EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0105

Komisjoni direktiiv 93/105/EÜ, 25. november 1993, millega sätestatakse nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ seitsmenda muudatuse artiklis 12 viidatud tehniliseks toimikuks nõutavat teavet sisaldav lisa VII D

OJ L 294, 30.11.1993, p. 21–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 025 P. 84 - 91
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 025 P. 84 - 91
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 012 P. 277 - 284
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 012 P. 277 - 284
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 012 P. 277 - 284
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 012 P. 277 - 284
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 012 P. 277 - 284
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 012 P. 277 - 284
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 012 P. 277 - 284
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 012 P. 277 - 284
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 012 P. 277 - 284
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 013 P. 121 - 128
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 013 P. 121 - 128

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2008; kehtetuks tunnistatud 32006R1907

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/105/oj

31993L0105

Komisjoni direktiiv 93/105/EÜ, 25. november 1993, millega sätestatakse nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ seitsmenda muudatuse artiklis 12 viidatud tehniliseks toimikuks nõutavat teavet sisaldav lisa VII D

Euroopa Liidu Teataja L 294 , 30/11/1993 Lk 0021 - 0028
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 25 Lk 0084
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 25 Lk 0084
CS.ES Peatükk 13 Köide 012 Lk 277 - 284
ET.ES Peatükk 13 Köide 012 Lk 277 - 284
HU.ES Peatükk 13 Köide 012 Lk 277 - 284
LT.ES Peatükk 13 Köide 012 Lk 277 - 284
LV.ES Peatükk 13 Köide 012 Lk 277 - 284
MT.ES Peatükk 13 Köide 012 Lk 277 - 284
PL.ES Peatükk 13 Köide 012 Lk 277 - 284
SK.ES Peatükk 13 Köide 012 Lk 277 - 284
SL.ES Peatükk 13 Köide 012 Lk 277 - 284


Komisjoni direktiiv 93/105/EÜ,

25. november 1993,

millega sätestatakse nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ seitsmenda muudatuse artiklis 12 viidatud tehniliseks toimikuks nõutavat teavet sisaldav lisa VII D

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiivi 67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, [1] viimati muudetud komisjoni direktiiviga 93/72/EMÜ, [2] eriti selle artiklit 12,

kooskõlas direktiivi 67/548/EMÜ sätetega tuleks igast uuest turustatud ainest teatada liikmesriikide pädevatele asutustele teatisega, mis sisaldab vastavat teavet, sealhulgas tehnilist toimikut; mainitud direktiivi artikli 12 alusel nõutakse, et polümeeride tehniliste toimikute kohta tuleks sätestada konkreetsed sätted;

on vaja, et tehniline toimik sisaldaks polümeeride uuringu paketti, mis annaks vajalikku teavet nende prognoositavate ohtude hindamiseks inimesele ja keskkonnale;

see on asjakohane, et vältida ebavajalikku katsetamist polümeeride grupeerimiseks rühmadesse ning seeläbi on vaja katsetada vaid rühma representatiivseid esindajaid; selline representatiivne katsetamine jätkub, et tagada kaitstuse kõrge tase;

mõnede suure molekulmassiga polümeeride puhul on teaduslikult õigustatud ja asjakohane kasutada vähendatud uuringute paketti (RTP);

on vaja välja töötada kriteeriumid, et määratleda suure molekulmassiga polümeere, mille puhul peetakse vähendatud uuringute pakette piisavaks;

sellised kriteeriumid peavad tagama kaitstuse kõrge taseme inimese ja keskkonna jaoks ning samal ajal peaks tööstuses olema jätkuvalt stiimulit investeerida uute ja paremate polümeeride järjepidevasse väljatöötamisse;

arvestades piiratud kogemusi polümeeridest teatamisel ja puudulikke teadmisi nende ainetega seonduvatest ohtudest, ei pruugi RTP-polümeeride rangete kriteeriumide muutmine vajalikuks osutuda, pidades silmas saadud kogemusi sellise teatamise alal, mis on toimunud kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud uute konkreetsete nõuetega;

käesoleva direktiiviga sätestatud meetmed on kooskõlas direktiivi 67/548/EMÜ artikli 29 alusel asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Käesoleva direktiivi lisa lisatakse direktiivi 67/548/EMÜ VII lisa juurde lisa VII D kujul.

