EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0105

1993 m. lapkričio 25 d. Komisijos direktyva 93/105/EB, nustatanti VII D priedą, turintį informaciją, reikalingą techniniam dokumentų rinkiniui, nurodytam Tarybos direktyvos 67/548/EEB septintojo pakeitimo 12 straipsnyje

OJ L 294, 30.11.1993, p. 21–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 025 P. 84 - 91
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 025 P. 84 - 91
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 012 P. 277 - 284
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 012 P. 277 - 284
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 012 P. 277 - 284
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 012 P. 277 - 284
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 012 P. 277 - 284
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 012 P. 277 - 284
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 012 P. 277 - 284
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 012 P. 277 - 284
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 012 P. 277 - 284
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 013 P. 121 - 128
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 013 P. 121 - 128

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2008; panaikino 32006R1907

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/105/oj

31993L0105

1993 m. lapkričio 25 d. Komisijos direktyva 93/105/EB, nustatanti VII D priedą, turintį informaciją, reikalingą techniniam dokumentų rinkiniui, nurodytam Tarybos direktyvos 67/548/EEB septintojo pakeitimo 12 straipsnyje

Oficialusis leidinys L 294 , 30/11/1993 p. 0021 - 0028
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 13 tomas 25 p. 0084
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 13 tomas 25 p. 0084
CS.ES skyrius 13 tomas 012 p. 277 - 284
ET.ES skyrius 13 tomas 012 p. 277 - 284
HU.ES skyrius 13 tomas 012 p. 277 - 284
LT.ES skyrius 13 tomas 012 p. 277 - 284
LV.ES skyrius 13 tomas 012 p. 277 - 284
MT.ES skyrius 13 tomas 012 p. 277 - 284
PL.ES skyrius 13 tomas 012 p. 277 - 284
SK.ES skyrius 13 tomas 012 p. 277 - 284
SL.ES skyrius 13 tomas 012 p. 277 - 284


Komisijos direktyva 93/105/EB

1993 m. lapkričio 25 d.

nustatanti VII D priedą, turintį informaciją, reikalingą techniniam dokumentų rinkiniui, nurodytam Tarybos direktyvos 67/548/EEB septintojo pakeitimo 12 straipsnyje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 93/72/EEB [2], ypač į jos 12 straipsnį,

kadangi pagal Direktyvos 67/548/EEB nuostatas apie bet kurią naują į rinką pateikiamą cheminę medžiagą reikia pranešti valstybių narių kompetentingoms institucijoms pateikiant pranešimą su tam tikra informacija, įskaitant techninių dokumentų rinkinį; kadangi minėtos direktyvos 12 straipsnyje reikalaujama, kad dėl polimerų techninių dokumentų rinkinių būtų nustatytos specifinės nuostatos;

kadangi reikia, kad tuose techninių dokumentų rinkiniuose būtų polimerams skiriamų bandymų rinkinys, kuris suteiktų informacijos, reikalingos iš anksto numatomam pavojui žmonėms ir aplinkai įvertinti;

kadangi, siekiant išvengti nereikalingų bandymų, polimerus reikėtų jungti į šeimas ir dėl to reikalauti tiktai tipiškų šeimos pavyzdžių bandymų; kadangi tokie tipiški bandymai ir toliau turi užtikrinti aukštą apsaugos lygį;

kadangi kai kuriems didelės molekulinės masės polimerams moksliškai būtų pateisinama ir reikėtų nustatyti sumažintą bandymų rinkinį (RTP – reduced test package);

kadangi reikia parengti kriterijus apibrėžti tiems didelės molekulinės masės polimerams, kuriems sumažintas bandymų rinkinys yra laikomas pakankamu;

kadangi tie kriterijai turi užtikrinti aukštą žmonių ir aplinkos apsaugos lygį ir kartu užtikrinti, kad pramonė ir toliau būtų skatinama investuoti į tolesnį naujų ir geresnių polimerų kūrimą;

kadangi, turint ribotą pranešimų apie polimerus pateikimo patirtį ir nevisiškai išsamias žinias apie galimą su tomis cheminėmis medžiagomis susijusį pavojų, gali tekti peržiūrėti griežtus kriterijus RTP polimerams atsižvelgiant į patirtį, sukauptą darant tokius pranešimus pagal naujus specifinius šioje direktyvoje išdėstytus reikalavimus;

kadangi šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 67/548/EEB 29 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Šios direktyvos priedas įterpiamas į Direktyvos 67/548/EEB VII priedą kaip VII D priedas.

