EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0778

2006/778/EK: A Bizottság határozata ( 2006. november 14. ) a bizonyos állatok tenyésztésével foglalkozó termelőhelyeken végzett vizsgálatok alkalmával történő adatgyűjtésre vonatkozó minimumkövetelményekről (az értesítés a C(2006) 5384. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

HL L 314., 2006.11.15, p. 39–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
HL L 142M., 2007.6.5, p. 471–479 (MT)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; hatályon kívül helyzete és felváltotta: 32019R0723

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/778/oj

15.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 314/39


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. november 14.)

a bizonyos állatok tenyésztésével foglalkozó termelőhelyeken végzett vizsgálatok alkalmával történő adatgyűjtésre vonatkozó minimumkövetelményekről

(az értesítés a C(2006) 5384. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/778/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló, 1991. november 19-i 91/629/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló, 1991. november 19-i 91/630/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló, 1998. július 20-i 98/58/EK tanácsi irányelvre (3) és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló, 1999. július 19-i 1999/74/EK tanácsi irányelvre (4) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/629/EGK irányelv minimumkövetelményeket határoz meg a tenyésztés és hízlalás céljából tartott borjak védelmére vonatkozóan. Az irányelv értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az illetékes hatóság hatáskörében eljárva vizsgálatokat végezzen a szóban forgó irányelvnek való megfelelés ellenőrzése céljából.

(2)

A 91/630/EGK irányelv minimumkövetelményeket határoz meg a tenyésztés és hízlalás céljából tartott sertések védelmére vonatkozóan. Az irányelv értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az illetékes hatóság hatáskörében eljárva vizsgálatokat végezzen a szóban forgó irányelvnek való megfelelés ellenőrzése céljából.

(3)

A 98/58/EK irányelv minimumkövetelményeket határoz meg a tenyésztési célból tartott állatok védelmére vonatkozóan. Az irányelv értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az illetékes hatóság vizsgálatokat végezzen az irányelvnek való megfelelés ellenőrzése céljából, és jelentéseket kell benyújtaniuk a Bizottsághoz a szóban forgó vizsgálatokra vonatkozóan.

(4)

Az állattenyésztéssel foglalkozó gazdaságok vizsgálatára vonatkozó minimumkövetelményekről szóló, 1999. december 17-i 2000/50/EK bizottsági határozat (5) úgy rendelkezik, hogy a tagállamok által a 98/58/EK irányelv értelmében a Bizottsághoz benyújtandó jelentések tartalmának a borjakra, a sertésekre és a tojótyúkokra kell kiterjednie. A határozat ezenkívül pontosan meghatározza azokat az információkat, amelyeket a tagállamoknak az egyes fajok és állatcsoportok tekintetében meg kell adniuk.

(5)

A tenyésztés céljából tartott állatokra vonatkozóan a tagállamokban elvégzett vizsgálatoknak nem csupán az egyedi jogi aktusokban – mint például a borjak, a sertések vagy a tojótyúkok védelméről szóló jogszabályban – meghatározott követelményekre kell kiterjedniük, hanem a 98/58/EK irányelvben megállapított általános állatjólléti követelményekre is. Ezért a tagállamok által a Bizottságnak benyújtandó jelentésekre vonatkozó kötelezettségeknek a közösségi jogszabályok alapján általános és egyedi követelményeket egyaránt magukban kell foglalniuk.

(6)

A tenyésztés céljából tartott állatokra vonatkozóan a tagállamokban elvégzett vizsgálatoknak ki kell terjedniük a 98/58/EK irányelv hatálya alá tartozó összes többi tenyésztett fajra is. Ezért a tagállamok jelentéstételi kötelezettségeit ennek megfelelően ki kell terjeszteni.

(7)

Az 1999/74/EK irányelv minimumkövetelményeket határoz meg a tojótyúkok védelmére vonatkozóan. Az irányelv értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az illetékes hatóság vizsgálatokat végezzen a szóban forgó irányelvnek való megfelelés ellenőrzése céljából.

(8)

A 91/629/EGK, a 91/630/EGK, a 98/58/EK és az 1999/74/EK irányelv alkalmazásával összefüggésben szerzett tapasztalatok alapján eltérések mutatkoznak a tagállamok között az illetékes hatóságok által az említett irányelveknek megfelelően elvégzett vizsgálatok előkészítését, végrehajtását, az eredmények rögzítését és a vizsgálattal kapcsolatos jelentéstételt illetően.

