EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0560

Регламент (ЕС) 2020/560 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2020 година за изменение на регламенти (ЕС) № 508/2014 и (ЕС) № 1379/2013 по отношение на специални мерки за смекчаване на въздействието на избухването на COVID-19 върху сектора на рибарството и аквакултурите

PE/9/2020/REV/1

OJ L 130, 24.4.2020, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/560/oj

24.4.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 130/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/560 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 23 април 2020 година

за изменение на регламенти (ЕС) № 508/2014 и (ЕС) № 1379/2013 по отношение на специални мерки за смекчаване на въздействието на избухването на COVID-19 върху сектора на рибарството и аквакултурите

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 и член 175 от него,

като взеха предвид предложението от Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Секторът на рибарството и аквакултурите е особено тежко засегнат от сътресението на пазара, предизвикано от значителен спад в търсенето вследствие на избухването на COVID-19. Затварянето на пунктове за продажба, пазари, търговски обекти и дистрибуторски канали доведе до съществен спад на цените и обема. В резултат от спада в търсенето и на цените, съчетано с уязвимостта и сложността на веригата на доставка, операциите на риболовните флотове и производството на морски храни реализират загуби. Поради това рибарите са принудени да останат в пристанищата, а рибовъдите ще трябва да изхвърлят или унищожават своята продукция в рамките на няколко седмици.

(2)

Следва да е възможно в рамките на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), създаден с Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета (2), до 31 декември 2020 г. да се подпомагат специални мерки за смекчаване на въздействието на избухването на COVID-19 върху сектора на рибарството и аквакултурите. Тези мерки следва да включват подпомагане за временното преустановяване на риболовни дейности, включително при риболова във вътрешни водоеми или от брега, както и за определени имуществени щети за производителите на аквакултури и преработвателните предприятия, и в най-отдалечените региони, при условие че са следствие от избухването на COVID-19. Тези мерки следва също да включват предоставяне на оборотен капитал за производителите на аквакултури и преработвателните предприятия, както и подпомагане за организации на производители и асоциации на организации на производители за съхранението на продукти от риболов и аквакултури в съответствие с Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3). Разходите за операциите, подпомагани по тези мерки, следва да бъдат допустими за финансиране от 1 февруари 2020 г.

(3)

Наличните ресурси за поемане на задължения от ЕФМДР при споделено управление следва да бъдат разбити по начин, който да гарантира установяването на фиксирани суми за контрола на рибарството и за събирането на научни данни, като се позволи 10 % от тези суми да се използват за мерки във връзка със смекчаването на избухването на COVID-19 и за компенсациите за допълнителни разходи в най-отдалечените региони. Останалите ресурси, попадащи в рамките на споделеното управление, следва да бъдат разпределени от държавите членки според техните потребности.

(4)

Предвид значителните социално-икономически последици от избухването на COVID-19 и необходимостта от ликвидност в икономиката следва да е възможно да се подпомогне временното преустановяване на риболовните дейности, причинено от избухването на COVID-19, с максимален процент на съфинансиране в размер на 75 % от допустимите публични разходи.

(5)

Предвид необходимостта от гъвкавост при преразпределението на финансовите ресурси за преодоляване на последиците от избухването на COVID-19, следва да няма финансово ограничение за предоставянето на подпомагане за временното преустановяване на риболовни дейности, причинено от това избухване. Това следва да не засяга съществуващото финансово ограничение за другите случаи на временно преустановяване на риболовните дейности. Следва да продължи да се прилага задължението за приспадане на размера на подпомагането, предоставено за временно преустановяване, от размера на подпомагането, предоставено за окончателно преустановяване на риболовните дейности на същия кораб. Относно мерките, свързани със смекчаването на избухването на COVID-19, изискването за 120 дни дейност следва да бъде пропорционално намалено за собствениците на кораби, регистрирани в продължение на по-малко от две години и за рибарите, които са започнали да работят преди по-малко от две години към датата на подаване на заявлението за подпомагане.

(6)

Предвид неотложния характер на необходимостта от предоставяне на подпомагане следва да е възможно обхватът на опростената процедура да бъде разширен, така че да бъдат включени и изменения в оперативните програми във връзка със специалните мерки и преразпределянето на финансовите ресурси към тях с цел преодоляване на последиците от избухването на COVID-19. Опростената процедура следва да обхваща измененията, необходими за пълното прилагане на съответните мерки, включително тяхното въвеждане и описанието на методите за изчисляване на подпомагането.