2 straipsnis

1. Valstybės narės iki 1993 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia nuostatas, būtinas šios direktyvos įgyvendinimui, ir apie tai nedelsdamos praneša Komisijai.

2. Valstybėms narėms priimant šias nuostatas, jose daroma nuoroda į šią direktyvą arba tokia nuoroda pridedama jas oficialiai skelbiant. Tokios nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja trečią dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 1993 m. lapkričio 25 d.

Komisijos vardu

Yannis paleokrassas

Komisijos narys

[1] OL L 196, 1967 8 16, p. 1.

[2] OL L 258, 1993 10 16, p. 29.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

"

VII D PRIEDAS

SPECIFINĖS NUOSTATOS DĖL TECHNINIŲ DOKUMENTŲ RINKINIO ("PAGRINDINIO RINKINIO"), NURODYTO 12 STRAIPSNYJE

A. Šiame priede:

- "homopolimeras" – polimeras, sudarytas tik iš vieno monomero grandžių,

- "kopolimeras" – polimeras, sudarytas iš daugiau nei vieno monomero grandžių,

- "polimeras, kuriam priimtinas sumažintas bandymų rinkinys", "RTP polimeras" – polimeras, atitinkantis C.2 nustatytus kriterijus,

- "polimerų šeima" – polimerų (homopolimerų arba kopolimerų) grupė, turinti skirtingą vidutinę skaitinę molekulinę masę arba skirtingą sudėtį dėl nevienodo monomero grandžių santykio. Vidutinės skaitinės molekulinės masės arba sudėties skirtumą apsprendžia ne atsitiktiniai technologiniam procesui būdingi svyravimai, bet apgalvoti proceso sąlygų pakeitimai, nesikeičiant pačiam procesui,

- "Mn" – vidutinė skaitinė molekulinė masė,

- "M" – molekulinė masė.

B. Šeimos metodas

Siekiant išvengti nereikalingo bandymo, polimerus galima grupuoti į šeimas.

Koncepcijos esmė – bandyti šeimos tipiškus atstovus, jei:

- homopolimerų kintamasis dydis yra Mn, arba

- kopolimerų kintamasis dydis yra sudėtis, o Mn beveik nekinta, arba

- Mn > 1000, kopolimerų kintamasis dydis yra Mn, o sudėtis beveik nekinta.

Tam tikrais atvejais, jei dėl Mn arba sudėties intervalo tipiškiems atstovams gaunamas rezultatų neatitikimas, tipiški atstovai turi būti bandomi papildomai.

C. Informacija, reikalinga techninių dokumentų rinkiniui, nurodytam 12 straipsnyje

Jei pateikti informaciją yra techniškai neįmanoma arba moksliniu požiūriu nebūtina, priežastys turi būti aiškiai nurodytos ir su jomis turi sutikti kompetentingos institucijos.

Polimero savybėms įvertinti galima atsižvelgti į turimą atitinkamą informaciją apie monomerą (-us).

Nepažeidžiant Direktyvos 67/548/EEB 3 straipsnio 1 dalies nuostatų, bandymai turi būti daromi pagal metodus, kuriuos pripažino ir rekomendavo kompetentingos tarptautinės institucijos, jei tokios rekomendacijos yra.

Turi būti nurodytas už tyrimų vykdymą atsakingos institucijos pavadinimas.

C.1. POLIMERAI, KURIEMS TAIKOMAS STANDARTINIS BANDYMŲ RINKINYS

C.1.1. Polimerai, pateikiami į Bendrijos rinką kiekiais ≥ 1 t/m arba suminiais kiekiais ≥ 5 t

Be informacijos ir bandymų, minimų 7 straipsnio 1 dalyje ir nurodytų VII A priede, reikalinga ši specifinė informacija apie polimerus:

