EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3458

Verordening (EEG) nr. 3458/92 van de Commissie van 30 november 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1014/90 houdende uitvoeringsbepalingen voor de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken

OJ L 350, 1.12.1992, p. 59–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 046 P. 47 - 47
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 046 P. 47 - 47
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 222 - 222
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 222 - 222
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 222 - 222
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 222 - 222
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 222 - 222
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 222 - 223
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 222 - 222
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 222 - 222
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 222 - 222
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 205 - 205
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 205 - 205

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3458/oj

31992R3458

Verordening (EEG) nr. 3458/92 van de Commissie van 30 november 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1014/90 houdende uitvoeringsbepalingen voor de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken

Publicatieblad Nr. L 350 van 01/12/1992 blz. 0059 - 0059
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 46 blz. 0047
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 46 blz. 0047


VERORDENING (EEG) Nr. 3458/92 VAN DE COMMISSIE van 30 november 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1014/90 houdende uitvoeringsbepalingen voor de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad van 29 mei 1989 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3280/92 (2), en met name op artikel 1, lid 4, punt i), onder 1 b),

Overwegende dat in artikel 1, lid 4, punt i), onder 1 a), van Verordening (EEG) nr. 1576/89 de gehalten aan bepaalde bestanddelen zijn vastgesteld die in acht moeten worden genomen om de benaming van bepaalde soorten vruchten-eau-de-vie te mogen gebruiken; dat krachtens het bepaalde onder b) van deze bepaling in bepaalde omstandigheden van de aldus vastgestelde gehalten mag worden afgeweken;

Overwegende dat bij artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 1014/90 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1781/91 (4), het maximumgehalte aan methylalcohol van in kleine distilleerderijen geproduceerde eau-de-vie van bepaalde vruchten op 1 500 gram per hectoliter is gesteld; dat voor eau-de-vie van peren datzelfde gehalte tot en met 31 december 1992 voor alle distilleerderijen geldt;

Overwegende dat de ervaring heeft geleerd dat handhaving van deze afwijking voor alle distilleerderijen noodzakelijk is; dat deze maatregel, bij de huidige stand van de bereidingstechniek voor de betrokken eau-de-vie, de mogelijkheid biedt de uiteindelijke kwaliteit van het produkt en zijn traditionele kenmerken te vrijwaren; dat het na een proefperiode evenwel dienstig is een grondige evaluatie van de diverse effecten van de toepassing van deze maatregel te verrichten ten einde het maximumgehalte aan methylalcohol te verlagen, gelet op, in de mate van het mogelijke, met name de ontwikkeling van de techniek;

Overwegende dat het daarentegen mogelijk is de uitzondering ten aanzien van het maximumgehalte aan methylalcohol van eau-de-vie van vruchten van de aardbeiboom te schrappen, gezien de voor de bereiding van deze gedistilleerde drank toegepaste regionale procédés;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor gedistilleerde dranken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 1014/90 wordt als volgt gewijzigd:

"Artikel 6

1. Ter uitvoering van artikel 1, lid 4, punt i), onder 1 b), van Verordening (EEG) nr. 1576/89 wordt voor eau-de-vie van de volgende vruchten het maximumgehalte aan methylalcohol op 1 500 gram per hectoliter alcohol 100 % vol gesteld:

- pruimen (Prunus domestica L.),

- mirabellen (Prunus domestica L. var. syriaca),

- kwetsen (Prunus domestica L.),

- appelen (Malus domestica Borkh.),

- peren (Pyrus communis L.).

2. De Commissie voert vóór 31 december 1994 een evaluatie uit van de toepassing van lid 1. Aan de hand van een grondige studie gaat zij na of het maximumgehalte aan methylalcohol kan worden verlaagd.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1993. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 30 november 1992. Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 160 van 12. 6. 1989, blz. 1. (2) PB nr. L 327 van 13. 11. 1992, blz. 3. (3) PB nr. L 105 van 25. 4. 1990, blz. 9. (4) PB nr. L 160 van 25. 6. 1991, blz. 5.

Top