EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0105

Kommissionens direktiv 93/105/EF af 25. november 1993 om fastlæggelse af det tekniske oplysningsmateriale i bilag VII D, jf. artikel 12 i den syvende ændring af Rådets direktiv 67/548/EØF

OJ L 294, 30.11.1993, p. 21–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 025 P. 84 - 91
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 025 P. 84 - 91
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 012 P. 277 - 284
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 012 P. 277 - 284
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 012 P. 277 - 284
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 012 P. 277 - 284
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 012 P. 277 - 284
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 012 P. 277 - 284
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 012 P. 277 - 284
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 012 P. 277 - 284
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 012 P. 277 - 284
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 013 P. 121 - 128
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 013 P. 121 - 128

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2008; ophævet ved 32006R1907

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/105/oj

31993L0105

Kommissionens direktiv 93/105/EF af 25. november 1993 om fastlæggelse af det tekniske oplysningsmateriale i bilag VII D, jf. artikel 12 i den syvende ændring af Rådets direktiv 67/548/EØF

EF-Tidende nr. L 294 af 30/11/1993 s. 0021 - 0028
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 25 s. 0084
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 25 s. 0084


KOMMISSIONENS DIREKTIV 93/105/EF af 25. november 1993 om fastlaeggelse af det tekniske oplysningsmateriale i bilag VII D, jf. artikel 12 i den syvende aendring af Raadets direktiv 67/548/EOEF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 67/548/EOEF af 27. juni 1967 om tilnaermelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (1), senest aendret ved Kommissionens direktiv 93/72/EOEF (2), saerlig artikel 12, og

ud fra foelgende betragtninger:

I overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 67/548/EOEF skal markedsfoering af ethvert nyt stof anmeldes til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne med angivelse af en raekke oplysninger omfattende teknisk oplysningsmateriale, og eftersom artikel 12 i ovennaevnte direktiv stiller krav om, at der fastsaettes specielle bestemmelser vedroerende det tekniske oplysningsmateriale for polymerer;

som foelge heraf er det noedvendigt, at det tekniske oplysningsmateriale indeholder en afproevningsforskrift for polymerer, som tilvejebringer det oplysningsmateriale, som er noedvendigt for at vurdere den forudseelige risiko, som polymerer udsaetter mennesker og miljoe for;

eftersom det er hensigtsmaessigt for at undgaa unoedvendige test at gruppere polymererne i familier og i tilknytning hertil alene at kraeve test udfoert paa repraesentative medlemmer af en familie, og eftersom saadanne repraesentative test skal sikre et fortsat hoejt beskyttelsesniveau;

for nogle polymerer med hoej molekylvaegt er det videnskabeligt forsvarligt og hensigtsmaessigt at definere en reduceret afproevningsforskrift;

der er behov for at fastlaegge kriterier for, hvilke polymerer med hoej molekylvaegt en reduceret afproevningsforskrift skoennes tilstraekkelig for;

saadanne kriterier skal sikre hoej beskyttelse af mennesker og miljoe og at industrien fortsat vil vaere tilskyndet til at investere i yderligere udvikling af nye og bedre polymerer;

i betragtning af, at erfaringerne med anmeldelse af polymerer er begraensede, og at kendskabet til de risici, der er forbundet med saadanne stoffer, er ufuldstaendigt, vil der muligvis blive behov for at revidere de strenge kriterier for polymerer med en reduceret afproevningsforskrift i lyset af erfaringerne med de anmeldelser, der foretages i overensstemmelse med de nye specifikke krav i naervaerende direktiv;

eftersom bestemmelserne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelsen fra komitéen nedsat i henhold til artikel 29 i direktiv 67/548/EOEF -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilaget til dette direktiv skal indsaettes i bilag VII til direktiv 67/548/EOEF som bilag VII D.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne gennemfoerer senest den 31. december 1993 de love og administrative bestemmelser, der er noedvendige for at efterkomme dette direktiv. Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen herom.