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS TAPATUMAS

1.2.1. Vidutinė skaitinė molekulinė masė

1.2.2. Molekulinės masės skirstinys (MWD)

1.2.3. Pradinių monomerų ir pradinių cheminių medžiagų, kurios bus sujungtos į polimerą, tapatumas ir koncentracija

1.2.4. Galinių grupių nurodymas ir reaktyviųjų funkcinių grupių tapatumas bei dažnis

1.3.2.1. Nesureagavusių monomerų tapatumas

1.3.3.1. Nesureagavusių monomerų procentinė dalis

2. INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ

2.1.1.5. Jei buvo sukurtas aplinkoje suardomas polimeras, to pareiškimas kartu su atitinkama informacija

3. FIZIKOCHEMINĖS CHEMINĖS MEDŽIAGOS SAVYBĖS

3.6.1. Ekstrahuojamumas vandeniu

Nepažeidžiant Direktyvos 67/548/EEB 16 straipsnio 1 dalies, tam tikrais atvejais gali būti reikalingi papildomi bandymai, pvz.:

- atsparumo šviesai, jei polimeras nėra specialiai stabilizuotas šviesos poveikiui atlaikyti,

- ilgalaikio ekstrahuojamumo (išplovimo bandymas); atsižvelgiant į šio bandymo rezultatus, gali būti reikalingi atitinkami išplovimo bandymai kiekvienu atveju.

C.1.2. Polimerai, pateikiami į Bendrijos rinką kiekiais < 1 t/m arba suminiais kiekiais < 5 t, bet ≥ 100 kg/m arba suminiais kiekiais ≥ 500 kg

Be informacijos ir bandymų, minimų 8 straipsnio 1 dalyje ir nurodytų VII B priede, reikalinga ši specifinė informacija apie polimerus:

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS TAPATUMAS

1.2.1. Vidutinė skaitinė molekulinė masė

1.2.2. Molekulinės masės skirstinys (MWD)

1.2.3. Pradinių monomerų ir pradinių cheminių medžiagų, kurios bus sujungtos į polimerą, tapatumas ir koncentracija

1.2.4. Galinių grupių nurodymas ir reaktyviųjų funkcinių grupių tapatumas bei dažnis

1.3.2.1. Nesureagavusių monomerų tapatumas

1.3.3.1. Nesureagavusių monomerų procentinė dalis

2. INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ

2.1.1.5. Jei buvo sukurtas aplinkoje suardomas polimeras, to pareiškimas kartu su atitinkama informacija

3. FIZIKOCHEMINĖS CHEMINĖS MEDŽIAGOS SAVYBĖS

3.6.1. Ekstrahuojamumas vandeniu

C.1.3. Polimerai, pateikiami į Bendrijos rinką kiekiais < 100 kg/m arba suminiais kiekiais < 500 kg

Be informacijos ir bandymų, minimų 8 straipsnio 2 dalyje ir nurodytų VII C priede, reikalinga ši specifinė informacija apie polimerus:

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS TAPATUMAS

1.2.1. Vidutinė skaitinė molekulinė masė

1.2.2. Molekulinės masės skirstinys (MWD)

1.2.3. Pradinių monomerų ir pradinių cheminių medžiagų, kurios bus sujungtos į polimerą, tapatumas ir koncentracija

1.2.4. Galinių grupių nurodymas ir reaktyviųjų funkcinių grupių tapatumas bei dažnis

1.3.2.1. Nesureagavusių monomerų tapatumas

1.3.3.1. Nesureagavusių monomerų procentinė dalis

2. INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ

2.1.1.5. Jei buvo sukurtas aplinkoje suardomas polimeras, to pareiškimas kartu su atitinkama informacija

C.2. POLIMERAI, KURIEMS PRIIMTINAS SUMAŽINTAS BANDYMŲ RINKINYS

Esant tam tikroms sąlygoms pagrindinis polimerų bandymų rinkinys gali būti sumažintas.

Cheminės medžiagos, turinčios didelę vidutinę skaitinę molekulinę masę, mažą kiekį mažos molekulinės masės medžiagų ir mažą tirpumą (ekstrahuojamumą), bus laikomos biologiškai neįsisavinamomis. Todėl polimerams, kuriems būtų priimtinas sumažintas bandymų rinkinys, turi būti taikomi šie kriterijai.