Artikkel 2

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud sätted 31. detsembriks 1993 ning teatavad sellest viivitamata komisjonile.

2. Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise korra võtavad vastu liikmesriigid.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Brüssel, 25. november 1993

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Yannis paleokrassas

[1] EÜT 196, 16.8.1967, lk 1.

[2] EÜT L 258, 16.10.1993, lk 29.

--------------------------------------------------

LISA

"

VII D LISA

ARTIKLIS 12 OSUTATUD TEATISES SISALDUVA TEHNILISE TOIMIKU ("PÕHIKOMPLEKT") KOHTA KÄIVAD ERISÄTTED

A. Käesolevas lisas kasutatakse järgmisi mõisteid:

- homopolümeer – polümeer, mis koosneb ainult samanimelistest monomeerühikutest,

- kopolümeer – polümeer, mis koosneb erinimelistest monomeerühikutest,

- polümeer, millele kohaldatakse vähendatud uuringute paketti, RTP-polümeer – polümeer, mis rahuldab punktis C.2 sätestatud kriteeriume,

- polümeeride perekond – polümeeridest (homo- või kopolümeeridest) koosnev rühm, kus üksikud polümeerid erinevad keskmise molekulmassi või erinevate monomeerühikute vahekorra poolest. Erinevus keskmises molekulmassis või koostises ei ole määratud valmistamisprotsessiga tahtmatult kaasnevate fluktuatsioonide poolt, vaid on protsessi tingimuste teadliku muutmise tulemus, kusjuures protsess ise on jäänud samaks,

- Mn – keskmine molekulmass,

- M – molekulmass.

B. Perekondlik lähenemisviis

Asjatute testide vältimiseks võib polümeerid rühmitada perekondadesse.

Põhimõtteks on testida ühe perekonna esindavaid liikmeid, mille:

- homopolümeerid erinevad omavahel keskmise molekulmassi poolest

või

- koostis erineb omavahel, samas kui kopolümeeride keskmine molekulmass püsib peaaegu muutumatuna,

või

- Mn > 1000, keskmine molekulmass erineb, samas kui kopolümeeride koostis püsib peaaegu muutumatuna.

Teatud juhtudel, kui uuritud polümeeri perekonna esindajate puhul täheldatud efektid erinevad sõltuvalt Mn-st või koostisest, tuleb lisaks testida ka teisi sama perekonna polümeere.

C. Artiklis 12 osutatud tehnilise toimiku jaoks vajalik teave

Kui teabe esitamine ei ole tehniliselt võimalik või see ei ole teaduslikult vajalik, esitatakse selle põhjused selgelt ja asjaomased ametiasutused peavad neid aktsepteerima.

Polümeeri omaduste hindamisel võib arvestada monomeeri(de) omaduste kohta käivat asjakohast ja kättesaadavat teavet.

Ilma et see piiraks direktiivi 67/548/EMÜ artikli 3 lõike 1 sätete kohaldamist, tuleb katsed teha vastavalt pädevate rahvusvaheliste asutuste tunnustatud ja soovitatud meetoditele, kui selliseid soovitusi on esitatud.

Uuringute läbiviimise eest vastutava(te) organisatsooni(de) nimi/nimed tuleb ära näidata.

