EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1942

A Tanács 1942/2006/EK rendelete ( 2006. december 12. ) az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló 1321/2004/EK rendelet módosításáról

OJ L 367, 22.12.2006, p. 18–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 514–516 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 058 P. 23 - 25
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 058 P. 23 - 25

No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2010; közvetve hatályon kívül helyezte: 32010R0912

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1942/oj

22.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 367/18


A TANÁCS 1942/2006/EK RENDELETE

(2006. december 12.)

az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló 1321/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 171. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1)

A Galileo Közös Vállalkozást a 876/2002/EK rendelet (3) hozta létre a Galileo program fejlesztési szakaszának véghezviteléhez és további szakaszainak előkészítéséhez. A Galileo program jelenlegi állása szerint a fejlesztési szakasz 2008 vége előtt nem fejeződik be.

(2)

Az Európai Globális Navigációs Műholdrendszer (GNSS) Ellenőrzési Hatóságot (a továbbiakban: a hatóság) az 1321/2004/EK rendelet (4) abból a célból hozta létre, hogy a Galileo program kiépítési és üzemeltetési szakaszában ellássa az európai GNSS-programokkal kapcsolatos közérdekek kezelésének feladatát, és e programok szabályozó hatóságául szolgáljon.

(3)

A Hatóság 2006 folyamán át tudja vállalni, majd véghez tudja vinni az összes tevékenységet, amelyet jelenleg a Galileo Közös Vállalkozás végez, ezért nem volna célszerű és költséghatékony a Galileo Közös Vállalkozás fennállását 2006-on túlmenően meghosszabbítani. Erre tekintettel indokolt a Galileo Közös Vállalkozást megszüntetni és ezt megelőzően tevékenységeit a Hatósághoz a fejlesztési szakasz lezárulta előtt átcsoportosítani.

(4)

Indokolt továbbá a hatóságot egyértelműen felruházni egyrészt azokkal a feladatokkal, amelyek a Galileo Közös Vállalkozáshoz tartoznak annak megszűnéséig, valamint – adott esetben és a Galileo Közös Vállalkozás igazgatótanácsa határozatának megfelelően – a Közös Vállalkozás megszüntetésére vonatkozó eljárásokkal kapcsolatos, 2006. december 31. utáni feladatok elvégzésével. Szükséges továbbá a hatóságot megbízni mindazon kutatási tevékenység elvégzésével, amelyek az európai GNSS-programok hasznára válnak.

(5)

Az 1321/2004/EK rendelet 2. cikkében a Hatóság feladatai között nem szerepel a fejlesztési szakasz irányításának a Galileo Közös Vállalkozástól való átvállalása, e cikk nem tesz továbbá említést azokról a kutatási tevékenységekről vagy kutatómunkáról sem, amelyeknek elvégzésére vagy finanszírozására a Hatóság majd a program fejlesztési, kiépítési, valamint üzemeltetési szakaszában felkérhető.

(6)

Következésképpen az 1321/2004/EK rendelet 2. cikkét megfelelően módosítani kell.

(7)

Ezenkívül a következetesség érdekében rendelkezni kell arról, hogy a Hatóság ne a fejlesztési szakasz végeztével, hanem a Galileo Közös Vállalkozás megszűnésekor váljék tulajdonosává azon tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak, amelyekkel ez utóbbi rendelkezik. Rendelkezni kell továbbá arról, hogy a Hatóság tulajdonát képezzék azok a tárgyi eszközök és immateriális javak is, amelyeket a fejlesztési szakaszban, de már a Közös Vállalkozás megszűnése után hoznak létre vagy fejlesztenek ki. Rendelkezni kell továbbá az átadás módjáról.

(8)

Ezen túlmenően, az 1321/2004/EK rendelet alkalmazási körének értelmezésével kapcsolatos eltérések kockázatát elkerülendő azt is szükséges tisztázni, hogy azok a tárgyi eszközök és immateriális javak, amelyeket a kiépítési és üzemeltetési szakaszban a koncesszió birtokosa hoz létre vagy fejleszt ki, magukban foglalják azokat az eszközöket, amelyeket az ő alvállalkozói vagy az ő ellenőrzése alatt álló vállalkozók vagy ezek alvállalkozói hoznak létre vagy fejlesztenek ki. Rendelkezni kell továbbá arról, hogy az eszközök tulajdonjoga magában foglalja a védjegyjogokat, valamint a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a technológiaátadási megállapodások csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 2004. április 27-i 772/2004/EK bizottsági rendelet (5) 1. cikkének (1) bekezdése, valamint a Szellemi Tulajdon Világszervezetét létrehozó, 1967. július 14-i egyezmény 2. cikke szerinti minden egyéb szellemi tulajdonjogot.