Jei tai nelengvai suardomi polimerai, kurie į Bendrijos rinką pateikiami kiekiais ≥ 1 t/m arba suminiais kiekiais ≥ 5 t, polimerus, kuriems yra priimtinas sumažintas bandymų rinkinys, apibūdina šie kriterijai:

I. Didelė vidutinė skaitinė molekulinė masė (Mn) [1];

II. Ekstrahuojamumas vandeniu (3.6.1)

< 10 mg/l, įskyrus bet kokį priedų arba priemaišų indėlį;

III. Mažiau kaip 1 % M < 1000; procentinė dalis nurodoma tik molekulėms (komponentams), tiesiogiai gautoms iš sudarančiojo (-iųjų) monomero (-ų), neatsižvelgiant į kitus komponentus, pvz., priedus arba priemaišas.

Jei visi kriterijai įvykdyti, polimeras laikomas polimeru, kuriam priimtinas sumažintas bandymų rinkinys.

Jei tai nelengvai suardomi polimerai, kurie į Bendrijos rinką pateikiami kiekiais < 1 t/m arba suminiais kiekiais < 5 t, pakanka įvykdyti I ir II kriterijus, kad polimeras būtų laikomas polimeru, kuriam yra priimtinas sumažintas bandymų rinkinys.

Jei kriterijų atitikties neįmanoma patvirtinti paskirtais bandymais, kriterijų atitiktį pranešėjas turi įrodyti kitais būdais.

Tam tikromis aplinkybėmis gali būti reikalingi toksikologiniai ir ekotoksikologiniai bandymai.

C.2.1. Polimerai, pateikiami į Bendrijos rinką kiekiais ≥ 1 t/m arba suminiais kiekiais ≥ 5 t

0. GAMINTOJO IR PRANEŠĖJO TAPATYBĖ: GAMYBOS VIETA

Jei cheminės medžiagos yra pagamintos už bendrijos ribų ir pranešimui apie jas pateikti buvo paskirtas pranešėjas, kaip vienintelis gamintojo atstovas, nurodoma importuotojų, vežančių cheminę medžiagą į Bendriją, tapatybė ir adresas.

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS TAPATUMAS

1.1. Pavadinimas

1.1.1. Pavadinimas pagal IUPAC nomenklatūrą

1.1.2. Kiti pavadinimai (įprastas pavadinimas, prekinis pavadinimas, santrumpa)

1.1.3. CAS numeris ir CAS pavadinimas (jei turi)

1.2. Molekulinė ir struktūrinė formulė

1.2.1. Vidutinė skaitinė molekulinė masė

1.2.2. Molekulinės masės skirstinys (MWD)

1.2.3. Pradinių monomerų ir pradinių cheminių medžiagų, kurios bus sujungtos į polimerą, tapatumas ir koncentracija

1.2.4. Galinių grupių nurodymas ir reaktyviųjų funkcinių grupių tapatumas bei dažnis

1.3. Cheminės medžiagos sudėtis

1.3.1. Grynumo laipsnis (%)

1.3.2. Priemaišų, įskaitant šalutinius produktus, tipas

1.3.2.1. Nesureagavusių monomerų tapatumas

1.3.3. (Reikšmingų) pagrindinių priemaišų procentinė dalis

1.3.3.1. Nesureagavusių monomerų procentinė dalis

1.3.4. Jei cheminė medžiaga turi stabilizatoriaus, inhibitoriaus arba kitų priedų, nurodyti: tipą, dydžio eilę:… ppm,… %

1.3.5. Spektriniai duomenys (UV, IR, NMR arba masių spektras)

1.3.6.1. Gelchromatografija (GPC – gel permeation chromatography)

1.4. Radimo ir nustatymo metodai

Taikytų metodų išsamus aprašymas arba atitinkamos bibliografinės nuorodos.

Be radimo ir nustatymo metodų turi būti pateikta informacija apie pranešėjui žinomus metodus, kurie leistų rasti cheminę medžiagą ir jos virsmo produktus po patekimo į aplinką, be to, nustatyti tiesioginį poveikį žmonėms.

2. INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ

2.0. Gamyba

Informacijos, pateiktos šiame skirsnyje, turėtų pakakti apytikriai, bet realiai įvertinti žmonių ir aplinkos poveikį, susijusį su gamybos procesu. Tikslių gamybos proceso detalių, visų pirma, kurios yra slaptos komerciniu požiūriu, pateikti nereikia.

