Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0401

Komission asetus (EU) 2015/401, annettu 25 päivänä helmikuuta 2015 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asetamipridin, kromafenotsidin, syatsofamidin, dikamban, difenokonatsolin, fenpyratsamiinin, fluatsinamin, formetanaatin, nikotiinin, penkonatsolin, pymetrotsiinin, pyraklostrobiinin, tau-fluvalinaatin ja tebukonatsolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 71, 14.3.2015, p. 114–156 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/401/oj

14.3.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 71/114


KOMISSION ASETUS (EU) 2015/401,

annettu 25 päivänä helmikuuta 2015,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asetamipridin, kromafenotsidin, syatsofamidin, dikamban, difenokonatsolin, fenpyratsamiinin, fluatsinamin, formetanaatin, nikotiinin, penkonatsolin, pymetrotsiinin, pyraklostrobiinin, tau-fluvalinaatin ja tebukonatsolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II vahvistettiin asetamipridin, syatsofamidin, formetanaatin, pymetrotsiinin, pyraklostrobiinin ja tebukonatsolin jäämien enimmäismäärät. Penkonatsolin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II sekä liitteessä III olevassa B osassa. Kromafenotsidin, dikamban, difenokonatsolin, fenpyratsamiinin, fluatsinamin, nikotiinin ja tau-fluvalinaatin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä III olevassa A osassa.

(2)

Kromafenotsidi-tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen käyttöä siemenhedelmiin ja viinirypäleisiin koskevan hyväksymismenettelyn yhteydessä tehtiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 6 artiklan 1 kohdan mukainen hakemus voimassa olevien jäämien enimmäismäärien muuttamiseksi.

(3)

Syatsofamidin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä viinirypäleisiin. Difenokonatsolin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä paprikoihin ja munakoisoihin. Fenpyratsamiinin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä aprikooseihin, kirsikoihin, persikoihin ja luumuihin. Formetanaatin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä mansikoihin. Penkonatsolin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä karhunvatukoihin ja vadelmiin. Pymetrotsiinin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä acerolakirsikoihin. Pyraklostrobiinin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä salaattisikuriin. Tau-fluvalinaatin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä siemenhedelmiin, persikoihin, aprikooseihin, viinirypäleisiin, tomaatteihin, munakoisoihin, meloneihin, parsakaaliin, ruusukaaliin, kyssäkaaliin, latva-artisokkaan, lehtisalaattiin ja muihin salaattikasveihin. Tebukonatsolin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä unikonsiemeniin.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 396/2005 6 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti tehtiin hakemus asetamipridin käytöstä aprikooseihin ja pähkinöihin. Hakija väittää, että kyseisen aineen sallittu käyttö mainittuihin viljelykasveihin Yhdysvalloissa johtaa jäämämääriin, jotka ylittävät asetuksessa (EY) N:o 396/2005 vahvistetut jäämien enimmäismäärät, ja että korkeammat jäämien enimmäismäärät ovat tarpeen, jotta vältetään kaupan esteet näiden viljelykasvien tuonnissa.

(5)

Tällaiset hakemukset esitettiin myös dikamban käytöstä muuntogeenisiin soijapapuihin ja fluatsinamin käytöstä ginsengjuuriin. Hakijat väittävät, että kyseisten aineiden sallittu käyttö mainittuihin viljelykasveihin Yhdysvalloissa johtaa jäämämääriin, jotka ylittävät asetuksessa (EY) N:o 396/2005 vahvistetut jäämien enimmäismäärät, ja että korkeammat jäämien enimmäismäärät ovat tarpeen, jotta vältetään kaupan esteet näiden viljelykasvien tuonnissa.

(6)

Asianomaiset jäsenvaltiot arvioivat nämä hakemukset asetuksen (EY) N:o 396/2005 8 artiklan mukaisesti, ja arviointiraportit toimitettiin komissiolle.

(7)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, arvioi hakemukset ja arviointiraportit ja tarkasteli etenkin kuluttajille ja tapauksen mukaan eläimille aiheutuvia riskejä ja antoi perustellut lausunnot (2) ehdotetuista jäämien enimmäismääristä. Se toimitti lausunnot komissiolle ja jäsenvaltioille sekä julkisti ne.

(8)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi perustelluissa lausunnoissaan, että nykyistä jäämien enimmäismäärää ei tarvitse muuttaa siltä osin kuin on kyse fenpyratsamiinin käytöstä persikoihin. Siltä osin kuin on kyse tau-fluvalinaatin käytöstä siemenhedelmiin, aprikooseihin, persikoihin ja tomaatteihin, tiedot eivät ole riittävät jäämien uusien enimmäismäärien vahvistamiseksi. Sen vuoksi nykyiset jäämien enimmäismäärät olisi jätettävä ennalleen.

(9)

Dikambaa kestävässä soijapavussa ei korjuuvaiheessa havaittu dikamban jäämiä. Elintarvikeviranomainen totesi, että dikambaa kestävässä soijapavussa todettujen jäämien merkityksellinen komponentti oli metaboliitti 3,6-dikloorisalisyylihappo (DCSA).

(10)

Kaikkien muiden hakemusten osalta elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että kaikki toimitettavia tietoja koskevat vaatimukset täyttyivät ja että hakijoiden pyytämät muutokset jäämien enimmäismääriin olivat kuluttajien turvallisuuden kannalta hyväksyttäviä 27 erityiselle kuluttajaryhmälle Euroopassa tehdyn kuluttajien altistumisen arvioinnin perusteella. Elintarviketurvallisuusviranomainen otti huomioon aineiden toksikologisia ominaisuuksia koskevat uusimmat tiedot. Kaikkien näitä aineita mahdollisesti sisältävien elintarvikkeiden kulutuksesta johtuva elinikäinen altistuminen näille aineille taikka asianomaisten kasvien ja tuotteiden suuresta kulutuksesta johtuva lyhytaikainen altistuminen eivät kumpikaan osoittaneet, että hyväksyttävä päiväsaanti (ADI) tai akuutin altistumisen viiteannos (ARfD) olisivat vaarassa ylittyä.