C.1. STANDARDSELE UURINGUTE PAKETILE ALLUTATUD POLÜMEERID

C.1.1. Polümeerid, mida turustatakse ühenduse turul koguses > = 1 tonn aastas või kokku > = 5 tonni

Lisaks artikli 7 lõikes 1 osutatud teabele ja uuringutele, mis on sätestatud VII A lisas, on nõutav ka järgnev polümeeridele ainuomane teave:

1. AINE IDENTIFITSEERIMINE

1.2.1. Keskmine molekulmass

1.2.2. Molekulmassi jaotus (MWD)

1.2.3. Polümeeris seotud lähtemonomeeride ja teiste lähteainete identifitseerimine ja kontsentratsioon

1.2.4. Lõpprühmade kindlakstegemine ning reaktiivsete funktsionaalrühmade identifitseerimine ja esinemissagedus

1.3.2.1. Reageerimata monomeeride identifitseerimine

1.3.3.1. Reageerimata monomeeride protsentuaalne sisaldus

2. TEAVE AINE KOHTA

2.1.1.5. Kui polümeer on looduses lagunev, siis vastav kinnitus koos asjakohase teabega

3. AINE FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

3.6.1. Ekstraheeritavus veega

Ilma et see kahjustaks direktiivi 67/548/EMÜ artikli 16 lõike 1 kohaldamist, võib nõuda teatud lisauuringute tegemist, nt:

- valguskindlus, kui polümeer ei ole spetsiaalselt fotostabiliseeritud,

- pikaajaline ekstraheeritavus (leostumise test); sõltuvalt selle testi tulemustest võib igal konkreetsel juhtumil nõuda sobivaid leostumise teste.

C.1.2. Polümeerid, mida turustatakse ühenduse turul koguses < 1 tonn aastas või kokku < 5 tonni, kuid > = 100 kg aastas või kokku > = 500 kg

Lisaks artikli 8 lõikes 1 osutatud teabele ja uuringutele, mis on sätestatud VII B lisas, on nõutav ka järgnev polümeeridele ainuomane teave:

1. AINE IDENTIFITSEERIMINE

1.2.1. Keskmine molekulmass

1.2.2. Molekulmassi jaotus (MWD)

1.2.3. Polümeeris seotud lähtemonomeeride ja teiste lähteainete identifitseerimine ja kontsentratsioon

1.2.4. Lõpprühmade kindlakstegemine ning reaktiivsete funktsionaalrühmade identifitseerimine ja esinemissagedus

1.3.2.1. Reageerimata monomeeride identifitseerimine

1.3.3.1. Reageerimata monomeeride protsentuaalne sisaldus

2. TEAVE AINE KOHTA

2.1.1.5. Kui polümeer on looduses lagunev, siis vastav kinnitus koos asjakohase teabega

3. AINE FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

3.6.1. Ekstraheeritavus veega

C.1.3. Polümeerid, mida turustatakse ühenduse turul koguses < 100 kg aastas või kokku < 500 kg

Lisaks artikli 8 lõikes 2 osutatud teabele ja uuringutele, mis on sätestatud VII C lisas, on nõutav ka järgnev polümeeridele ainuomane teave:

1. AINE IDENTIFITSEERIMINE

1.2.1. Keskmine molekulmass

1.2.2. Molekulmassi jaotus (MWD)

1.2.3. Polümeeris seotud lähtemonomeeride ja teiste lähteainete identifitseerimine ja kontsentratsioon

1.2.4. Lõpprühmade kindlakstegemine ning reaktiivsete funktsionaalrühmade identifitseerimine ja esinemissagedus

1.3.2.1. Reageerimata monomeeride identifitseerimine

1.3.3.1. Reageerimata monomeeride protsentuaalne sisaldus

2. TEAVE AINE KOHTA

2.1.1.5. Kui polümeer on looduses lagunev, siis vastav kinnitus koos asjakohase teabega

C.2 LIHTSUSTATUD UURINGUTE PAKETILE ALLUTATUD POLÜMEERID

Teatud tingimustel võib polümeeride jaoks kasutatavat standardse uuringute paketti lihtsustada.

Aineid, mis on kõrge keskmise molekulmassiga, väikese molekulaarsete osakeste sisaldusega ja madala lahustuvusega või ekstraheeritavusega, võib pidada bioloogiliselt kättesaamatuks. Seega tuleb lähtuda järgmistest kriteeriumidest, et määrata kindlaks need polümeerid, mille puhul on õigustatud lihtsustatud uuringute paketi kasutamine.