2.0.1. Technologiniai gamybos procesai.

2.0.2. Su gamyba susijusio poveikio įvertis:

- darbo aplinka,

- aplinka.

2.1. Numatyti naudojimo atvejai

Informacijos, pateiktos šiame skirsnyje, turėtų pakakti apytiksliai, bet realiai įvertinti cheminių medžiagų poveikį žmonėms ir aplinkai, susijusį su numatomais (laukiamais) naudojimo atvejais.

2.1.1. Naudojimo tipai: funkcijos ir laukiamų rezultatų aprašymas

2.1.1.1. Technologinis (-iai) procesas (-ai), kuriuose naudojama cheminė medžiaga (jei žinomas)

2.1.1.2. Su naudojimu susijusio poveikio įvertis (-iai) (jei žinomas):

- darbo aplinka,

- aplinka.

2.1.1.3. Į rinką pateikiamos cheminės medžiagos pavidalas: cheminė medžiaga, preparatas, produktas

2.1.1.4. Cheminės medžiagos koncentracija į rinką pateiktuose preparatuose ir produktuose (jei žinoma)

2.1.2. Taikymo sritys ir apytikris paskirstymas:

- pramonė,

- ūkininkai ir kvalifikuoti pirkėjai,

- plačioji visuomenė.

2.1.3. Jei yra žinomi ir jei tinka, cheminės medžiagos gavėjų tapatybė

2.1.4. Atliekų, susidariusių dėl numatytų naudojimo atvejų, kiekiai ir sudėtis (jei žinoma)

2.2. Gamybos ir (arba) importo kiekvieno naudojimo atvejui arba taikymo sričiai įvertis

2.2.1. Visuminė metinė gamyba ir (arba) importas:

- pirmaisiais kalendoriniais metais,

- vėlesniais kalendoriniais metais.

Jei cheminės medžiagos yra pagamintos už bendrijos ribų ir pranešimui apie jas pateikti buvo paskirtas pranešėjas, kaip vienintelis gamintojo atstovas, šią informaciją turi pateikti kiekvienas importuotojas, identifikuotas pirmiau 0 skirsnyje.

2.2.2. Gamyba ir (arba) importas, paskirstytas pagal 2.1.1 ir 2.1.2, išreikštas kaip procentinė dalis:

- pirmaisiais kalendoriniais metais,

- vėlesniais kalendoriniais metais.

2.3. Rekomenduojami metodai ir atsargumo priemonės:

2.3.1. Krovos darbų

2.3.2. Sandėliavimo

2.3.3. Transportavimo

2.3.4. Gaisro (degimo arba pirolizės dujų tipas, jei numatyti naudojimo atvejai tai patvirtina)

2.3.5. Kitų pavojų, ypač cheminės reakcijos su vandeniu

2.3.6. Jei tinka, informacija apie cheminės medžiagos polinkį sprogti jai esant dulkių pavidalu

2.4. Avarinės priemonės atsitiktinio išsiliejimo atveju

2.5. Greitosios pagalbos priemonės žmonėms gavus traumą (pvz., apsinuodijimo atveju)

2.6. Pakavimas

3. CHEMINĖS MEDŽIAGOS FIZIKOCHEMINĖS SAVYBĖS

3.0. Medžiagos būsena esant 20 °C ir 101,3 kPa

3.1. Lydymosi temperatūros intervalas (pvz., pagal terminio stabilumo bandymo duomenis)

3.3. Santykinis tankis

3.6.1. Ekstrahuojamumas vandeniu

3.10. Degumas

3.11. Sprogumo savybės

3.12. Savaiminis užsidegimas

3.15. Granulometrinė sudėtis:

Cheminėms medžiagoms, kurios gali būti pateikiamos į rinką pavidalu, keliančiu poveikio per kvėpavimo takus pavojų, turi būti daromas bandymas cheminių medžiagų, kurios būtų į rinką pateikiamo pavidalo, dalelių pasiskirstymui nustatyti.

3.16. Terminis stabilumas

3.17. Ekstrahuojamumas:

- vandeniu, kai pH 2 ir 9, esant 37 °C,

- cikloheksanu.