2. Naar medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 25. november 1993.

Paa Kommissionens vegne

Yannis PALEOKRASSAS

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. 196 af 16. 8. 1967, s. 1.

(2) EFT nr. L 258 af 16. 10. 1993, s. 29.

BILAG

»BILAG VII D

SPECIFIKKE BESTEMMELSER VEDROERENDE DET TEKNISKE OPLYSNINGSMATERIALE (»BASISOPLYSNINGER«) I DE I ARTIKEL 12 OMHANDLEDE ANMELDELSER

A. I dette bilag forstaas ved:

- »homopolymer«: en polymer betaaende af kun én slags monomerenheder

- »copolymer«: en polymer bestaaende af flere end en slags monomerenheder

- »polymer, for hvilken en reduceret afproevningsforskrift er acceptabel«: en polymer, der opfylder kriterierne i afsnit C.2

- »familie af polymerer«: en gruppe polymerer (enten homopolymerer eller copolymerer) enten med forskellig antalsmiddelmolekylvaegt eller med forskellig sammensaetning som foelge af forskellige indbyrdes forhold mellem monomerenhederne. Forskellen i antalsmiddelmolekylvaegt eller sammensaetning er ikke et resultat af utilsigtede procesrelaterede udsving, men af tilsigtede aendringer af procesbetingelserne, idet selve processen er den samme

- »Mn«: antalsmiddelmolekylvaegt

- »M«: molekylvaegten.

B. Familiemetode

For at undgaa unoedvendige afproevninger skal polymerer kunne grupperes i familier.

Ideen er at afproeve repraesentative medlemmer af en familie bestaaende af:

- Mn variable for homopolymerer, idet Mn er variabel, eller

- copolymerer med omtrent samme Mn, idet sammensaetningen er variabel, eller

- copolymerer med Mn > 1 000 og omtrent samme sammensaetning, idet Mn er variabel.

I visse tilfaelde, hvor der er uoverensstemmelser mellem de virkninger, der konstateres for de repraesentative medlemmer, afhaengigt af Mn- eller sammensaetningsomraadet, vil der blive kraevet yderligere afproevning af andre repraesentative medlemmer.

C. Oplysninger, der kraeves i det i artikel 12 omhandlede tekniske oplysningsmateriale

Hvis det ikke er teknisk muligt, eller hvis det ikke forekommer videnskabelig noedvendigt at give en oplysning, skal grundene herfor klart angives, og udeladelsen kan kun ske med de kompetente myndigheders samtykke.

Relevante forhaandenvaerende oplysninger om egenskaberne af monomeren eller monomererne vil kunne tages i betragtning ved vurdering af polymerens egenskaber.

Uden tilsidesaettelse af bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, skal afproevningerne ske efter metoder, som er anerkendt og anbefalet af kompetente internationale organer, hvor saadanne anbefalinger eksisterer.

Navnet paa det eller de organer, der er ansvarlige for gennemfoerelsen af undersoegelserne, skal oplyses.

C.1. POLYMERER MED STANDARDAFPROEVNINGSFORSKRIFT

C.1.1. Polymerer markedsfoert i Faellesskabet i delmaengder paa 1 ton/aar og derover eller i en samlet maengde paa 5 tons og derover

Ud over de oplysninger og afproevninger, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, og som er indeholdt i bilag VII A, kraeves foelgende polymerspecifikke oplysninger:

1. STOFFETS IDENTITET

1.2.1. Antalsmiddelmolekylvaegt

1.2.2. Molekylvaegtfordeling

1.2.3. Identitet og koncentration af udgangsmonomerer og udgangsstoffer, som bindes i polymeren

1.2.4. Angivelse af endegrupper og identitet og hyppighed af reaktive funktionelle grupper

1.3.2.1. Identitet af ikke-reagerede monomerer

1.3.3.1. Indhold af ikke-reagerede monomerer i procent

2. OPLYSNINGER VEDROERENDE STOFFET

2.1.1.5. Erklaering med relevante oplysninger om, hvorvidt polymeren er udviklet med henblik paa at vaere nedbrydelig i miljoeet