(11)

Luonnonvaraisia sieniä koskevat nikotiinin väliaikaiset jäämien enimmäismäärät vahvistettiin komission asetuksella (EU) N:o 897/2012 (3) asetuksen (EY) N:o 396/2005 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla 30 päivään marraskuuta 2014 asti, kunnes nikotiinin luonnollista esiintymistä tai muodostumista kyseisissä tuotteissa koskevat uudet tiedot on toimitettu ja arvioitu. Komissiolle tiedotettiin meneillään olevasta tutkimushankkeesta, jossa tutkitaan kyseisissä viljelykasveissa esiintyvän nikotiinin lähteitä. Ottaen huomioon tutkimuksen odotettavissa olevan keston on aiheellista jatkaa kyseisten jäämien enimmäismäärien voimassaoloa 19 päivään lokakuuta 2016 saakka, jotta komissiolle jää riittävästi aikaa tehdä päätös.

(12)

Useita formetanaatin jäämien enimmäismääriä muutettiin komission asetuksella (EU) N:o 61/2014 (4). Kyseisellä asetuksella lasketaan jäämien enimmäismäärä mansikoiden osalta määritysrajan tasolle 14 päivästä elokuuta 2014. Tällä asetuksella vahvistettavaa jäämien enimmäismäärää on oikeusvarmuuden vuoksi aiheellista soveltaa samasta päivästä alkaen.

(13)

Kun otetaan huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen perustellut lausunnot ja tarkasteltavana olevan asian kannalta merkitykselliset tekijät, asianmukaiset muutokset jäämien enimmäismääriin täyttävät asetuksen (EY) N:o 396/2005 14 artiklan 2 kohdan vaatimukset.

(14)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2014. Sitä kuitenkin sovelletaan 14 päivästä elokuuta 2014 siltä osin kuin on kyse formetanaatin jäämien enimmäismäärästä mansikoissa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä helmikuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteelliset raportit ovat saatavilla verkosta: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for acetamiprid in apricots and tree nuts. EFSA Journal 2013;11(12):3506 [30 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3506.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for chromafenozide in pome fruits and grapes. EFSA Journal 2014;12(2):3569 [25 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3569.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyazofamid in grapes. EFSA Journal 2013;11(10):3402 [23 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3402.

 

Reasoned opinion on the modification of the MRL for dicamba in genetically modified soybean. EFSA Journal 2013;11(10):3440 [38 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3440.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in peppers and aubergines. EFSA Journal 2014;12(4):3676 [27 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3676.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fenpyrazamine in apricots, cherries, peaches and plums. EFSA Journal 2014;12(3):3619 [25 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3619.

 

Reasoned opinion on modification of the existing MRL for fluazinam in ginseng root. EFSA Journal 2014;12(5):3690 [20 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3690.

 

Reasoned Opinion on the modification of the existing MRL for formetanate in strawberries. EFSA Journal 2014;12(3):3596 [23 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3596.

 

Reasoned opinion on the setting of new MRLs for penconazole in blackberries and raspberries. EFSA Journal 2014;12(3):3618 [24 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3618.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pymetrozine in azaroles, celery and fennel. EFSA Journal 2013;11(8):3348 [27 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3348.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for pyraclostrobin in chicory roots. EFSA Journal 2014;12(5):3685 [23 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3685.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tau-fluvalinate in various crops. EFSA Journal 2014;12(1):3548 [49 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3548.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for tebuconazole in poppy seed. EFSA Journal 2013;11(5):3248 [31 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3248.

(3)  Komission asetus (EU) N:o 897/2012, annettu 1 päivänä lokakuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asibentsolaari-s-metyylin, amisulbromin, syatsofamidin, diflufenikaanin, dimoksistrobiinin, metoksifenotsidin ja nikotiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (EUVL L 266, 2.10.2012, s. 1).

(4)  Komission asetus (EU) N:o 61/2014, annettu 24 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse syromatsiinin, fenpropidiinin, formetanaatin, oksamyylin ja tebukonatsolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (EUVL L 22, 25.1.2014, s. 1).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä II olevat asetamipridiä, syatsofamidia, formetanaattia, penkonatsolia, pymetrotsiinia, pyraklostrobiinia ja tebukonatsolia koskevat sarakkeet seuraavasti:

”Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (3)

Asetamipridi (R)

Syatsofamidi

Formetanaatti: formetanaatin ja sen suolojen summa ilmaistuna formetanaatti(hydrokloridi)na

Penkonatsoli (F)

Pymetrotsiini (A) (R)

Pyraklostrobiini (F)

Tebukonatsoli (R)

0100000

1.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

 

 

 

 

 

 

 

0110000

i)

Sitrushedelmät

0,9

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,3 (+)

 

 

0110010

Greipit (Pomelo, sweetie, tangelo (paitsi mineola), ugli ja muut hybridit)

 

 

 

 

 

1

5

0110020

Appelsiinit (Bergamotti, pomeranssi, myrttilehtinen appelsiini ja muut hybridit)

 

 

 

 

 

2

0,9

0110030

Sitruunat (Sitruuna, sukaattisitruuna, sormisukaattisitruuna (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

 

 

1

5

0110040

Limetit

 

