,3

0300020

Läätsed

0,01 (1)

 

 

 

 

0,5

0,2

0300030

Herned (kikerherned, põldherned, põld-seaherned)

0,07

 

 

 

 

0,3

0,2

0300040

Lupiinid

0,01 (1)

 

 

 

 

0,05

0,2

0300990

Muud

0,01 (1)

 

 

 

 

0,3

0,2

0400000

4.

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILJAD

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0401000

i)

Õliseemned

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Linaseemned

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0,6

0401020

Maapähklid

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,04

0,15

0401030

Mooniseemned

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0,2

0401040

Seesamiseemned

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)

0401050

Päevalilleseemned

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,3

0,02 (1)

0401060

Rapsiseemned (naerisheinaseemned, naeriseemned)

0,2

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0,5

0401070

Sojaoad

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,05

0,15

0401080

Sinepiseemned

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0,3

0401090

Puuvillaseemned

0,7

 

 

 

0,03

0,3

2

0401100

Kõrvitsaseemned (muude kõrvitsaliste seemned)

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0401110

Värvisafloor

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)

0401120

Kurgirohi (teelehtjas ussikeel (Echium plantagineum), põld-rusuvars (Buglossoides arvensis))

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)

0401130

Põldtuder

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,2

0,3

0401140

Kanepiseemned

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0401150

Riitsinuse seemned

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)

0401990

Muud

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0402000

ii)

Õliviljad

0,01 (1)

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

 

0402010

Oliivid õli tootmiseks

 

 

 

 

 

 

0,05

0402020

Õlipalmi pähklid (palmituum)

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0402030

Õlipalmi viljad

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0402040

Kapokipuu viljad

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0402990

Muud

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0500000

5.

TERAVILI

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

0500010

Oder

0,01 (1)

 

 

 

 

1

2

0500020

Tatar (rebashein, tšiili hanemalts)

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0500030

Mais

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0500040

Hirss (itaalia kukeleib, abessiinia lembehein, korakaani sõrmhirss, neegri-hiidhirss)

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0500050

Kaer

0,01 (1)

 

 

 

 

1

2

0500060

Riis (tuskaroora vesiriis (Zizania aquatica))

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

1 (+)

0500070

Rukis

0,01 (1)

 

 

 

 

0,2

0,1

0500080

Suhkrusorgo

0,01 (1)

 

 

 

 

0,5

0,02 (1)

0500090

Nisu (speltanisu, tritikale (nisu ja rukki ristand))

0,03

 

 

 

 

0,2

0,1

0500990

Muud (kanaari paelrohu (Phalaris canariensis) seemned)

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0600000

6.

TEE, KOHV, TAIMETEED JA KAKAO

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

 

 

0610000

i)

Tee

 

 

 

0,1

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0620000

ii)

Kohvioad

 

 

 

 (2)

0,1 (1)

0,3 (+)

0,1

0630000

iii)

Taimeteed (kuivatatud)

 

 

 

 (2)

 

0,1 (1)

0,05 (1)

0631000

a)

Õied

 

 

 

 (2)

5 (+)

 

 

0631010

Kummeliõied

 

 

 

 (2)

 

 

 

0631020

Hapu hibiskuse õied

 

 

 

 (2)

 

 

 

0631030

Roosi õielehed

 

 

 

 (2)

 

 

 

0631040

Jasmiiniõied (musta leedripuu (Sambucus nigra) õisikud)

 

 

 

 (2)

 

 

 

0631050

Pärnaõied

 

 

 

 (2)

 

 

 

0631990

Muud

 

 

 

 (2)

 

 

 

0632000

b)

Lehed

 

 

 

 (2)

5 (+)

 

 

0632010

Maasikalehed

 

 

 

 (2)

 

 

 

0632020

Punapõõsa lehed (hõlmikpuu lehed)

 

 

 

 (2)

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 (2)

 

 

 

