EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0560

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/560 rendelete (2020. április 23.) az 508/2014/EU és az 1379/2013/EU rendeletnek a COVID-19-járvány halászati és akvakultúra-ágazatra gyakorolt hatásának enyhítésére irányuló egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról

PE/9/2020/REV/1

OJ L 130, 24.4.2020, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/560/oj

24.4.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 130/11


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/560 RENDELETE

(2020. április 23.)

az 508/2014/EU és az 1379/2013/EU rendeletnek a COVID-19-járvány halászati és akvakultúra-ágazatra gyakorolt hatásának enyhítésére irányuló egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen 43. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

A halászati és akvakultúra-ágazatot különösen súlyosan érintette az a piaci zavar, amelyet a keresletnek a COVID-19-járvány nyomán tapasztalható jelentős visszaesése idézett elő. Az értékesítő helyek, piacok, nagykereskedelmi árusítóhelyek és forgalmazási láncok lezárása jelentős ár- és volumencsökkenést eredményezett. A kereslet és az árak visszaesése, ezzel együtt az ellátási lánc sebezhetősége és összetettsége miatt veszteségessé vált a halászflották működése és a vízi eredetű élelmiszertermékek termelése. Következésképpen a halászok kénytelenek a kikötőben maradni, a haltenyésztőknek pedig heteken belül ki kell selejtezniük vagy meg kell semmisíteniük a termékeket.

(2)

Lehetővé kell tenni, hogy az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2) létrehozott Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) 2020. december 31-ig támogassa a COVID-19-járványnak a halászati és akvakultúra-ágazatra gyakorolt hatását enyhítő egyedi intézkedéseket. Ezeknek az intézkedéseknek magukban kell foglalniuk a halászati tevékenységek – többek között a belvízi halászat és a partról történő halászat – ideiglenes szüneteltetésének támogatását, valamint az akvakultúra-termelőket és a feldolgozó vállalkozásokat ért és a legkülső régiókban bekövetkezett bizonyos gazdasági veszteségek tekintetében nyújtott támogatást, feltéve, hogy azok a COVID-19-járvány következményei. Ezeknek az intézkedéseknek magukban kell foglalniuk az akvakultúra-termelők és a feldolgozó vállalkozások részére forgótőke nyújtását, és a termelői szervezetek és a termelői szervezetek társulásai számára a halászati és akvakultúra-termékek tárolásához nyújtott, az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) szerinti támogatást is. Az ezen intézkedések keretében támogatott műveletekkel összefüggésben felmerült kiadásoknak 2020. február 1-jétől támogathatóknak kell lenniük.

(3)

Az ETHA-ból finanszírozandó, megosztott irányítás alá tartozó kötelezettségvállalásokhoz rendelkezésre álló forrásokat olyan bontás szerint kell megadni, amely biztosítja, hogy rögzített összegek kerüljenek megállapításra a halászati ellenőrzésre és a tudományos adatok gyűjtésére – lehetővé téve, hogy ezen összegek 10 %-át a COVID-19-járvány enyhítésével kapcsolatos intézkedésekre használják fel –, valamint a legkülső régiók többletköltségeinek ellentételezésére. A megosztott irányítás keretében rendelkezésre álló egyéb forrásokat a tagállamoknak saját szükségleteik szerint kell elosztaniuk.

(4)

Tekintettel a COVID-19-járvány jelentős társadalmi-gazdasági következményeire és a gazdaság likviditásának szükségességére, a támogatható közkiadások legfeljebb 75 %-os társfinanszírozási arányával lehetővé kell tenni a halászati tevékenységek COVID-19-járvánnyal kapcsolatos válság miatti ideiglenes szüneteltetésének támogatását.

(5)

Mivel a COVID-19-járvány következményeinek kezelése érdekében rugalmasan kell átcsoportosítani a pénzügyi forrásokat, a halászati tevékenységeknek az említett járvány miatti ideiglenes szüneteltetéséhez nyújtott támogatásra nem vonatkozhat pénzügyi felső határ. Ez nem érintheti a halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetésének egyéb eseteire vonatkozó meglévő pénzügyi felső határokat. Továbbra is érvényben kell tartani azt a kötelezettséget, amely szerint az ideiglenes szüneteltetéshez nyújtott támogatást le kell vonni az ugyanazon hajó számára a halászati tevékenység végleges beszüntetéséhez nyújtott támogatásból. A COVID-19-járvány enyhítésével kapcsolatos intézkedések tekintetében a 120 napos tevékenységre vonatkozó követelményt arányosan csökkenteni kell azon hajók tulajdonosai számára, amelyeket a támogatás iránti kérelmet megelőző két évnél rövidebb ideje lajstromoztak, és azon halászok számára, akik a támogatás iránti kérelmet megelőző két évnél rövidebb ideje kezdték meg tevékenységüket.