(9)

Végül, mivel az Európai Űrügynökség (ESA) alapvető fontosságú szerepet játszik a rendszerek kidolgozásában és fejlesztésében – ami e rendszerek valamennyi biztonsági és védelmi vonatkozásának megfontolását és ismeretét feltételezi – az ESA képviselője megfigyelőként vesz részt az igazgatási tanács és a rendszervédelmi és biztonsági bizottság ülésein. Ezen túlmenően, a főtitkár/főképviselő igazgatási tanácson belüli képviseletéről hasonlóképpen kell rendelkezni.

(10)

Az 1321/2004/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1321/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (1) bekezdése a következő pontokkal egészül ki:

„k)

a Galileo program fejlesztési szakaszának befejezése céljából legkésőbb a Galileo Közös Vállalkozás fennállásának végén átveszi a feladatokat, amelyeket a 876/2002/EK rendelet (6) mellékletének 2., 3. és 4. cikke ez utóbbira ruház. Adott esetben – a Galileo Közös Vállalkozás igazgatótanácsának határozatával összhangban – ellátja a Közös Vállalkozás megszüntetésével kapcsolatos, 2006. december 31. utáni feladatokat;

l)

kifejt minden olyan kutatási tevékenységet, amely az európai GNSS programok fejlesztésének és népszerűsítésének hasznára válik.

2.

A 3. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A Galileo Közös Vállalkozás – a 876/2002/EK rendelet 1. cikke és mellékletének 20. cikke szerinti – fennállásának megszűnését követően, a Hatóság tulajdonába megy át valamennyi tárgyi eszköz és az immateriális javak, amelyet a fejlesztési szakasz során hoztak létre vagy fejlesztettek ki, beleértve azokat, amelyek a Galileo Közös Vállalkozás tulajdonában voltak az említett rendelet mellékletének 6. cikkével összhangban, valamint azokat, amelyeket az Európai Űrügynökség és az általa vagy a Galileo Közös Vállalkozás által a program fejlesztési tevékenységeivel megbízott jogalanyok hoztak létre vagy fejlesztettek ki.

(2)   A Hatóság tulajdonát képezi valamennyi tárgyi eszköz és az immateriális javak, amelyet a kiépítési és üzemeltetési szakaszban a koncesszió birtokosa hoz létre vagy fejleszt ki, beleértve azokat az eszközöket, amelyeket az ő alvállalkozói vagy az ő ellenőrzése alatt álló vállalkozók vagy ezek alvállalkozói hoznak létre vagy fejlesztenek ki.

(3)   A tulajdonjog magában foglalja a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a technológiaátadási megállapodások csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 2004. április 27-i 772/2004/EK bizottsági rendelet (7) 1. cikkének (1) bekezdése szerinti valamennyi szellemi tulajdonjogot, valamint a Szellemi Tulajdon Világszervezetét létrehozó, 1967. július 14-i egyezmény 2. cikke szerinti valamennyi tulajdonjogot, és különösen a védjegyjogokat.

(4)   A Galileo Közös Vállalkozás – a 876/2002/EK rendelet melléklete 6. cikkének megfelelően – tulajdonában lévő tárgyi eszközök és immateriális javak átadásának módját az említett rendelet melléklete 21. cikkében előírt megszüntetési eljárás során kell meghatározni.

(5)   A Hatóság és az Európai Űrügynökség (ESA) között – a 876/2002/EK rendelet melléklete 3. cikkével összhangban – létrejött megállapodás előírhatja a hatóság számára az (1) bekezdésben megadott tulajdonjogoknak az ESA által a hatóság nevében történő gyakorlásának módját.

(6)   A koncessziós szerződés előírhatja a hatóság számára az (1) bekezdésben megadott tulajdonjogoknak a koncesszió birtokosa által a hatóság nevében történő gyakorlásának módját.

3.

A 3. cikk (3) bekezdésének számozása a 3. cikk (7) bekezdésre változik.

4.

Az 5. cikk (2) bekezdése a következő új albekezdéssel egészül ki:

„A főtitkár/főképviselő és az ESA egy-egy képviselője megfigyelőként részt vesz az Igazgatási Tanács ülésein.”

5.

A 10. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az igazgatási tanács rendszervédelmi és biztonsági bizottságot hoz létre. Ez a bizottság tagállamonként egy-egy képviselőből, illetve a Bizottság egy képviselőjéből áll, akik elismert biztonsági szakemberek közül kerülnek kiválasztásra. A főtitkár/főképviselő és az ESA egy-egy képviselője megfigyelőként részt vesz a bizottság ülésein.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

S. HUOVINEN


(1)  2006. október 12-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  2006. október 26-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL L 138., 2002.5.28., 1. o.

(4)  HL L 246., 2004.7.20., 1. o.

(5)  HL L 123., 2004.4.27., 11. o.

(6)  HL L 138., 2002.5.28., 1. o.”

(7)  HL L 123., 2004.4.27., 11. o.”


Top