 

 

 

 

1

5

0110050

Mandariinit (Klementiini, tangeriiini, mineola ja muut hybridit tangori (C. reticulata × sinensis))

 

 

 

 

 

1

5

0110990

Muut

 

 

 

 

 

1

5

0120000

ii)

Pähkinät

0,07

0,02 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

0,05

0120010

Mantelit

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120020

Parapähkinät

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120030

Cashewpähkinät

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120040

Kastanjat

 

 

 

 

0,05

0,02 (1)

 

0120050

Kookospähkinät

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120060

Hasselpähkinät (Corylus maxima)

 

 

 

 

0,05

0,02 (1)

 

0120070

Australianpähkinät

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120090

Pinjansiemenet

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

 

 

 

0,02 (1)

1

 

0120110

Saksanpähkinät

 

 

 

 

0,05

0,02 (1)

 

0120990

Muut

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0130000

iii)

Siemenhedelmät

0,8

0,01 (1)

0,01 (1)

0,2

0,02 (1)

0,5

 

0130010

Omenat (Metsäomena)

 

 

 

 

(+)

 

0,3

0130020

Päärynät (Päärynäomena)

 

 

 

 

(+)

 

0,3

0130030

Kvittenit

 

 

 

 

 

 

0,5

0130040

Mispelit

 

 

 

 (2)

 

 

0,5

0130050

Japaninmispeli

 

 

 

 (2)

 

 

0,5

0130990

Muut

 

 

 

 

 

 

0,5

0140000

iv)

Kivelliset hedelmät

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

 

0140010

Aprikoosit

0,8

 

 

0,1

0,03 (+)

1

0,6

0140020

Kirsikat (Imeläkirsikat, hapankirsikat)

1.5

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

3

1 (+)

0140030

Persikat (Nektariinit ja vastaavat hybridit)

0,8

 

 

0,1

0,03 (+)

0,3

0,6

0140040

Luumut (Kriikuna, viherluumu, mirabelle-luumu, oratuomenmarja, kiinanjujuba (Ziziphus zizyphus))

0,03

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,8

1

0140990

Muut

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0150000

v)

Marjat ja pienet hedelmät

 

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

Viinirypäleet

0,5

2

0,1

0,2

0,02 (1)

 

 

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

 

 

 

 

1 (+)

0,5

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

 

 

 

 

2

1 (+)

0152000

b)

Mansikat

0,5

0,01 (1)

0,4

0,5

0,3 (+)

1.5

0,02 (1)

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

2

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

0,5

0153010

Karhunvatukat

 

 

 

0,1

3 (+)

3

 

0153020

Sinivatukat (Loganinmarja, teivadelma, boysenmarja, lakka ja muut Rubuksen risteymät)

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

2

(+)

0153030

Vadelmat (Japaninvadelma, mesimarja (Rubus arcticus), mesivadelma (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

 

0,1

3 (+)

3

 

0153990

Muut

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

2

(+)

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

1.5

0154010

Pensasmustikat (Mustikat)

2

 

 

0,05 (1)

0,7 (+)

4

 

0154020

Karpalot (Puolukat (V. vitis-idaea))

2

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

3

 

0154030

Herukat (punaiset, mustat ja valkoiset)

2

 

 

0,5

0,7 (+)

3

 

0154040

Karviaismarjat (Myös hybridit muiden Ribes-suvun kasvien kanssa)

2

 

 

0,05 (1)

0,7 (+)

3

 

0154050

Ruusunmarjat

2

 

 

 (2)

0,02 (1)

3

 

0154060

Mulperinmarjat (Mansikkapuun hedelmä)

2

 

 

 (2)

0,02 (1)

3

 

0154070

Acerolakirsikka (Välimeren mispeli) (Kiivimarja (Actinidia arguta))

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,7 (+)

3

 

0154080

Mustaselja (Musta marja-aronia, pihlaja, tyrni, orapihlaja, marjatuomipihlaja ja muut puumarjat)

2

 

 

 (2)

0,02 (1)

3

 

0154990

Muut

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

3

 

0160000

vi)

Sekalaiset hedelmät

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

0161010

Taatelit

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161020

Viikunat

0,03

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

0,01 (1)

 

 

 

0,05 (1)

 

0,05

0161040

Kumkvatit (Marumin kumkvatti, nagamin kumkvatti, limekvatti (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161050

Karambolat (Bilimbi)

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161060

Kakit (persimonit, sharonit)

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161070

Jambolaani (jaavanluumu) (Jaavanomena/vesiomena, malakanjambolaani, ruusuomena, brasiliankirsikka, surinaminkirsikka/grumichama (Eugenia uniflora))

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0161990

Muut

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0162010

Kiivihedelmät

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0162020

Litsi (Pulasan, rambutaani, longaani, mangostani, langsat, salaki)

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0162030

Passionhedelmät

 

 

 

 

 

 

1

0162040

Kaktusviikuna

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0162050

Tähtiomena

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0162060

Amerikanpersimoni (kaki) (Musta sapote, valkoinen sapote, vihreä sapote, poutapuu-laji/keltainen sapote ja mammisapote)

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0162990

Muut

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

0,01 (1)

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokadot

 

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163020

Banaanit (Kääpiöbanaani, plantain (jauhobanaani), omenabanaani)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,05

0163030

Mangot

 

 

 

 

0,02 (1)

0,05

0,1

0163040

Papaijat

 

 

 

 

0,02 (1)

0,07

2

0163050

Granaattiomenat

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163060

Annonat (kirimoijat, cherimoijat) (Annona reticulata, Annona squamosa, ilama (Annona diversifolia) ja muut Annonaceae-heimoon kuuluvat keskikokoiset hedelmät)