(9)

Az állatjólléti vizsgálatokra vonatkozó adatok összegyűjtése alapvető fontosságú ahhoz, hogy értékelni lehessen az ezen a téren folytatott közösségi politika hatását. Ezenkívül fontos, hogy az állatjólléti szabályokat egységesen alkalmazzák, különösen azért, mert ezek a szabályok befolyásolhatják egyes gazdálkodási tevékenységek versenyképességét. Következésképpen helyénvaló frissíteni az állattenyésztéssel foglalkozó termelőhelyeken végzett vizsgálatokra vonatkozó minimumkövetelményeket.

(10)

A takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) V. címe rendelkezik az ellenőrzési tervekről, beleértve az éves jelentéseket is. A tagállamok számára a 2000/50/EK határozatban előírt, jelenleg érvényben lévő jelentéstételi kötelezettségeket hozzá kell igazítani az említett rendeletben foglaltakhoz, különös tekintettel a jelentések Bizottsághoz történő benyújtásának gyakoriságára és határidejére.

(11)

Az állattartási módok kihatnak az állatjólléti feltételekre. Következésképpen jó alapot képeznek az információgyűjtéshez. A tojótyúkok esetében külön hivatkozni kell a tojásra vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról szóló 1907/90/EGK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak bevezetéséről szóló, 2003. december 23-i 2295/2003/EK bizottsági rendeletre (7), mivel az kiegészítő követelményeket határoz meg bizonyos alternatív rendszerek tekintetében.

(12)

A tagállamokra vonatkozó információk összegyűjtésének és elemzésének jelenlegi rendszere számottevő adminisztratív terhet ró mind a Bizottságra, mind a tagállamokra. Ezenkívül ez a rendszer az adatok megváltoztatásának kockázatát is magában hordozza. Ezért a megkövetelt adatok gyűjtésének és elemzésének javítása és megkönnyítése érdekében megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni egy közösségi szintű, naprakész információs rendszerre vonatkozóan.

(13)

Ezért a 2000/50/EK határozat hatályát veszti, és helyébe e határozat lép.

(14)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

Ez a határozat szabályokat állapít meg a következők harmonizálása érdekében:

a)

az illetékes hatóság által a 91/629/EGK, a 91/630/EGK, a 98/58/EK és az 1999/74/EK irányelvvel összhangban végzett vizsgálatok során történő információgyűjtés; valamint

b)

ezen információknak a Bizottság felé történő továbbítása.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában az 1. cikk a) pontjában említett irányelvekben szereplő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

A következő meghatározásokat szintén alkalmazni kell:

a)

„vizsgálat”: az illetékes hatóság által olyan termelőhelyen végrehajtott ellenőrzés, ahol az ellenőrzés időpontjában állatokat tartanak az 1. cikk a) pontjában említett irányelvek valamelyikével összhangban;

b)

„meg nem felelés”: az 1. cikk a) pontjában említett irányelvek valamelyikében foglaltak megsértése, amit:

i.

az illetékes hatóság állapított meg egy vizsgálat során;

ii.

az illetékes hatóság hivatalos dokumentum útján bejelentett az érintett termelőhelyen tartott állatok tulajdonosának vagy tartójának.

3. cikk

A minden egyes vizsgálat alkalmával összegyűjtendő és rögzítendő információk

Az illetékes hatóság minden egyes vizsgálat alkalmával összegyűjti és írásos vagy elektronikus dokumentumban rögzíti a következőkre vonatkozó információkat:

a)

a dátum és a termelőhely azonosítója;

b)

az állattartási módok kategóriái és a közösségi jogszabályokban szereplő vonatkozó rendelkezések az I. mellékletben foglaltaknak megfelelően;

c)

a meg nem felelés kategóriái és a közösségi jogszabályokban szereplő vonatkozó rendelkezések a II. mellékletben foglaltaknak megfelelően;

d)

a meg nem felelés adminisztratív kategóriái és az illetékes hatóságok által hozott intézkedések a III. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

4. cikk

A 91/629/EGK irányelv alapján végzett vizsgálatokra vonatkozó ellenőrzési és információrögzítési minimumkövetelmények

Az illetékes hatóságnak a 91/629/EGK irányelv alapján végzett valamennyi vizsgálat során ellenőriznie kell az e határozat II. mellékletének I. fejezetében említett kategóriák közül legalább ötöt, valamint a 91/629/EGK irányelvben foglalt, a szóban forgó fejezetben felsorolt vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelést. Az illetékes hatóság feljegyzést készít minden olyan esetről, ahol meg nem felelést állapítottak meg.