(6)

A szükséges támogatás nyújtásának sürgősségére való tekintettel lehetővé kell tenni az egyszerűsített eljárás hatályának kiterjesztését, hogy az kiterjedjen az operatív programoknak az egyedi intézkedésekkel kapcsolatos módosításaira és a pénzügyi forrásoknak a COVID-19-járvány következményeinek kezelése érdekében az említett programokhoz történő átcsoportosítására. Ennek az egyszerűsített eljárásnak ki kell terjednie az érintett intézkedések maradéktalan végrehajtásához szükséges valamennyi módosításra, beleértve az intézkedések bevezetését és a támogatás kiszámítására szolgáló módszerek ismertetését is.

(7)

Tekintettel arra, hogy a termelői szervezetek kulcsszerepet játszanak a válság kezelésében, a termelési és értékesítési tervek támogatásának felső határát a forgalomba hozott termékek éves átlagértékének 12 %-ára kell emelni. Lehetővé kell tenni továbbá a tagállamok számára, hogy a termelői szervezeteknek nyújtott pénzügyi támogatás legfeljebb 100 %-áig terjedő előleget nyújtsanak.

(8)

A halászati és akvakultúra-tevékenységeknek a COVID-19-járvány miatti hirtelen megszakadása, valamint a halászati és akvakultúra-termékek piacai ebből következő veszélybe kerülésének kockázata indokolttá teszi az emberi fogyasztásra szánt halászati és akvakultúra-termékek tárolására szolgáló mechanizmus létrehozását. Ennek célkitűzése a nagyobb piaci stabilitás ösztönzése, az ilyen termékek pazarlása vagy nem emberi élelmezési célokra történő felhasználása kockázatának csökkentése, valamint a válság által a termékekkel elérhető nyereségre gyakorolt hatás enyhítéséhez történő hozzájárulás. Ennek a mechanizmusnak lehetővé kell tennie a halászati és akvakultúra-termelők számára, hogy a hasonló fajok esetében ugyanazokat a megőrzési vagy tartósítási technikákat alkalmazzák a termelők közötti tisztességes verseny fenntartásának biztosítása érdekében.

(9)

Tekintettel a halászati és akvakultúra-termékek iránti keresletnek a COVID-19-járvány miatti hirtelen visszaesésére és mértékére, lehetővé kell tenni a tárolási támogatásra jogosult mennyiségeknek az érintett termékek érintett termelői szervezet által értékesítésre kínált éves mennyiségének 25 %-ára történő növelését.

(10)

Annak lehetővé tétele érdekében, hogy a tagállamok gyorsan reagáljanak a COVID-19-járvány hirtelen bekövetkeztére és kiszámíthatatlanságára, a tagállamoknak jogosultaknak kell lenniük arra, hogy termelői szervezeteik számára intervenciós árakat állapítsanak meg a tárolási mechanizmus aktiválásához. Ezeket az intervenciós árakat úgy kell meghatározni, hogy fennmaradjon a gazdasági szereplők közötti tisztességes verseny.

(11)

Az ETHA-ból való támogatásnak rendelkezésre kell állnia azon intézkedések számára is, amelyek a legkülső régiókból származó egyes halászati és akvakultúra-termékek halászata, tenyésztése, feldolgozása és piaci értékesítése terén a COVID-19-járvány következtében a gazdasági szereplőket – különösen a hal árának csökkenéséből és a megnövekedett tárolási költségekből eredően – ért gazdasági veszteségek ellentételezésére szolgálnak. A Bizottságnak haladéktalanul jóvá kell hagynia a tagállamok által javasolt ilyen intézkedéseket.

(12)

Mivel e rendelet célját, nevezetesen a COVID-19-járvány halászati és akvakultúra-ágazatra gyakorolt társadalmi és gazdasági hatásának enyhítését a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a javasolt intézkedés terjedelme és hatásai miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(13)

Mivel a támogatás nyújtására sürgősen szükség van, e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kellene lépnie.

