EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3458

1992 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3458/92, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1014/90, nustatantį išsamias spiritinių gėrimų apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo įgyvendinimo taisykles

OJ L 350, 1.12.1992, p. 59–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 046 P. 47 - 47
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 046 P. 47 - 47
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 222 - 222
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 222 - 222
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 222 - 222
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 222 - 222
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 222 - 222
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 222 - 223
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 222 - 222
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 222 - 222
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 222 - 222
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 205 - 205
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 205 - 205

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3458/oj

31992R3458Oficialusis leidinys L 350 , 01/12/1992 p. 0059 - 0059
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 3 tomas 46 p. 0047
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 3 tomas 46 p. 0047


Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3458/92

1992 m. lapkričio 30 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1014/90, nustatantį išsamias spiritinių gėrimų apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo įgyvendinimo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89, nustatantį bendrąsias spiritinių gėrimų apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3280/92 [2], ypač į jo 1 straipsnio 4 dalies i punkto l papunkčio b pastraipą,

kadangi Reglamento (EEB) Nr. 1576/89 1 straipsnio 4 dalies i punkto l papunkčio a pastraipa nustato konkrečių sudedamųjų dalių kiekius, reikalingus tuo atveju, jeigu bus naudojamas tam tikrų pavadinimų vaisių spiritas; kadangi minėto reglamento 1 straipsnio 4 dalies i punkto l papunkčio b pastraipa numato nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo sudedamųjų dalių kiekio, nustatyto tam tikromis sąlygomis;

kadangi Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1014/90 [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1781/91 [4], 6 straipsnis nustato maksimalų metilo alkoholio kiekį spirite, gautame iš tam tikrų vaisių nedidelėse spirito varyklose, kuris sudaro 1500 g/hl; kadangi toks didžiausio leistino kiekio reikalavimas taikomas iki 1992 m. gruodžio 31 d. spiritui, gautam varyklose iš kriaušių;

kadangi patirtis rodo, kad ši nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti ir toliau taikoma visoms spirito varykloms; kadangi šiuo metu taikomi tokio spirito gamybos metodai turėtų sudaryti galimybę išlaikyti produkto galutinę kokybę ir tradicines jo charakteristikas; tačiau kadangi reikėtų visapusiškai įvertinti įvairų šios priemonės taikymo poveikį bandomojo laikotarpio pabaigoje, kad būtų galima kuo labiau sumažinti minimalų metilo alkoholio kiekį, ypač atsižvelgiant į gamybos metodų naujoves;

kadangi vis dėlto galima panaikinti išimtį dėl didžiausio leistino metilo alkoholio kiekio iš žemuoginio arbuto gautame spirite, atsižvelgiant į dabartinius regionų metodus, naudojamus tokio spiritinio gėrimo gamybai;

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Spiritinių gėrimų vykdomojo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 1014/90 6 straipsnis pakeičiamas taip:

"6 straipsnis

1. Pagal reglamento (EEB) Nr. 1576/89 1 straipsnio 4 dalies i punkto l papunkčio b pastraipą didžiausias leistinas metilo alkoholio kiekis vaisių spirituose yra 1500 g/hl absoliutaus alkoholio, jei spiritas gaminamas iš tokių vaisių:

- slyvų (Prunus domestica L.),

- mirabelių (Prunus domestica L. var syriaca),

- naminių slyvų (Prunus domestica L.),

- obuolių (Malus domestica Borkh.),

- kriaušių (Pyrus communis L.).

2. Iki 1994 m. gruodžio 31 d. Komisija įvertina 1 dalies taikymą. Remdamasi nuodugnia analize ji svarsto, ar galima sumažinti maksimalų metilo alkoholio kiekį."

2 straipsnis

Reglamentas įsigalioja 1993 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1992 m. lapkričio 30 d.

Tarybos vardu

Ray Mac Sharry

Komisijos narys

[1] OL L 160, 1989 6 12, p. 1.

[2] OL L 327, 1992 11 13, p. 3.

[3] OL L 105, 1990 4 25, p. 9.

[4] OL L 160, 1991 6 25, p. 5.

--------------------------------------------------

Top