3. STOFFETS FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

3.6.1. Ekstraherbarhed med vand

Uden tilsidesaettelse af artikel 16, stk. 1, vil der i visse tilfaelde kunne kraeves yderligere afproevning, f.eks.:

- stabilitet over for lyspaavirkning, hvis polymeren ikke er specifikt lysstabiliseret

- langtidsekstraherbarhed (perkolationstest). Afhaengigt af resultaterne af denne test vil der kunne kraeves naermere analyse af perkolatet.

C.1.2 Polymerer markedsfoert i Faellesskabet i delmaengder paa under 1 ton/aar eller i en samlet maengde paa under 5 tons, men paa 100 kg/aar og derover eller en samlet maengde paa 500 kg og derover

Ud over de oplysninger og afproevninger, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, og som er indeholdt i bilag VII B, kraeves foelgende polymerspecifikke oplysninger:

1. STOFFETS IDENTITET

1.2.1. Antalsmiddelmolekylvaegt

1.2.2. Molekylvaegtfordeling

1.2.3. Identitet og koncentration af udgangsmonomerer og udgangsstoffer, som bindes i polymeren

1.2.4. Angivelse af endegrupper og identitet og hyppighed af reaktive funktionelle grupper

1.3.2.1. Identitet af ikke-reagerede monomerer

1.3.3.1. Indhold af ikke-reagerede monomerer i procent

2. OPLYSNINGER VEDROERENDE STOFFET

2.1.1.5. Erklaering med relevante oplysninger om, hvorvidt polymeren er udviklet med henblik paa at vaere nedbrydelig i miljoeet

3. STOFFETS FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

3.6.1. Ekstraherbarhed med vand

C.1.3. Polymerer markedsfoert i Faellesskabet i delmaengder paa under 100 kg/aar eller i en samlet maengde paa under 500 kg

Ud over de oplysninger og afproevninger, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, og som er indeholdt i bilag VII C, kraeves foelgende polymerspecifikke oplysninger:

1. STOFFETS IDENTITET

1.2.1. Antalsmiddelmolekylvaegt

1.2.2. Molekylvaegtfordeling

1.2.3. Identitet og koncentration af udgangsmonomerer og udgangsstoffer, som bindes i polymeren

1.2.4. Angivelse af endegrupper og identitet og hyppighed af reaktive funktionelle grupper

1.3.2.1. Identitet af ikke-reagerede monomerer

1.3.3.1. Indhold af ikke-reagerede monomerer i procent

2. OPLYSNINGER VEDROERENDE STOFFET

2.1.1.5. Erklaering med relevante oplysninger om, hvorvidt polymeren er udviklet med henblik paa at vaere nedbrydelig i miljoeet

C.2. POLYMERER, FOR HVILKE EN REDUCERET TESTFORSKRIFT ER ACCEPTABEL

Under visse betingelser kan basistestforskriften for polymerer reduceres.

Stoffer med hoej antalsmiddelmolekylvaegt, lavt indhold af stoffer med lav molekylvaegt og lav oploeselighed/ekstraherbarhed vil blive opfattet som ikke vaerende biotilgaengelige. Foelgelig skal foelgende kriterier anvendes for at fastslaa, hvilke polymerer en reduceret testforskrift er acceptabel for:

For ikke umiddelbart nedbrydelige polymerer markedsfoert i Faellesskabet i delmaengder paa 1 ton/aar eller derover eller i en samlet maengde paa 5 tons eller derover afgraenses ved nedenstaaende kriterier, hvilke polymerer en reduceret testforskrift er acceptabel for:

I. Hoej antalsmiddelmolekylvaegt(Mn) (1)

II. Ekstraherbarhed i vand (3.6.1) < 10 mg/l, fraset bidrag fra tilsaetningsstoffer og urenheder

III. Mindre end 1 % M < 1 000. Denne procentvise andel vedroerer kun molekyler (bestanddele), som er direkte afledt fra og omfatter monomerer, og ikke andre bestanddele som f.eks. tilsaetningsstoffer og urenheder.