0632990

Muud

 

 

 

 (2)

 

 

 

0633000

c)

Juured

 

 

 

 (2)

0,1 (1)

 

 

0633010

Palderjanijuured

 

 

 

 (2)

 

 

 

0633020

Ženšennijuured

 

 

 

 (2)

 

 

 

0633990

Muud

 

 

 

 (2)

 

 

 

0639000

d)

Muud taimeteed

 

 

 

 (2)

0,1 (1)

 

 

0640000

iv)

Kakaooad (kääritatud või kuivatatud)

 

 

 

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0650000

v)

Jaanikaunad (jaanileivad)

 

 

 

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0700000

7.

HUMAL (kuivatatud)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,5

15 (+)

15

40 (+)

0800000

8.

MAITSEAINED

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810000

i)

Seemned

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

1.5 (+)

0810010

Aniis

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810020

Mustköömen

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810030

Selleriseemned (hariliku leeskputke seemned)

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810040

Koriandriseemned

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810050

Vürtsiköömen

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810060

Tilliseemned

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810070

Apteegitilli seemned

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810080

Põld-lambaläätsed

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810090

Muskaatpähkel

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810990

Muud

 

 

 

 (2)

 

 

 

0820000

ii)

Puuviljad ja marjad

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

 

0820010

Piment

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820020

Sechuani pipar (aniispipar, jaapani pipar)

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820030

Köömen

 

 

 

 (2)

 

 

1.5 (+)

0820040

Kardemon

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820050

Kadakamarjad

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820060

Must, roheline ja valge pipar (pikk pipar, roseepipar)

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820070

Vanillikuprad

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820080

Tamarindipuu viljad

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820990

Muud

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0830000

iii)

Puukoor

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0830010

Kaneel (tseiloni kaneelipuu koor)

 

 

 

 (2)

 

 

 

0830990

Muud

 

 

 

 (2)

 

 

 

0840000

iv)

Juured ja risoomid

 

 

 

 (2)

 

 

 

0840010

Lagritsa-magusjuur

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840020

Ingver

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840030

Kollajuur (kurkum)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840040

Mädarõigas

(+)

(+)

(+)

 (2)

(+)

(+)

(+)

0840990

Muud

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0850000

v)

Pungad

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0850010

Nelk

 

 

 

 (2)

 

 

 

0850020

Kappar

 

 

 

 (2)

 

 

 

0850990

Muud

 

 

 

 (2)

 

 

 

0860000

vi)

Õie emakasuue

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0860010

Safran

 

 

 

 (2)

 

 

 

0860990

Muud

 

 

 

 (2)

 

 

 

0870000

vii)

Seemnerüü

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0870010

Muskaatõis

 

 

 

 (2)

 

 

 

0870990

Muud

 

 

 

 (2)

 

 

 

0900000

9.

SUHKRUTAIMED

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 (2)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0900010

Suhkrupeet (juur)

 

 

 

 (2)

 

0,2

 

0900020

Suhkruroog

 

 

 

 (2)

 

0,02 (1)

 

0900030

Sigurijuured

 

 

 

 (2)

 

0,08

 

0900990

Muud

 

 

 

 (2)

 

0,02 (1)

 

1000000

10.

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

(+)

 

 

 

 

 

 

1010000

i)

Kude

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

1011000

a)

Sead

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Lihaskude

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1011020

Rasvkude

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1011030

Maks

0,1 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1011040

Neerud

0,1 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1011050

Söödav rups

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1011990

Muud

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1012000

b)

Veised

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Lihaskude

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1012020

Rasvkude

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1012030

Maks

0,1 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1012040

Neerud

0,2

 

 

 

 

 

0,2

1012050

Söödav rups

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1012990

Muud

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1013000

c)

Lambad

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Lihaskude

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1013020

Rasvkude

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1013030

Maks

0,1 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1013040

Neerud

0,2

 

 

 

 

 