Raskesti lagunevate polümeeride korral, mida turustatakse ühenduse turul ≥ 1 tonn aastas või kokku ≥ 5 tonni, määratletakse lihtsustatud uuringute paketile allutatavad polümeerid järgmiste kriteeriumide alusel:

I. Kõrge keskmine molekulmass (Mn); [1]

II. Ekstraheeritavus veega (3.6.1)

< 10 mg/l, ilma manustest ja lisanditest tuleneva osata;

III. M < 1000 on alla 1 %; protsent hõlmab ainult monomeeridest otseselt tulenevat osa (molekule) koos monomeeri(de)ga ja jätab välja teised komponendid nagu manused ja lisandid.

Kui kõik loetletud tingimused on täidetud, allutatakse polümeer lihtsustatud uuringute paketile.

Raskesti lagunevate polümeeride korral, mida turustatakse ühenduse turul koguses < 1 tonni aastas või kokku < 5 tonni, piisab, kui eeldatavalt lihtsustatud testimisele lubatava polümeeri puhul on täidetud I ja II kriteerium.

Kui etteantud testidega ei ole võimalik tõestada tulemuste vastavust kriteeriumidele, siis peab teavitaja demonstreerima teiste vahenditega polümeeri vastavust kriteeriumidele.

Teatud tingimustel võivad mürgisuse ja keskkonnamürgisuse testid osutuda vajalikuks.

C.2.1. Polümeerid, mida turustatakse ühenduse turul koguses > = 1 tonn aastas või kokku > = 5 tonni

0. VALMISTAJA JA TEAVITAJA KOORDINAADID: VALMISTAMISE KOHT

Ainete puhul, mida valmistatakse väljaspool ühendust ja mille puhul on teavitaja valmistaja volitatud ainuesindajaks, tuleb esitada aine ühendusse importijate isikuandmed ja aadressid.

1. AINE IDENTIFITSEERIMINE

1.1. Nimetus

1.1.1. Nimetus IUPACi nomenklatuuris

1.1.2. Muud nimetused (tavanimetus, kaubanimi, lühend)

1.1.3. CASi number ja CASi nimetus (võimaluse korral)

1.2. Molekul- ja struktuurvalem

1.2.1. Keskmine molekulmass

1.2.2. Molekulmassi jaotus (MWD)

1.2.3. Polümeeris seotud lähtemonomeeride ja teiste lähteainete identifitseerimine ja kontsentratsioon

1.2.4. Lõpprühmade kindlakstegemine ning reaktiivsete funktsionaalrühmade identifitseerimine ja esinemissagedus

1.3. Aine koostis

1.3.1. Puhtusaste (%)

1.3.2. Lisandite iseloom, kaasa arvatud kõrvalsaadused

1.3.2.1. Reageerimata monomeeride identifitseerimine

1.3.3. Peamiste (oluliste) lisandite protsendimäär

1.3.3.1. Reageerimata monomeeride protsentuaalne sisaldus

1.3.4. Kui aine sisaldab stabilisaatorit, inhibeerivat lisandit või muid lisandeid, täpsustage järgmist: iseloom, suurusjärk:… ppm,… %

1.3.5. Spektraalandmed (UV, IR, NMR või massispektrid)

1.3.6.1. Geelfiltratsioon (GPC)

1.4. Avastamis- ja määramismeetodid

Kasutatud meetodite täielik kirjeldus või asjakohased bibliograafilised viited.

Lisaks avastamis- ja määramismeetoditele tuleb eraldi teavitada analüütilistest meetoditest, millest teavitaja on teadlik ja mis võimaldavad avastada ainet ja selle muundumise produkte nende sattumisel loodusesse, samuti määrata otsest mõju inimesele.