(14)

Tekintettel a COVID-19-járvány kitörésére és az általa a halászati és akvakultúra-ágazatra gyakorolt társadalmi és gazdasági hatás kezelésének sürgősségére, helyénvalónak tűnt kivételt biztosítani a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az EUSZ-hez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól.

(15)

Az 508/2014/EU és az 1379/2013/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 508/2014/EU rendelet módosításai

Az 508/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„13. cikk

A megosztott irányítás keretébe tartozó költségvetési források

(1)   A 2014 és 2020 közötti időszak vonatkozásában az ETHA-ból finanszírozandó kötelezettségvállalások tekintetében rendelkezésre álló, a megosztott irányítás keretébe tartozó források összege – a II. mellékletben feltüntetett éves bontásnak megfelelően – jelenlegi árakon 5 749 331 600 EUR.

(2)   Az (1) bekezdésben említett költségvetési forrásokból 580 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a 76. cikk szerinti ellenőrzési és végrehajtási intézkedésekre.

(3)   Az (1) bekezdésben említett költségvetési forrásokból 520 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a 77. cikk szerinti adatgyűjtési intézkedésekre.

(4)   Az V. cím V. fejezete értelmében a legkülső régióknak nyújtott ellentételezésre az (1) bekezdésben említett költségvetési forrásokból 192 500 000 EUR-t kell elkülöníteni. Az ellentételezés éves szinten nem haladhatja meg:

a)

a 6 450 000 EUR-t az Azori-szigetek és Madeira esetében;

b)

a 8 700 000 EUR-t a Kanári-szigetek esetében;

c)

a 12 350 000 EUR-t az EUMSZ 349. cikkében említett francia legkülső régiók esetében.

(5)   A tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy a (2) és a (3) bekezdés alapján rendelkezésre álló forrásokat mindkét említett bekezdés céljaira egyaránt felhasználják.

(6)   A (2) és a (3) bekezdésben említett költségvetési források 10 %-a fordítható a COVID-19-járvány hatásainak enyhítésével kapcsolatos intézkedésekre.”

2.

A 16. cikk (1) bekezdése bevezető szakaszának helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A 13. cikk (1) bekezdésében említett, tagállami kötelezettségvállalások céljára a 2014 és 2020 közötti időszakban rendelkezésre álló, a II. mellékletben feltüntetett források összegének meghatározása az alábbi objektív kritériumok alapján történik:”

3.

A 22. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„e)

a 33. cikk (1) bekezdésének d) pontjában, a 35. cikkben, a 44. cikk (4a) bekezdésében, az 55. cikk (1) bekezdésének b) pontjában, az 57., a 66., és a 67. cikkben, valamint a 69. cikk (3) bekezdésében említett támogatás, ideértve a pénzügyi forrásoknak a COVID-19-járvány következményeinek kezelése érdekében az operatív programokhoz történő átcsoportosítását is.”;

b)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A (2) bekezdés nem vonatkozik a 33. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában, a 34. cikkben és a 41. cikk (2) bekezdésében említett támogatásra.”

4.

A 25. cikk (3) bekezdése bevezető szakaszának helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   E cikk (5) bekezdésének sérelme nélkül a 33. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában és a 34. cikkben említett intézkedésekhez, valamint a főhajtóműnek vagy a segédhajtóműveknek a 41. cikkben említett cseréjéhez vagy korszerűsítéséhez az ETHA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás teljes összege nem haladhatja meg az alábbi két küszöbérték közül a magasabbat:”

5.

A 33. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) és a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az ETHA támogathatja a halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetéséhez szükséges intézkedéseket a következő esetekben:

a)

az 1380/2013/EU rendelet 12., illetve 13. cikkében említett bizottsági intézkedések, illetve tagállami szükséghelyzeti intézkedések, vagy az említett rendelet 7. cikkében említett állományvédelmi intézkedések végrehajtásakor, a biológiai nyugalmi időszakokat is beleértve;

b)

fenntartható halászati partnerségi megállapodásoknak vagy azok jegyzőkönyveinek a meg nem újításakor;

c)

abban az esetben, ha a halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetését az 1967/2006/EK tanácsi rendelet (*1) szerint elfogadott gazdálkodási terv vagy az 1380/2013/EU rendelet 9. és 10. cikke alapján elfogadott többéves terv irányozza elő, mivel a halászati erőkifejtést – tudományos szakvélemény alapján – csökkenteni kell az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésével vagy 2. cikke (5) bekezdésének a) pontjával összhangban lévő célkitűzések eléréséhez;

d)

amennyiben a halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetésére a COVID-19-járvány következtében, 2020. február 1-je és december 31-e között kerül sor, többek között a fenntartható halászati partnerségi megállapodás alapján működő hajók esetében.

