Help Print this page 

Document DD_2007_13_058_BG_TOC

Title and reference
Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
13.Индустриална политика и вътрешен пазар
TOM 58
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG
PDF pdf BG
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

13.   Индустриална политика и вътрешен пазар

TOM 058

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2006

L 364

5

 

 

32006R1881

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 година за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (1)

3

2006

L 367

18

 

 

32006R1942

 

 

 

Регламент (EO) № 1942/2006 на Съвета от 12 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1321/2004 за създаване на структури за управление на европейските спътникови радионавигационни програми

23

2006

L 368

99

 

 

32006R1981

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1981/2006 на Комисията от 22 декември 2006 година относно подробни правила за прилагане на член 32 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на референтната лаборатория на Общността за генетично модифицирани организми (1)

26

2006

L 372

32

 

 

32006L0122

 

 

 

Директива 2006/122/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за изменение за 30-и път Директива 76/769/ЕИО на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (перфлуорооктан сулфонат) (1)

37

2006

L 374

10

 

 

32006L0095

 

 

 

Директива 2006/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно електрически съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението (кодифицирана версия) (1)

40

2006

L 376

36

 

 

32006L0123

 

 

 

Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар

50

2006

L 378

1

 

 

32006R1901

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1901/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно лекарствените продукти за педиатрична употреба и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1768/92, Директива 2001/20/ЕО, Директива 2001/83/ЕО и Регламент (ЕО) № 726/2004 (1)

83

2006

L 378

20

 

 

32006R1902

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1902/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1901/2006 относно медицинските изделия за педиатрична употреба (1)

102

2006

L 384

94

 

 

32006L0139

 

 

 

Директива 2006/139/ЕО на Комисията от 20 декември 2006 година за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета по отношение на ограниченията за пускането на пазара и употребата на арсенови съединения с цел адаптиране на нейното приложение I към техническия прогрес (1)

104

2006

L 391

1

 

 

32006R1906

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1906/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година за определяне на правила за участието на предприятия, изследователски центрове и университети в дейности по Седмата рамкова програма и за разпространение на резултатите от научните изследвания (2007—2013 г.) (1)

108

2006

L 393

1

 

 

32006R1893

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (1)

126

2006

L 400

1

 

 

32006R1908

 

 

 

Регламент (Евратом) № 1908/2006 на Съвета от 19 декември 2006 гoдина за определяне на правилата за участие на предприятия, научноизследователски центрове и университети в дейност съгласно Седмата рамкова програма на Европейската общност за атомна енергия и за разпространение на резултатите от научните изследвания (2007—2011 г.)

165

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top