Hvis alle kriterier er opfyldt, betragtes polymeren som en polymer, for hvilken en reduceret testforskrift er acceptabel.

For ikke umiddelbart nedbrydelige polymerer markedsfoert i Faellesskabet i delmaengder paa mindre end 1 ton/aar eller i en samlet maengde paa under 5 tons, er det tilstraekkeligt, at kriterium I og II er opfyldt, for at polymeren kan betragtes som en polymer, for hvilken en reduceret testforskrift er acceptabel.

Hvis det ikke er muligt at efterproeve kriterierne med de foreskrevne afproevninger, maa anmelderen paa anden maade godtgoere, at kriterierne er opfyldt.

Under visse omstaendigheder vil der kunne stilles krav om toksikologi- og oekotoksikologitest.

C.2.1. Polymerer markedsfoert i Faellesskabet i delmaengder paa 1 ton/aar eller derover eller i en samlet maengde paa 5 tons eller derover

0. PRODUCENTENS IDENTITET OG ANMELDERENS IDENTITET; PRODUKTIONSSTEDETS BELIGGENHED

For saa vidt angaar stoffer produceret uden for Faellesskabet og for hvilke anmelderen for saa vidt angaar anmeldelsen er blevet udpeget som producentens eneste repraesentant, anfoeres navn og adresse paa de importoerer, der indfoerer stoffet i Faellesskabet

1. STOFFETS IDENTITET

1.1. Navn

1.1.1. Navn i henhold til IUPAC-nomenklaturen

1.1.2. Andre betegnelser (trivialnavn, handelsnavn, forkortelse)

1.1.3. CAS-nummer og CAS-navn (hvis det foreligger)

1.2. Bruttoformel og strukturformel

1.2.1. Antalsmiddelmolekylvaegt

1.2.2. Molekylvaegtfordeling

1.2.3. Identitet og koncentration af udgangsmonomerer og udgangsstoffer, som bindes i polymeren

1.2.4. Angivelse af endegrupper og identitet og hyppighed af reaktive funktionelle grupper

1.3. Stoffets sammensaetning

1.3.1. Renhed (i procent)

1.3.2. Urenhedernes art, herunder biprodukter

1.3.2.1. Identitet af ikke-reagerede monomerer

1.3.3. Vigtigste (vaesentlige) urenheder i procent

1.3.3.1. Indhold af ikke-reagerede monomerer i procent

1.3.4. Hvis stoffet indeholder en stabilisator eller en inhibitor eller andre tilsaetningsstoffer, anfoeres: art, stoerrelsesorden: . . . ppm, . . . %

1.3.5. Spektrale data (UV, IR, NMR eller massespektrum)

1.3.6.1. GPC

1.4. Paavisnings- og bestemmelsesmetoder

Fuldstaendig beskrivelse af de anvendte metoder eller relevante litteraturhenvisninger

Foruden paavisnings- og bestemmelsesmetoder skal der gives oplysninger om analysemetoder, som anmelderen har kendskab til, og som goer det muligt at paavise et stof og afledninger heraf efter udledning i miljoeet og at bestemme omfanget af menneskers direkte udsaettelse herfor

2. OPLYSNINGER VEDROERENDE STOFFET

2.0. Fremstilling

Oplysningerne herom skal vaere tilstraekkelige til en omtrentlig, men realistisk vurdering af menneskets og miljoeets udsaettelse i forbindelse med fremstillingsprocessen. Der kraeves ikke naermere enkeltheder vedroerende fremstillingsprocessen, navnlig ikke enkeltheder, som er saerligt foelsomme ud fra et forretningsmaessigt synspunkt