 

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163070

Guavat (Pitaija (Hylocereus undatus))

 

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163080

Ananakset

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163090

Leipäpuu (Jakkipuun hedelmä)

 

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163100

Duriot (durianit)

 

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163110

Annonat guanabana

 

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0163990

Muut

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0200000

2.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

 

 

 

 

 

0210000

i)

Juurekset ja juurimukulat

0,01 (1)

 

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

0211000

a)

Perunat

 

0,01 (1) (+)

 

 

(+)

0,02 (1)

0,02 (1)

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0212010

Kassavat (maniokit) (Taaro/dasheen/eddo/japanintaaro, tannia)

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Bataatit

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamssit (Mukulapapu/jamssipapu, Meksikon jamssipapu)

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Nuolijuuri

 

 

 

 (2)

 

 

 

0212990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikas

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Punajuuret

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1

0,02 (1)

0213020

Porkkanat

 

0,01 (1)

 

 

 

0,5

0,4

0213030

Mukulasellerit

 

0,01 (1)

 

 

(+)

0,3

0,5

0213040

Piparjuuri (Angelikajuuri, liperinjuuri, gentianjuuri)

 

0,1

 

 

 

0,3

0,4

0213050

Maa-artisokat (Mukulapähkämö)

 

0,01 (1)

 

 

 

0,06

0,02 (1)

0213060

Palsternakat

 

0,01 (1)

 

 

 

0,3

0,4

0213070

Juuripersiljat

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1

0,4

0213080

Retiisit ja retikat (Musta retikka, japaninretikka eli daikon, retiisi ja vastaavat lajikkeet, maakastanja (Cyperus esculentus))

 

0,01 (1)

 

 

(+)

0,5

0,02 (1)

0213090

Kaurajuuret (Sikojuuri, mustajuuri/espanjankultaohdake, isotakiainen)

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1

0,4 (+)

0213100

Lantut

 

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,3

0213110

Nauriit

 

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,3

0213990

Muut

 

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0220000

ii)

Sipulikasvit

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

0220010

Valkosipulit

0,02

 

 

 

 

0,3

0,1

0220020

Kepasipulit (Muut ruokasipulit hillosipuli/hopeasipuli)

0,02

 

 

 

 

1.5

0,1

0220030

Salottisipulit

0,01 (1)

 

 

 

 

0,3

0,05

0220040

Varhaissipulit ja pillisipulit (Muut vihreät sipulit ja vastaavat lajikkeet)

0,01 (1)

 

 

 

 

1.5

0,6

0220990

Muut

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0230000

iii)

Hedelmävihannekset

 

 

 

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae-heimo

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomaatit (Kirsikkatomaatit, Physalis spp., gojimarjat (Lycium barbarum ja L. chinense), puutomaatit)

0,2

0,6 (+)

0,3

0,1

0,5 (+)

0,3

0,9

0231020

Paprikat (Maustepaprikat)

0,3

0,01 (1)

0,01 (1)

0,2

3 (+)

0,5

0,6

0231030

Munakoisot (Pepino (eli päärynämeloni), S. macrocarpon/antroewa)

0,2

0,01 (1)

0,3

0,1

0,5 (+)

0,3

0,4 (+)

0231040

Okra, ’syötävä hibiskus’

0,2

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1) (+)

0,02 (1)

0,02 (1)

0231990

Muut

0,2

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,3

0,2 (+)

 

0,1

1 (+)

0,5

 

0232010

Kurkut

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,2

0232020

Avomaankurkut

 

 

0,3

 

 

 

0,02 (1)

0232030

Kesäkurpitsat (Koristekurpitsa, kiekkokurpitsa, pullokurpitsa/kalebassi/lauki (Lagenaria siceraria), kajottikurpitsa, karvaskurkku/bitter melon/sopropo, käärmekurkku, Luffa acutangula/teroi)

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,2

0232990

Muut

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,2

0,15 (+)

0,3

0,1

0,3 (+)

0,5

 

0233010

Melonit (Kiwano)

 

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0233020

Kurpitsat (Jättikurpitsa (myöhäinen lajike))

 

 

 

 

 

 

0,15

0233030

Vesimelonit

 

 

 

 

 

 

0,15

0233990

Muut

 

 

 

 

 

 

0,15

0234000

d)

Sokerimaissi (Minimaissi)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1) (+)

0,02 (1)

0,6

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

0,2

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0240000

iv)

Kaalikasvit

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

0,4

 

 

 

0,03 (+)

0,1

 

0241010

Parsakaali (Calabrese, peltokaali, kiinalainen parsakaali)

 

 

 

 

 

 

0,15

0241020

Kukkakaali

 

 

 

 

 

 

0,05

0241990

Muut

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

 

 

 

 

 

0,7

0242010

Ruusukaali eli brysselinkaali

0,05

 

 

 

0,08 (+)

0,3

 

0242020

Keräkaali (Suippokaali, punakaali, savoijinkaali eli kurttukaali, valkokaali)

0,7

 

 

 

0,05 (+)

0,2

 

0242990

Muut

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0243000

c)

Lehtikaalit

0,01 (1)

 

 

 

0,2 (+)

1.5

0,02 (1)

0243010

Kiinankaali eli salaattikiinankaali (Sareptansinappi, pinaattikiinankaali/paksoi, tatsoi-kaali, sellerikaali/choy sum, kiinankaali/pe-tsai)

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Lehtikaalit (Lehtikaali, rehukaali, portugalinkaalit, Brassica oleracea palmifolia)

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kyssäkaali

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1) (+)

0,02 (1)

0,02 (1)

0250000

v)

Lehtivihannekset ja tuoreet yrtit

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

0251000

a)

Lehtisalaatti ja muut salaattikasvit, myös Brassicacea-heimo

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

0,5

0251010

Vuonankaali (Valerianella eriocarpa Desv.)

