EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0086

1993 m. spalio 4 d. Komisijos direktyva 93/86/EEB, derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 91/157/EEB dėl baterijų ir akumuliatorių, turinčių tam tikrų pavojingų medžiagų

OL L 264, 1993 10 23, p. 51–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/09/2008; netiesiogiai panaikino 32006L0066

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/86/oj

31993L0086Oficialusis leidinys L 264 , 23/10/1993 p. 0051 - 0052
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 13 tomas 25 p. 0044
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 13 tomas 25 p. 0044


Komisijos direktyva 93/86/EEB

1993 m. spalio 4 d.

derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 91/157/EEB dėl baterijų ir akumuliatorių, turinčių tam tikrų pavojingų medžiagų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 75/442/EEB dėl atliekų [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 91/692/EEB [2], ypač į jos 18 straipsnį,

atsižvelgdama į 1991 m. kovo 18 d. Tarybos direktyvą 91/157/EEB dėl baterijų ir akumuliatorių, turinčių tam tikrų pavojingų medžiagų [3], ypač į jos 10 straipsnį,

kadangi turėtų būti detaliai nustatytos Direktyvos 91/157/EEB 4 straipsnyje minimos ženklinimo sistemos priemonės;

kadangi prietaisų ženklinti nereikia, nes Direktyvos 91/157/EEB II priede yra numatyta speciali informavimo apie prietaisus, iš kurių vartotojai negali lengvai išimti baterijų ar akumuliatorių, sistema;

kadangi reikalingas simbolis, aiškiai parodantis, kad baterijos ar akumuliatoriai, kuriems taikoma Direktyva 91/157/EEB, turėtų būti renkami atskirai nuo kitų buitinių atliekų;

kadangi šio simbolio vartojimas ant baterijų ir akumuliatorių, kuriems taikoma Direktyva 91/157/EEB, turi būti griežtai kontroliuojamas;

kadangi šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Bendrijos teisės aktų dėl atliekų derinimo su mokslo ir technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1. Ši direktyva nustato Direktyvos 91/157/EEB 4 straipsnyje numatytos baterijų ir akumuliatorių, kuriems taikoma minėtoji direktyva ir kurie yra pagaminti parduoti Bendrijoje arba į ją importuoti po 1994 m. sausio 1 d., ženklinimo sistemos detalias taisykles.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos baterijos ir akumuliatoriai, pagaminti Bendrijoje ar į ją importuoti iki 1994 m. sausio 1 d., iki 1995 m. gruodžio 31 d. gali būti pardavinėjami be 2 ir 3 straipsnyje numatytų simbolių.

2 straipsnis

Simbolį, žymintį atskirą rinkinį, sudaro vienas iš plokščių kryžmai perbrauktų konteinerių, kaip parodyta toliau:

+++++ TIFF +++++

Kokį pasirinkti vartotiną simbolį ant baterijų ir akumuliatorių, kuriems taikoma Direktyva 91/157/EEB, sprendžia asmuo, atsakingas už ženklinimą, kaip numatyta šios direktyvos 5 straipsnyje. Abiejų simbolių vartojimas visoje Bendrijoje laikomas lygiaverčiu. Valstybės narės informuoja visuomenę apie abiejų simbolių reikšmę ir savo nacionalinėse nuostatose dėl baterijų ir akumuliatorių, kuriems taikoma Direktyva 91/157/EEB, suteikia jiems vienodą statusą. Vieno iš simbolių vartojimas neturi būti suprastas kaip savavališka diskriminacija ar užslėptas prekybos tarp valstybių narių suvaržymas.

3 straipsnis

Simbolį, rodantį, jog yra sunkiųjų metalų, sudaro atitinkamas metalo cheminis simbolis Hg, Cd ar Pb, priklausomai nuo baterijos ar akumuliatoriaus tipo, kaip aprašyta Direktyvos 91/157/EEB I priede.

4 straipsnis

1. 2 straipsnyje aprašytas simbolis uždengia baterijos ar akumuliatoriaus plačiosios pusės 3 % ploto, maksimalus jo dydis yra 5 × 5 cm. Cilindrinių elementų simbolis dengia baterijos ar akumuliatoriaus vienos pusės 3 % ploto, jo maksimalus dydis yra 5 × 5 cm.

Kai baterija ar akumuliatorius yra tokio dydžio, kad simbolis išeina mažesnis kaip 0,5 × 0,5 cm, baterijos ar akumuliatoriaus ženklinti nereikia, bet 1 x 1 cm dydžio simbolis turi būti įspaustas ant pakuotės.

2. 3 straipsnyje nurodytas simbolis yra įspaudžiamas žemiau 2 straipsnyje nurodyto simbolio. Jis užima bent ketvirtį to ploto, kurį užima šio straipsnio 1 dalyje aprašytas simbolis.

3. Simbolis turi būti įspaustas ryškiai, įskaitomai ir neištrinamai.

5 straipsnis

Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad ženklinimas atitiktų šios direktyvos nuostatas ir jį atliktų gamintojas arba jo įgaliotas atstovas, įsisteigęs atitinkamoje valstybėje narėje, arba asmuo, atsakingas už baterijų ar akumuliatorių pateikimą nacionalinei rinkai.

6 straipsnis

Valstybės narės imasi atitinkamų priemonių, kad užtikrintų visų šios direktyvos nuostatų visišką įgyvendinimą, pirmiausia dėl 2 ir 3 straipsnyje aprašytų simbolių laikymosi. Valstybės narės nustato nuobaudas, taikomas tuo atveju, jei nevykdomos priemonės, priimtos šios direktyvos įgyvendinimui užtikrinti; nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

7 straipsnis

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kurios, įsigaliojusios ne vėliau kaip iki 1993 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

8 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1993 m. spalio 4 d.

Komisijos vardu

Yannis Paleokrassas

Komisijos narys

[1] OL L 194, 1975 7 25, p. 39.

[2] OL L 377, 1991 12 31, p. 48.

[3] OL L 78, 1991 3 26, p. 38.

--------------------------------------------------

Top