2.0.1. Teknologiske processer i fremstillingen

2.0.2. Anslaaet eksponering i forbindelse med fremstilling:

- arbejdsmiljoe

- miljoe

2.1. Forudsete anvendelser

Oplysninger herom skal vaere tilstraekkelige til at tillade en omtrentlig, men realistisk vurdering af menneskets og miljoeets udsaettelse for stofferne i forbindelse med de foreslaaede/forventede anvendelser

2.1.1. Anvendelsesformer: beskrivelse af stoffets funktion og de oenskede virkninger

2.1.1.1. Teknologisk(e) proces(ser) i tilknytning til stoffets anvendelse (hvis kendt)

2.1.1.2. Anslaaet eksponering i forbindelse med anvendelsen (hvis kendt):

- arbejdsmiljoe

- miljoe

2.1.1.3. Form, hvori stoffet markedsfoeres: stof, praeparat, genstand

2.1.1.4. Koncentration af stoffer i markedsfoerte praeparater og genstande (hvis kendt)

2.1.2. Anvendelsesomraader med omtrentlig opdeling:

- industrivirksomheder

- landbrugere og haandvaerk

- almindeligt forbrug

2.1.3. Hvis det vides og skoennes hensigtsmaessigt: angivelse af stoffets brugere

2.1.4. Maengde og sammensaetning af affald, der hidroerer fra den forudsete anvendelse (hvis kendt)

2.2. Skoennet produktion og/eller indfoersel for hver af de forudsete anvendelser eller anvendelsesomraader

2.2.1. Samlet produktion og/eller indfoersel i ton/aar:

- det foerste kalenderaar

- de efterfoelgende kalenderaar

For saa vidt angaar stoffer produceret uden for Faellesskabet, og for hvilke anmelderen for saa vidt angaar anmeldelsen er blevet udpeget som producentens eneste repraesentant, skal disse oplysninger afgives for hvert af de under punkt 0 ovenfor omtalte importoerer

2.2.2. Produktion og/eller indfoersel opdelt efter punkt 2.1.1 og 2.1.2, udtrykt i procent:

- det foerste kalenderaar

- de efterfoelgende kalenderaar

2.3. Anbefalede metoder og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med:

2.3.1. Haandtering

2.3.2. Oplagring

2.3.3. Transport

2.3.4. Brand (arten af forbraendings- eller pyrolysegas, naar den forudsete anvendelse giver anledning dertil)

2.3.5. Andre farer, navnlig kemisk reaktion med vand

2.3.6. Hvor det er relevant, oplysning om stoffets spraengfarlighed i forstoevet form

2.4. Noedforholdsregler i tilfaelde af spredning ved uheld

2.5. Noedforholdsregler ved personskade (f. eks. forgiftning)

2.6. Emballering

3. STOFFETS FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

3.0. Stoffets tilstand ved 20° C og 101,3 kPa

3.1. Smeltepunktsinterval (f. eks. som det fremgaar af varmestabilitetsproeven)

3.3. Relativ massefylde

3.6.1. Ekstraherbarhed i vand

3.10. Brandfarlighed

3.11. Eksplosionsevne

3.12. Selvantaendelighedstemperatur

3.15. Partikelstoerrelsesfordeling

For stoffer, der vil kunne markedsfoeres i en form, der indebaerer udsaettelse for fare ved indaanding, skal der foretages en proeve til bestemmelse af stoerrelsesfordelingen af partiklerne af stoffet i den form, hvori det markedsfoeres

3.16. Varmestabilitet

3.17. Ekstraherbarhed i:

- vand ved pH 2 og 9 ved 37° C

- cyclohexan

4. TOKSIKOLOGISKE UNDERSOEGELSER

For de enkelte stoffer vil den kompetente myndighed, uden at forsinke sin accept af anmeldelsen, kunne kraeve visse test paa baggrund af, om der er reaktive grupper til stede, af strukturmaessige/fysiske karakteristika, viden om egenskaberne hos lavmolekylaere bestanddele af polymeren og potentialet for eksponering. Dette gaelder navnlig test vedroerende indaandingstoksicitet (f. eks. 4.1.2 og 4.2.1), hvis der eksisterer et potentiale for saadan eksponering

