EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0114

2012 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 114/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių

OL L 38, 2012 2 11, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/114/oj

11.2.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 38/3


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 114/2012

2012 m. vasario 10 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2012 m. sausio 23 d. Tarybos sprendimą 2012/36/BUSP (1), kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2010/639/BUSP (2) dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai,

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bei Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/2006 (3) nustatyta, kad įšaldomos Baltarusijos Prezidento Lukašenkos ir tam tikrų pareigūnų lėšos;

(2)

Sprendimu 2012/36/BUSP Taryba nusprendė, kad taip pat turėtų būti įšaldyti tiek asmenų, atsakingų už rimtus žmogaus teisių pažeidimus ar represijas, nukreiptas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją, įskaitant visų pirma asmenis, užimančius lyderių pozicijas, tiek ir asmenų bei subjektų, kurie pelnosi iš Lukašenkos režimo ar jį remia, ypač asmenų ir subjektų, kurie teikia finansinę ar materialinę paramą režimui, lėšos ir ekonominiai ištekliai;

(3)

ši priemonė patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo taikymo sritį ir todėl jai įgyvendinti būtina veikti Sąjungos lygiu, visų pirma siekiant užtikrinti, kad ūkio subjektai visose valstybėse narėse ją taikytų vienodai;

(4)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 765/2006;

(5)

siekiant užtikrinti šiame reglamente numatytų priemonių veiksmingumą, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnis pakeičiamas šiuo straipsniu:

„2 straipsnis

1.   Įšaldomos visos I, IA ir IB prieduose išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar institucijoms priklausančios, jų nuosavybe esančios, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.   I, IA ar IB prieduose išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar institucijoms arba jų naudai draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.   Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai siekiama nesilaikyti arba dėl kurios tiesiogiai ar netiesiogiai nesilaikoma 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių.

4.   I priede pateikiamas fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir institucijų, kuriuos Taryba, vadovaudamasi 2010 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimo 2010/639/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai (4) 2 straipsnio 1 dalies a punktu, pripažino atsakingais už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus per 2006 m. kovo 19 d. Baltarusijoje vykusius prezidento rinkimus ir represijas, nukreiptas prieš pilietinę visuomenę bei demokratinę opoziciją, arba susijusiais su šiais atsakingais asmenimis, sąrašas.

5.   IA priede pateikiamas fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir institucijų, kuriuos Taryba, vadovaudamasi Sprendimo 2010/639/BUSP 2 straipsnio 1 dalies b punktu, pripažino atsakingais už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus per 2010 m. gruodžio 19 d. Baltarusijoje vykusius prezidento rinkimus ir represijas, nukreiptas prieš pilietinę visuomenę bei demokratinę opoziciją, arba susijusiais su šiais atsakingais asmenimis, sąrašas.

6.   IB priede pateikiamas fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir institucijų, kuriuos Taryba, vadovaudamasi Sprendimo 2010/639/BUSP 2 straipsnio 1 dalies c ir d punktais, pripažino i) asmenimis, atsakingais už rimtus žmogaus teisių pažeidimus ar pilietinės visuomenės bei demokratinės opozicijos Baltarusijoje represijas, arba ii) asmenimis ar subjektais, kurie pelnosi iš Lukašenkos režimo ar jį remia, sąrašas.

2.

2b straipsnio 1 ir 2 dalyse, 3 straipsnio 1 dalies a punkte, 4a straipsnyje ir 8a straipsnio 1 ir 4 dalyse esančios nuorodos į I ir IA priedus pakeičiamos nuorodomis į I, IA ir IB priedus.

2 straipsnis

Šio reglamento priedas įterpiamas į Reglamentą (EB) Nr. 765/2006 kaip IB priedas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. vasario 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ANTORINI


(1)  OL L 19, 2012 1 24, p. 31.

(2)  2010 m. spalio 25 d. Sprendimas (OL L 280, 2010 10 26, p. 18).

(3)  OL L 134, 2006 5 20, p. 1.

(4)  OL L 280, 2010 10 26, p. 18.“;


PRIEDAS

„IB PRIEDAS

Šiame priede įrašų nėra.“


Top