EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0114

Padomes Regula (ES) Nr. 114/2012 ( 2012. gada 10. februāris ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju

OJ L 38, 11.2.2012, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 014 P. 58 - 60

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/114/oj

11.2.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 38/3


PADOMES REGULA (ES) Nr. 114/2012

(2012. gada 10. februāris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2012/36/KĀDP (2012. gada 23. janvāris) (1), ar ko groza Lēmumu 2010/639/KĀDP (2) par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (EK) Nr. 765/2006 (3) ir paredzēta prezidenta Lukašenko un dažu Baltkrievijas amatpersonu līdzekļu iesaldēšana.

(2)

Padome ar Lēmumu 2012/36/KĀDP noteica, ka līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana būtu paplašināti jāpiemēro arī personām, kas ir atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanu, tostarp jo īpaši personām vadošos amatos, un personām un vienībām, kas gūst labumu no Lukašenko režīma vai atbalsta to, tostarp jo īpaši personām un vienībām, kas finansiāli vai materiāli atbalsta režīmu.

(3)

Šis pasākums ir Līguma par Eiropas Savienības darbību piemērošanas jomā, un tā īstenošanai ir nepieciešama Savienības līmeņa rīcība, jo īpaši lai nodrošinātu to, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs to piemēro vienādi.

(4)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 765/2006 būtu attiecīgi jāgroza.

(5)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, tai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulu (EK) Nr. 765/2006 groza šādi:

1)

regulas 2. pantu aizstāj ar šādu:

“2. pants

1.   Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir I, IA un IB pielikumā uzskaitīto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē.

2.   Nekādi līdzekļi vai saimnieciskie resursi nav tieši vai netieši pieejami I, IA vai IB pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām vai to interesēs.

3.   Ir aizliegta apzināta un tīša līdzdalība darbībās, kuru mērķis vai sekas ir tieša vai netieša 1. un 2. punktā minēto pasākumu apiešana.

4.   Šīs regulas I pielikumā iekļauj to fizisko vai juridisko personu, vienību un struktūru sarakstu, kuras Padome saskaņā ar 2. panta 1. punkta a) apakšpunktu Padomes Lēmumā 2010/639/KĀDP (2010. gada 25. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju (4) ir atzinusi par atbildīgām par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem Baltkrievijas prezidenta vēlēšanās 2006. gada 19. martā un par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju vai ir atzinusi par saistītām ar šādi atbildīgajiem.

5.   Šīs regulas IA pielikumā iekļauj to fizisko vai juridisko personu, vienību un struktūru sarakstu, kuras Padome saskaņā ar Lēmuma 2010/639/KĀDP 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu ir atzinusi par atbildīgām par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem Baltkrievijas prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī un par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju vai ir atzinusi par saistītām ar šādi atbildīgajiem.

6.   Šīs regulas IB pielikumā iekļauj to fizisko vai juridisko personu, vienību un struktūru sarakstu, kuras Padome saskaņā ar Lēmuma 2010/639/KĀDP 2. panta 1. punkta c) un d) apakšpunktu ir atzinusi vai nu i) par atbildīgām par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanu Baltkrievijā, vai arī ii) par personām vai vienībām, kas gūst labumu no Lukašenko režīma vai atbalsta to.

2)

regulas 2.b panta 1. un 2. punktā, 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 4.a pantā un 8.a panta 1. un 4. punktā atsauces uz I un IA pielikumu aizstāj ar atsaucēm uz I, IA un IB pielikumu.

2. pants

Šīs regulas pielikumu iekļauj kā Regulas (EK) Nr. 765/2006 IB pielikumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 10. februārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. ANTORINI


(1)  OV L 19, 24.1.2012., 31. lpp.

(2)  2010. gada 25. oktobra lēmums (OV L 280, 26.10.2010., 18. lpp.).

(3)  OV L 134, 20.5.2006., 1. lpp.

(4)  OV L 280, 26.10.2010., 18. lpp.”;


PIELIKUMS

“IB PIELIKUMS

Šajā pielikumā nav ierakstu.”


Top