3

 

 

 

3 (+)

10

 

0251020

Lehtisalaatti (Keräsalaatti, lollo rosso, rapealehtinen keräsalaatti, sidesalaatti)

3

 

 

 

3 (+)

2

 

0251030

Siloendiivi (Kähäräendiivi (C. endivia var. crispum), salaattisikuri (C. intybus var. foliosum), voikukanlehdet)

1.5

 

 

 

0,6 (+)

0,4

 

0251040

Vihanneskrassi (Mungopavun idut, sinimailaisen idut)

3

 

 

 

0,6 (+)

10

 

0251050

Krassikanankaali

3

 

 

 (2)

3 (+)

10

 

0251060

Sinappikaali, (rocket, rucola) (Isohietasinappi (Diplotaxis spp.))

3

 

 

 

3 (+)

10

 

0251070

Mustasinappi

3

 

 

 (2)

0,6 (+)

10

 

0251080

Brassica spp:n lehdet ja idut, myös nauriin naatit (Mizuna eli japaninkaali, herneen ja retiisin ja muiden pienilehtisten lajien, mukaan lukien Brassica-lajien, lehdet (korjattu enintään 8-lehtisinä), kyssäkaalin lehdet)

3

 

 

 

3 (+)

10

 

0251990

Muut

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

10

 

0252000

b)

Pinaatti ja vastaavat (lehdet)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0252010

Pinaatti (Uudenseelanninpinaatti, amarantti (pak-khom, tampara), Xanthosoma sagittifoliumin lehdet, Cestrum latifolium)

5

 

 

 

0,6 (+)

0,5

 

0252020

Portulakat (Salaattikleitonia/talviportulakka, vihannesportulakka, suolaheinä, suolayrtti, agretti (Salsola soda))

3

 

 

 (2)

0,4 (+)

0,02 (1)

 

0252030

Mangoldi eli lehtijuurikas (Punajuuren lehdet)

3

 

 

 

0,6 (+)

0,5

 

0252990

Muut

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0253000

c)

Viinilehdet (Malabarinpinaatti, banaaninlehdet, Acacia pennata)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0254000

d)

Vesikrassi (Vesipinaatti/pinaattielämänlanka (Ipomoea aquatica), apilasaniainen (Marsilea crenata), vesimimosa (Neptunia oleracea))

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0255000

e)

Sikuri (valkolehti)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,15

0256000

f)

Yrtit

3

0,02 (1)

0,02 (1)

 

3

2

 

0256010

Kirveli

 

 

 

 

(+)

 

0,05 (1)

0256020

Ruohosipuli

 

 

 

 

(+)

 

2

0256030

Yrttiselleri (Fenkolin lehdet, korianterin lehdet, tillin lehdet, kuminan lehdet, liperin lehdet, väinönputki, saksankirveli ja muiden Apiaceae-heimon yrttien lehdet, salaattipiikkiputki (Eryngium foetidum))

 

 

 

 

(+)

 

0,05 (1)

0256040

Persilja (juuripersiljan lehdet)

 

 

 

 

(+)

 

2

0256050

Salvia (Talvikynteli, kesäkynteli, rohtopurasruohon/kurkkuyrtin (Borago officinalis) lehdet)

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256060

Rosmariini

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256070

Timjami (Meirami, oregano)

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256080

Basilika (Sitruunamelissa, minttu, piparminttu, pyhä basilika, makea basilika, kamferibasilika, syötävät kukat (samettikukan ja muiden kukat), rohtosammakonputki (Centella asiatica), Piper sarmentosumin lehdet, curryn lehdet)

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256090

Laakerinlehti (Sitruunaheinä (Cymbopogon citratus))

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256100

Rakuuna (Iisoppi)

 

 

 

 (2)

(+)

 

0,05 (1)

0256990

Muut

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0260000

vi)

Palkovihannekset (tuoreet)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0260010

Tarhapavut (silpimättömät) (Vihreä papu/munuaispapu/ leikko-/ pensas-/salko-/vahapapu, ruusupapu, tarhapapu, parsapapu, guar-papu, soijapapu)

0,15

 

 

 

2 (+)

 

2 (+)

0260020

Tarhapavut (silvityt) (Härkäpavut, Canavalia ensiformis, limanpapu, mustasilmäpapu/pitkäpapu/ lehmänpapu)

0,3

 

 

 

0,02 (1) (+)

 

2 (+)

0260030

Herneet (silpimättömät) (Sokeriherne)

0,4

 

 

 

0,02 (1) (+)

 

2 (+)

0260040

Herneet (silvityt) (Tarhaherne, silpoydin- tai sokeriherne, kahviherne)

0,3

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0260050

Linssit

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0260990

Muut

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0270000

vii)

Varsivihannekset (tuoreet)

 

0,01 (1)

0,01 (1)

 

 

 

 

0270010

Parsa

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka (Rohtopurasruohon/kurkkuyrtin (Borago officinalis) varret)

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270030

Lehtiselleri

1.5

 

 

0,05 (1)

0,04 (+)

0,02 (1) (+)

0,5 (+)

0270040

Fenkoli

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,04 (+)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270050

Latva-artisokka (Banaaninkukka)

0,7

 

 

0,2

0,02 (1) (+)

2

0,6

0270060

Purjo

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,7

0,6

0270070

Raparperi

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270080

Bambunversot

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270090

Palmunsydämet

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0270990

Muut

0,01 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0280000

viii)

Sienet

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0280010

Viljellyt sienet (Herkkusieni, osterivinokas, siitake, sienirihmasto (kasvulliset osat))

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Luonnonvaraiset sienet (Kantarelli, tryffeli, huhtasieni, herkkutatti)

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Merilevät

0,01 (1)

 

0,01 (1)

 (2)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0300000

3.