Az 1303/2013/EU rendelet 65. cikke (9) bekezdésének második albekezdésével összhangban és az említett bekezdés első albekezdésétől eltérve az e bekezdés első albekezdésének d) pontja alapján támogatott műveletekkel összefüggésben felmerült kiadások 2020. február 1-jétől támogathatók.

(2)   Az (1) bekezdés első albekezdésének a), b) és c) pontjában említett támogatás a 2014 és 2020 közötti időszak folyamán hajónként legfeljebb hat hónapos időtartamig nyújtható. Ez a maximális időtartam nem alkalmazható az említett albekezdés d) pontjában említett támogatásra.

(*1)  A Tanács 1967/2006/EK rendelete (2006. december 21.) a földközi-tengeri halászati erőforrások fenntartható kiaknázásával kapcsolatos irányítási intézkedésekről, a 2847/93/EGK rendelet módosításáról és az 1626/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 409., 2006.12.30., 11. o.).”"

b)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3a)   Az (1) bekezdés d) pontja céljából a következő eltérések alkalmazandók:

a)

a (3) bekezdés a) pontjától eltérve, ha valamely halászhajót a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában két évnél rövidebb ideje lajstromoztak az uniós halászflotta-nyilvántartásban, a tagállamok az utolsó két naptári évre vonatkozó 120 nap arányos részeként is megállapíthatják az adott hajó számára előírt halászati tevékenységek minimális napjainak számát;

b)

a (3) bekezdés b) pontjától eltérve, ha valamely halász a támogatási kérelem benyújtásának időpontját kevesebb mint két évvel megelőzően kezdett el dolgozni egy uniós halászhajó fedélzetén, a tagállamok az utolsó két naptári évre vonatkozó 120 nap arányos részeként is megállapíthatják az adott halász számára előírt munkanapok minimális számát;

c)

a (3) bekezdéstől eltérve, azok a partról történő halászatot folytató halászok is részesülhetnek támogatásban, akik a támogatási kérelem benyújtásának időpontját megelőző két naptári évben legalább 120 napot dolgoztak. Amennyiben valamely partról történő halászatot folytató halász a támogatási kérelem benyújtásának időpontját kevesebb mint két évvel megelőzően kezdett el halászként dolgozni, a tagállamok az utolsó két naptári évre vonatkozó 120 nap arányos részeként is megállapíthatják az adott halász számára előírt munkanapok minimális számát.”

6.

A 44. cikk a következőképpen módosul:

a)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4a)   Az ETHA a 33. cikkben megállapított feltételek mellett támogathatja a halászati tevékenységeknek a COVID-19-járvány miatti ideiglenes szüneteltetéséhez szükséges, a 33. cikk (1) bekezdésének d) pontjában foglalt intézkedéseket.”;

b)

az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   Az (1) és a (4a) bekezdés alkalmazásában:

a)

a 30., a 32., a 33., a 38., a 39., a 41. és a 42. cikkben szereplő, halászhajókra vonatkozó hivatkozások a kizárólag belvizeken működő hajókra vonatkozó hivatkozásokként értendők;

b)

a 38. cikkben szereplő, a tengeri környezetre vonatkozó hivatkozások a belvízi hajó működésének helye szerinti környezetre vonatkozó hivatkozásokként értendők.”

7.

Az 55. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„55. Cikk

Közegészségügyi intézkedések

(1)   Az ETHA a következő ellentételezési rendszereket támogathatja:

a)

a puhatestű-tenyésztők ellentételezése a tenyésztett puhatestűek lehalászásának – kizárólag közegészségügyi okok miatti – ideiglenes felfüggesztéséért;

b)

az akvakultúrával foglalkozó gazdálkodók számára forgótőke és ellentételezés nyújtása.

Az első albekezdés b) pontjában említett ellentételezés a termelésnek és az értékesítésnek a COVID-19-járvány következtében történő, 2020. február 1. és december 31. közötti ideiglenes felfüggesztéséért vagy csökkentéséért, valamint a tárolási többletköltségekért nyújtható.