5. OEKOTOKSIKOLOGISKE UNDERSOEGELSER

For de enkelte stoffer vil den kompetente myndighed, uden at forsinke sin accept af anmeldelsen, kunne kraeve visse test afhaengigt af, om der er reaktive grupper til stede, og af strukturmaessige/fysiske karakteristika, viden om egenskaberne hos lavmolekylaere bestanddele af polymeren og potentialet for eksponering

Foelgende supplerende tests vil kunne kraeves i visse tilfaelde:

- stabilitet over for lyspaavirkning, hvis polymeren ikke er specifikt lysstabiliseret

- langtidsekstraherbarhed (perkolationstest).

Afhaengigt af resultaterne af denne test vil der kunne kraeves naermere analyse af perkolatet

6. MULIGHED FOR AT GOERE STOFFET USKADELIGT

6.1. Paa industrielt/haandvaerksplan

6.1.1. Mulighed for genanvendelse

6.1.2. Mulighed for neutralisering af ugunstige virkninger

6.1.3. Mulighed for destruktion:

- kontrolleret deponering

- forbraending

- vandrensningsanlaeg

- andet

6.2. Paa samfundsmaessigt plan

6.2.1. Mulighed for genanvendelse

6.2.2. Mulighed for neutralisering af ugunstige virkninger

6.2.3. Mulighed for destruktion:

- kontrolleret deponering

- forbraending

- vandrensningsanlaeg

- andet

C.2.2. Polymerer markedsfoert i Faellesskabet i delmaengder paa under 1 ton/aar eller i en samlet maengde paa under 5 tons

0. PRODUCENTENS IDENTITET OG ANMELDERENS IDENTITET; PRODUKTIONSSTEDETS BELIGGENHED

For saa vidt angaar stoffer produceret uden for Faellesskabet, og for hvilke anmelderen for saa vidt angaar anmeldelsen er blevet udpeget som producentens eneste repraesentant, anfoeres navn og adresse paa de importoerer, der indfoerer stoffet i Faellesskabet

1. STOFFETS IDENTITET

1.1. Navn

1.1.1. Navn i henhold til IUPAC-nomenklaturen

1.1.2. Andre betegnelser (trivialnavn, handelsnavn, forkortelse)

1.1.3. CAS-nummer og CAS-navn (hvis det foreligger)

1.2. Bruttoformel og strukturformel

1.2.1. Antalsmiddelmolekylvaegt

1.2.2. Molekylvaegtfordeling

1.2.3. Identitet og koncentration af udgangsmonomerer og udgangsstoffer, som bindes i polymeren

1.2.4. Angivelse af endegrupper og identitet og hyppighed af reaktive funktionelle grupper

1.3. Stoffets samensaetning

1.3.1. Renhed (i procent)

1.3.2. Urenhedernes art, herunder biprodukter

1.3.2.1. Identitet af ikke-reagerede monomerer

1.3.3. Vigtigste (vaesentlige) urenheder i procent

1.3.3.1. Indhold af ikke-reagerede monomerer i procent

1.3.4. Hvis stoffet indeholder en stabilisator eller en inhibitor eller andre tilsaetningsstoffer, anfoeres: art, stoerrelsesorden: . . . ppm, . . . %

1.3.5. Spektrale data (UV, IR, NMR eller massespektrum)

1.3.6.1. GPC

1.4. Paavisnings- og bestemmelsesmetoder

Fuldstaendig beskrivelse af de anvendte metoder eller relevante litteraturhenvisninger