KUIVATUT PALKOKASVIT

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

0300010

Pavut (Härkäpavut, haricot-pavut (valkoiset pavut), huilupavut, Canavalia ensiformis, limanpavut, mustasilmäpavut)

0,07

 

 

 

 

0,3

0,3

0300020

Linssit

0,01 (1)

 

 

 

 

0,5

0,2

0300030

Herneet (Kahviherneet, peltoherneet (Pisum sativum subs. sativum), peltonätkelmä)

0,07

 

 

 

 

0,3

0,2

0300040

Lupiinit

0,01 (1)

 

 

 

 

0,05

0,2

0300990

Muut

0,01 (1)

 

 

 

 

0,3

0,2

0400000

4.

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0401000

i)

Öljysiemenet

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Pellavansiemenet

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0,6

0401020

Maapähkinät

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,04

0,15

0401030

Unikonsiemenet

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0,2

0401040

Seesaminsiemenet

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)

0401050

Auringonkukansiemenet

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,3

0,02 (1)

0401060

Rapsinsiemenet (Rypsinsiemenet, rypsi)

0,2

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0,5

0401070

Soijapavut

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,05

0,15

0401080

Sinapinsiemenet

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,2

0,3

0401090

Puuvillansiemenet

0,7

 

 

 

0,03

0,3

2

0401100

Kurpitsansiemenet (Muut Cucurbitaceae-heimon kasvien siemenet)

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0401110

Saflori

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)

0401120

Kurkkuyrtti (Piiankieli/ratamoneidonkieli (Echium plantagineum), peltorusojuuri (Buglossoides arvensis))

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)

0401130

Ruistankio

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,2

0,3

0401140

Hamppu

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0401150

Risiini

0,01 (1)

 

 

 (2)

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)

0401990

Muut

0,01 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0402000

ii)

Öljysiemenkasvit

0,01 (1)

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

 

0402010

Öljyoliivit

 

 

 

 

 

 

0,05

0402020

Öljypalmun siemenet

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0402040

Kapok

 

 

 

 (2)

 

 

0,02 (1)

0402990

Muut

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

0500000

5.

VILJAT

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

0500010

Ohra

0,01 (1)

 

 

 

 

1

2

0500020

Tattari (Amarantti, kvinoa)

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0500030

Maissi

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0500040

Hirssi (Italianpantaheinä, tefheinä, sormihirssi, helmihirssi)

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0500050

Kaura

0,01 (1)

 

 

 

 

1

2

0500060

Riisi (Intiaaniriisi/villiriisi (Zizania aquatica))

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

1 (+)

0500070

Ruis

0,01 (1)

 

 

 

 

0,2

0,1

0500080

Durra

0,01 (1)

 

 

 

 

0,5

0,02 (1)

0500090

Vehnä (Speltti, ruisvehnä)

0,03

 

 

 

 

0,2

0,1

0500990

Muut (Kanarianhelpin siemenet (Phalaris canariensis))

0,01 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0600000

6.

TEE, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT JA KAAKAO

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

 

 

 

0610000

i)

Tee

 

 

 

0,1

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0620000

ii)

Kahvipavut

 

 

 

 (2)

0,1 (1)

0,3 (+)

0,1

0630000

iii)

Yrttiuutejuomat (kuivatut)

 

 

 

 (2)

 

0,1 (1)

0,05 (1)

0631000

a)

Kukat

 

 

 

 (2)

5 (+)

 

 

0631010

Kamomillan kukat

 

 

 

 (2)

 

 

 

0631020

Hibiskuksen kukat

 

 

 

 (2)

 

 

 

0631030

Ruusun terälehdet

 

 

 

 (2)

 

 

 

0631040

Jasmiinin kukat (Mustaseljat (Sambucus nigra))

 

 

 

 (2)

 

 

 

0631050

Lehmus

 

 

 

 (2)

 

 

 

0631990

Muut

 

 

 

 (2)

 

 

 

0632000

b)

Lehdet

 

 

 

 (2)

5 (+)

 

 

0632010

Mansikan lehdet

 

 

 

 (2)

 

 

 

0632020

Punapensaan (rooibos) lehdet (Neidonhiuspuun lehdet)

 

 

 

 (2)

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 (2)

 

 

 

0632990

Muut

 

 

 

 (2)

 

 

 

0633000

c)

Juuret

 

 

 

 (2)

0,1 (1)

 

 

0633010

Rohtovirmajuuren juuri

 

 

 

 (2)

 

 

 

0633020

Ginsengjuuri

 

 

 

 (2)

 

 

 

0633990

Muut

 

 

 

 (2)

 

 

 

0639000

d)

Muut yrttiuutejuomat

 

 

 

 (2)

0,1 (1)

 

 

0640000

iv)

Kaakaopavut (fermentoidut tai kuivatut)

 

 

 

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0650000

v)

Johanneksenleipäpuu eli karob

 

 

 

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0700000

7.

HUMALA (kuivattu)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,5

15 (+)

15

40 (+)

0800000

8.