2. TEAVE AINE KOHTA

2.0. Valmistamine

Kõnealuses jaos toodud teave peab olema piisav, et ligikaudselt, kuid realistlikult hinnata aine valmistamisega kaasnevat mõju inimesele ja keskkonnale. Valmistamisprotsessi täpsed üksikasjad, eriti äritegevust mõjutavad, ei ole kohustuslikud.

2.0.1. Valmistamiseks kasutatud tehnoloogiline protsess.

2.0.2. Valmistamisega kaasnevad ohud:

- töökeskkonnas

- keskkonnas

2.1. Kavandatav kasutus

Käesolevas jaos toodud teave peab olema piisav, et ligikaudselt, kuid realistlikult hinnata aine eeldatava/kavandatava kasutamisega kaasnevat mõju inimesele ja keskkonnale.

2.1.1. Kasutusviisid: funktsioonikirjeldus ja oodatavad tulemused

2.1.1.1. Aine kasutamisega seotud tehnoloogiline (tehnoloogilised) protsess(id) (kui on teada)

2.1.1.2. Kasutamisega kaasneva toime hindamine (kui on teada)

- töökeskkonnas

- keskkonnas

2.1.1.3. Turustamisel kasutatav aine kuju: aine, valmistis, toode

2.1.1.4. Aine sisaldus turustatavas valmististes või toodetes (kui on teada)

2.1.2. Kasutusalad ja nende ligikaudne jaotus:

- tööstus

- talupidajad ja oskustöölised

- laiatarbekasutus

2.1.3. Kui on teada ja vajalik, siis aine saajate koordinaadid

2.1.4. Eeldatavatel kasutusaladel tekkivate jäätmete hulk ja koostis (kui on teada)

2.2. Prognoositav toodang ja/või import iga eeldatava kasutusala kohta

2.2.1. Aastane kogutoodang ja/või import (tonni aastas):

- esimesel kalendriaastal

- järgnevatel kalendriaastatel

Ainete puhul, mida valmistatakse väljaspool ühendust ja mille puhul on teavitaja valmistaja volitatud ainuesindajaks, tuleb loetletud teave esitada iga eelpool 0 jaos määratletud importija kohta.

2.2.2. Valmistamine ja/või import, mis on liigitatud vastavalt punktidele 2.1.1 ja 2.1.2 ja väljendatud protsentides:

- esimesel kalendriaastal

- järgnevatel kalendriaastatel

2.3. Soovitatavad meetodid ja ettevaatusabinõud, mis hõlmavad järgmist:

2.3.1. — Käitlemine

2.3.2. — Hoiustamine

2.3.3. — Vedu

2.3.4. — Tulekahju (põlemisgaaside või pürolüüsi laad, kui see on põhjendatud kavandatud kasutusaladega)

2.3.5. Muud ohud, eelkõige keemiline reaktsioon veega

2.3.6. Kui on oluline, siis teave aine tolmu plahvatusohtlikkuse kohta

2.4. Erakorralised meetmed avariilise mahasattumise või pihkumise korral

2.5. Erakorralised meetmed inimese vigastuse korral (nt mürgistus)

2.6. Pakendid

3. AINE FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

3.0. Aine olek temperatuuril 20 °C ja rõhul 101,3 kPa

3.1. Sulamispiirkond (näiteks termilise stabiilsuse testi tulemused)

3.3. Suhteline tihedus

3.6.1. Ekstraheeritavus veega

3.10. Süttivus

3.11. Plahvatavus

3.12. Isesüttivus

3.15. Graanulite suurus:

Nende ainete korral, mida võidakse turustada vormis, mis võib hingamisteedele kahjustavat mõju avaldada, tuleb läbi viia uuring aine turustatavas kujus ainete jaotuse kindlaksmääramiseks osakeste suuruse järgi.