5. cikk

A 91/630/EGK irányelv alapján végzett vizsgálatokra vonatkozó ellenőrzési és információrögzítési minimumkövetelmények

Az illetékes hatóságnak a 91/630/EGK irányelv alapján végzett valamennyi vizsgálat során ellenőriznie kell az e határozat II. mellékletének II. fejezetében említett kategóriák közül legalább négyet, valamint a 91/630/EGK irányelvben foglalt, a szóban forgó fejezetben felsorolt vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelést. Az illetékes hatóság feljegyzést készít minden olyan esetről, ahol meg nem felelést állapítottak meg.

6. cikk

A 98/58/EK irányelv alapján végzett vizsgálatokra vonatkozó ellenőrzési és információrögzítési minimumkövetelmények

Az illetékes hatóságnak a 98/58/EK irányelv alapján végzett valamennyi vizsgálat során ellenőriznie kell az e határozat II. mellékletének III. fejezetében említett kategóriák közül legalább ötöt, valamint a 98/58/EK irányelvben foglalt, a szóban forgó fejezetben felsorolt vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelést. Az illetékes hatóság feljegyzést készít minden olyan esetről, ahol meg nem felelést állapítottak meg.

7. cikk

Az 1999/74/EK irányelv alapján végzett vizsgálatokra vonatkozó ellenőrzési és információrögzítési minimumkövetelmények

Az illetékes hatóságnak az 1999/74/EK irányelv alapján végzett valamennyi vizsgálat során ellenőriznie kell az e határozat II. mellékletének IV. fejezetében említett kategóriák közül legalább hármat, valamint az 1999/74/EK irányelvben foglalt, a szóban forgó fejezetben felsorolt vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelést. Az illetékes hatóság feljegyzést készít minden olyan esetről, ahol meg nem felelést állapítottak meg.

8. cikk

Jelentések

(1)   A tagállamok legkésőbb 2009. június 30-ig, és ezt követően minden évben legkésőbb június 30-ig elektronikus úton jelentést nyújtanak be a Bizottságnak azokról az információkról, amelyeket a megelőző naptári évben végzett vizsgálatok során, e határozatnak megfelelően gyűjtöttek és rögzítettek.

(2)   Az (1) bekezdésben előírt jelentés:

a)

tartalmazza a IV. mellékletben említett információkat;

b)

kiegészül a meg nem felelés legsúlyosabb eseteinek elemzésével és egy nemzeti cselekvési tervvel, amely arra irányul, hogy megelőzze vagy csökkentse az ilyen esetek előfordulását az elkövetkező években.

9. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2000/50/EK határozat hatályát veszti.

10. cikk

Alkalmazhatóság

Ezt a határozatot 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

11. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a címzettjei a tagállamok.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 14-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 340., 1991.12.11., 28. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 340., 1991.12.11., 33. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

(3)  HL L 221., 1998.8.8., 23. o. A 806/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

(4)  HL L 203., 1999.8.3., 53. o. A 806/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

(5)  HL L 19., 2000.1.25., 51. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított határozat.

(6)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o. Helyesbített szövegváltozat: HL L 191., 2004.5.28., 1. o. A 776/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 136., 2006.5.24., 3. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 340., 2003.12.24., 16. o. A legutóbb a 89/2006/EK rendelettel (HL L 15., 2006.1.20., 30. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

A 3. cikk b) pontjában említett

AZ ÁLLATTARTÁSI MÓDOK KATEGÓRIÁI

A tojótyúktartási módok kategóriái, valamint az 1999/74/EK irányelvben és a 2295/2003/EK rendeletben foglalt vonatkozó rendelkezések

Az állattartási mód kategóriája

A vonatkozó közösségi jogszabály

Szabad tartás

a 2295/2003/EK rendelet III. melléklete

Ólban tartás

a 2295/2003/EK rendelet III. melléklete

Feljavított ketreces rendszer

az 1999/74/EK irányelv 6. cikke

Fel nem javított ketreces rendszer

az 1999/74/EK irányelv 5. cikke


II. MELLÉKLET

A 3. cikk c) pontjában, valamint a 4., az 5. és a 6. cikkben említett

I.   FEJEZET

A meg nem felelés kategóriái a borjak tekintetében, valamint a 91/629/EGK irányelvben foglalt vonatkozó rendelkezések