MAUSTEET

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810000

i)

Siemenet

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

1.5 (+)

0810010

Anis

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810020

Ryytineito eli mustakumina

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810030

Sellerin siemenet (Liperin siemenet)

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810040

Korianterin siemenet

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810050

Roomankumina (juustokumina)

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810060

Tillin siemenet

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810070

Fenkolinsiemenet

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810080

Sarviapila

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810090

Muskottipähkinä

 

 

 

 (2)

 

 

 

0810990

Muut

 

 

 

 (2)

 

 

 

0820000

ii)

Hedelmät ja marjat

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

 

0820010

Maustepippuri

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820020

Anispippuri (japaninpippuri)

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820030

Kumina

 

 

 

 (2)

 

 

1.5 (+)

0820040

Kardemumma

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820050

Katajanmarjat

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri) (Pitkäpippuri, roseepippuri)

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820070

Vaniljatangot

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820080

Tamarindi

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0820990

Muut

 

 

 

 (2)

 

 

0,05 (1)

0830000

iii)

Kuori/kaarna

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0830010

Kaneli (Kassiakaneli)

 

 

 

 (2)

 

 

 

0830990

Muut

 

 

 

 (2)

 

 

 

0840000

iv)

Juuret tai juurakko

 

 

 

 (2)

 

 

 

0840010

Lakritsi

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840020

Inkivääri

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840030

Kurkuma

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840040

Piparjuuri

(+)

(+)

(+)

 (2)

(+)

(+)

(+)

0840990

Muut

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0850000

v)

Nuput/silmut

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0850010

Mausteneilikat

 

 

 

 (2)

 

 

 

0850020

Kaprikset

 

 

 

 (2)

 

 

 

0850990

Muut

 

 

 

 (2)

 

 

 

0860000

vi)

Luotit

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0860010

Maustesahrami

 

 

 

 (2)

 

 

 

0860990

Muut

 

 

 

 (2)

 

 

 

0870000

vii)

Siemenvaippa

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0870010

Muskottikukka

 

 

 

 (2)

 

 

 

0870990

Muut

 

 

 

 (2)

 

 

 

0900000

9.

SOKERIKASVIT

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 (2)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0900010

Sokerijuurikas

 

 

 

 (2)

 

0,2

 

0900020

Sokeriruoko

 

 

 

 (2)

 

0,02 (1)

 

0900030

Salaattisikuri

 

 

 

 (2)

 

0,08

 

0900990

Muut

 

 

 

 (2)

 

0,02 (1)

 

1000000

10.

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

(+)

 

 

 

 

 

 

1010000

i)

Kudos

 

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

1011000

a)

Siat

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Lihas

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1011020

Rasva

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1011030

Maksa

0,1 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1011040

Munuaiset

0,1 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1011050

Muut syötävät osat

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1011990

Muut

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1012000

b)

Naudat

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Lihas

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1012020

Rasva

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1012030

Maksa

0,1 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1012040

Munuaiset

0,2

 

 

 

 

 

0,2

1012050

Muut syötävät osat

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1012990

Muut

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1013000

c)

Lampaat

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Lihas

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1013020

Rasva

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1013030

Maksa

0,1 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1013040

Munuaiset

0,2

 

 

 

 

 

0,2

1013050

Muut syötävät osat

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1013990

Muut

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1014000

d)

Vuohet

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Lihas

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1014020

Rasva

0,05

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1014030

Maksa

0,1 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1014040

Munuaiset

0,2

 

 

 

 

 

0,2

1014050

Muut syötävät osat

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,2

1014990

Muut

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1015000

e)

Hevoset, aasit, muulit tai muuliaasit

 

 

 

 (2)

 

 

 

1015010

Lihas

0,05

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1015020

Rasva

0,05

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1015030

Maksa

0,1 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,2

1015040

Munuaiset

0,2

 

 

 (2)

 

 

0,2

1015050

Muut syötävät osat

0,02 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,2

1015990

Muut

0,02 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1016000

f)

Siipikarja – kanat, hanhet, ankat, kalkkunat ja helmikanat – strutsit, kyyhkyset

 

 

 

 

 

 

0,1 (1)

1016010

Lihas

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

1016020

Rasva

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

1016030

Maksa

0,1 (1)

 

 

 

 

 

 

1016040

Munuaiset

0,1 (1)

 

 

 

 

 

 

1016050

Muut syötävät osat

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

1016990

Muut

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet (Jänikset, kengurut, hirvieläimet)

 

 

 

 (2)

 

 

 

1017010

Lihas

0,05

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1017020

Rasva

0,05

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1017030

Maksa

0,1 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,2

1017040

Munuaiset

0,2

 

 

 (2)

 

 

0,2

1017050

Muut syötävät osat

0,02 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,2

1017990

Muut

0,02 (1)

 

 

 (2)

 

 

0,1 (1)

1020000

ii)

Maito

0,05

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,02 (1) (+)

0,01 (1)

0,02 (1)

1020010

Nautaeläimet

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Lampaat

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Vuohet

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Hevoset

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

1030000

iii)

Linnunmunat

0,02 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

1030010

Kanat

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Ankat

 

 

 

 (2)

 

 

 

1030030

Hanhet

 

 

 

 (2)

 

 

 

1030040

Viiriäiset

 

 

 

 (2)

 

 

 

1030990

Muut

 

 

 

 (2)

 

 

 

1040000

iv)

Hunaja (Kuningatarhyytelö, siitepöly, hunaja mehiläiskennossa (kennohunaja))

0,05  (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 (2)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

1050000

v)

Sammakkoeläimet ja matelijat (Sammakonreidet, krokotiilit)

0,02 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 (2)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

1060000

vi)

Etanat

0,02 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 (2)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

1070000

vii)

Muut maaeläinperäiset tuotteet (Luonnonvarainen riista)

0,02 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)

 (2)

0,01 (1)

0,05 (1)

0,1 (1)

2)