4. TOKSIKOLOGINIAI TYRIMAI

Kiekvienu atskiru atveju ir nevėluojant priimti pranešimą kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į reaktyviųjų grupių buvimą, struktūros (fizikines) charakteristikas, žinias apie polimero mažos molekulinės masės komponentų savybes arba poveikio galimybes, gali pareikalauti padaryti tam tikrus bandymus. Visų pirma, gali būti reikalingi toksiškumo įkvėpus bandymai (pvz., 4.1.2 arba 4.2.1), jei manoma, kad gali būti poveikis per kvėpavimo takus.

5. EKOTOKSIKOLOGINIAI TYRIMAI

Kiekvienu atskiru atveju ir nevėluojant priimti pranešimą kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į reaktyviųjų grupių buvimą, struktūros (fizikines) charakteristikas, žinias apie polimero mažos molekulinės masės komponentų savybes arba poveikio galimybes, gali pareikalauti padaryti tam tikrus bandymus. Visų pirma, gali būti reikalingi šie papildomi bandymai:

- atsparumo šviesai, jei polimeras nėra specialiai stabilizuotas šviesos poveikiui atlaikyti,

- ilgalaikio ekstrahuojamumo (išplovimo bandymas).

Atsižvelgiant į šio bandymo rezultatus, gali būti reikalingi atitinkami išplovimo bandymai kiekvienu atveju.

6. GALIMYBĖ NUKENKSMINTI CHEMINĘ MEDŽIAGĄ

6.1. Pramonei (kvalifikuotiems pirkėjams)

6.1.1. Pakartotinio panaudojimo galimybė

6.1.2. Galimybė neutralizuoti neigiamus poveikius

6.1.3. Galimybė suardyti:

- kontroliuojamas išmetimas,

- sudeginimas,

- vandens valymo įrenginys,

- kita.

6.2. Plačiajai visuomenei

6.2.1. Pakartotinio panaudojimo galimybė

6.2.2. Galimybė neutralizuoti neigiamus poveikius

6.2.3. Galimybė suardyti:

- kontroliuojamas išmetimas,

- sudeginimas,

- vandens valymo įrenginys,

- kita.

C.2.2. Polimerai, pateikiami į Bendrijos rinką kiekiais < 1 t/m arba suminiais kiekiais < 5 t

0. GAMINTOJO IR PRANEŠĖJO TAPATYBĖ: GAMYBOS VIETA

Jei cheminės medžiagos yra pagamintos už bendrijos ribų ir pranešimui apie jas pateikti buvo paskirtas pranešėjas, kaip vienintelis gamintojo atstovas, nurodoma importuotojų, vežančių cheminę medžiagą į Bendriją, tapatybė ir adresas

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS TAPATUMAS

1.1. Pavadinimas

1.1.1. Pavadinimas pagal IUPAC nomenklatūrą

1.1.2. Kiti pavadinimai (įprastas pavadinimas, prekinis pavadinimas, santrumpa)

1.1.3. CAS numeris ir CAS pavadinimas (jei turi)

1.2. Molekulinė ir struktūrinė formulė

1.2.1. Vidutinė skaitinė molekulinė masė

1.2.2. Molekulinės masės skirstinys (MWD)

1.2.3. Pradinių monomerų ir pradinių cheminių medžiagų, kurios bus sujungtos į polimerą, tapatumas ir koncentracija

1.2.4. Galinių grupių nurodymas ir reaktyviųjų funkcinių grupių tapatumas bei dažnis

1.3. Cheminės medžiagos sudėtis

1.3.1. Grynumo laipsnis (%)

1.3.2. Priemaišų, įskaitant šalutinius produktus, tipas

1.3.2.1. Nesureagavusių monomerų tapatumas

1.3.3. (Reikšmingų) pagrindinių priemaišų procentinė dalis

1.3.3.1. Nesureagavusių monomerų procentinė dalis

1.3.4. Jei cheminė medžiaga turi stabilizatoriaus, inhibitoriaus arba kitų priedų, nurodyti: tipą, dydžio eilę:… ppm,… %

1.3.5. Spektriniai duomenys (UV, IR, NMR arba masių spektras)

1.3.6.1. Gelchromatografija (GPC)

1.4. Radimo ir nustatymo metodai

Taikytų metodų išsamus aprašymas arba atitinkamos bibliografinės nuorodos.