A meg nem felelés kategóriája

A 91/629/EGK irányelv vonatkozó rendelkezései

Vizsgálat

Melléklet, 6. pont

Szabad mozgás

Melléklet, 7. és 8. pont

Férőhelyszükséglet

3. cikk

Épületek és elhelyezés

Melléklet, 1., 2., 3., 9., 14., valamint 10. pont

Minimális fényszükséglet

Melléklet, 5. pont

Automatikus vagy mechanikus berendezések

Melléklet, 4. pont

Takarmány, víz és egyéb anyagok

Melléklet, 12., 13. és 15. pont

Hemoglobinszint

Melléklet, 11. pont

Rostos takarmány

Melléklet, 11. pont

II.   FEJEZET

A meg nem felelés kategóriái a sertések tekintetében, valamint a 91/630/EGK irányelvben foglalt vonatkozó rendelkezések

A meg nem felelés kategóriája

A 91/630/EGK irányelv vonatkozó rendelkezései

Személyzet

5a. cikk

Vizsgálat

3. cikk, 8. pont

Melléklet, II. fejezet, B. szakasz, 2. pont

Melléklet, II. fejezet, C. szakasz, 3. pont

Melléklet, II. fejezet, D. szakasz

Szabad mozgás

3. cikk, 3. pont

Melléklet, II. fejezet, B. szakasz, 1., 4. és 5. pont

Melléklet, II. fejezet, C. szakasz, 1. és 2. pont

Férőhelyszükséglet

3. cikk, 1. és 4. pont

Épületek és elhelyezés

Melléklet, I. fejezet, 1., 2. és 3. pont

Minimális fényszükséglet

Melléklet, I. fejezet, 2. pont

Padozatfelületek

3. cikk, 2. pont

Melléklet, I. fejezet, 5. pont

Melléklet, II. fejezet, A. szakasz

Manipulálható anyagok

3. cikk, 5. pont

Melléklet, I. fejezet, 4. pont

Melléklet, II. fejezet, B. szakasz, 3. pont

Takarmány, víz és egyéb anyagok

3. cikk, 6. pont

Melléklet, I. fejezet, 6. és 7. pont

Rostos takarmány

3. cikk, 7. pont

Csonkítások

Melléklet, I. fejezet, 8. pont

Tenyésztési eljárások

Melléklet, II. fejezet, C. szakasz, 3. pont

III.   FEJEZET

A meg nem felelés valamennyi termelőhelyre vonatkozó kategóriái és a 98/58/EK irányelv mellékletében foglalt vonatkozó rendelkezések

A meg nem felelés kategóriája

A 98/58/EK irányelv mellékletének vonatkozó pontjai

Személyzet

1. pont

Vizsgálat

2., 3. és 4. pont

Nyilvántartás

5. és 6. pont

Szabad mozgás

7. pont

Épületek és elhelyezés

8–12. pont

Automatikus vagy mechanikus berendezések

13. pont

Takarmány, víz és egyéb anyagok

14–18. pont

Csonkítások

19. pont

Tenyésztési eljárások

20. és 21. pont

IV.   FEJEZET

A meg nem felelés kategóriái a tojótyúkok tekintetében, valamint az 1999/74/EK irányelvben foglalt vonatkozó rendelkezések

A meg nem felelés kategóriája

Az 1999/74/EK irányelv vonatkozó rendelkezései

Vizsgálat

Melléklet, 1. és 6. pont

Férőhelyszükséglet

4. cikk, (1) bekezdés, 4. pont

5. cikk, (1) bekezdés, 1. pont

6. cikk, 1. pont, a) alpont

Épületek és elhelyezés

4. cikk az (1) bekezdés 4. pontja kivételével

5. cikk az (1) bekezdés 1. pontja kivételével

6. cikk az 1. pont a) alpontja kivételével

Melléklet, 4., 5. és 7. pont

Minimális fényszükséglet

Melléklet, 3. pont

Automatikus vagy mechanikus berendezések

Melléklet, 2. pont

Csonkítás

Melléklet, 8. pont


III. MELLÉKLET

A 3. cikk d) pontjában említett

A meg nem felelés adminisztratív kategóriái

A meg nem felelés adminisztratív kategóriája

Az illetékes hatóság által hozott intézkedés

A

Felszólítás a meg nem felelést előidéző probléma (problémák) három hónapnál rövidebb időn belül történő rendezésére

Adminisztratív vagy büntetőjogi szankcióra irányuló azonnali intézkedés megtételére nincs szükség.