0,2

1013050

Söödav rups

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1013990

Muud

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1014000

d)

Kitsed

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Lihaskude

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1014020

Rasvkude

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1014030

Maks

0,1 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1014040

Neerud

0,2

 

 

 

 

 

0,2

1014050

Söödav rups

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1014990

Muud

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1015000

e)

Hobused, eeslid, muulad ja hobueeslid

 

 

 

 (2)

 

 

 

1015010

Lihaskude

0,05

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1015020

Rasvkude

0,05

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1015030

Maks

0,1 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,2

1015040

Neerud

0,2

 

 

 (2)

 

 

0,2

1015050

Söödav rups

0,02 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,2

1015990

Muud

0,02 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1016000

f)

Kodulinnud – kanad, haned, pardid, kalkunid ja pärlkanad, jaanalinnud, tuvid

 

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1016010

Lihaskude

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

1016020

Rasvkude

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

1016030

Maks

0,1 (1)

 

 

 

 

 

 

1016040

Neerud

0,1 (1)

 

 

 

 

 

 

1016050

Söödav rups

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

1016990

Muud

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

Muud põllumajandusloomad (küülikud, kängurud, hirved)

 

 

 

 (2)

 

 

 

1017010

Lihaskude

0,05

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1017020

Rasvkude

0,05

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1017030

Maks

0,1 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,2

1017040

Neerud

0,2

 

 

 (2)

 

 

0,2

1017050

Söödav rups

0,02 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,2

1017990

Muud

0,02 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1020000

ii)

Piim

0,05

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1) (+)

0,01 (1)

0,02 (1)

1020010

Veised

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Lambad

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Kitsed

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Hobused

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

1030000

iii)

Linnumunad

0,02 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

1030010

Kanad

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Pardid

 

 

 

 (2)

 

 

 

1030030

Haned

 

 

 

 (2)

 

 

 

1030040

Vutid

 

 

 

 (2)

 

 

 

1030990

Muud

 

 

 

 (2)

 

 

 

1040000

iv)

Mesi (mesilaspiim, õietolm, kärjemesi)

0,05  (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

1050000

v)

Kahepaiksed ja roomajad (konnakoivad, krokodillid)

0,02 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 (2)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

1060000

vi)

Teod

0,02 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 (2)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

1070000

vii)

Muud maismaaloomadelt pärit tooted (ulukiliha)

0,02 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 (2)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

2)

III lisa muudetakse järgmiselt.

a)

A osas asendatakse kromafenosiidi, dikambat, difenokonasooli, fenpürasamiini, fluasinaami, nikotiini ja τ-fluvalinaati käsitlevad veerud järgmisega:

„Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Koodnumber

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme (5)

Kromafenosiid

Dikamba

Difenokonasool

Fenpürasamiin

Fluasinaam (F)

Nikotiin

τ-fluvalinaat (F)

0100000

1.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD PUUVILJAD, PÄHKLID

 

 

 

 

 

 

 

0110000

i)

Tsitrusviljad

0,01 (4)

0,05 (4)

0,1

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,1

0110010

Greibid (shaddock'id, pomelod, sweetie'd, tangelod (v.a minneolad), uglid ja muud hübriidid)

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Apelsinid (bergamotid, pomerantsid, chinotto'd ja muud hübriidid)

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Sidrunid (sukaadisidrunid, sidrunid, budakämblad (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Laimid

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandariinid (klementiinid, tangeriinid, minneolad ja muud hübriidid; tangorid (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Pähklipuu viljad

0,01 (4)

0,05 (4)

0,05 (4)

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,01 (4)

0120010

Mandlid

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

 

 

 

 

 

 

0120030

India pähklid

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Kastanid

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Kookospähklid

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Sarapuupähklid (filbertpähklid)

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Pekanipähklid

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Piiniapähklid

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Kreeka pähklid

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Õunviljad

0,5

 

 