(7)

Предвид ключовата роля, които организациите на производители играят в управлението на кризата, таванът за подпомагане на плановете за производство и предлагане на пазара следва да бъде увеличен до 12 % от средната годишна стойност на продукцията, пусната на пазара. Освен това следва да е възможно държавите членки да предоставят авансово до 100 % от финансовото подпомагане за организациите на производители.

(8)

Поради внезапните прекъсвания на дейностите в областта на рибарството и аквакултурите вследствие на избухването на COVID-19 и свързания с тях риск за пазарите на продукти от риболов и аквакултури е целесъобразно да се създаде механизъм за съхранение на продукти от риболов и аквакултури за консумация от човека. Това ще съдейства за насърчаване на по-голяма стабилност на пазара, за смекчаване на риска тези продукти да бъдат пропилени или пренасочени за консумация не от човека и за смекчаване на последиците от кризата върху възвръщаемостта от продуктите. Механизмът следва да даде възможност на производителите на продукти от риболов и аквакултури да използват едни и същи технологии за консервиране или съхранение за подобни видове и по този начин да гарантира запазването на лоялната конкуренция между производителите.

(9)

Предвид внезапното и значително свиване на търсенето на продукти от риболов и аквакултури в резултат на избухването на COVID-19 следва да бъде възможно да се увеличат количествата, отговарящи на условията за помощ за съхранение, на 25 % от годишните количества на съответните продукти, които се предлагат за продажба от съответната организация на производители.

(10)

За да се даде възможност на държавите членки да реагират бързо на внезапното и непредсказуемо избухване на COVID-19, те следва да имат право да определят за своите организации на производители цени, при които се задейства механизмът за съхранение. Тези цени на задействане следва да бъдат определени по такъв начин, че да се запази лоялната конкуренция между операторите.

(11)

Подпомагането по линия на ЕФМДР следва да е налично и за мерки за компенсиране на имуществените щети в резултат от избухването на COVID-19 за операторите във връзка с риболова, отглеждането, преработването и предлагането на пазара на определени продукти от риболов и аквакултури от най-отдалечените региони, в частност щетите в резултат от спада на цената на рибата или повишените разходи за съхранение. Комисията следва без забавяне да одобри такива мерки, предлагани от държавите членки.

(12)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно смекчаването на социалното и икономическото въздействие на избухването на COVID-19 върху сектора на рибарството и аквакултурите, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците на предложеното действие може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(13)

Предвид неотложния характер на необходимостта от предоставяне на подпомагане настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(14)

Поради избухването на COVID-19 и неотложната необходимост от преодоляване на социалното и икономическото въздействие върху сектора на рибарството и аквакултурите, е уместно да се предвиди изключение от срока от осем седмици, посочен в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към ДЕС, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

(15)

Поради това регламенти (ЕС) № 508/2014 и (ЕС) № 1379/2013 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕС) № 508/2014

Регламент (ЕС) № 508/2014 се изменя, както следва:

1)

Член 13 се заменя със следното:

„Член 13

Бюджетни ресурси при споделено управление

1.   Наличните ресурси за задължения, поети от ЕФМДР за периода 2014—2020 г. при споделено управление, възлизат на 5 749 331 600 EUR по текущи цени в съответствие с годишното разпределение, предвидено в приложение II.

2.   Сума в размер на 580 000 000 EUR от бюджетните ресурси по параграф 1 се разпределя за мерките за контрол и изпълнение, посочени в член 76.

3.   Сума в размер на 520 000 000 EUR от бюджетните ресурси по параграф 1 се разпределя за мерките за събиране на данни, посочени в член 77.

4.   Сума в размер на 192 500 000 EUR от бюджетните ресурси по параграф 1 се разпределя за компенсации за най-отдалечените региони по дял V, глава V. Тези компенсации не трябва да надвишават на годишна база:

а)

6 450 000 EUR за Азорските острови и Мадейра;

б)

8 700 000 EUR за Канарските острови;

в)

12 350 000 EUR за френските най-отдалечени региони, посочени в член 349 ДФЕС.

5.   Държавите членки разполагат с възможността да използват наличните по параграфи 2 и 3 ресурси като взаимнозаменяеми.