(2)   Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás kizárólag akkor nyújtható, ha a lehalászásnak a puhatestűek szennyeződése miatti felfüggesztése toxintermelő planktonok elszaporodása vagy biotoxinokat tartalmazó planktonok jelenléte következtében történt, és feltéve, hogy:

a)

a szennyeződés több mint négy egymást követő hónapon át tart; vagy

b)

a lehalászás felfüggesztése miatti veszteség – az érintett vállalkozásnak a lehalászás felfüggesztését megelőző három naptári évi átlagos forgalma alapján számítva – meghaladja az érintett vállalkozás éves forgalmának 25 %-át.

Az első albekezdés b) pontjának alkalmazásában a tagállamok különös szabályokat határozhatnak meg a három évnél rövidebb tevékenységi időszakkal rendelkező vállalkozások esetében elvégzendő számításokra vonatkozóan.

(3)   Az (1) bekezdés a) pontja szerinti ellentételezés a teljes programozási időszak során legfeljebb 12 hónapig nyújtható. Kellően indokolt esetben ez az időszak további legfeljebb 12 hónappal, összesen legfeljebb 24 hónapra meghosszabbítható.

Az 1303/2013/EU rendelet 65. cikke (9) bekezdésének második albekezdésével összhangban és az említett bekezdés első albekezdésétől eltérve az e cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján támogatott műveletekkel összefüggésben felmerült kiadások 2020. február 1-jétől támogathatók.”

8.

A 66. cikk (3) és (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az e cikk szerint évente, termelői szervezetenként nyújtott támogatás nem haladhatja meg az adott termelői szervezet által az előző három naptári év során forgalomba hozott termékek éves átlagértékének 12 %-át. Az újonnan elismert termelői szervezetek esetében ez a támogatás nem haladhatja meg a szervezet tagjai által az előző három naptári év során forgalomba hozott termékek éves átlagértékének 12 %-át.

(4)   Az érintett tagállam a pénzügyi támogatás 50–100 %-ának megfelelő összegű előleget nyújthat a termelési és piaci értékesítési tervnek az 1379/2013/EU rendelet 28. cikkének (3) bekezdése szerinti jóváhagyását követően.”

9.

A 67. cikk (1) és (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Amennyiben erre a COVID-19-járvány miatt szükség van, az ETHA a következő feltételek szerint támogatást nyújthat az olyan elismert termelői szervezeteknek és termelői szervezetek társulásainak nyújtott ellentételezéshez, amelyek az 1379/2013/EU rendelet II. mellékletében felsorolt halászati vagy akvakultúra-termékeket vagy az említett rendelet I. mellékletének a) pontjában felsorolt, a 0302 KN-kód alá tartozó termékeket tárolnak, feltéve, hogy a szóban forgó termékeket az említett rendelet 30. és 31. cikkének megfelelően tárolják:

a)

a tárolási támogatás összege nem haladhatja meg a szóban forgó termékek stabilizálásához és tárolásához szükséges intézkedések technikai és pénzügyi költségeinek összegét;

b)

a tárolási támogatásra jogosult mennyiségek nem haladják meg az érintett termékek termelői szervezet által évente értékesítésre kínált mennyiségének 25 %-át;

c)

az évente nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a termelői szervezet tagjai által a 2017 és 2019 közötti időszakban forgalomba hozott termékek éves átlagértékének 20 %-át.

Az első albekezdés c) pontja alkalmazásában, amennyiben a termelői szervezet tagjai a 2017 és 2019 közötti időszakban nem hoztak forgalomba terméket, a tagok által az első három termelési évben forgalomba hozott termékek átlagos éves értékét kell figyelembe venni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett támogatás 2020. december 31-én megszűnik.

Az 1303/2013/EU rendelet 65. cikke (9) bekezdésének második albekezdésével összhangban és az említett bekezdés első albekezdésétől eltérve az e cikk alapján támogatott műveletekkel összefüggésben felmerült kiadások 2020. február 1-jétől támogathatók.”

10.

A 69. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Az ETHA az akvakultúra-ágazati termelők számára az 55. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében meghatározott alkalmazási körön belül a feldolgozó vállalkozások számára is nyújthat támogatást forgótőke és ellentételezés formájában.”

11.

A 70. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

„(1)   Az ETHA támogathatja az EUMSZ 349. cikkében említett legkülső régiókból származó egyes halászati és akvakultúra-termékek halászata, tenyésztése, feldolgozása és piaci értékesítése terén a gazdasági szereplőknél felmerülő többletköltségek ellentételezését.