3.16. Termiline stabiilsus

3.17. Ekstraheeritavus:

- veega temperatuuril 37 °C pH 2 ja pH 9 juures

- tsükloheksaaniga

4. MÜRGISUSE UURINGUD

Pädevad ametiasutused võivad nõuda konkreetsetel juhtudel kindlate testide läbiviimist, viivitamata sealjuures polümeeri registreerimisega, reaktiivsete rühmade esinemisel, struktuursete või füüsikaliste omaduste alusel, teadmiste alusel, mis puudutavad polümeeri madalmolekulaarsete komponentide omadusi või potentsiaalset toimet. Eriti võib nõuda toksilisuse teste inhaleerimisega (nt 4.1.2 või 4.2.1), kui toimet hingamisteede kaudu peetakse võimalikuks.

5. KESKKONNAMÜRGISUSE UURINGUD

Pädevad ametiasutused võivad nõuda konkreetsetel juhtudel kindlate testide läbiviimist, viivitamata sealjuures polümeeri registreerimisega, reaktiivsete rühmade esinemisel, struktuursete või füüsikaliste omaduste alusel, teadmiste alusel, mis puudutavad polümeeri madalmolekulaarsete komponentide omadusi või potentsiaalset toimet. Eriti võib nõuda järgmiste lisatestide läbiviimist:

- valguskindlus, kui polümeer ei ole spetsiaalselt fotostabiliseeritud

- pikaajaline ekstraheeritavus (leostumise test).

Sõltuvalt selle testi tulemustest võib igal konkreetsel juhul nõuda asjakohaseid leostumise testide tegemist.

6. AINE KAHJUTUKS MUUTMISE VÕIMALUS

6.1. Tööstuslikul/muul erialasel kasutamisel

6.1.1. Taaskasutamise võimalused

6.1.2. Soovimatute tagajärgede vähendamise võimalused

6.1.3. Hävitamise võimalus:

- kontrollitud kõrvaldamine

- põletamine

- veepuhastusjaamas

- muud võimalused

6.2. Laiatarbekasutuse puhul

6.2.1. Taaskasutamise võimalused

6.2.2. Soovimatute tagajärgede vähendamise võimalused

6.2.3. Hävitamise võimalus:

- kontrollitud kõrvaldamine

- põletamine

- veepuhastusjaamas

- muud võimalused

C.2.2. Polümeerid, mida turustatakse ühenduse turul koguses < 1 tonn aastas või kokku < 5 tonni

0. VALMISTAJA JA TEAVITAJA KOORDINAADID: VALMISTAMISE KOHT

Ainete puhul, mida valmistatakse väljaspool ühendust ja mille puhul on teavitaja valmistaja volitatud ainuesindajaks, tuleb esitada aine ühendusse importijate isikuandmed ja aadressid.

1. AINE IDENTIFITSEERIMINE

1.1. Nimetus

1.1.1. Nimetus IUPACi nomenklatuuris

1.1.2. Muud nimetused (tavanimetus, kaubanimi, lühend)

1.1.3. CASi number ja CASi nimetus (võimaluse korral)

1.2. Molekul- ja struktuurvalem

1.2.1. Keskmine molekulmass

1.2.2. Molekulmassi jaotus (MWD)

1.2.3. Polümeeris seotud lähtemonomeeride ja teiste lähteainete identifitseerimine ja kontsentratsioon

1.2.4. Lõpprühmade kindlakstegemine ning reaktiivsete funktsionaalrühmade identifitseerimine ja esinemissagedus

1.3. Aine koostis

1.3.1. Puhtusaste (%)

1.3.2. Lisandite iseloom, kaasa arvatud kõrvalsaadused

1.3.2.1. Reageerimata monomeeride identifitseerimine

1.3.3. Peamiste (oluliste) lisandite protsendimäär

1.3.3.1. Reageerimata monomeeride protsentuaalne sisaldus

1.3.4. Kui aine sisaldab stabilisaatorit, inhibeerivat lisandit või muid lisandeid, täpsustage järgmist: iseloom, suurusjärk:… ppm,… %

1.3.5. Spektraalandmed (UV, IR, NMR või massispektrid)

1.3.6.1. Geelfiltratsioon (GPC)

1.4. Avastamis- ja määramismeetodid

Kasutatud meetodite täielik kirjeldus või asjakohased bibliograafilised viited

Lisaks avastamis- ja määramismeetoditele tuleb eraldi teavitada analüütilistest meetoditest, millest teavitaja on teadlik ja mis võimaldavad avastada ainet ja selle muundumise produkte nende sattumisel loodusesse, samuti määrata otsest mõju inimesele.