6.   10 % от бюджетните ресурси, посочени в параграфи 2 и 3, могат да бъдат заделяни за мерки във връзка със смекчаването на въздействието от избухването на COVID-19.“;

2)

В член 16, параграф 1 уводната част се заменя със следното:

„1.   Наличните ресурси за поети от държавите членки задължения по член 13, параграф 1 за периода 2014—2020 г., посочени в таблицата в приложение II, се определят въз основа на следните обективни критерии:“;

3)

Член 22 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 се добавя следната буква:

„д)

изменения на оперативни програми, които се отнасят до подпомагането, посочено в член 33, параграф 1, буква г), член 35, член 44, параграф 4а, член 55, параграф 1, буква б), членове 57, 66 и 67 и член 69, параграф 3, включително преразпределението на финансови ресурси за тях с цел да се преодолеят последиците от избухването на COVID-19.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Параграф 2 не се прилага по отношение на подпомагането, посочено в член 33, параграф 1, букви а), б) и в), член 34 и член 41, параграф 2.“;

4)

В член 25, параграф 3 уводната част се заменя със следното:

„3.   Без да се засяга параграф 5 от настоящия член, общото финансово участие на ЕФМДР в мерките, посочени в член 33, параграф 1, букви а), б) и в) и член 34, и в подмяната или осъвременяването на основни или допълнителни двигатели, както е посочено в член 41, не може да надвишава по-високия от следните два прага:“;

5)

Член 33 се изменя, както следва:

а)

параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   ЕФМДР може да подпомага мерки за временно преустановяване на риболовни дейности в следните случаи:

а)

прилагане на мерки от Комисията или на спешни мерки от държава членка съгласно съответно членове 12 и 13 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 или на мерки за опазване, посочени в член 7 от същия регламент, включително периоди на естествено възстановяване;

б)

неподновяване на споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство или на протоколи към тях;

в)

когато е предвидено временно преустановяване на риболовни дейности в план за управление, приет в съответствие с Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета (*1), или в многогодишен план, приет съгласно членове 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, когато предвид научните становища е необходимо намаляване на риболовното усилие, за да се постигнат целите по член 2, параграф 2 и член 2, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕС) № 1380/2013;

г)

когато временното преустановяване на риболовни дейности е настъпило между 1 февруари и 31 декември 2020 г. вследствие на избухването на COVID-19, включително по отношение на кораби, извършващи дейност в рамките на споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство.

В съответствие с член 65, параграф 9, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и чрез дерогация от член 65, параграф 9, първа алинея от същия регламент, разходите за операциите, подпомагани съгласно първа алинея, буква г) от настоящия параграф, са допустими от 1 февруари 2020 г.

2.   Подпомагането по параграф 1, първа алинея, букви а), б) и в) може да се предостави за максимален срок от шест месеца на кораб през периода 2014—2020 г. Този максимален срок не се прилага по отношение на подпомагането по буква г) от същата алинея.

(*1)  Регламент (EО) № 1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1626/94 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стp. 11).“;"

б)

вмъква се следният параграф:

„3а.   За целите на параграф 1, буква г) се прилагат следните дерогации:

а)

чрез дерогация от параграф 3, буква а), когато риболовен кораб е регистриран в регистъра на риболовния флот на Съюза в продължение на по-малко от две години към датата на подаване на заявлението за подпомагане, държавите членки могат да изчислят минималния брой дни за риболовни дейности, изисквани за този кораб, като съотношение от 120 дни през последните две календарни години;

б)

чрез дерогация от параграф 3, буква б), когато рибар е започнал работа на борда на риболовен кораб на Съюза по-малко от две години преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, държавите членки могат да изчислят минималния брой дни работа, изисквани за този рибар, като съотношение от 120 дни през последните две календарни години;

в)

чрез дерогация от параграф 3, подпомагане се предоставя и на рибари, ловящи от брега, които са работили най-малко 120 дни през последните две календарни години, предхождащи датата на подаване на заявлението за подпомагане. Когато рибар, ловящ от брега, е започнал работа по-малко от две години преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, държавите членки могат да изчислят минималния брой дни работа, изисквани за този рибар, ловящ от брега, като съотношение от 120 дни през последните две календарни години.“;

6)

Член 44 се изменя, както следва:

а)

вмъква се следният параграф:

„4а.   ЕФМДР може да подпомага мерки за временно преустановяване на риболовни дейности, причинено от избухването на COVID-19, съгласно предвиденото в член 33, параграф 1, буква г) и при условията, установени в член 33.“;

б)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   За целите на параграфи 1 и 4а:

а)

позоваванията на риболовни кораби в членове 30, 32, 33, 38, 39, 41 и 42 се считат за позовавания на кораби, извършващи дейност единствено във вътрешни водоеми;

б)

позоваванията на морската среда в член 38 се считат за позовавания на средата, в която извършва дейност корабът, извършващ риболов във вътрешни водоеми.“;

7)

Член 55 се заменя със следното:

„Член 55

Мерки в областта на общественото здраве

1.   ЕФМДР може да подпомага следните компенсационни схеми:

а)

компенсиране на производителите на черупчести мекотели за временно спиране на събирането на отглеждани в стопанства черупчести мекотели, когато спирането се дължи изключително на съображения, свързани с общественото здраве;

б)

предоставяне на оборотен капитал и компенсиране на производителите на аквакултури.

