EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:264:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 264, 23. oktober 1993


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 264
36. årgang
23. oktober 1993Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2901/93 af 18. oktober 1993 om ændring af bilag I, II, III og IV til forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler

1

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2902/93 af 20. oktober 1993 om genindførelse af opkrævning af told for varer under kategori 75 (løbenummer 40.0750), som har oprindelse i Thailand og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90

5

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2903/93 af 20. oktober 1993 om genindførelse af opkrævning af told for varer under kategori 113 (løbenummer 40.1130), som har oprindelse i Indien og Pakistan og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90

6

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2904/93 af 20. oktober 1993 om genindførelse af opkrævning af told for varer under kategori 124 (løbenummer 42.1240), som har oprindelse i Sydkorea og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90

7

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2905/93 af 20. oktober 1993 om genindførelse af opkrævning af told for varer under kategori 41 (løbenummer 40.0410), som har oprindelse i Indien, Indonesien, Malaysia og Thailand og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90

9

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2906/93 af 20. oktober 1993 om genindførelse af opkrævning af told for varer under kategori 74 (løbenummer 40.0740), som har oprindelse i Kina og Indien og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90

11

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2907/93 af 20. oktober 1993 om genindførelse af opkrævning af told for varer under kategori 100 (løbenummer 40.1000), som har oprindelse i Kina, Indien og Malaysia og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90

12

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2908/93 af 20. oktober 1993 om genindførelse af opkrævning af told for varer under kategori 97 og 114 (løbenummer 40.0970 og 40.1140), som har oprindelse i Brasilien og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90

13

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2909/93 af 20. oktober 1993 om genindførelse af opkrævning af told for varer under kategori 109 (løbenummer 40.1090), som har oprindelse i Pakistan og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90

15

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2910/93 af 20. oktober 1993 om genindførelse af opkrævning af told for varer under kategori 112 (løbenummer 40.1120), som har oprindelse i Kina og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90

16

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2911/93 af 22. oktober 1993 om afslutning og ændring af en licitation vedrørende levering af korn som fødevarehjælp

17

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2912/93 af 21. oktober 1993 om ændring og gennemførelse af forordning (EØF) nr. 2299/93 om fordeling af det kvantitative fællesskabstoldkontingent for indførsel i Fællesskabet af ubearbejdet aluminium med oprindelse i Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgistan, Moldova, Rusland, Tadsjikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Ukraine, Estland, Letland og Litauen

21

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2913/93 af 22. oktober 1993 om levering af mejeriprodukter som fødevarehjælp

23

 

*

Kommissionens forordning (EØF) Nr. 2914/93 af 22. oktober 1993 om ophævelse af visse foranstaltninger om tarifering af varer i Den Kombinerede Nomenklatur

27

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2915/93 af 22. oktober 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 3077/78 om anerkendelse af attester, der ledsager humle indført fra tredjelande, som ligestillet med Fællesskabets attester

29

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2916/93 af 22. oktober 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 2529/93 om fastlæggelse af de støttebeløb for humle, der er fastsat i ecu af Rådet, og som nedsættes som følge af de monetære justeringer

31

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2917/93 af 22. oktober 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 700/88 om visse gennemførelsesbestemmelser for ordningen for indførsel til Fællesskabet af visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko

33

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2918/93 af 22. oktober 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 3076/78 om indførsel af humle fra tredjelande

37

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2919/93 af 22. oktober 1993 om fastsættelse af referencepriser for hovedsalat for produktionsåret 1993/94

38

 

*

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 2920/93 af 22. oktober 1993 om fastsættelse af den fælles nedsættelseskoefficient til beregning af den mængde bananer, der skal tildeles hver erhvervsdrivende i kategori A og B af det årlige toldkontingent i andet halvår af 1993

40

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2921/93 af 22. oktober 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 1627/89 om opkøb af oksekød ved licitation

42

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2922/93 af 22. oktober 1993 om ophævelse af udligningsafgiften ved indførsel af æbler med oprindelse i Sydafrika

44

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2923/93 af 22. oktober 1993 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

45

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2924/93 af 22. oktober 1993 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

47

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

 

*

Kommissionens direktiv 93/81/EØF af 29. september 1993 om tilpasning af Rådets direktiv 70/156/EØF vedrørende typegodkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

49

 

*

Kommissionens direktiv 93/86/EØF af 4. oktober 1993 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 91/157/EØF om batterier og akkumulatorer, er indeholder farlige stoffer

51

  

93/542/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 11. oktober 1993 om EF' s bidrag til finansiering af programmer for bekæmpelse af skadegørere på planter og planteprodukter til fordel for de franske oversøiske departementer for 1993 (Kun den franske udgave er autentisk)

53

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2865/93 af 20. oktober 1993 om genindførelse af opkrævning af told på varer henhørende under KN-kode 3102 10 10, ex 7304, 7305 og 7306, med oprindelse i republikkerne Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Slovenien og den forhenværende jugoslaviske republik Makedoniens territorium, for hvilke der er indført toldlofter ved Rådets forordning (EØF) nr. 478/93 (EFT nr. L 262 af 21.10.1993)

61

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2872/93 af 20. oktober 1993 om genindførelse af opkrævning af told for varer henhørende under KN-kode 2523 med oprindelse i Polen og den tidligere Tjekkiske og Slovakiske Føderative Republiks område, der drager fordel af toldlofter fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3918/92 (EFT nr. L 262 af 21.10.1993)

61

 

*

Berigtigelse til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (EFT nr. L 268 af 19.9.1992)

62
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top