2. TEAVE AINE KOHTA

2.0. Valmistamine

Kõnealuses jaos toodud teave peab olema piisav, et ligikaudselt, kuid realistlikult hinnata aine valmistamisega kaasnevat mõju inimesele ja keskkonnale. Valmistamisprotsessi täpsed üksikasjad, eriti äritegevust mõjutavad, ei ole kohustuslikud.

2.0.1. Valmistamiseks kasutatud tehnoloogiline protsess.

2.0.2. Valmistamisega kaasnevad ohud:

- töökeskkonnas

- keskkonnas

2.1. Kavandatav kasutus

Käesolevas jaos toodud teave peab olema piisav, et ligikaudselt, kuid realistlikult hinnata aine eeldatava/kavandatava kasutamisega kaasnevat mõju inimesele ja keskkonnale.

2.1.1. Kasutusviisid: funktsioonikirjeldus ja oodatavad tulemused

2.1.1.1. Aine kasutamisega seotud tehnoloogiline/tehnoloogilised protsess(id) (kui on teada)

2.1.1.2. Kasutamisega kaasneva toime hindamine (kui on teada)

- töökeskkonnas

- keskkonnas

2.1.1.3. Turustamisel kasutatav aine kuju: aine, valmistis, toode

2.1.1.4. Aine sisaldus turustatavas valmististes või toodetes (kui on teada)

2.1.2. Kasutusalad ja nende ligikaudne jaotus:

- tööstus

- talupidajad ja oskustöölised

- laiatarbekasutus

2.1.3. Kui on teada ja vajalik, siis aine saajate koordinaadid

2.1.4. Eeldatavatel kasutusaladel tekkivate jäätmete hulk ja koostis (kui on teada)

2.2. Prognoositav toodang ja/või import iga eeldatava kasutusala kohta

2.2.1. Aastane kogutoodang ja/või import (tonni aastas):

- esimesel kalendriaastal

- järgnevatel kalendriaastatel

Ainete puhul, mida valmistatakse väljaspool ühendust ja mille puhul on teavitaja valmistaja volitatud ainuesindajaks, tuleb loetletud teave esitada iga eelpool 0 jaos määratletud importija kohta.

2.2.2. Valmistamine ja/või import, mis on liigitatud vastavalt punktile 2.1.2 ja väljendatud protsentides:

- esimesel kalendriaastal

- järgnevatel kalendriaastatel

2.3. Soovitatavad meetodid ja ettevaatusabinõud, mis hõlmavad järgmist:

2.3.1. Käitlemine

2.3.2. Hoiustamine

2.3.3. Vedu

2.3.4. Tulekahju (põlemisgaaside või pürolüüsi laad, kui see on põhjendatud kavandatud kasutusaladega)

2.3.5. Muud ohud, eelkõige keemiline reaktsioon veega

2.3.6. Kui on oluline, siis teave aine tolmu plahvatusohtlikkuse kohta

2.4. Erakorralised meetmed avariilise mahasattumise või pihkumise korral

2.5. Erakorralised meetmed inimese vigastuse korral (nt mürgistus)

2.6. Pakendid

3. AINE FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

3.0. Aine olek temperatuuril 20 °C ja rõhul 101,3 kPa

3.1. Sulamispiirkond (nt termilise stabiilsuse testi tulemused)

3.6.1. Ekstraheeritavus veega

3.10. Süttivus

"

[1] Ametivõimud, kes saavad teatise, teevad otsuse selle kohta, kas polümeer vastab kõnealusele kriteeriumile või mitte.

--------------------------------------------------

Top