0,01 (4)

 

 

0,1

0130010

Õunad (paradiisiõunad)

 

0,1

0,5

 

0,3

 

 

0130020

Pirnid (liiv-pirnid)

 

0,05 (4)

0,5

 

0,05 (4)

 

 

0130030

Küdooniad

 

0,05 (4)

0,4

 

0,05 (4)

 

 

0130040

Astelpihlakad

 

0,05 (4)

0,5

 

0,05 (4)

 

 

0130050

Nisperod

 

0,05 (4)

0,5

 

0,05 (4)

 

 

0130990

Muud

 

0,05 (4)

0,2

 

0,05 (4)

 

 

0140000

iv)

Luuviljad

0,01 (4)

0,05 (4)

 

 

0,05 (4)

 

 

0140010

Aprikoosid

 

 

0,5

5

 

 

0,1

0140020

Kirsid (maguskirsid, hapukirsid)

 

 

0,3

4

 

 

0,5

0140030

Virsikud (nektariinid ja samalaadsed hübriidid)

 

 

0,5

4

 

 

0,1

0140040

Ploomid (kreegid, renkloodid, mirabellid, laukaploomid, punased datlid/hiina datlid/jujuubid (Ziziphus zizyphus))

 

 

0,5

3

 

 

0,3

0140990

Muud

 

 

0,1

0,01 (4)

 

 

0,01 (4)

0150000

v)

Marjad ja väikesed puuviljad

 

0,05 (4)

 

 

 

 

 

0151000

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

1,5

 

0,5

3

 

 

1

0151010

Lauaviinamarjad

 

 

 

 

0,05 (4)

 

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

 

 

 

3

 

 

0152000

b)

Maasikad

0,01 (4)

 

0,4

3

0,05 (4)

 

0,5

0153000

c)

Koguviljad

0,01 (4)

 

 

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,5

0153010

Pamplid

 

 

1.5

 

 

 

 

0153020

Põldmurakad (loganvamplid, teivamplid, boisenvamplid ja muud perekonna Rubus hübriidid)

 

 

0,1

 

 

 

 

0153030

Vaarikad (punakarvased vaarikad, mesimurakad (Rubus arcticus), hübriidvaarikad (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

1.5

 

 

 

 

0153990

Muud

 

 

0,1

 

 

 

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

0,01 (4)

 

 

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,5

0154010

Mustikad (harilikud mustikad)

 

 

0,1

 

 

 

 

0154020

Jõhvikad (pohlad/mustikpohlad (V. vitis-idaea))

 

 

0,1

 

 

 

 

0154030

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

 

 

0,2

 

 

 

 

0154040

Karusmarjad (sealhulgas hübriidid teiste perekonna Ribes liikidega)

 

 

0,1

 

 

 

 

0154050

Kibuvitsamarjad

 

 

0,1

 

 

0,3 (+)

 

0154060

Mooruspuumarjad (maasikapuu viljad)

 

 

0,1

 

 

 

 

0154070

Õun-viirpuu marjad (teravahambulise aktiniidia (Actinidia arguta) viljad)

 

 

0,1

 

 

 

 

0154080

Musta leedri marjad (musta aroonia, pihlaka, türnpuu, viirpuu, toompihlaka ja muude puude marjad)

 

 

0,1

 

 

 

 

0154990

Muud

 

 

0,1

 

 

 

 

0160000

vi)

Muud viljad

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,01 (4)

0161000

a)

Söödava koorega

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Datlid

 

 

0,1

 

 

 

 

0161020

Viigimarjad

 

 

0,1

 

 

 

 

0161030

Lauaoliivid

 

 

2

 

 

 

 

0161040

Kinkanid (jaapani kinkanid, harilikud kinkanid, limkvaadid (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

 

0,1

 

 

 

 

0161050

Tähtviljad (bilimbid)

 

 

0,1

 

 

 

 

0161060

Kakiploomid