Компенсирането, посочено в първа алинея, буква б), може да бъде предоставено за временно спиране или за намаляване на производството и продажбите, или за допълнителни разходи за съхранение, настъпили между 1 февруари и 31 декември 2020 г. вследствие на избухването на COVID-19.

2.   Подпомагането по параграф 1, буква а) може да се отпуска само когато спирането на събирането на черупчестите мекотели поради замърсяване се дължи на пролиферацията на произвеждащ токсини планктон или на наличието на планктон, който съдържа биотоксини, и при условие че:

a)

замърсяването продължи повече от четири последователни месеца; или

б)

загубите в резултат от спирането на събирането възлизат на повече от 25 % от годишния оборот на съответното предприятие, изчислени въз основа на средния оборот за трите календарни години, предхождащи спирането на събирането.

За целите на първа алинея, буква б) държавите членки могат да установяват специални правила за изчисляване по отношение на дружествата, извършвали дейност в продължение на по-малко от три години.

3.   Периодът, за който може да бъде предоставена компенсацията по параграф 1, буква а), не може да надхвърля 12 месеца за целия програмен период. При надлежно обосновани случаи този период може да бъде удължен еднократно с не повече от 12 месеца, така че общата му продължителност да не надхвърля 24 месеца.

В съответствие с член 65, параграф 9, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и чрез дерогация от член 65, параграф 9, първа алинея от същия регламент, разходите за операциите, подпомагани съгласно параграф 1, буква б) от настоящия член, са допустими от 1 февруари 2020 г.“;

8)

В член 66 параграфи 3 и 4 се заменят със следното:

„3.   Годишното подпомагане, предоставяно на дадена организация на производители съгласно настоящия член, не може да надвишава 12 % от средната годишна стойност на продукцията, пусната на пазара от тази организация на производители през предходните три календарни години. За новопризната организация на производители това подпомагане не може да надвишава 12 % от средната годишна стойност на продукцията, пусната на пазара от членовете на тази организация през предходните три календарни години.

4.   Съответната държава членка може да предостави аванс, чийто размер е между 50 % и 100 % от финансовото подпомагане, след одобрение на плана за производство и предлагане на пазара в съответствие с член 28, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.“;

9)

В член 67 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   Когато това е необходимо, за да се отговори на избухването на COVID-19, ЕФМДР може да предоставя подпомагане, предназначено да компенсира признати организации на производители и асоциации на организации на производители, които съхраняват продуктите от риболов или аквакултури, изброени в приложение II към Регламент (ЕС) № 1379/2013, или продуктите, попадащи под код КН 0302, изброени в буква а) от приложение I към посочения регламент, при условие че тези продукти се съхраняват в съответствие с членове 30 и 31 от посочения регламент и при спазване на следните условия:

а)

размерът на помощта за съхранение не надвишава размера на техническите и финансовите разходи за действията, които се изискват за стабилизиране и съхранение на въпросните продукти;

б)

количествата, отговарящи на условията за помощ за съхранение, не надвишават 25 % от годишните количества на съответните продукти, които се предлагат за продажба от организацията на производители;

в)

годишното финансово подпомагане не надвишава 20 % от средната годишна стойност на продукцията, пусната на пазара от членовете на организацията на производители в периода 2017—2019 г.

За целите на първа алинея, буква в), когато член на организацията на производители не е пуснал на пазара продукция през периода 2017—2019 г., се взема предвид средната годишна стойност на продукцията, пусната на пазара от него през първите три години на производство.

2.   Посоченото в параграф 1 подпомагане се прекратява на 31 декември 2020 г.