Az ETHA támogathatja a COVID-19-járványból – különösen a hal árának csökkenéséből és a megnövekedett tárolási költségekből – eredő gazdasági veszteségek ellentételezését szolgáló intézkedéseket is.”

12.

A 72. cikk (2) bekezdésének helyébe következő szöveg lép:

„(2)   A tagállamok módosíthatják az (1) bekezdésben említett ellentételezési terv tartalmát. A módosításokat a tagállamok benyújtják a Bizottságnak. A Bizottság végrehajtási jogi aktusokban határoz a módosítások jóváhagyásáról. Amennyiben a módosítások a COVID-19-járványból eredő gazdasági veszteségek ellentételezését szolgáló, a 70. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerinti intézkedéseket érintik, a Bizottság a módosítás benyújtásától számított 15 napon belül elfogadja az ilyen végrehajtási jogi aktusokat. E cikk (4) bekezdése ellenére, a COVID-19-járványból eredő gazdasági veszteségek ellentételezését szolgáló intézkedésekre vonatkozó végrehajtási jogi aktusok meghatározzák a többletköltségek számításának módját és a tagállamok általi végrehajtás módját is.”

13.

A 79. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

14.

A 94. cikk (3) bekezdése c) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„c)

a 33. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában, a 34. cikkben és a 41. cikk (2) bekezdésében említett támogatás esetében a támogatható közkiadások 50 %-a;”.

15.

A 95. cikk (2) bekezdése e) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„e)

a művelet a 33. vagy a 34. cikk szerinti támogatáshoz vagy az 54., az 55. vagy az 56. cikk, illetve a 69. cikk (3) bekezdése szerinti ellentételezésekhez kapcsolódik;”.

2. cikk

Az 1379/2013/EU rendelet módosításai

Az 1379/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 8. cikk (3) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„f)

az akvakultúra-termékek átmeneti tárolásának e rendelet 30. és 31. cikkével összhangban történő irányítása.”

2.

A 30. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„30. Cikk

Tárolási mechanizmus

A halászati és akvakultúra-ágazati termelői szervezetek pénzügyi támogatásban részesülhetnek az e rendelet II. mellékletében felsorolt termékek vagy az I. mellékletének a) pontjában felsorolt, a 0302 KN-kód alá tartozó termékek tárolásához, feltéve, hogy:

a)

teljesítik a tárolási támogatás 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (*2) meghatározott feltételeit;

b)

a termékeket a termelői szervezetek forgalomba hozták, de azokra nem sikerült vevőt találni a 31. cikkben említett intervenciós áron;

c)

a termékek adott esetben megfelelnek a 33. cikkel összhangban megállapított közös forgalmazási előírásoknak, és emberi fogyasztás céljára megfelelő minőségűek;

d)

a termékeket stabilizálták, feldolgozták és tartályokban vagy rekeszekben tárolják, vagy pedig – hajón vagy szárazföldi létesítményben történő – fagyasztás, illetve sózás, szárítás, marinírozás és adott esetben forralás és pasztőrözés útján tárolják, függetlenül attól, hogy a termékek filézettek, daraboltak vagy adott esetben lefejezettek-e;

e)

az akvakultúra-termékeket nem élve tárolják;

f)

a termékek a tárolást követően később visszakerülnek az emberi fogyasztásra szánt termékek piacára; és

g)

a termékeket legalább öt napig tárolják.

(*2)  Az Európai Parlament és a Tanács 508/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.).”"

3.

A 31. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az e rendelet II. mellékletében felsorolt termékekre vagy az I. mellékletének a) pontjában felsorolt, a 0302 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozóan az egyes termelői szervezetek minden egyes év kezdete előtt külön-külön javaslatot nyújthatnak be a 30. cikkben említett tárolási mechanizmust aktiváló intervenciós árra.”;

b)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5)   Amennyiben valamely tagállam a COVID-19-járványt megelőzően nem határozta meg a (4) bekezdés szerinti intervenciós árakat, annak a tagállamnak a (2) és a (3) bekezdésben említett kritériumok alapján haladéktalanul meg kell határoznia az érintett intervenciós árakat. Az említett árakat nyilvánosságra hozzák.”

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. április 23-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

D.M. SASSOLI

a Tanács részéről

az elnök

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Az Európai Parlament 2020. április 17-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2020. április 22-i határozata.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 508/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.).


Top