Foruden paavisnings- og bestemmelsesmetoder skal der gives oplysninger om analysemetoder, som anmelderen har kendskab til, og som goer det muligt at paavise et stof og afledninger heraf efter udledning i miljoeet og at bestemme omfanget af menneskers direkte udsaettelse herfor

2. OPLYSNINGER VEDROERENDE STOFFET

2.0. Fremstilling

Oplysningerne herom skal vaere tilstraekkelige til en omtrentlig, men realistisk vurdering af menneskets og miljoeets udsaettelse i forbindelse med fremstillingsprocessen. Der kraeves ikke naermere enkeltheder vedroerende fremstillingsprocessen, navnlig ikke enkeltheder, som er saerligt foelsomme ud fra et forretningsmaessigt synspunkt

2.0.1. Teknologiske processer i fremstillingen

2.0.2. Anslaaet eksponering i forbindelse med fremstilling:

- arbejdsmiljoe

- miljoe

2.1. Forudsete anvendelser

Oplysninger herom skal vaere tilstraekkelige til at tillade en omtrentlig, men realistisk vurdering af menneskets og miljoeets udsaettelse for stofferne i forbindelse med de foreslaaede/forventede anvendelser

2.1.1. Anvendelsesformer: beskrivelse af stoffets funktion og de oenskede virkninger

2.1.1.1. Teknologisk(e) proces(ser) i tilknytning til stoffets avendelse (hvis kendt)

2.1.1.2. Anslaaet eksponering i forbindelse med anvendelsen (hvis kendt):

- arbejdsmiljoe

- miljoe

2.1.1.3. Form, hvori stoffet markedsfoeres: stof, praeparat, genstand

2.1.1.4. Koncentration af stoffer i markedsfoerte praeparater og genstande (hvis kendt)

2.1.2. Anvendelsesomraader med omtrentling opdeling:

- industrivirksomheder

- landbrugere og haandvaerk

- almindeligt forbrug

2.1.3. Hvis det vides og skoennes hensigtsmaessigt: angivelse af stoffets brugere

2.1.4. Maengde og sammensaetning af affald, der hidroerer fra den forudsete anvendelse (hvis kendt)

2.2. Skoennet produktion og/eller indfoersel for hver af de forudsete anvendelser eller anvendelsesomraader

2.2.1. Samlet produktion og/eller indfoersel i ton/aar:

- det foerste kalenderaar

- de efterfoelgende kalenderaar

For saa vidt angaar stoffer produceret uden for Faellesskabet, og for hvilke anmelderen for saa vidt angaar anmeldelsen er blevet udpeget som producentens eneste repraesentant, skal disse oplysninger afgives for hvert af de under punkt 0 ovenfor omtalte importoerer

2.2.2. Produktion og/eller indfoersel opdelt efter punkt 2.1.1 og 2.1.2, udtrykt i procent:

- det foerste kalenderaar

- de efterfoelgende kalenderaar

2.3. Anbefalede metoder og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med:

2.3.1. Haandtering

2.3.2. Oplagring

2.3.3. Transport

2.3.4. Brand (arten af forbraendings- eller pyrolysegas, naar den forudsete anvendelse giver anledning dertil)

2.3.5. Andre farer, navnlig kemisk reaktion med vand

2.3.6. Hvor det er relevant, oplysning om stoffets spraengfarlighed i forstoevet form

2.4. Noedforholdsregler i tilfaelde af spredning ved uheld

2.5. Noedforholdsregler ved personskade (f. eks. forgiftning)

2.6. Emballering

3. STOFFETS FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

3.0. Stoffets tilstand ved 20 °C og 101,3 kPa

3.1. Smeltepunktsinterval (f. eks. som det fremgaar af varmestabilitetsproeven)

3.6.1. Ekstraherbarhed i vand

3.10. Brandfarlighed.«

(1) Den myndighed, der modtager anmeldelsen, har ansvaret for at vurdere, om en polymer opfylder dette kriterium.

Top