Be radimo ir nustatymo metodų turi būti pateikta informacija apie pranešėjui žinomus metodus, kurie leistų rasti cheminę medžiagą ir jos virsmo produktus po patekimo į aplinką, be to, nustatyti tiesioginį poveikį žmonėms.

2. INFORMACIJA APIE CHEMINĘ MEDŽIAGĄ

2.0. Gamyba

Informacijos, pateiktos šiame skirsnyje, turėtų pakakti apytikriai, bet realiai įvertinti žmonių ir aplinkos poveikį, susijusį su gamybos procesu. Tikslių gamybos proceso detalių, visų pirma, kurios yra slaptos komerciniu požiūriu, pateikti nereikia.

2.0.1. Technologiniai gamybos procesai.

2.0.2. Su gamyba susijusio poveikio įvertis:

- darbo aplinka,

- aplinka.

2.1. Numatyti naudojimo atvejai

Informacijos, pateiktos šiame skirsnyje, turėtų pakakti apytiksliai, bet realiai įvertinti cheminių medžiagų poveikį žmonėms ir aplinkai, susijusį su numatomais (laukiamais) naudojimo atvejais

2.1.1. Naudojimo tipai: funkcijos ir laukiamų rezultatų aprašymas

2.1.1.1. Technologinis (-iai) procesas (-ai), kuriuose naudojama cheminė medžiaga (jei žinomas)

2.1.1.2. Su naudojimu susijusio poveikio įvertis (-iai) (jei žinomas):

- darbo aplinka,

- aplinka.

2.1.1.3. Į rinką pateikiamos cheminės medžiagos pavidalas: cheminė medžiaga, preparatas, produktas

2.1.1.4. Cheminės medžiagos koncentracija į rinką pateiktuose preparatuose ir produktuose (jei žinoma)

2.1.2. Taikymo sritys ir apytikris paskirstymas:

- pramonė,

- ūkininkai ir kvalifikuoti pirkėjai,

- plačioji visuomenė.

2.1.3. Jei yra žinomi ir jei tinka, cheminės medžiagos gavėjų tapatybė

2.1.4. Atliekų, susidariusių dėl numatytų naudojimo atvejų, kiekiai ir sudėtis (jei žinoma)

2.2. Gamybos ir (arba) importo kiekvieno naudojimo atvejui arba taikymo sričiai įvertis

2.2.1. Visuminė metinė gamyba ir (arba) importas:

- pirmaisiais kalendoriniais metais,

- vėlesniais kalendoriniais metais.

Jei cheminės medžiagos yra pagamintos už bendrijos ribų ir pranešimui apie jas pateikti buvo paskirtas pranešėjas, kaip vienintelis gamintojo atstovas, šią informaciją turi pateikti kiekvienas importuotojas, identifikuotas pirmiau 0 skirsnyje.

2.2.2. Gamyba ir (arba) importas, paskirstytas pagal 2.1.2, išreikštas kaip procentinė dalis:

- pirmaisiais kalendoriniais metais,

- vėlesniais kalendoriniais metais.

2.3. Rekomenduojami metodai ir atsargumo priemonės dėl:

2.3.1. Krovos darbų

2.3.2. Sandėliavimo

2.3.3. Ttransportavimo

2.3.4. Gaisro (degimo arba pirolizės dujų tipas, jei numatyti naudojimo atvejai tai patvirtina)

2.3.5. Kitų pavojų, ypač cheminės reakcijos su vandeniu

2.3.6. Jei tinka, informacija apie cheminės medžiagos polinkį sprogti jai esant dulkių pavidalu

2.4. Avarinės priemonės atsitiktinio išsiliejimo atveju

2.5. Greitosios pagalbos priemonės žmonėms gavus traumą (pvz., apsinuodijimo atveju)

2.6. Pakavimas

3. FIZIKOCHEMINĖS CHEMINĖS MEDŽIAGOS SAVYBĖS

3.0. Cheminės medžiagos būsena esant 20 °C ir 101,3 kPa

3.1. Lydymosi temperatūros intervalas (pvz., pagal terminio stabilumo bandymą)

3.6.1. Ekstrahuojamumas vandeniu

3.10. Degumas.

"

[1] Pranešimą priimančios institucijos turi spręsti apie jų pačių atsakomybę dėl to, ar polimeras atitinka šį kriterijų.

--------------------------------------------------

Top