B

Felszólítás a meg nem felelést előidéző probléma (problémák) három hónapnál hosszabb időn belül történő rendezésére

Adminisztratív vagy büntetőjogi szankcióra irányuló azonnali intézkedés megtételére nincs szükség.

C

Szükség van adminisztratív vagy büntetőjogi szankcióra irányuló azonnali intézkedés megtételére.


IV. MELLÉKLET

A 8. cikknek megfelelően a Bizottsághoz továbbítandó információk

A 8. cikk alapján a Bizottsághoz továbbítandó információkat az ebben a mellékletben található 1. és 2. táblázattal összhangban kell benyújtani.

Az információk között fel kell tüntetni:

a vizsgálandó termelőhelyek számát az 1. és a 2. táblázat 1. sorában;

a megvizsgált termelőhelyeknek a 4–7. cikk követelményeinek megfelelő vizsgálatok száma alapján meghatározott számát az 1. és a 2. táblázat 2. sorában;

az olyan termelőhelyek számát, ahol az 1. és a 2. táblázat 2. sorában bejelentett vizsgálatok eredményei alapján a meg nem felelés semmiféle esete sem állapítható meg, az 1. és a 2. táblázat 3. sorában;

a meg nem felelés eseteinek számát a II. mellékletben említett kategóriák szerinti bontásban, az e mellékletben szereplő 1. táblázat 4–18. sorában, illetve a 2. táblázat 4–12. sorában;

a meg nem felelés eseteinek számát a III. mellékletben említett kategóriák szerinti bontásban, az e mellékletben szereplő 1. táblázat 19–21. sorában, illetve a 2. táblázat 13–15. sorában.

1. táblázat

Állatcsoport

Tojótyúkok

Borjak

Sertések

Tartási mód

A termelőhelyek száma a következő csoportokban

Szabad tartás

Ólban tartás

Feljavított ketreces rendszer

Fel nem javított ketreces rendszer

1

Vizsgálandó termelőhelyek

 

 

 

 

 

 

2

Megvizsgált termelőhelyek

 

 

 

 

 

 

3

Termelőhelyek, ahol a meg nem felelés egyetlen esete sem fordult elő

 

 

 

 

 

 

A meg nem felelés eseteinek száma a következő kategóriákban

4

Személyzet

 

 

 

 

 

 

5

Vizsgálat

 

 

 

 

 

 

6

Nyilvántartás

 

 

 

 

 

 

7

Szabad mozgás

 

 

 

 

 

 

8

Férőhelyszükséglet

 

 

 

 

 

 

9

Épületek és elhelyezés

 

 

 

 

 

 

10

Minimális fényszükséglet

 

 

 

 

 

 

11

Padozatfelületek (a sertések esetében)

 

 

 

 

 

 

12

Manipulálható anyagok

 

 

 

 

 

 

13

Automatikus vagy mechanikus berendezések

 

 

 

 

 

 

14

Takarmány, víz és egyéb anyagok

 

 

 

 

 

 

15

Hemoglobin (borjak)

 

 

 

 

 

 

16

Rostos takarmány (borjak és kocák)

 

 

 

 

 

 

17

Csonkítások

 

 

 

 

 

 

18

Tenyésztési eljárások

 

 

 

 

 

 

19

A. kategóriájú meg nem felelés

 

 

 

 

 

 

20

B. kategóriájú meg nem felelés

 

 

 

 

 

 

21

C. kategóriájú meg nem felelés

 

 

 

 

 

 


2. táblázat

Állatcsoport

A termelőhelyek száma a következő csoportokban

Szarvasmarhák (a borjak kivételével)

Juhok

Kecskék

Házityúkok (1)

Laposmellű futómadarak

Kacsák

Libák

Prémes állatok

Pulykák

1

Vizsgálandó termelőhelyek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Megvizsgált termelőhelyek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Termelőhelyek, ahol a meg nem felelés egyetlen esete sem fordult elő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A meg nem felelés eseteinek száma a következő kategóriákban

4

Személyzet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Vizsgálat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nyilvántartás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Szabad mozgás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Épületek és elhelyezés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Automatikus vagy mechanikus berendezések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Takarmány, víz és egyéb anyagok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Csonkítások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Tenyésztési eljárások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

A. kategóriájú meg nem felelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

B. kategóriájú meg nem felelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

C. kategóriájú meg nem felelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  A Gallus gallus fajhoz tartozó baromfi a tojótyúkok kivételével.


Top