В съответствие с член 65, параграф 9, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и чрез дерогация от член 65, параграф 9, първа алинея от същия регламент, разходите за операциите, подпомагани съгласно настоящия член, са допустими от 1 февруари 2020 г.“;

10)

В член 69 се добавя следният параграф:

„3.   ЕФМДР може да подпомага предоставянето на оборотен капитал и компенсирането на преработвателни предприятия в обхвата, определен за производителите на аквакултури в член 55, параграф 1, втора алинея.“;

11)

В член 70, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   ЕФМДР може да подпомага компенсирането на допълнителните разходи, направени от операторите във връзка с риболова, отглеждането, преработването и предлагането на пазара на определени продукти от риболов и аквакултури от най‐отдалечените региони, посочени в член 349 ДФЕС.

ЕФМДР може също да подпомага мерки за компенсиране на имуществените щети в резултат от избухването на COVID-19 и по-специално тези, които са резултат от спада на цената на рибата или от повишените разходи за съхранение.“;

12)

В член 72, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Държавите членки могат да изменят съдържанието на плана за компенсация, посочен в параграф 1. Държавите членки изпращат тези изменения на Комисията. Комисията приема актове за изпълнение, съдържащи решението ѝ дали одобрява тези изменения. Когато измененията засягат мерки за компенсиране на имуществените щети в резултат на избухването на COVID-19 съгласно член 70, параграф 1, втора алинея, Комисията приема такива актове за изпълнение в срок от 15 дни от изпращането на изменението. Независимо от параграф 4 от настоящия член, актовете за изпълнение относно мерки за компенсиране на имуществените щети резултат на избухването на COVID-19 следва също да определят методите за изчисляване на допълнителните разходи и методите на изпълнение от държавите членки.“;

13)

В член 79 параграф 2 се заличава;

14)

В член 94, параграф 3 буква в) се заменя със следното:

„в)

50 % от допустимите публични разходи за подпомагането, посочено в член 33, параграф 1, букви а), б) и в), член 34 и член 41, параграф 2;“

15)

В член 95, параграф 2 буква д) се заменя със следното:

„д)

операцията е свързана с подпомагане по член 33 или 34 или с компенсация по член 54, член 55 или член 56 или член 69, параграф 3;“.

Член 2

Изменения на Регламент (ЕС) № 1379/2013

Регламент (ЕС) № 1379/2013 се изменя, както следва:

1)

В член 8, параграф 3 се добавя следната буква:

„е)

управление на временното съхранение на продукти от аквакултури в съответствие с членове 30 и 31 от настоящия регламент.“;

2)

Член 30 се заменя със следното:

„Член 30

Механизъм за съхранение

Организациите на производители на продукти от риболов и аквакултури могат да получат финансово подпомагане за съхранението на продуктите, изброени в приложение II, или продуктите, попадащи под код КН 0302, изброени в буква а) от приложение I към настоящия регламент, при условие че:

а)

са спазени условията за помощ за съхранение, установени в Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета (*2);

б)

продуктите са пуснати на пазара от организации на производителите, но за тях не е бил намерен купувач на цената на задействане, посочена в член 31;

в)

когато е приложимо, продуктите отговарят на общите стандарти за предлагане на пазара, установени в съответствие с член 33, и са с необходимото качество за консумация от човека;

г)

продуктите са стабилизирани или преработени и съхранявани в контейнери или клетки, чрез замразяване (на борда на кораби или в наземни съоръжения), чрез осоляване, чрез изсушаване, чрез мариноване или, когато е приложимо, чрез варене и пастьоризация, независимо дали продуктите са подложени на филетиране или нарязване на парчета или, когато е уместно, на отстраняване на главите;

д)

продуктите от аквакултури не се съхраняват живи;

е)

продуктите се въвеждат отново от мястото на съхранение на пазара за консумация от човека на по-късен етап; и

ж)

продуктите се съхраняват в продължение най-малко на пет дни.

(*2)  Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149, 20.5.2014 г., стp. 1).“;"

3)

Член 31 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Преди началото на всяка година всяка организация на производителите може самостоятелно да направи предложение за цена на задействане на механизма за съхранение по член 30 за продуктите, изброени в приложение II, или продуктите, попадащи под код КН 0302, изброени в буква а) от приложение I към настоящия регламент.“;

б)

добавя се следният параграф:

„5.   Когато дадена държава членка не е определила цените на задействане съгласно параграф 4 преди избухването на COVID-19, тази държава членка незабавно определя такива цени въз основа на критериите, посочени в параграфи 2 и 3. Информация за цените се предоставя на обществеността.“

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2020 година.

За Европейския парламент

Председател

D.M. SASSOLI

За Съвета

Председател

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Позиция на Европейския парламент от 17 април 2020 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 22 април 2020 г.

(2)  Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1).


Top