Muutetaan liite III seuraavasti:

a)

Korvataan A osassa olevat kromafenotsidia, dikambaa, difenokonatsolia, fenpyratsamiinia, fluatsinamia, nikotiinia ja tau-fluvalinaattia koskevat sarakkeet seuraavasti:

”Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (5)

Kromafenotsidi

Dikamba

Difenokonatsoli

Fenpyratsamiini

Fluatsinami (F)

Nikotiini

Tau-fluvalinaatti (F)

0100000

1.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

 

 

 

 

 

 

 

0110000

i)

Sitrushedelmät

0,01 (4)

0,05 (4)

0,1

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,1

0110010

Greipit (Pomelo, sweetie, tangelo (paitsi mineola), ugli ja muut hybridit)

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Appelsiinit (Bergamotti, pomeranssi, myrttilehtinen appelsiini ja muut hybridit)

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Sitruunat (Sitruuna, sukaattisitruuna, sormisukaattisitruuna (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Limetit

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandariinit (Klementiini, tangeriiini, mineola ja muut hybridit tangori (C. reticulata × sinensis))

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Pähkinät

0,01 (4)

0,05 (4)

0,05 (4)

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,01 (4)

0120010

Mantelit

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Parapähkinät

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Cashewpähkinät

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Kastanjat

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Kookospähkinät

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Hasselpähkinät (Corylus maxima)

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Australianpähkinät

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Pinjansiemenet

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Saksanpähkinät

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Muut

 

 

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Siemenhedelmät

0,5

 

 

0,01 (4)

 

 

0,1

0130010

Omenat (Metsäomena)

 

0,1

0,5

 

0,3

 

 

0130020

Päärynät (Päärynäomena)

 

0,05 (4)

0,5

 

0,05 (4)

 

 

0130030

Kvittenit

 

0,05 (4)

0,4

 

0,05 (4)

 

 

0130040

Mispelit

 

0,05 (4)

0,5

 

0,05 (4)

 

 

0130050

Japaninmispeli

 

0,05 (4)

0,5

 

0,05 (4)

 

 

0130990

Muut

 

0,05 (4)

0,2

 

0,05 (4)

 

 

0140000

iv)

Kivelliset hedelmät

0,01 (4)

0,05 (4)

 

 

0,05 (4)

 

 

0140010

Aprikoosit

 

 

0,5

5

 

 

0,1

0140020

Kirsikat (Imeläkirsikat, hapankirsikat)

 

 

0,3

4

 

 

0,5

0140030

Persikat (Nektariinit ja vastaavat hybridit)

 

 

0,5

4

 

 

0,1

0140040

Luumut (Kriikuna, viherluumu, mirabelle-luumu, oratuomenmarja, kiinanjujuba (Ziziphus zizyphus))

 

 

0,5

3

 

 

0,3

0140990

Muut

 

 

0,1

0,01 (4)

 

 

0,01 (4)

0150000

v)

Marjat ja pienet hedelmät

 

0,05 (4)

 

 

 

 

 

0151000

a)

Viinirypäleet

1,5

 

0,5

3

 

 

1

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

 

 

 

0,05 (4)

 

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

 

 

 

3

 

 

0152000

b)

Mansikat

0,01 (4)

 

0,4

3

0,05 (4)

 

0,5

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

0,01 (4)

 

 

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,5

0153010

Karhunvatukat

 

 

1.5

 

 

 

 

0153020

Sinivatukat (Loganinmarja, teivadelma, boysenmarja, lakka ja muut Rubuksen risteymät)

 

 

0,1

 

 

 

 

0153030

Vadelmat (Japaninvadelma, mesimarja (Rubus arcticus), mesivadelma (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

1.5

 

 

 

 

0153990

Muut

 

 

0,1

 

 

 

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

0,01 (4)

 

 

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,5

0154010

Pensasmustikat (Mustikat)

 

 

0,1

 

 

 

 

0154020

Karpalot (Puolukat (V. vitis-idaea))

 

 

0,1

 

 

 

 

0154030

Herukat (punaiset, mustat ja valkoiset)

 

 

0,2

 

 

 

 

0154040

Karviaismarjat (Myös hybridit muiden Ribes-suvun kasvien kanssa)

 

 

0,1

 

 

 

 

0154050

Ruusunmarjat

 

 

0,1

 

 

0,3 (+)

 

0154060

Mulperinmarjat (Mansikkapuun hedelmä)

 

 

0,1

 

 

 

 

0154070

Acerolakirsikka (Välimeren mispeli) (Kiivimarja (Actinidia arguta))

 

 

0,1

 

 

 

 

0154080

Mustaselja (Musta marja-aronia, pihlaja, tyrni, orapihlaja, marjatuomipihlaja ja muut puumarjat)

 

 

0,1

 

 

 

 

0154990

Muut

 

 

0,1

 

 

 

 

0160000

vi)

Sekalaiset hedelmät

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,01 (4)

0,05 (4)

 

0,01 (4)

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Taatelit

 

 

0,1

 

 

 

 

0161020

Viikunat

 

 

0,1

 

 

 

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

 

2

 

 

 

 

0161040

Kumkvatit (Marumin kumkvatti, nagamin kumkvatti, limekvatti (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

 

0,1

 

 

 

 

0161050

Karambolat (Bilimbi)

 

 

0,1

 

 

 

 

0161060

Kakit (persimonit, sharonit)

 

 

0,1

 

 

 

 

0161070

Jambolaani (jaavanluumu) (Jaavanomena/vesiomena, malakanjambolaani, ruusuomena, brasiliankirsikka, surinaminkirsikka/grumichama (Eugenia uniflora))

 

 

0,1